หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-kpt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเชาว์เลขา ลมลอย ร.ร.วัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ท่าพริกร.ร.บ้านปางตาไว กรรมการ
3. นางสาวศิริมา เข่งเงินร.ร.บ้านป่าเหียง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์วรา เมธินธนาพัฒน์ ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน ประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา โกวิทย์ร.ร.อนุบาลธัญรดากรรมการ
3. นางไพศรี ภักดีภูวนารถร.ร.บ้านร้อยไร่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางฉัตรอนงค์ เงินเมือง ร.ร.บ้านวังบัว ประธานกรรมการ
2. นางดวงธิดา กาลวงค์ ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการ
3. นางกาญจนา สอนคำมี ร.ร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางกาญจนา แต้วัฒนาสกุล ร.ร.บ้านถนนงามมิตรภาพที่ ๒๗ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สกุลพองร.ร.อนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
3. นางกมลวรรณ ศรีหินกองร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางชุลีรัตน์ ทองมี ร.ร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา ไผ่ชู ร.ร.บ้านเกาะตาล กรรมการ
3. นางวิภาพร รักษาสิทธิชัยร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตตรา แก้วโตร.ร.บ้านวังพลับประธานกรรมการ
2. นางสาวนงค์รักษ์ นิยมพงษ์ ร.ร.บ้านมอเจริญกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา พันธ์มีรร.อนุบาลปางศิลาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจำเนียร ชีวะไทยร.ร.บ้านหาดชะอมประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ สุขะตะวิจิตร ร.ร.บ้านนาเหนือกรรมการ
3. นางสาวสมประสงค์ เงินเมือง ร.ร.บ้านไผ่ยาวสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศันสนีย์ ธนสมบัติ ร.ร.บ้านวังพลับประธานกรรมการ
2. นางสราญรัตน์ อิสระชัยเสาวกุลร.ร.บ้านโพธิ์เอนกรรมการ
3. นางสาววิริยา แสงมณี ร.ร.บ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา อุ่นเป็นนิจ ร.ร.บ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางนวลทิพย์ ปานเงินร.ร.บ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวจีีระภา พึ่งกริม ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอารมณ์ พุ่มฉัตร ร.ร.วัดพิกุลทอง ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรนัน เขตกันร.ร.เทพผดุงศิษย์ศึกษา กรรมการ
3. นางทัศนี ฟุ้งวิเศษร.ร.บ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
4. นางสุนิศา กาจธัญญการร.ร.บ้านท่าพุทรา กรรมการ
5. นางรุ่งนภา กล้าเขตวิทย์ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางศิริ ดีกังร.ร.บ้านไร่ดอนแตง ประธานกรรมการ
2. นายภัทรกร ทรัพย์สุขร.ร.บ้านคลองลึกพัฒนากรรมการ
3. นายสาคร กอนจรร.ร.บ้านแปลงสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางอุบล คงใหญ่ ร.ร.บ้านปากคลองลาน ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา โชติรัตน์ ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ กรรมการ
3. นางวริศรา วงศ์จรัส ร.ร.บ้านเพชรมงคล กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอุทัย พินิจทะโรงเรียนบ้านคลองเตยประธานกรรมการ
2. นายนพดล สืบวงษ์รอดโรงเรียนอนุบาลวังไทรกรรมการ
3. นางภัทราพร บุญมาดีโรงเรียนบ้านช้างคับกรรมการ
4. นางวรรณวิไล เมืองมาโรงเรียนบ้านท่าพุทรากรรมการ
5. นางสาวศิริพร ใจทิมศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอุทัย พินิจทะโรงเรียนบ้านคลองเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา สีเชียงหาโรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนากรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ใจหมั้นโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากรรมการ
4. นางสิริมนต์ ส่งเสริมล้อสกุลโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยกรรมการ
5. นางสาวศิริพร ใจทิมศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พินิจทะโรงเรียนบ้านคลองเตยประธานกรรมการ
2. นางวีณา ฟุ้งธีรกุลโรงเรียนบ้านคลองเตยกรรมการ
3. นางสาวอรอุษา ชัยพันธ์วิริยาพรโรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่นกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ เซี่ยงหลิวโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนากรรมการ
5. นางสาวศิริพร ใจทิมศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายบุญเชิด ขำชุ่มโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงประธานกรรมการ
2. นายคมสัน ชาติสุทธิโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
3. นายฐาปน ปิตะวชิรกุลโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นางสุพัตรา มณีพรายโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
5. นางยุพิน นกน้อยโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ปัญญาสุโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา อินสะอาดผลโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นางละม้าย ยังกรุงเก่าโรงเรียนบ้านหัวรังกรรมการ
4. นายธนาเดช โพคทรัพย์โรงเรียนบ้านช้างคับกรรมการ
5. นางชนัญญา งามขำโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายบุญเชิด ขำชุ่มโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงประธานกรรมการ
2. นายคมสัน ชาติสุทธิโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
3. นางสุพัตรา มณีพลายโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
4. นายฐาปน ปิตะวชิรกุลโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
5. นางยุพิน นกน้อยโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ปัญญาสุโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา อินสะอาดผลโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นางละม้าย ยังกรุงเก่าโรงเรียนบ้านหัวรังกรรมการ
4. นายธนาเดช โพคทรัพย์โรงเรียนบ้านช้างคับกรรมการ
5. นางชนัญญา งามขำโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2ประธานกรรมการ
2. นายภูสิทธิ์ โพธิ์อ่องโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชะราวุฒิ ฤทธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
4. นางวรรณวิมล ปัญญาสุโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการ
5. นายสกล ยาใจโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการ
6. นางขนิษฐา ธงศรีโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
7. นางสาวดวงกมล ทองสังข์โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะกรรมการ
8. นางสาวกัลยา คล้ายแก้วสกุลโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววนิดา นิลเศษโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2ประธานกรรมการ
2. นายภูสิทธิ์ โพธิ์อ่องโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชะราวุฒิ ฤทธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
