หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 -5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางจินตนา เชื้อผู้ดี ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการปฐมวัย
2 นางปิยรัตน์ กรมพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านชุมนาค คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการปฐมวัย
3 นางสาวนภาพร ประเสริฐพรศรี ครูโรงเรียนบ้านวังน้ำแดง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการปฐมวัย
4 นางนิยดา แสนวงค์คำ ครู ร.ร.อนุบาลปางศิลาทอง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการปฐมวัย
5 นางสาวนภาพร ประเสริฐพรศรี ครู ร.ร.บ้านวังน้ำแดง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการปฐมวัย
6 นางสมคิด โคยามา ครู ร.ร.อนุบาลวังไทร คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการปฐมวัย
7 นายพายัพ ฟุ้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
8 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
9 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
10 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
11 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12 นายสามารถ กมขุนทด ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
13 ว่าที่ร.ต.หญิงพจนี ถูกมี ศน.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14 นายสุชิน พูลเขตรกรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
15 นายสุนันท์ ศรีกลั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
16 นายศุภกิจ ยาวีระ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
17 นางขนิษฐา มณฑาเทศ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
18 นางสานันท์ น้อยสาย ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
19 นางบุษษา เย้ยโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านวังน้ำแดง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
20 นางสมหญิง พวงกลิ่น ครูโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
21 นายสมชาย วงศ์จรัส ครูโรงเรียนบ้านเพชรมงคล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
22 นายยงยุทธิ์ ฟองธิวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแปลงสี่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
23 นายไชยยงค์ คำลา ครูโรงเรียนบ้านโป่งแต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
24 นายมังกร บุญศรี ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
25 นายเรียน ศรีชาดา ครูโรงเรียนบ้านโนนพลวง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
26 นายเฉลิม ดงบัง ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
27 นายศักดิ์ชัย บางพาน ครูโรงเรียนสักงามประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
28 นายสำอางค์ ทองอ้น ครูโรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
29 นางยุพดี อ่อนฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวรัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
30 นายไชยยงค์ คำลา ครูโรงเรียนบ้านโป่งแต้ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
31 นายภัทธิรา จันทารัตน์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
32 นางพัชรินทร์ คำลา ครูโรงเรียนบ้านส่องตาแล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
33 นางสาวพิมพ์ประไพ ชาตินัด ครูโรงเรียนบ้านมาบคล้า คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
34 นางสาวนภากูล ธาตุ ครูโรงเรียนบ้านช้างคับ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
35 นางปิยาวัฒน์ อะโนดาษ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
36 นายส่งชัย จันทร์หา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
37 นางอรสา กระต่ายทอง ครูโรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
38 นางพิชญา โชติช่วง ครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
39 นายสมชาย แรมไธสง ครูโรงเรียนถาวรวัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
40 นายสมศักดิ์ รอบุญ ครูโรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
41 นางอัจฉรา คงอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
42 นายเฉลิม ดงบัง ครูโรงเรียนบ้านท่าพุทรา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
43 นางจารุวรรณ โสดา ครูโรงเรียนอุทิศศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
44 นายนรเชษฐ์ รักษ์ไพรสณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านพัดโบก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
45 นายสมชาย วงศ์จรัส ครูโรงเรียนบ้านเพชรมงคล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
46 นางสานันท์ น้อยสาย ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
47 นางกัลยาณี ผิวผ่อง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
48 นางกิ่งแก้ว บุญศรี ครูโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
49 นางเมธิวรรณ ถ้วยอิ่ม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
50 นางพรรณีย์ นาคเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านแม่ลาด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
51 นางวิมล ใส้พงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
52 นางสังวน พุุ่่มหมอก ครูโรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
