หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา 5 5 5
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 27 54 39
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 14 19 16
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 4 14 6
5 005 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 27 36 30
6 006 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 7 13 12
7 009 โรงเรียนบ้านกระบวยทอง 9 22 14
8 008 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย 3 3 3
9 016 โรงเรียนบ้านคลองขุด 6 10 9
10 020 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 13 24 18
11 021 โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย 0 0 0
12 022 โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์ 1 1 1
13 024 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง 25 77 41
14 025 โรงเรียนบ้านคลองยาง 2 2 2
15 026 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 20 94 48
16 027 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 3 7 3
17 028 โรงเรียนบ้านคลองสะพานช้าง 5 8 7
18 029 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 11 23 18
19 019 โรงเรียนบ้านคลองเตย 5 6 5
20 018 โรงเรียนบ้านคลองแขยง 13 25 21
21 017 โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 16 28 24
22 030 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 2 2 2
23 023 โรงเรียนบ้านคลองไพร 6 13 11
24 031 โรงเรียนบ้านคอปล้อง 5 9 5
25 033 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 7 12 7
26 034 โรงเรียนบ้านจิตตมาสพัฒนา 6 9 7
27 037 โรงเรียนบ้านชายเคือง 39 53 44
28 038 โรงเรียนบ้านชุมนาก 5 11 6
29 035 โรงเรียนบ้านช่องลม 5 10 9
30 036 โรงเรียนบ้านช้างคับ 26 45 30
31 040 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 3 6 4
32 042 โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 14 22 19
33 041 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 6 15 10
34 043 โรงเรียนบ้านดงเย็น 18 61 30
35 044 โรงเรียนบ้านดอนขวาง 0 0 0
36 045 โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา 4 10 7
37 046 โรงเรียนบ้านถนนงาม 6 9 8
38 047 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 9 15 9
39 048 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 15 40 21
40 049 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 30 77 45
41 050 โรงเรียนบ้านทะเลพัฒนา 0 0 0
42 056 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 14 43 20
43 057 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 33 47 44
44 058 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 4 6 4
45 052 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 33 82 38
46 051 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 4 5 4
47 053 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 5 14 9
48 054 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา 17 41 17
49 055 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 2 3 2
50 059 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 0 0 0
51 060 โรงเรียนบ้านนิคม 8 15 13
52 066 โรงเรียนบ้านบึงลาด 6 38 11
53 067 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 6 12 10
54 068 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 17 27 20
55 070 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 37 81 52
56 071 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 9 13 12
57 069 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 4 19 10
58 064 โรงเรียนบ้านบ่อกระบาก 0 0 0
59 065 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 1 1
60 072 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 31 96 49
61 073 โรงเรียนบ้านปางตาไว 19 52 29
62 074 โรงเรียนบ้านปางมะนาว 0 0 0
63 075 โรงเรียนบ้านปางลับแล 5 14 9
64 076 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 5 9 8
65 084 โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 13 33 22
66 085 โรงเรียนบ้านพัดโบก 16 40 21
67 094 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 25 42 29
68 092 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 15 43 29
69 091 โรงเรียนบ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 3 6 4
70 093 โรงเรียนบ้านมอแดง 0 0 0
71 095 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 5 10 6
72 098 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 12 22 13
73 099 โรงเรียนบ้านรังแถว 4 8 7
74 097 โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 0 0 0
75 104 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 24 47 26
76 105 โรงเรียนบ้านวังตะล่อม 6 8 6
77 106 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 34 58 50
78 110 โรงเรียนบ้านวังน้ำ 9 16 9
79 107 โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม 2 5 4
80 109 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 18 43 29
81 108 โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 11 14 12
82 111 โรงเรียนบ้านวังบัว 33 69 51
83 113 โรงเรียนบ้านวังพลับ 4 6 6
84 114 โรงเรียนบ้านวังล้อมรำลึก 1 2 1
85 115 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 18 32 19
86 116 โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา 5 13 8
87 117 โรงเรียนบ้านวังหามแห 0 0 0
88 103 โรงเรียนบ้านวังเจ้า 11 19 10
89 102 โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" 13 43 18
90 112 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 8 22 12
91 119 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี 5 11 6
92 121 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 5 9 7
93 122 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ 1 6 2
94 118 โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 8 23 15
95 120 โรงเรียนบ้านศรีไพศาล 1 2 2
96 123 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 3 3 3
97 125 โรงเรียนบ้านสามขา 1 2 1
98 127 โรงเรียนบ้านสามเรือน 7 22 8
99 126 โรงเรียนบ้านสามแยก 1 3 1
100 128 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 30 55 37
101 124 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 24 90 45
102 129 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 6 17 13
103 130 โรงเรียนบ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 4 6 4
104 131 โรงเรียนบ้านหนองจอก 2 6 4
105 132 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 31 67 51