4. นางวรรณวิมล ปัญญาสุโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการ
5. นายสกล ยาใจโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการ
6. นางขนิษฐา ธงศรีโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
7. นางสาวดวงกมล ทองสังข์โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะกรรมการ
8. นางสาวกัลยา คล้ายแก้วสกุลโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววนิดา นิลเศษโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาววิภา บานเย็นโรงเรียนบ้านห้วยน้อยประธานกรรมการ
2. นายเดชศักดา ธงศรีโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวกีระพา คันภูเขียวโรงเรียนปางตาไวกรรมการ
4. นางสาวรำไพร ชัยธงรัตน์โรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
5. นางสาวหฤทัยพร เพชรรัตน์โรงเรียนห้วยน้อยกรรมการ
6. นายสงกรานต์ ธรรมเส็นโรงเรียนท่าข้ามสามัคคีกรรมการ
7. นายอุทัย เพ็ชรหินโรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยากรรมการ
8. นางสาวปิยลักษณ์ ยุทธอาสาโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
9. นางปัทมา ขำขาวโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเข็มทิศ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาววิภา บานเย็นโรงเรียนบ้านห้วยน้อยประธานกรรมการ
2. นายเดชศักดา ธงศรีโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวกีระพา คันภูเขียวโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
4. นางสาวรำไพร ชัยธงรัตน์โรงเรียนบ้านรเพชรมงคลกรรมการ
5. นางสาวหฤทัยพร เพชรรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
6. นายสงกรานต์ ธรรมเส็นโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีกรรมการ
7. นายอุทัย เพ็ชรหินโรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยากรรมการ
8. นางสาวปิยลักษณ์ ยุทธอาสาโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
9. นางปัทมา ขำขาวโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเข็มทิศ นาคสวาทดิ์โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาววิภา บานเย็นโรงเรียนบ้านห้วยน้อยประธานกรรมการ
2. นายเดชศักดา ธงศรีโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางสาวกีระพา คันภูเขียวโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
4. นางสาวรำไพร ชัยธงรัตน์โรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
5. นางสาวหฤทัยพร เพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
6. นายสงกรานต์ ธรรมเส็นโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีกรรมการ
7. นายอุทัย เพ็ชรหินโรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยากรรมการ
8. นางสาวปิยลักษณ์ ยุทธอาสาโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
9. นางปัทมา ขำขาวโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวเข็มทิศ นาคสวาสดิ์โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา ลัดดาพันธ์โรงเรียนบ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาววารี จันทร์มณีโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางปาณิสรา ศิลาพลโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
4. นายสุชาติ จันทร์บ้านโต้นโรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนากรรมการ
5. นางจามรี กกขุนทดโรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุฑาภรณ์ พินิจฑะโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางศุวดี ชมพูวณิชกุลโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางสาวพรศิริ ปล้องมากโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการ
4. นางสาวธีราพร เมืองแก้วโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการ
5. นางสาวกัสสุมา แจ่มหม้อโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนันทวัน แก้วสว่างโรงเรียนบ้านชุมนากประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรี ใจธรรมโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
3. นางวันนา มีมุขโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอัธยา จันทร์ศิริโรงเรียนวัดคลองเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจิฬา ฤทธิ์กระจายโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ จันทร์เกลี้ยงโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสนิท วรรณวิโรจน์โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางปัญจา ขันกสิกรรมโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพฯกรรมการ
3. นางเกวรินทร์ โคตรภูงาโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทินี ศรีสุขโรงเรียนบ้านชุมนากประธานกรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ สังข์แสงโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
3. นายสันติ ขำสกลโรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุฑาภรณ์ พินิจฑะโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางราตรี ประสาทเขตการโรงเรียนวัดหนองเหมือดกรรมการ
3. นางพนารัตน์ ยอดสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสมพร เก่งกิจการโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกชพร สระทองแง๊ดโรงเรียนบ้านหนองชะแอนกรรมการ
3. นางสาวจารุมาศ มีเสือทองโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายมารุต มินทร์เสนโรงเรียนบ้านท่าขึ้นประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตดาวรรณ ศรีสุขโรงเรียนวัชรสหศึกษากรรมการ
3. นางจารุวรรณ พุ่มพิศโรงเรียนบ้้านส่องตาแลกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร จันทร์หอมโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางปรียา บุญโกมลโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจงรักษ์ จูเปรมปรีโรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขวิมล พูลพันธ์โรงเรียนวัดอุเบกขารามกรรมการ
3. นางสมัย บุญจันทร์โรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ชัย อายุพัฒน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายสุรินทอน บ่อถ้ำโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์กรรมการ
3. นายภานุวัตร พันธุ์ยี่โรงเรียนบ้้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ สิงหเดชโรงเรียนบ้านวังชะโอนประธานกรรมการ
2. นางสาวตะวัน เขตคงโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการ
3. นายประสาน จริยภิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชลอ เงินเมืองโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นายสุทธิ กลางสุพรรณ์โรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการ
3. นางสาวพรศิริ ปล้องมากโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายลภัส เอ็นดูโรงเรียนบ้านคลองไพรประธานกรรมการ
2. นายนริศร์ ยอดวันดีโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ราชรีโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวงเฉลิม หาญลำยวงโรงเรียนบ้านหนองโมกประธานกรรมการ