53 นางสังวาล ศรีสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหินดาตราษฏร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
54 นางณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหัวรัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
55 นายสำฤทธิ์ คำเกลี้ยง ครูโรงเรียนศรีวรลักษณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
56 นางพรสวรรค์ วินิจสร ครูโรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
57 นางสาวไพรัตน์ พิมพาสอน โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
58 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
59 นางขนิษฐา เสนาหมื่น ครู โรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
60 นายถวิล พึ่งสุข ผอ.ร.ร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ
61 นายทองอาน จ่าทอง ผอ.ร.ร.บ้านท่าขึ้น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ
62 นายสุชิน ช้างจั่น ครู ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ
63 นายประคอง แจ้งไพร ครู ร.ร.อนุบาลคลองลาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ
64 นางปจุติมา มั่นอ่ำ ครู ร.ร.บ้านคลองลึกพัฒนา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ
65 นายสมหมาย หวังทรัพย์ ครู ร.ร.บ้านบึงลาด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ
66 นางสำอาง สังข์ยก ครู ร.ร.ชุมชนบ้านสลกบาตร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ
67 นายจิระ โตมะนิตย์ ครู ร.ร.วัดปรีชาราษฎร์บารุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ
68 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ
69 นายบุรินทร์ สามล ครู ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ
70 นายเฉลิมชัย เพ็งศิริ ผอ.รร.อนุบาลวังไทร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
71 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
72 นางเบญจพรรณ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กพ.2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
73 นางจิราภาส กล้ากสิการ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
74 นางวิลาวัลย์ นุชทรวง ครู โรงรียนบ้านแม่ลาด คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
75 นายจิรายุ สงพิทักษ์ ครู โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
76 นางสุมาลี จารุเตมีย์ ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
77 นายกฤษติศักดิ์ ปองผดุง ครู โรงเรียนบ้านสามเรือน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
78 นางสาวธุมวดี บุรีวงศ์ ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตรฯ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
79 นายนวพล สุขศิริ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
80 นายประยูร คำภา ครู โรงรียนบ้านแม่ลาด คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
81 นางนงนภัส สุวรรณบุตร ครู โรงเรียนบ้านถนนงามฯ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
82 นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ
83 นางนิรมล สุขบุรี ครู ร.ร.บ้านพัดโบก คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ
84 นางสมศรี โอสา ครู ร.ร.บ้านวังแขม คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ
85 นางศศิธร สมหาวงศ์ ครู ร.ร.บ้านถาวรพัฒนา คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ
86 นางศิริญญา มิ่งขวัญ ครู ร.บ้านหนองไผ่ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ
87 นางสุภาพรรณ แก้วคำแสน ครู ร.ร.บ้านวังชะโอน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ
88 นายวรวัจน์ ศรีประดิษฐ์ ครู ร.ร.บ้านมอสมบูรณ์ฯ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ
89 นางสาวอัจฉรา พยัคฆ์เกษม ธุรการ ร.ร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ
90 นางสาวนิสานารถ ชูพินิจ ธุรการ ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ
91 นายธีรพล จาดดำ พนักงานราชการ ร.ร.อนุบาลปางศิลาทอง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ
92 นายภาณุวัฒน์ บุญเยีย พนักงานราชการ ร.ร.บ้านเขาน้ำอุ่น คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระศิลปะ
93 นางสาวนภากูล ธาตุ ครูโรงเรียนบ้านช้างคับ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
94 นายวรรณวิทย์ แจ่มฟ้า ครูโรงเรียนบ้านแม่ลาด คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
95 นางสมใจ กันทะชมพู ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
96 นายสมชาย แรมไธสง ครูโรงเรียนถาวรวัฒนา คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
97 นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน ครูโรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
98 นางสาวภัทราภรณ์ สารีพุทธ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านคลองแขยง ช่วยราชการ สพป.กพ.2 คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
99 นางณัฐศยากร พรภูวเดช ครูโรงเรียนบ้านวังบัว คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
100 นางสาวณภัทร ขันการไร่ ครู โรงเรียนบ้านนาเหนือ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
101 นายธรรมประจักษ์ เอื้อทองขาว ครูธุรการ โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