106 134 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 8 17 14
107 133 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 13 17 12
108 135 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 15 20 18
109 136 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 4 9 4
110 137 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 17 77 28
111 138 โรงเรียนบ้านหนองบอน 11 19 14
112 139 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 6 12 7
113 140 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 2 1
114 141 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 2 29 5
115 144 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1 2 2
116 145 โรงเรียนบ้านหนองหิน 2 2 2
117 143 โรงเรียนบ้านหนองโมก 3 11 5
118 142 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1 2 1
119 148 โรงเรียนบ้านหัวรัง 17 37 24
120 149 โรงเรียนบ้านหัวเสลา 11 21 17
121 150 โรงเรียนบ้านหาดชะอม 10 16 15
122 151 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 36 69 56
123 147 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 10 19 14
124 146 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 6 15 11
125 155 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 20 38 30
126 156 โรงเรียนบ้านอุดมสามัคคี 2 3 3
127 011 โรงเรียนบ้านเกาะตาล 6 7 6
128 012 โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย 8 16 13
129 010 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 24 58 40
130 013 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 10 23 18
131 015 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 8 18 10
132 014 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 9 10 10
133 077 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 10 20 15
134 086 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม 5 11 6
135 087 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 19 32 22
136 078 โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 10 24 15
137 096 โรงเรียนบ้านแม่ลาด 2 5 3
138 032 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 4 5 5
139 039 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 14 30 14
140 061 โรงเรียนบ้านโนนตารอด 5 10 6
141 062 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 0 0 0
142 063 โรงเรียนบ้านโนนพลวง 3 4 3
143 079 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 31 63 46
144 081 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 14 19 16
145 080 โรงเรียนบ้านโป่งแต้ 5 10 9
146 088 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 3 5 4
147 089 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 14 21 14
148 153 โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย 9 24 11
149 154 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 22 45 31
150 152 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 25 51 38
151 082 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 3 7 5
152 083 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 4 8 6
153 090 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 7 8 7
154 100 โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง 7 14 11
155 101 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ 8 22 14
156 158 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 22 38 35
157 159 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 2 8 4
158 160 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร 6 10 6
159 162 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 11 19 12
160 165 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 11 24 18
161 168 โรงเรียนวัดคลองเจริญ 4 9 7
162 169 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 9 14 9
163 170 โรงเรียนวัดน้อยวรลักษณ์ 5 9 6
164 171 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 13 63 25
165 172 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 42 96 61
166 173 โรงเรียนวัดพัฒนราษฎร์บำรุง 0 0 0
167 174 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 21 36 24
168 175 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 5 8 6
169 176 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 4 6 5
170 178 โรงเรียนวัดหนองเหมือด 22 51 33
171 179 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 15 24 19
172 177 โรงเรียนวัดแสงอุทัย 4 5 5
173 182 โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ 10 19 10
174 184 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 11 19 15
175 185 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี 1 1 1
176 186 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 24 65 34
177 187 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 36 100 51
178 190 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา 0 0 0
179 191 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 5 14 7
180 193 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 12 25 16
181 194 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 5 12 6
182 195 โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 28 59 41
183 197 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 14 43 23
184 198 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 23 45 31
185 219 โรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน 0 0 0
186 211 โรงเรียนรังษีวิทยา 8 47 18
187 220 โรงเรียนวชิรนิติโสภณ 6 12 8
188 212 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 5 14 9
189 218 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 8 22 14
190 214 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 13 33 22
191 213 โรงเรียนสหะราษฎร์วิทยา 3 16 6
192 222 โรงเรียนอนุบาลจิตรวี 0 0 0
193 216 โรงเรียนอนุบาลฑิฆัมพร 0 0 0
194 210 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 1 1 1
195 223 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 11 20 16
196 215 โรงเรียนอุทิศศึกษา 20 43 29
197 224 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ 5 11 5
198 217 โรงเรียนเบญจมาศศึกษา 2 5 4
รวม 2033 4484 2872
7356

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ สพป.กพ.2 : ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (ศน.เดียว)ได้ที่ http://goo.gl/HzlnK6
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]