2. นายสมนึก อินทะลาโรงเรียนประชารักษ์ศึกษากรรมการ
3. นางสุทธารัตน์ ขุนพิลึกโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยลพ มระกรณ์โรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางจุฬาพร พัชรศักดิ์สกลโรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการ
3. นางสะไบพร รัตถาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทองหล่อ กัณทะชมภูโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ อินไผ่โรงเรียนบ้านคลองไพรกรรมการ
3. นางสาวสนม ครุฑธานุชาติโรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกนกวรรณ กรพิทักษ์โรงเรียนอุดมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว ม่วงทองโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการ
3. นางสุพัชลา ติ๊บบุ่งโรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ พุ่มซ่อนกลิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นายศักดายส ลิ่วโรจน์สกุลโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นางวะสี ชนะภัยโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิรุณ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านหนองโมกประธานกรรมการ
2. นางอุไร กรพิทักษ์โรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการ
3. นายนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวีระ ชาติบุญญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสระตาพรมประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ เรืองเดชโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายสุรนาท มีศิลป์โรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวีระ ชาติบุญญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสระตาพรมประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ เรืองเดชโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายสุรนาท มีศิลป์โรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสุคนธ์ทิพย์ กลิ่นมณฑาโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นายดิเรก แก้วบัวดีโรงเรียนวัชรสหศึกษากรรมการ
3. นายสมปอง พงษ์เกษตร์กรรม์โรงเรียนบ้านเกาะฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายเอนก บุตรสิงห์โรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระภา จงจิตรโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการ
3. นางสาวบัวสาย แก้วเมืองมูลโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางประเทืองทิพย์ แก้ววิเชียรโรงเรียนบ้านปางตาไวประธานกรรมการ
2. นางเบญจา น้อยเจริญโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการ
3. นางสาวมะลิ พรมพันธุ์โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางดารารัตน์ โคเพ็ชร์โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ขุนพิลึกโรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนากรรมการ
3. นายครรชิต ดำดีโรงเรียนพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ ศุภนครโรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ ย่านสากลโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
3. นางนิรมล สุขบุรีโรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรุจิรา ขุมทรัพย์โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปานทิพย์ บุญโกมลโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางอัจฉรา พงษ์พรตโรงเรียนบ้านโพธิ์เอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา เหล่าทรัพย์โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนากรรมการ
3. นางสาวจีระภา จงจิตรโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ นุชทรวงโรงเรียนบ้านแม่ลาดประธานกรรมการ
2. นายประยูร ว่องธัญญการโรงเรียนบ้านหนองโมกกรรมการ
3. นายสุรันต์ ทอดเสียงโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสมยูร หลอดทองโรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ก้อนทองโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์กรรมการ
3. นางกฤษณา ปราบโรคโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์กรรมการ
4. นางทัศวรรณ มณีกุลโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
5. นายบุญส่ง ม่วงทองโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
สวดมนต์แปล(บาลี-อังกฤษ) ป.1-ม.3
1. นางนงนภัส สุวรรณบุตรโรงเรียนบ้านถนนงาม กรรมการ
2. นางทัศวรรณ มณีกุลโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นางกฤษณา ปราบโรคโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ เหลืองทองโรงเรียนบ้าน ไร่ดอนแตงประธานกรรมการ
2. นายทองม้วน มิตมาตโรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายทินกร กัลยาวงษ์โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปนโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
5. นางสาวสุวรัตน์ ขุนพิลึกโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายแสงชัย คงแสงโรงเรียนบ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นางปราณี มณีประกรโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายยอสซ์ มีสุขโรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะกรรมการ
4. นายอาคม ทองนวมโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
5. นายธีรสุวัฒน์ สืบพันธุ์ดีโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนิมิต คงประณีตโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางกัลยา วิไลมงคลโรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณา สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นางเฉลย เมืองสุขโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
3. นายสหศักดิ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนประชารักษ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงประธานกรรมการ
2. นายภานุ กรานต์พรมมาโรงเรียนอุทิศศึกษากรรมการ
3. นายมาโนช คงประจักษ์โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์กรรมการ
3. นายอมร สุวรรณยศโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ บุรีวงศ์โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ หมีทองโรงเรียนบ้านเกาะฝ้ายกรรมการ
3. นายสมน้อย ดีสมโรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายนพรุจ นิติเสถียรโรงเรียนวชิรนิติโสภณกรรมการ
3. นางนารีนาท สารินนท์โรงเรียนบ้านวัดคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญโทโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นางสาวมยุรี สังข์กลิ่นโรงเรียนบ้านคลองสุขใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ไตรวารีโรงเรียนบ้านไร่ใหม่กรรมการ
3. นายอมร สุวรรณยศโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายสักกะ โยติงโรงเรียนวชิรนิติโสภณกรรมการ
3. นางนารีนาท สารินนท์โรงเรียนบ้านวัดคลองเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเดช สุวรรณนำปนโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
3. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจิระ โตมะนิตย์โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเดช สุวรรณนำปนโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
3. นางสาวนุชนาท ด่างพลอยโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประยงค์ ประสงค์ลาภโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นายธีระศักดิ์ เขียวปั้นโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นายมาโนช คงประจักษ์โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
3. นางสาวเขมิกา คำวงศ์โรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นายศิริเกศ เยี่ยงวิญญูโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นางสาวรุ่งณภา บุตรสำราญโรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจำเริญ กาศเกษมโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ยามาโรงเรียนบ้านโนนตารอดกรรมการ
3. นายภาณุชิต ชาวด่านโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ์ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นายศิริเกศ เยี่ยงวิญญูโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นางสาววาสนา สีบุญโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี บุญโทโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายราชวัฒน์ ทองนวมโรงเรียนอนุบาลวังไทรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ทิพย์โสตถิโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นกรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนธ์ไธสงค์โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ทิพย์โสตถิโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนธ์ไธสงค์โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นางสาวนริศรา นนธ์ไธสงค์โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อนกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อนกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อนกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเชี่ยวชาญ แก้วสิงห์โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเชี่ยวชาญ แก้วสิงห์โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เขม้นดีโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายมาโนช เขม้นดีโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายสมบุญ วิเศษวงษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมภพ ทิพย์โสตถิโรงเรียนบ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสมภพ ทิพย์โสตถิโรงเรียนบ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ สมากรโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการ
3. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางนักรบ สุวรรณกูลโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อนกรรมการ
3. นายสมหมาย หวังทรัพย์โรงเรียนบ้านบึงลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนักรบ สุวรรณกูลโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมควร สุขน่วมโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นายสุชิน ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสมร บุญเจริญโรงเรียนบ้านห้วยสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ฤทธิ์เทพโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสมร บุญเจริญโรงเรียนบ้านห้วยสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ฤทธิ์เทพโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายเชี่ยวชาญ แก้วสิงห์โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคีกรรมการ
3. นายอุเทน พิลึกโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายนักรบ สุวรรณกูลโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นางสาวสุภัตตา พุ่มเนียนโรงเรียนวัดหนองเหมือดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งณภา บุญสำราญโรงเรียนบ้านหนองผักหนามกรรมการ
3. นางสาวสมเงิน บุญสมโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายประคอง แจ้งไพรโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล นิลสุ่มโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการ
3. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณรอง ผอ.สพป.กาแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผอ.ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายถวิล พึ่งสุขผอ.ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างผอ.ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณรอง ผอ.สพป.กาแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผอ.ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายถวิล พึ่งสุขผอ.ร.ร.อนุบาลคลองขลุงกรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างผอ.ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ จันทองผอ.ร.ร.อนุบาลปางมะค่าประธานกรรมการ
2. นายยศวัจน์ ธนาเกียรติวิบูลผอ.ร.ร.บ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นายประเทือง คงใหญ่ผอ.ร.ร.บ้านปากคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณรอง ผอ.สพป.กาแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผอ.ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทองผอ.ร.ร.อนุบาลปางมะค่ากรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างผอ.ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณรอง ผอ.สพป.กาแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผอ.ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทองผอ.ร.ร.อนุบาลปางมะค่ากรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างผอ.ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ พิรุณรอง ผอ.สพป.กาแพงเพชร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผอ.ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายอภิชาติ จันทองผอ.ร.ร.อนุบาลปางมะค่ากรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างผอ.ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ จันทองผอ.ร.ร.อนุบาลปางมะค่าประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ พิรุณรอง ผอ.สพป.กาแพงเพชร เขต ๒กรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตผอ.ร.ร.บ้านวังตะล่อมกรรมการ
4. นายบุญเลิศ บุญญาโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กรรมการ