102 นางอำพร อ่อนวัน ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้อย คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
103 นายกฤษฎา เงินดี ครู โรงเรียนบ้านสักงามประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
104 นายเกรียงศักดิ์ ตาปัน ครูโรงเรียนอนุบาลวังไทร คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
105 นางบรรเจิด ทองนวม ครูโรงเรียนอนุบาลวังไทร คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
106 นางน้ำผึ้ง พิลึก ครูโรงเรียนอนุบาลวังไทร คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
107 นายนพดล สืบวงษ์รอด ครูโรงเรียนอนุบาลวังไทร คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
108 นางสาวนพรัตน์ ดิษภา ครูโรงเรียนอนุบาลวังไทร คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
109 นางสาวปิ่นลักษณ์ อยู่สุ่ม ธุรการโรงเรียนอนุบาลวังไทร คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
110 นางชุติมา แก้วเก่า ครู ร.ร.บ้านวังหันน้ำดึง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
111 นางพรณัฐชา อิ่มเนย ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
112 นางน้ำเชื่อม แก้วอ่อน ครู ร.ร.บ้านบึงเสือเต้น คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
113 นางสาวรัชนีกรณ์ สิทธิพรม ครู ร.ร.บ้านทรัพย์มะนาว คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
114 นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม ครู ร.ร.บ้านใหม่ธงชัย คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
115 นางสาวเทพสิริรัตน์ เทพวัง ครู ร.ร.บ้านชายเคือง คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
116 นางมัจฉา โครวัตร์ ครู ร.ร.บ้านคลองสุขใจ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
117 นายพิเชษฐ ศรีระวัตร ครู ร.ร.บ้านสามขา คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
118 นางสาวศันษณี เกียรติสุดาเกื้อกูล ครู ร.ร.บ้านโพธิ์เอน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
119 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
120 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
121 นายธัญ สายสุจริต รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
122 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
123 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รองผู้อนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
124 นายสิทธิพงษ์ พิรุณ รอง ผอ.สพป.กพ.2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
125 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
126 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธากร รองผู้อนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
127 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง ผอ. สพป. กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานคณะกรรมการ การแข่งขันนักเรียนเรียนร่วม
128 นายถวิล พึ่งสุข ผอ.ร.ร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นักเรียนเรียนร่วม
129 นายพงษ์ศานต์ เย็นอ่อน ผอ.ร.ร. บ้านป่าเหียง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นักเรียนเรียนร่วม
130 นายบุญเชิด ขำชุ่ม ผอ.ร.ร.บ้านวังหันน้ำดึง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นักเรียนเรียนร่วม
131 นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นักเรียนเรียนร่วม
132 นางสาวชวันรัตน์ อ้อยฉิมพลี รอง ผอ.ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นักเรียนเรียนร่วม
133 นายวิเชียร แก้วเจริญผล ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นักเรียนเรียนร่วม
134 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน นักเรียนเรียนร่วม
135 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ กรรมการและเลขานุการนักเรียนเรียนร่วม
136 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พจนี ถูกมี ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนักเรียนเรียนร่วม
137 นางพิสมัย แก้วเจริญผล ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนักเรียนเรียนร่วม
138 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
139 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
140 นางเบญจา นุชทรวง ครู ร.ร.อนุบาลวังไทร กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
141 นางสาวปรียาภัสสร์ อุปชิต ครู ร.ร.วัดหนองเหมือด กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
142 นางรัชนก มหาศรี ครู ร.ร.บ้านโนนตารอด กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
143 นางสาวนงลักษณ์ เอี่ยมรักษา ครู ร.ร.บ้านเพชรมงคล กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
144 นางรัตนา ยอดวันดี ครู ร.ร. บ้านวังตะล่อม กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
145 นางฉลวย ปกเกษ ครู ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
146 นางประภาพันธ์ สัจจาศิลป์ ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
147 นางเพ็ญรุ่ง ดีภา ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
148 นางธาริณี ด่านกลาง ครู ร.ร. บ้านบึงสำราญ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
149 นางสาวพิกุล บรรดา ครู ร.ร.บ้านปางตาไว กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
