หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 37 23 62.16% 9 24.32% 3 8.11% 2 5.41% 37
2 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 36 20 55.56% 7 19.44% 6 16.67% 3 8.33% 36
3 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 36 18 52.94% 5 14.71% 5 14.71% 6 17.65% 34
4 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 20 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
5 โรงเรียนอุทิศศึกษา 20 16 80% 2 10% 1 5% 1 5% 20
6 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 24 15 65.22% 4 17.39% 3 13.04% 1 4.35% 23
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 27 14 51.85% 8 29.63% 3 11.11% 2 7.41% 27
8 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 30 14 51.85% 8 29.63% 1 3.7% 4 14.81% 27
9 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 42 13 34.21% 11 28.95% 9 23.68% 5 13.16% 38
10 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 33 13 50% 7 26.92% 3 11.54% 3 11.54% 26
11 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 31 12 42.86% 10 35.71% 1 3.57% 5 17.86% 28
12 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 15 12 80% 1 6.67% 2 13.33% 0 0% 15
13 โรงเรียนบ้านชายเคือง 39 11 33.33% 10 30.3% 8 24.24% 4 12.12% 33
14 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 31 11 39.29% 6 21.43% 5 17.86% 6 21.43% 28
15 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 25 11 47.83% 5 21.74% 3 13.04% 4 17.39% 23
16 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 22 11 52.38% 5 23.81% 3 14.29% 2 9.52% 21
17 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 19 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
18 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 30 10 38.46% 10 38.46% 3 11.54% 3 11.54% 26
19 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 28 10 35.71% 7 25% 8 28.57% 3 10.71% 28
20 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 20 10 58.82% 4 23.53% 1 5.88% 2 11.76% 17
21 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
22 โรงเรียนบ้านช้างคับ 26 9 42.86% 6 28.57% 2 9.52% 4 19.05% 21
23 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 33 9 30% 4 13.33% 9 30% 8 26.67% 30
24 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 25 9 45% 4 20% 4 20% 3 15% 20
25 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 31 9 33.33% 3 11.11% 8 29.63% 7 25.93% 27
26 โรงเรียนบ้านคลองแขยง 13 9 69.23% 0 0% 2 15.38% 2 15.38% 13
27 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 34 8 28.57% 12 42.86% 6 21.43% 2 7.14% 28
28 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 23 8 34.78% 7 30.43% 7 30.43% 1 4.35% 23
29 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 27 8 33.33% 5 20.83% 6 25% 5 20.83% 24
30 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 24 8 42.11% 5 26.32% 5 26.32% 1 5.26% 19
31 โรงเรียนวัดหนองเหมือด 22 8 36.36% 5 22.73% 4 18.18% 5 22.73% 22
32 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 25 8 34.78% 4 17.39% 3 13.04% 8 34.78% 23
33 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 17 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนบ้านปางตาไว 19 7 36.84% 4 21.05% 4 21.05% 4 21.05% 19
36 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 14 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
37 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 14 7 53.85% 1 7.69% 3 23.08% 2 15.38% 13
38 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 13 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
39 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 24 6 26.09% 7 30.43% 4 17.39% 6 26.09% 23
40 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 24 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 5 29.41% 17
41 โรงเรียนบ้านพัดโบก 16 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
42 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 14 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
43 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
44 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 11 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
45 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 14 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
46 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
47 โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 11 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
50 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านหาดชะอม 10 6 60% 0 0% 2 20% 2 20% 10
52 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 17 5 31.25% 8 50% 1 6.25% 2 12.5% 16
53 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 15 5 33.33% 6 40% 4 26.67% 0 0% 15
54 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 17 5 29.41% 5 29.41% 5 29.41% 2 11.76% 17
55 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
56 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 18 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
57 โรงเรียนบ้านหัวเสลา 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
58 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 16 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 5 31.25% 16
59 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 21 5 25% 2 10% 2 10% 11 55% 20
60 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 8 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนบ้านวังบัว 33 4 16% 7 28% 6 24% 8 32% 25
62 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 14 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 2 14.29% 14
63 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 13 4 30.77% 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 13
64 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 15 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
65 โรงเรียนบ้านดงเย็น 18 4 23.53% 5 29.41% 4 23.53% 4 23.53% 17
66 โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
67 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านวังเจ้า 11 4 40% 1 10% 5 50% 0 0% 10
69 โรงเรียนรังษีวิทยา 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านคลองเตย 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านหัวรัง 17 3 23.08% 6 46.15% 4 30.77% 0 0% 13
74 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 22 3 15% 5 25% 4 20% 8 40% 20
75 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนบ้านถนนงาม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 9 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
78 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
79 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 12 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 5 45.45% 11
82 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 9 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
83 โรงเรียนบ้านวังน้ำ 9 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
84 โรงเรียนบ้านคลองไพร 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
85 โรงเรียนบ้านปางลับแล 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
86 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
88 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 14 2 16.67% 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 12
91 โรงเรียนบ้านนิคม 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
92 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 14 2 15.38% 4 30.77% 7 53.85% 0 0% 13
93 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 18 2 11.11% 4 22.22% 6 33.33% 6 33.33% 18
94 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 11 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
96 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 10 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
97 โรงเรียนบ้านหนองบอน 11 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 4 44.44% 9
98 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 15 2 14.29% 2 14.29% 5 35.71% 5 35.71% 14
99 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 10 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านคลองขุด 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
102 โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านบึงลาด 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนบ้านคอปล้อง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
107 โรงเรียนบ้านรังแถว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านช่องลม 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
109 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
110 โรงเรียนบ้านหนองโมก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนสหะราษฎร์วิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนวัดคลองเจริญ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
113 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
114 โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
116 โรงเรียนบ้านวังพลับ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
118 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนบ้านหนองจอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 10 1 10% 5 50% 3 30% 1 10% 10
122 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 10 1 12.5% 4 50% 0 0% 3 37.5% 8
123 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 12 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 11
124 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 9 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 9
125 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 9 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
127 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
128 โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 8 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
129 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 10 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
130 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
131 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 7 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 7
133 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
134 โรงเรียนบ้านโนนตารอด 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
135 โรงเรียนบ้านโนนพลวง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 13 1 10% 1 10% 5 50% 3 30% 10
137 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 8 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
138 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
140 โรงเรียนบ้านเกาะตาล 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
141 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 7 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
145 โรงเรียนบ้านสามเรือน 7 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
146 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
147 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
150 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
151 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 6 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
152 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
153 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
154 โรงเรียนบ้านชุมนาก 5 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
158 โรงเรียนบ้านสามแยก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
161 โรงเรียนบ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
162 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 7 0 0% 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 7
163 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
164 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 6 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
165 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
166 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 5 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
167 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 6 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านแม่ลาด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
171 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านสามขา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
176 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
178 โรงเรียนบ้านคลองยาง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
179 โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
180 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
182 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
183 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ สพป.กพ.2 : ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (ศน.เดียว)ได้ที่ http://goo.gl/HzlnK6
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]