5. นายมงคล เล็กกระจ่างผอ.ร.ร.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางมยุรี สังข์กลิ่นโรงเรียนบ้านคลองสุขใจประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายพีระ เดชะผลโรงเรียนบ้านคลองมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางมยุรี สังข์กลิ่นโรงเรียนบ้านคลองสุขใจประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายพีระ เดชะผลโรงเรียนบ้านคลองมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางมยุรี สังข์กลิ่นโรงเรียนบ้านคลองสุขใจประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายพีระ เดชะผลโรงเรียนบ้านคลองมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางมยุรี สังข์กลิ่นโรงเรียนบ้านคลองสุขใจประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายพีระ เดชะผลโรงเรียนบ้านคลองมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุริยา ฤทธิ์เทพโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมร บุญเจริญโรงเรียนบ้านห้วยสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยา ฤทธิ์เทพโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมร บุญเจริญโรงเรียนบ้านห้วยสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสมร บุญเจริญโรงเรียนบ้านห้วยสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ฤทธิ์เทพโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสมร บุญเจริญโรงเรียนบ้านห้วยสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ฤทธิ์เทพโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ สามลครู ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามฯประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ สามลครู ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามฯประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
3. นางชนกาญต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางณิชกานต์ ทองม้วนวงโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาริศา วิเวกโรงเรียนศรีวรลักษณ์กรรมการ
3. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางชนกาญต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณิชกานต์ ทองม้วนวงโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นางสาวสาริศา วิเวกโรงเรียนศรีวรลักษณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ สามลครู ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามฯกรรมการ
3. นางสาววริยา โมฆะรัตนโรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ทรัพย์แพโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงประธานกรรมการ
2. นางชนากาญต์ วชิรกมลกุลโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
3. นางสาววริยา โมฆะรัตน์โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภรณ์ ค่ำยังโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มซ้ำโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสุณี รอบุญโรงเรียนบ้านสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มซ้ำโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ค่ำยังโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มซ้ำโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสุณี รอบุญโรงเรียนบ้านสามัคคีกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียนเนตร นิ่มซ้ำโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการ
3. นางสุณี รอบุญโรงเรียนบ้านสามัคคีกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย์ จ่อนตะมะโรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ ดีสมโรงเรียนบ้านช้างคับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย์ จ่อนตะมะโรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ ดีสมโรงเรียนบ้านช้างคับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย์ จ่อนตะมะโรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ ดีสมโรงเรียนบ้านช้างคับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกัลยา โสธนะโรงเรียนบ้านบึงเสือเต้นประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรีย์ จ่อนตะมะโรงเรียนสักงามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ ดีสมโรงเรียนบ้านช้างคับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พุ่มฉัตรผอ.ร.ร.วัดพิกุลทองประธานกรรมการ
2. นางจันทรา อุทกังผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางอังคณา จาดดำผอ.ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พุ่มฉัตรผอ.ร.ร.วัดพิกุลทองประธานกรรมการ
2. นางจันทรา อุทกังผอ.ร.ร.บ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางอังคณา จาดดำผอ.ร.ร.บ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางเกษรา นาคทองโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพิชชาภา ศรีสุขโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการ
3. นางสาวศิรประภา เพ็งศิริโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางมารศรี มูลสันโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก จาดดำโรงเรียนบ้านหินดาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางจินดา พุกสุขโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางรัชนี สุดใจโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย นันทวงษ์โรงเรียนประชารักษ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ อินทรสูตโรงเรียนบ้านคลองแขยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางนงนภัส สุวรรณบุตโรงเรียนบ้านถนนงามประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา แก้วบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
3. นางวงเดือน ร่มโพธิ์โรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางเบญจา นุชทรวงโรงเรียนอนุบาลวังไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวรินทร์ลภัส พลไชยเศรษฐโรงเรียนบ้านท่าพุทรากรรมการ
3. นางปัญญารัตน์ วันทองโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนภาพร กลางสุพรรณ์โรงเรียนบ้านถนนน้อยประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ผิวลออโรงเรียนบ้านฤกษ์หร่ายสามัคคีกรรมการ
3. นางปิยาชนก ผิวลออโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริญญา มหาโพธิ์โรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนรังษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูตโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นางชนิกานต์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านเกาะตาลกรรมการ
3. นางกฤษณา ปราบโรคโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสายสมร คชภูมิโรงเรียนบ้านท่าพุทราประธานกรรมการ
2. นางปราณิศา สมแวงโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ศรีภิรมย์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกชพรรณ อยู่สุ่มโรงเรียนบ้านท่าขึ้นประธานกรรมการ
2. นายพลชัย สระทองอินทร์โรงเรียนอนุบาลปางมะค่ากรรมการ
3. นางพรณัฐชา อิ่มเนยโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายปรมัย เผือกเหลืองโรงเรียนบ้านวังบัวประธานกรรมการ
2. นางสาววาริน รูปทรงโรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนากรรมการ
3. นางละออง ขันลุยโรงเรียนบ้านชายเคืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสุกานดา หาญสุริย์โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางอนันตยา สายนาคโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนากรรมการ
3. นางสายพิณ ประภาวงศ์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางวิชุตา ชาญรังสฤษดิ์โรงเรียนวัดอุเบกขารามประธานกรรมการ
2. นางสกุลรัตน์ พิลึกโรงเรียนบ้านหินดาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวสุกาญจน์ แซ่จันทร์โรงเรียนบ้านวังน้ำแดงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปัญญา ไพฑูรย์โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวิณี พัวงามประเสริฐโรงเรียนบ้านมอแดงฯกรรมการ
3. นายวิชาญ เหมะณีโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นายวินิทร แก้วเจริญศรีโรงเรียนวชิรนิติโสภณกรรมการ
5. นายสุริยันต์ ปานคำโรงเรียนวัดอุเบกขารามกรรมการ
6. นายธวัชชัย อยู่เกษโรงเรียนบ้านสามเรือนกรรมการ
7. นางนิภาภรณ์ ยอดคำโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายจักรภัทร ตุงคำโรงเรียนบ้านดอนขวางประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เมืองสุขโรงเรียนบ้านศรีไพศาลกรรมการ
3. นายภานุมาศ นาเวชโรงเรียนบ้านดอนขวางกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
5. นางสาวบุญเยื้อง สุขศิริโรงเรียนบ้านหัวเสลากรรมการ
6. นายแสงชัย คงแสงโรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
7. นายยอสซ์ มีสุขโรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะกรรมการ
8. นายสุเทพ อ่อนน่วมข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางรุ่งทิพย์ พิลึกโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ สืบวงษ์รอดโรงเรียนอนุบาลวังไทรประธานกรรมการ
2. นางศศิประภา แก่งอินทร์โรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นายอภิศักดิ์ บุญล้ำเลิศโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เสือสิงห์โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชาตรี ศรีเดชโรงเรียนบ้านวังตาช่วยประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือวรัญ ขัดมันโรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางถนอมขวัญ อยู่ปานโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนากรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ จันทองโรงเรียนบ้านเขาพริกไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ผาสุขจิตรสพป.กำแพงเพชร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย แก้วเจริญผลโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวัชรี น้ำนุชโรงเรียนบ้านหัวเสลาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริณา พยัคฆ์เกษมโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุรางคณา เพชรสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองชะแอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวิลาวรรณ ชัยหังโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตประธานกรรมการ
2. นางศรีลักษณ์ ภิรมจิตรโรงเรียนบ้านบึงสาราญกรรมการ
3. นางสาวใกล้รุ่ง ท้องฟ้าโรงเรียนเกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2ประธานกรรมการ
2. นายเชาวิทย์ ไรเกษโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ พงษ์สกัดโรงเรียนอนุบาลวังไทรกรรมการ
4. นางอุษา ขำหลงโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2ประธานกรรมการ
2. นายเชาวิทย์ ไรเกษโรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ พงษ์สกัดโรงเรียนอนุบาลวังไทรกรรมการ
4. นางอุษา ขำหลงโรงเรียนบ้านวังชะโอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ ภู่ฤทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานประธานกรรมการ
2. นายชัยศักดิ์ เชาวลักษณ์โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการ
3. นางสาววนัสนันต์ ไฉนงุ้นโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสินทารา เกษแก้วโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายนฤเทพ ทองนวลโรงเรียนบ้านวังแขม"สว่างชัยงษ์"กรรมการ
3. นางสาวรังศิยา อินทสรโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ จิตชัยภรณ์โรงเรียนบ้านคลองไพรประธานกรรมการ
2. นายวินัย มนัสตรงโรงเรียนบ้านกาะแก้วอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ทองดีโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวมลชยา จี้สละโรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนากรรมการ
3. นางสาวศศิธร วิบูลย์ธนังกูลโรงเรียนบ้านดงเจริญกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ มั่นศักดิ์โรงเรียนบ้านพัดโบกประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ จิราพงศ์โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกรรมการ
3. นายสราวุธ จักรงามโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางณัฐศยากร พรภูวเดชโรงเรียนบ้านวังบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ เตชัยโรงเรียนบ้้านเพชรมงคลกรรมการ
3. นายสมชาย โคตรภูงาโรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมัคร ปิ่นทองโรงเรียนบ้านปากคลองลานประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสรพี นากงามโรงเรียนบ้านเพชรนิยมกรรมการ
3. นายไพบูลย์ วงศ์เมืองคำโรงเรียนบ้านบึงหล่มกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางชญาภา เป็นแผ่นโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา พัฒติกะพงษ์โรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
3. นางสาวอัญญาพร หอมเนียมโรงเรียนหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจารึก อัตตะชีวะโรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายดำรง เอมโอฐโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อยกรรมการ
3. นายนพวัตร อินทรชิตโรงเรียนวัชรนิติโสภณกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ ยอดสุวรรณโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นายวทัญญู เหล่าทองโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านกรรมการ
3. นายสถาพร คำเกิดโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ นิมิตธรรมโสภณโรงเรียนบ้านประชารักษ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายคฑายุทธ์ บุญใหญ่โรงเรียนวัชรสหศึกษากรรมการ
3. นางสาวสตรีรัตน์ ตั้งมีลาภโรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ชัย อายุพัฒน์โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ติมา แซ่เติ๋นโรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนากรรมการ
3. นางสาวอุษา สุรเดชโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสื่อการสอนสำหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย บางพานโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางยุพดี อ่อนฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวรังกรรมการ
3. นางกนิษฐา มลฑาเทศโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย บางพานโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางยุพดี อ่อนฤทธิ์โรงเรียนบ้านหัวรังกรรมการ
3. นางกนิษฐา มลฑาเทศโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายไชยยงค์ คำลาโรงเรียนบ้านโป่งแต้ประธานกรรมการ