150 นางนันทวัน แก้วสว่าง ครู ร.ร. บ้านชุมนาก กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
151 นางชุลีรัตน์ ทองมี ครู ร.ร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
152 นางสาวสุรีรัตน์ คงคามี ครู ร.ร. บ้านบึงสำราญ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
153 นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน ครู ร.ร.บ้านวังบัว กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
154 นางชนัญญา งามขำ ครู ร.ร. บ้านชุมนาก กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
155 นางสุกานต์ดา ชัยมงคล ครู ร.ร. บ้านชายเคือง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
156 นางบุษบา เย้ยโพธิ์ ครู ร.ร. บ้านวังน้ำแดง กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
157 นางสาวกัลยา โสธนะ ครู ร.ร.บ้านบึงเสือเต้น กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
158 นางบุญเกิด คำทูม ครู ร.ร. บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ ๑๘๙ กรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ นักเรียนเรียนร่วม
159 นางสาวบุญประคอง อำมาตร์ทัศน์ ครู ร.ร. บ้านดงเย็น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลาง
160 นางสาวมาลี คล่อธัญกรณ์ ครู ร.ร. บ้านวังตะล่อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง
161 นายถวิล พึ่งสุข ผอ.ร.ร.อนุบาลคลองขลุง รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
162 นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
163 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
164 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
165 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
166 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
167 นางกัลยา วิไลมงคล ครู ร.ร.วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
168 นายชัยพฤกษ์ พึ่งพุ่ม ครู ร.ร.บ้านคลองแขยง กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
169 นายสิทธิพร ประสาทแก้ว ครู ร.ร.บ้านหนองจอก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
170 นางสาวกฤษณา สุวรรณเจริญ ครู ร.ร.บ้านมอเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
171 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี ศรีเดช ธุรการ ร.ร.บ้านคลองมดแดง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
172 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
173 นายครรชิต เอี่ยมคุ้ย ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
174 นายเดช ปราสาททอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
175 นายวิชิต ผาสุขจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
176 นายบุรินทร์ สามล ครู ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
177 นายอมรเทพ สุขสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
178 นายเสน่ห์ เอี่ยมเลิศ ช่างไม้ ๒ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
179 นายสมชาย วิยะกัน ช่างไฟฟ้า ๓ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
180 นายเพชรแกร่ง เกียรติทวี ช่างไม้ชั้น ๓ ร.ร.ทุ่งน้อยพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
181 นายภาธร ดวงรัตน์ ช่างไม้ชั้น ๓ ร.ร.บ้านโพธิ์ทอง สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
182 นายสุทัน เนยมา ช่างไม้ชั้น ๓ ร.ร.บ้านไพรสวรรค์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
183 นายลำดวล ร่มโพธิ์ พนักงานธุรการ ๓ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
184 นายสมเดช ช้างแก้ว พนักงานขับรถยนต์ ๒ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
185 นายชำนาญ อิ่มใจ ช่างครุภัณฑ์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
186 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
187 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดงาน จัดทำเวทีพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคฤหบดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
188 นายสิทธิพงษ์ พิรุณ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
189 นายถวิล พึ่งสุข ผอ.ร.ร.อนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
190 นายสุชิน พูลเขตรกรม ผอ.ร.ร.บ้านท่าพุทรา สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
191 นายอดิศร ร่มโพธิ์ ผอ.ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
192 นายเฉลิมชัย เพ็งศิริ ผอ.ร.ร.อนุบาลวังไทร สพป.กำแพงเพชร ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
193 นายครรชิต เอี่ยมคุ้ย ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
194 นายนิพนธ์ ยอดสุวรรณ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
195 นายสุนันท์ ศรีกลั่น รอง ผอ.ร.ร.บ้านท่าพุทรา สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
196 นายวินัย บุญน่วม ครู ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
197 นางพรทิพย์ บุญน่วม ครู ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
198 นายเฉลิม ดงบัง ครู ร.ร.บ้านท่าพุทรา สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
199 นายจักรี คชภูมิ ครู ร.ร.บ้านท่าพุทรา สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
200 นางวัฒนพร จันคิด ครู ร.ร.บ้านท่าพุทรา สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
