สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบึงหล่ม 23 9 3 2 35
2 อนุบาลคลองลาน 20 7 6 3 33
3 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 18 5 5 6 28
4 บ้านอุดมทรัพย์ 17 2 1 0 20
5 อุทิศศึกษา 16 2 1 1 19
6 บ้านส่องตาแล 15 4 3 1 22
7 ชุมชนบ้านคลองลาน 14 8 3 2 25
8 บ้านสุขสำราญ 14 8 1 4 23
9 วัดพรหมประดิษฐ์ 13 11 9 5 33
10 บ้านทุ่งทอง 13 7 3 3 23
11 บ้านปากคลองลาน 12 10 1 5 23
12 บ้านมอเจริญ 12 1 2 0 15
13 บ้านชายเคือง 11 10 8 4 29
14 บ้านหนองชะแอน 11 6 5 6 22
15 บ้านคลองมดแดง 11 5 3 4 19
16 บ้านใหม่หนองยาง 11 5 3 2 19
17 บ้านเพชรมงคล 11 5 2 0 18
18 บ้านทรัพย์มะนาว 10 10 3 3 23
19 อนุบาลปางศิลาทอง 10 7 8 3 25
20 บ้านคลองลึกพัฒนา 10 4 1 2 15
21 ศรีวรลักษณ์ 10 2 1 0 13
22 บ้านช้างคับ 9 6 2 4 17
23 บ้านท่าขึ้น 9 4 9 8 22
24 บ้านใหม่เจริญสุข 9 4 4 3 17
25 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 9 3 8 7 20
26 บ้านคลองแขยง 9 0 2 2 11
27 บ้านวังตาช่วย 8 12 6 2 26
28 อ่างทองราษฎร์วิทยา 8 7 7 1 22
29 ชุมชนประชาสามัคคี 8 5 6 5 19
30 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 8 5 5 1 18
31 วัดหนองเหมือด 8 5 4 5 17
32 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 8 4 3 8 15
33 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 8 2 2 1 12
34 บ้านหนองน้ำแดง 7 6 1 1 14
35 บ้านปางตาไว 7 4 4 4 15
36 บ้านโชคชัยพัฒนา 7 2 2 2 11
37 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 7 1 3 2 11
38 บ้านพรหมมาสามัคคี 7 1 2 2 10
39 บ้านวังชะโอน 6 7 4 6 17
40 อนุบาลคลองขลุง 6 4 2 5 12
41 บ้านพัดโบก 6 4 2 2 12
42 บ้านโป่งน้ำร้อน 6 3 3 2 12
43 หนองปรือประชาสรรค์ 6 3 1 1 10
44 อนุบาลมิ่งขวัญ 6 3 0 0 9
45 ชุมชนบ้านสลกบาตร 6 2 2 3 10
46 บ้านคลองสุขใจ 6 2 1 2 9
47 บ้านเกาะฝ้าย 6 2 0 0 8
48 บ้านเขาพริกไทย 6 1 1 1 8
49 บ้านวังน้ำแดง 6 1 0 2 7
50 บ้านไพรสวรรค์ 6 1 0 0 7
51 บ้านหาดชะอม 6 0 2 2 8
52 บ้านท่าพุทรา 5 8 1 2 14
53 บ้านถาวรวัฒนา 5 6 4 0 15
54 บ้านบึงสำราญ 5 5 5 2 15
55 รอดนิลวิทยา 5 5 1 0 11
56 บ้านวังน้ำพัฒนา 5 4 2 2 11
57 บ้านหัวเสลา 5 4 2 0 11
58 บ้านคลองแขยงวิทยา 5 3 3 5 11
59 วัดพิกุลทอง 5 2 2 11 9
60 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 5 0 0 1 5
61 บ้านวังบัว 4 7 6 8 17
62 บ้านทุ่งซ่าน 4 7 1 2 12
63 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 4 6 1 2 11
64 บ้านหนองตะเคียน 4 6 1 1 11
65 บ้านดงเย็น 4 5 4 4 13
66 บ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" 4 4 3 2 11
67 วัชรสหศึกษา 4 3 0 1 7
68 บ้านวังเจ้า 4 1 5 0 10
69 รังษีวิทยา 4 1 1 1 6
70 เทพผดุงศิษย์ 4 1 0 0 5
71 บ้านท่าช้าง 4 0 0 0 4
72 บ้านคลองเตย 4 0 0 0 4
73 บ้านหัวรัง 3 6 4 0 13
74 ประชารักษ์ศึกษา 3 5 4 8 12
75 วัดคูหาสวรรค์ 3 3 2 1 8
76 บ้านถนนงาม 3 3 0 0 6
77 บ้านถนนน้อย 3 2 2 2 7
78 บ้านวังโป่งพัฒนา 3 2 1 2 6
79 วชิรนิติโสภณ 3 2 1 0 6
80 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 3 2 0 0 5
81 บ้านระหานประชาศึกษา 3 1 2 5 6
82 บ้านกระบวยทอง 3 1 1 4 5
83 บ้านวังน้ำ 3 0 2 2 5
84 บ้านคลองไพร 3 0 1 2 4
85 บ้านปางลับแล 3 0 1 0 4
86 วัดแสงอุทัย 3 0 1 0 4
87 บ้านตากฟ้าพัฒนา 3 0 0 1 3
88 บ้านโพธิ์ทอง 3 0 0 0 3
89 บ้านสระตาพรม 3 0 0 0 3
90 บ้านโพธิ์เอน 2 5 5 0 12
91 บ้านนิคม 2 5 1 0 8
92 อนุบาลวังไทร 2 4 7 0 13
93 บ้านวังหันน้ำดึง 2 4 6 6 12
94 บ้านหนองกระทุ่ม 2 4 0 0 6
95 วชิรสารศึกษา 2 3 4 2 9
96 บ้านห้วยน้อย 2 3 3 1 8
97 บ้านหนองบอน 2 3 0 4 5
98 วัดอุเบกขาราม 2 2 5 5 9
99 บ้านแปลงสี่ 2 2 1 1 5