2. นางปิยาวัฒน์ อะโนดาษโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
3. นางสาวไพรัตน์ พิมพาสอนโรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไชยยงค์ คำลาโรงเรียนบ้านโป่งแต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรัตน์ พิมพาสอนโรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)กรรมการ
3. นางปิยาวัฒน์ อะโนดาษโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพ์ประไพ ชาตินัดโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
2. นายภัทรธิรา จันทารัตน์โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ คำลาโรงเรียนบ้านส่องตาแลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ คำลาโรงเรียนบ้านส่องตาแลประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ประไพ ชาตินัดโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นายภัทรธิรา จันทารัตน์โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายส่งชัย จันทร์หาโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านประธานกรรมการ
2. นางพิชญา โชติช่วงโรงเรียน้านท่าช้างกรรมการ
3. นายมังกร บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ รอบุญโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการ
2. นางอัจฉรา คงอินทร์โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคีกรรมการ
3. นายสมชาย แรมไธสงโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายส่งชัย จันทร์หาโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านประธานกรรมการ
2. นางพิชญา โชติช่วงโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นายมังกร บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม ดงบังโรงเรียนบ้านท่าพุทรากรรมการ
2. นางจารุวรรณ โสดาโรงเรียนอุทิศศึกษากรรมการ
3. นายนรเชษฐ์ รักษ์ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านพัดโบกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสมชาย วงศ์จรัสโรงเรียนบ้านเพชรมงคลประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี ผิวผ่องโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่กรรมการ
3. นางบุษบา เย้ยโพธิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำแดงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสมชาย วงศ์จรัสโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการ
2. นางกัลยาณี ผิวผ่องโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่กรรมการ
3. นางบุษบา เย้ยโพธิ์โรงเรียนบ้านวังน้ำแดงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางกิ่งแก้ว บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเมธิวรรณ ถ้วยอิ่มโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการ
3. นางพรรณีย์ นาคเอี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเมธิวรรณ ถ้วยอิ่มโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคีกรรมการ
3. นางพรรณีย์ นาคเอี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ลาดกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสังวน พุ่มหมอกโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
2. นางสานันท์ น้อยสายโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสังวาลย์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสานันท์ น้อยสายโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสังวน พุ่มหมอกโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการ
3. นางสังวาลย์ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์โรงเรียนบ้านหัวรังประธานกรรมการ
2. นายสำฤทธิ์ คำเกลี้ยงโรงเรียนศรีวรลักษณ์กรรมการ
3. นางสมหญิง พวงกลิ่นโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางจินตนา เชื้อผู้ดีโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ กรมพันธ์ุโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการ
3. นางศิริกุล อ่อนอุทัยโรงเรียนประชารักษ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุดธิดา จันทร์ทองศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางสุนันธ์ จาดดำโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทองกรรมการ
3. นางระภา เอี่ยมสุธีโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจรรยารักษ์ จันธิดาโรงเรียนอนุบาลคลองลานประธานกรรมการ
2. นางรัศมี อ่วมน้อยโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการ
3. นางเตือน กัลยาณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางชลธิชา วรชินาโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวสีนวล สินดีโรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทองกรรมการ
3. นางปรานี พูลพันธ์ชูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยุเวช ทองนวมโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางวนิชา คุรุธรรมานนท์โรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางกิ่งทอง ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางยุเวช ทองนวมโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางวนิชา คุรุธรรมานนท์โรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางกิ่งทอง ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางยุเวช ทองนวมโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางวนิชา คุรุธรรมานนท์โรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางกิ่งทอง ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางยุเวช ทองนวมโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางวนิชา คุรุธรรมานนท์โรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางกิ่งทอง ใจแสนโรงเรียนบ้านมอเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ดียิ่งโรงเรียนบ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ดียิ่งโรงเรียนบ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ดียิ่งโรงเรียนบ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวระหัส ธรรมสอนโรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ดียิ่งโรงเรียนบ้านกระบวยทองกรรมการ
3. นางลำเพย ภูคลังโรงเรียนบ้านถนนน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอุดม มาน้อยโรงเรียนวัดพรมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการ
3. นางกำไร อินทยะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดม มาน้อยโรงเรียนวัดพรมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการ
3. นางกำไร อินทยะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอุดม มาน้อยโรงเรียนวัดพรมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการ
3. นางกำไร อินทยะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุดม มาน้อยโรงเรียนวัดพรมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการ
3. นางกำไร อินทยะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอุดม มาน้อยโรงเรียนวัดพรมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริมา เข่งเงินโรงเรียนบ้านป่าเหียงกรรมการ
3. นางกำไร อินทยะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจีระภา พึ่งกริมโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แก้วมาโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการ
3. นายคำรณ พ่วงทองโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางไพศรี ภักดีภูวนารถโรงเรียนบ้านร้อยไร่ประธานกรรมการ
2. นางดีอร เชื้ออินทร์โรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นางไปรยา ศรีชาดาโรงเรียนบ้านวังเจ้ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสำรวม เครือผือโรงเรียนบ้านวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล บรรดาโรงเรียนบ้านปางตาไวกรรมการ
3. นางสาวอรอุษา ชัยพันธ์วิริยาโรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรี หลำใจซื่อโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ยอดวันดีโรงเรียนบ้านวังตาช่วยกรรมการ
3. นางชนัญญา งามขำโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุพัศชลา ติ๊บบุ่งโรงเรียนบ้านสักงามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุพัศชลา ติ๊บบุ่งโรงเรียนบ้านสักงามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุุพัศชลา ติ๊บบุ่งโรงเรียนบ้านสักงามประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ มัธยาโรงเรียนบ้านมาบคล้ากรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านเพชรมงคลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ช้างจั่นโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง สังข์ยกโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรกรรมการ
3. นายเอนก ธรรมเจริญโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านบึงสำราญประธานกรรมการ
2. นายคำรณ พ่วงทองโรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึงกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ เย็นอ่อนโรงเรียนบ้านวังบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเรียน ศรีชาดาโรงเรียนบ้านโนนพลวงประธานกรรมการ
2. นายเดช สุวรรณนำปนโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
3. นายมังกร บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเรียน ศรีชาดาโรงเรียนบ้านโนนพลวงประธานกรรมการ
2. นายเดช สุวรรณนำปนโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
3. นายมังกร บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมังกร บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเรียน ศรีชาดาโรงเรียนบ้านโนนพลวงกรรมการ
3. นายเดช สุวรรณนำปนโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเรียน ศรีชาดาโรงเรียนบ้านโนนพลวงประธานกรรมการ
2. นายเดช สุวรรณนำปนโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
3. นายมังกร บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเรียน ศรีชาดาโรงเรียนบ้านโนนพลวงประธานกรรมการ
2. นายเดช สุวรรณนำปนโรงเรียนรอดนิลวิทยากรรมการ
3. นายมังกร บุญศรีโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านหัวเฉลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านหัวเฉลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตโรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านหัวเฉลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี ลอยบัณฑิตโรงเรียนบ้านวังตะล่อมประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ ธนสมบัติโรงเรียนบ้านวังพลับกรรมการ
3. นางสาวลัดดา จันทร์อ้นโรงเรียนบ้านหัวเฉลากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ เย็นอ่อนโรงเรียนบ้านวังบัวประธานกรรมการ
2. นางอำนวย บุญจวงโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางชุลีรัตน์ ทองมีโรงเรียนบ้านหินดาษราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเบญจวรรณ เย็นอ่อนโรงเรียนบ้านวังบัวประธานกรรมการ
2. นางอำนวย บุญจวงโรงเรียนบ้านบึงสำราญกรรมการ
3. นางชุลีรัตน์ ทองมีโรงเรียนบ้านหินดาษราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร วันคำโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ยามาโรงเรียนบ้านโนนตารอดกรรมการ
3. นางมยุรี แก้วมาโรงเรียนบ้านชุมนากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศศิธร วันคำโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ยามาโรงเรียนบ้านโนนตารอดกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านบึงสามััคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นางประภาพร บางเหลืองโรงเรียนบ้านวังเจ้ากรรมการ
3. นายราชวัฒน์ ทองนวมโรงเรียนอนุบาลวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ การภักดีโรงเรียนบ้านกระบวยทองประธานกรรมการ
2. นางประภาพร บางเหลืองโรงเรียนบ้านวังเจ้ากรรมการ
3. นายราชวัฒน์ ทองนวมโรงเรียนอนุบาลวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชรี ไชยศรีโรงเรียนวัดอุเบกขารามประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ เผือกเหลืองโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายคะนอง เพ็ชรพูลโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัชรี ไชยศรีโรงเรียนวัดอุเบกขารามประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ เผือกเหลืองโรงเรียนบ้านวังตะล่อมกรรมการ
3. นายคะนอง เพ็ชรพูลโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิภา มากคูณโรงเรียนบ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางอรวรรณ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนิภา มากคูณโรงเรียนบ้านบึงลาดประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรักษาโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
3. นางอรวรรณ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวดาวนภา รื่นรสโรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
3. นางสาวทวีพร จันเนยโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวดาวนภา รื่นรสโรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
3. นางสาวทวีพร จันเนยโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวดาวนภา รื่นรสโรงเรียนบ้านมอเจริญประธานกรรมการ
2. นางอำพร อ่อนวันโรงเรียนบ้านห้วยน้อยกรรมการ
3. นางสาวทวีพร จันเนยโรงเรียนบ้านแปลงสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม ดงบังโรงเรียนบ้านท่าพุทราประธานกรรมการ
2. นายสุรศิลป์ โคตรประทุมโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ รอบุญโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ์ มัทวรัตน์โรงเรียนอนุุบาลคลองขลุงประธานกรรมการ
2. นายทองหล่อ กันทะชมพูโรงเรียนอนุบาลคลองลานกรรมการ
3. นางสาวจีระภา พึ่งกริมโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ สพป.กพ.2 : ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (ศน.เดียว)ได้ที่ http://goo.gl/HzlnK6
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]