201 นายวันชัย สัตยะคำ ครู ร.ร.บ้านท่าพุทรา สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
202 นางนงลักษณ์ นุสนธิ์ ครู ร.ร.บ้านท่าพุทรา สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
203 นางสาวยุพา เงินเมือง ครู ร.ร.บ้านท่าพุทรา สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
204 นางสาวรินทร์ลภัส พลไชยเศรษฐ ครู ร.ร.บ้านท่าพุทรา สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
205 นายสังเวียน ดีภา ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
206 นายวิเชียร แก้วเจริญผล ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
207 นายบุญเลิศ อินทะจันทร์ ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
208 นางจิราณี ใจบุญ ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
209 นางสาวมารินทร์ ประชาชน ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
210 นายฐาภรณ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
211 นายเดช ปราสาททอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
212 นายเสน่ห์ เอี่ยมเลิศ ช่างไม้ ๒ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
213 นายสมชาย วิยะกัน ช่างไฟฟ้า ๓ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
214 นายบุรินทร์ สามล ครู ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
215 นายชูชาติ มณีเขียว นักการภารโรง ร.ร.ชุมชนประชาสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
216 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
217 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
218 นางกรรณิการ์ เพ็ชรครุฑ ผอ.ร.ร.บ้านบึงลาด ประธานคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
219 นางสาวพยุง เงินเมือง ครู ร.ร.บ้านคลองใหญ่ใต้ กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
220 นางศศิประภา แก่งอินทร์ ครู ร.ร.อนุบาลคลองลาน กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
221 นางสาวสุภาวิณี พัวงามประเสริฐ ผอ.ร.ร.บ้านมอแดงฯ กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
222 นางกัญญารัตน์ ด้วงปล้อง ครู ร.ร.บ้านใหม่เจริญสุข กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
223 นายอนุวัฒน์ มณฑาทิพย์ ครู ร.ร.บ้านชายเคือง กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
224 นายชัยวัฒน์ ขันตรี ครู ร.ร.ศรีวรลักษณ์ กรรมการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
225 นางสาวนพมาส เพ็งพันธ์ ครู ร.ร.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
226 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
227 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานคณะกรรมการกิจกรรมทักษะ ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
228 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการกิจกรรมทักษะ ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
229 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
230 นางสาวนุชรินทร์ รอดน้อย ผอ.ร.ร.บ้านปางลับแล รองประธานคณะกรรมการกลาง และฝ่ายเลขานุการ
231 นางสาวสุกัญญา ศิริโยธา ครู ร.ร.บ้านคลองขุด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการ
232 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการปฐมวัย
233 นายพายัพ ฟุ้งธีระกุล ผอ.ร.ร.อนุบาลคลองลาน รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการปฐมวัย
234 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการปฐมวัย
235 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการปฐมวัย
236 นางบรรเจิด ทองนวม ครู ร.ร.อนุบาลวังไทร รองประธานกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการปฐมวัย
237 นางจินตนา เชื้อผู้ดี ครู ร.ร.อนุบาลคลองลาน ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทางปฐมวัย
238 นางปิยรัตน์ กรมพันธุ์ ครู ร.ร.บ้านชุมนาก กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทางปฐมวัย
239 นางศิริกุล อ่อนอุทัย ครู ร.ร.ประชารักษ์ศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเล่านิทานประกอบท่าทางปฐมวัย
240 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกิจกรรมปั้ดินน้ำมันปฐมวัย
241 นางสุนันธ์ จาดดำ ครู ร.ร.อนุบาลปางศิลาทอง กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมันปฐมวัย
242 นางระภา เอี่ยมสุธี ครู ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกิจกรรมปั้นดินน้ำมันปฐมวัย
243 นางจรรยารักษ์ จันธิดา ครู ร.ร.อนุบาลคลองลาน ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
244 นางเตือน กัลยาณธรรม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านคลองลาน กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
245 นางรัศมี อ่วมน้อย ครู ร.ร.บ้านวังหันน้ำดึง กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
246 นางชลธิชา วรชินา ครู ร.ร.อนุบาลบึงสามัคคี ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสีเทียนปฐมวัย
247 นางสาวสีนวล สินดี ครู ร.ร.บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง กรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสีเทียนปฐมวัย
248 นางปรานี พูลพันธ์ชู ครู ร.ร.อนุบาลคลองขลุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินการแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสีเทียนปฐมวัย
249 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