100 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 2 2 1 0 5
101 บ้านคลองขุด 2 2 0 2 4
102 บ้านบึงลาด 2 2 0 1 4
103 บ้านจิตตมาสพัฒนา 2 2 0 1 4
104 บ้านคอปล้อง 2 2 0 0 4
105 บ้านโป่งแต้ 2 1 2 0 5
106 บ้านวังตะล่อม 2 1 1 2 4
107 บ้านรังแถว 2 1 1 0 4
108 บ้านช่องลม 2 1 0 2 3
109 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 2 1 0 1 3
110 สหะราษฎร์วิทยา 2 1 0 0 3
111 บ้านหนองโมก 2 1 0 0 3
112 วัดคลองเจริญ 2 0 2 0 4
113 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 2 0 1 2 3
114 บ้านคลองสะพานช้าง 2 0 1 1 3
115 บ้านทุ่งหันตรา 2 0 1 1 3
116 บ้านวังพลับ 2 0 1 0 3
117 บ้านบึงเสือเต้น 2 0 0 1 2
118 บ้านกระโดนเตี้ย 2 0 0 1 2
119 บ้านหนองจอก 2 0 0 0 2
120 เบญจมาศศึกษา 2 0 0 0 2
121 สักงามประชาสรรค์ 1 5 3 1 9
122 บ้านเปาะสวอง 1 4 0 3 5
123 อนุบาลบึงสามัคคี 1 3 3 4 7
124 บ้านบึงหล่มสามัคคี 1 3 2 3 6
125 วรรณวัฒน์ศึกษา 1 3 0 1 4
126 บ้านใหม่ธงชัย 1 2 3 1 6
127 บ้านไร่ใหม่ 1 2 2 3 5
128 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 2 2 2 5
129 บ้านเขาน้ำอุ่น 1 2 2 1 5
130 บ้านหนองปรือ 1 2 2 1 5
131 บ้านศรีทองสามัคคี 1 2 1 1 4
132 บ้านไร่ดอนแตง 1 2 0 4 3
133 บ้านมาบคล้า 1 2 0 2 3
134 บ้านโนนตารอด 1 2 0 2 3
135 บ้านโนนพลวง 1 2 0 0 3
136 บ้านหนองช้างงาม 1 1 5 3 7
137 บ้านหนองชุมแสง 1 1 4 1 6
138 บ้านเพชรนิยม 1 1 3 0 5
139 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 1 1 2 2 4
140 บ้านเกาะตาล 1 1 2 1 4
141 บ้านโคกเลาะ 1 1 2 0 4
142 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 1 1 1 0 3
143 บ้านไผ่งาม 1 1 1 0 3
144 บ้านสามเรือน 1 1 0 3 2
145 บ้านจอมทองพัฒนา 1 1 0 3 2
146 บ้านหนองทองหล่อ 1 1 0 2 2
147 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 1 0 0 2
148 บ้านหนองหิน 1 1 0 0 2
149 อนุบาลปางมะค่า 1 0 3 1 4
150 บ้านป่าเหียง 1 0 3 1 4
151 พิบูลวิทยาคาร 1 0 2 1 3
152 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 1 0 1 2 2
153 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 1 2 2
154 บ้านชุมนาก 1 0 1 0 2
155 บ้านท่าข้ามสามัคคี 1 0 1 0 2
156 บ้านหนองผักหนาม 1 0 0 1 1
157 บ้านอุดมสามัคคี 1 0 0 1 1
158 อนุบาลธัญรดา 1 0 0 0 1
159 บ้านสามแยก 1 0 0 0 1
160 คีรีวงศ์วัฒนา 0 3 0 1 3
161 บ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 0 3 0 0 3
162 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 2 5 0 7
163 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 0 2 3 0 5
164 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 0 2 2 1 4
165 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 2 0 2 2
166 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 1 3 0 4
167 บ้านดงเจริญ 0 1 1 1 2
168 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 1 1 0 2
169 บ้านแม่ลาด 0 1 1 0 2
170 บ้านท่ามะเขือ 0 1 0 1 1
171 บ้านศรีไพศาล 0 1 0 0 1
172 บ้านบ่อทอง 0 1 0 0 1
173 บ้านวังน้ำซึม 0 0 2 0 2
174 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 0 1 0 1
175 บ้านสามขา 0 0 1 0 1
176 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 0 1 0 1
177 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 2 0
178 บ้านคลองยาง 0 0 0 2 0
179 บ้านวังล้อมรำลึก 0 0 0 1 0
180 บ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 0 1 0
181 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 1 0
182 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 1 0
183 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 0
รวม 741 461 340 312 1,542