250 นางสมพร เก่งกิจการ ครูโรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
251 นายลภัส เอ็นดู ครูโรงเรียนบ้านคลองไพร คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
252 นายภานุวัตร พันธุ์ยี่ ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
253 นางจุฑาภรณ์ พินิจฑะ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองลาน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
254 นางสาวสุขวิมล พูลพันธ์ ครูโรงเรียนวัดอุเบกขาราม คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
255 นายอมร สุวรรณายศ ครูโรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
256 นายประเสริฐ สิงหเดช ครูโรงเรียนบ้านวังชะโอน คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
257 นายภคนนท์ เบี้ยจรัส ครูโรงเรียนบ้านบึงหล่ม คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
258 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
259 นายกระจ่าง เชื้ออภัย ธุรการโรงเรียนบ้านหาดชะอม คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
260 นายสุรชัย ใบเนียม ธุรการโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี คณะกรรมการกลางและฝ่ายเลขานุการกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
261 นายศุภกิจ ยาวีระ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ
262 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
263 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
264 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
265 นายสิทธิพงษ์ พิรุณ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
266 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
267 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
268 นายธัญ สายสุจริต รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
269 นายครรชิต เอี่ยมคุ้ย ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
270 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
271 นางณิชากร สุขพิธี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
272 นางสนาม ปานชื่น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
273 นายสุนทร นุชทรวง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
274 นางนพพรพรรณ ญาณโกมุท ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
275 นางชุติมา อินสุวรรณ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
276 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
277 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
278 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
279 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
280 นายชาลี รุจนยุทธ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
281 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
282 นางสาวรินทร์ด้า นันตา ผอ.ร.ร.ทุ่งน้อยพัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
283 นางสาวนุชรินทร์ รอดน้อย ผอ.ร.ร.บ้านปางลับแล สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
284 นางสาวปรียภัสสร์ อุปชิต ครู ร.ร.วัดหนองเหมือด สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
285 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
286 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
287 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
288 นางสาวศิริภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
289 ว่าที่ ร.ต.หญิงพจนี ถูกมี ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
290 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วบุญเรือง ธุรการ ร.ร.บ้านศรีอุดมธัญญะ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
291 นางสาวณภัทร ขันการไร่ ธุรการ ร.ร.บ้านช่องลม สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
292 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
293 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
294 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดงาน
295 นายสุนทร นุชทรวง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
296 นายณรงค์ เกี้ยวเกิด ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
297 นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
298 นางสุกัญญา ร่มโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
299 นายศุภกิจ ยาวีระ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
300 นายไพฑูรย์ นุชทรวง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
301 นางเญจพรรณ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
302 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
303 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
304 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
305 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
306 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
307 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
308 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
309 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
310 ว่าที่ ร.ต.หญิงพจนี ถูกมี ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
311 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
312 นายเอนก จาดดำ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
313 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
314 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะวิชาการจัดงาน
315 นายกฤชอุดม กลิ่นเกตุ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงาน
316 นางณิชากร สุขพิธี ผอ.บริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงาน
317 นายครรชิต เอี่ยมคุ้ย ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงาน
318 นางภาวิณี กระแสร์ญาณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงาน
319 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงาน
320 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงาน
321 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงาน
322 นายธรากร กล้ากสิการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงาน
323 นางสาวปราณี ไชยผุย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงาน
324 นางช่อเอื้อง ประเทศสิง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงาน
325 นางสุดธิดา จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการจัดงาน
326 นายธัญ สายสุจริต รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดงาน
327 นายนิพันธ์ ยอดสุวรรณ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดงาน
328 นายอำนาจ สังข์วะระปรีชา ครู ร.ร.บ้านช่องลม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดงาน
329 นายยอสซ์ มีสุข ครู ร.ร.บ้านศรีอุดมธัญญะ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดงาน
330 นายสถาพร คำเกิด ครู ร.ร.บ้านชุมนาก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดงาน
331 นายทรงศักดิ์ นิติธรรมโสภณ ครู ร.ร.ประชารักษ์ศึกษา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดงาน
332 นายอรรถนนท์ จำปาหวาย ธุรการ ร.ร.อนุบาลทรายทองวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดงาน
333 นายเทวัญ สุคนธ์สราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดงาน
334 นายธรากร กล้ากสิการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดงาน
335 นางสาวภัทราภรณ์ สารีพุทธ พนักงานราชการ ร.ร.บ้านคลองแขยง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดงาน
336 นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมจัดงาน
337 นางสนาม ปานชื่น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมจัดงาน
338 นางนพพรพรรณ ญาณโกมุท ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมจัดงาน
339 นางสาวพิชชาพร นันท์ตา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมจัดงาน
340 นางสาววันเพ็ญ นาคไพจิตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมจัดงาน
341 นางสาวอพันตรี สิงหเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมจัดงาน
342 นางสาวภัทรโรบล จันทร์ดำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมจัดงาน
343 นางสาวเรณุวรรณ โพธิ์ตรัส พนักงานราชการ ร.ร.บ้านสามเรือน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมจัดงาน
344 นางสาวสุจิตรตา แสวงผล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมจัดงาน
345 นางเรณา สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมจัดงาน
346 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินจัดงาน
347 นางเบญจมาศ เอกสุภาพันธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินจัดงาน
348 นางวันทนีย์ จันทร์ห้างหว้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินจัดงาน
349 นางมาลินี พานชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินจัดงาน
350 นางสาวอังคณา โพธิ์ตรัส พนักงานราชการ ร.ร.วัดพิกุลทอง คณะกรรมการฝ่ายการเงินจัดงาน
351 นางสาวเตือนใจ โสภา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินจัดงาน
352 นางแสงจันทร์ ศรีมงคล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงินจัดงาน
353 นายธัญ สายสุจริต รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดงาน
354 นายสุนทร นุชทรวง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดงาน
355 นางสุกัญญา ร่มโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดงาน
356 นางสาวสมปรารถนา คล้ายอ้น ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดงาน
357 นางสุพิศ นาคเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดงาน
358 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดงาน
359 นางสาวธนาพร เท่าเทียมตน ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดงาน
360 นางสาวรุ่งนภา ประทีปแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดงาน
361 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดงาน
362 นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดงาน
363 นางสาวปราณี ไชยผุย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดงาน
364 นางช่อเอื้อง ประเทศสิง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดงาน
365 นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดงาน
366 นายสามารถ กมขุนทด ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจัดงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ สพป.กพ.2 : ศน.ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (ศน.เดียว)ได้ที่ http://goo.gl/HzlnK6
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]