สรุปเหรียญรางวัล สพป. กำแพงเพชร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบึงหล่ม 22 9 3 2 34
2 อนุบาลคลองลาน 16 7 6 3 29
3 อุทิศศึกษา 16 2 1 1 19
4 บ้านอุดมทรัพย์ 16 2 1 0 19
5 บ้านส่องตาแล 15 4 3 1 22
6 ชุมชนบ้านคลองลาน 14 8 3 2 25
7 บ้านสุขสำราญ 14 8 1 4 23
8 วัดพรหมประดิษฐ์ 13 10 9 5 32
9 บ้านทุ่งทอง 13 7 3 3 23
10 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 13 3 3 6 19
11 บ้านปากคลองลาน 12 9 1 5 22
12 บ้านมอเจริญ 12 1 2 0 15
13 บ้านหนองชะแอน 11 6 5 6 22
14 บ้านคลองมดแดง 11 5 3 4 19
15 บ้านใหม่หนองยาง 11 5 3 2 19
16 บ้านคลองลึกพัฒนา 10 3 1 2 14
17 ศรีวรลักษณ์ 10 2 1 0 13
18 บ้านใหม่เจริญสุข 9 4 4 3 17
19 บ้านเพชรมงคล 9 4 2 0 15
20 บ้านคลองแขยง 9 0 2 2 11
21 อนุบาลปางศิลาทอง 8 6 8 1 22
22 บ้านช้างคับ 8 6 1 4 15
23 วัดหนองเหมือด 8 5 4 5 17
24 บ้านท่าขึ้น 8 4 9 8 21
25 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง 8 2 2 1 12
26 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 7 5 5 1 17
27 บ้านชายเคือง 7 4 5 3 16
28 บ้านหนองน้ำแดง 7 4 0 1 11
29 บ้านโชคชัยพัฒนา 7 2 2 2 11
30 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 7 1 3 2 11
31 บ้านวังตาช่วย 6 9 5 2 20
32 อ่างทองราษฎร์วิทยา 6 5 6 0 17
33 บ้านปางตาไว 6 4 4 3 14
34 อนุบาลคลองขลุง 6 4 2 5 12
35 บ้านพัดโบก 6 4 2 2 12
36 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 6 3 8 7 17
37 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 6 3 3 8 12
38 บ้านโป่งน้ำร้อน 6 3 3 2 12
39 หนองปรือประชาสรรค์ 6 3 1 1 10
40 อนุบาลมิ่งขวัญ 6 3 0 0 9
41 ชุมชนบ้านสลกบาตร 6 2 2 3 10
42 บ้านคลองสุขใจ 6 2 1 2 9
43 บ้านเกาะฝ้าย 6 2 0 0 8
44 บ้านเขาพริกไทย 6 1 1 0 8
45 บ้านไพรสวรรค์ 6 1 0 0 7
46 บ้านหาดชะอม 6 0 2 2 8
47 บ้านท่าพุทรา 5 8 1 2 14
48 บ้านวังชะโอน 5 7 4 6 16
49 บ้านถาวรวัฒนา 5 6 4 0 15
50 ชุมชนประชาสามัคคี 5 5 5 5 15
51 บ้านบึงสำราญ 5 4 4 1 13
52 บ้านหัวเสลา 5 4 2 0 11
53 บ้านวังน้ำพัฒนา 5 4 1 2 10
54 บ้านคลองแขยงวิทยา 5 3 3 5 11
55 บ้านพรหมมาสามัคคี 5 1 1 0 7
56 บ้านเขาพริกอนุสรณ์ 5 0 0 1 5
57 บ้านทรัพย์มะนาว 4 10 3 3 17
58 บ้านทุ่งซ่าน 4 7 1 2 12
59 บ้านวังบัว 4 6 6 7 16
60 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 4 6 1 2 11
61 บ้านหนองตะเคียน 4 6 1 1 11
62 บ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" 4 4 3 2 11
63 วัชรสหศึกษา 4 3 0 1 7
64 วัดพิกุลทอง 4 2 2 10 8
65 บ้านวังเจ้า 4 1 5 0 10
66 รังษีวิทยา 4 1 1 1 6
67 บ้านวังน้ำแดง 4 1 0 2 5
68 เทพผดุงศิษย์ 4 1 0 0 5
69 บ้านท่าช้าง 4 0 0 0 4
70 บ้านคลองเตย 4 0 0 0 4
71 บ้านหัวรัง 3 6 4 0 13
72 ประชารักษ์ศึกษา 3 5 4 8 12
73 วัดคูหาสวรรค์ 3 3 2 1 8
74 บ้านถนนงาม 3 3 0 0 6
75 บ้านถนนน้อย 3 2 2 2 7
76 บ้านวังโป่งพัฒนา 3 2 1 2 6
77 วชิรนิติโสภณ 3 2 1 0 6
78 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 3 2 0 0 5
79 บ้านกระบวยทอง 3 1 1 3 5
80 บ้านวังน้ำ 3 0 2 2 5
81 บ้านคลองไพร 3 0 1 2 4
82 บ้านปางลับแล 3 0 1 0 4
83 วัดแสงอุทัย 3 0 1 0 4
84 บ้านตากฟ้าพัฒนา 3 0 0 1 3
85 บ้านโพธิ์ทอง 3 0 0 0 3
86 บ้านนิคม 2 5 1 0 8
87 อนุบาลวังไทร 2 4 7 0 13
88 บ้านหนองกระทุ่ม 2 4 0 0 6
89 วชิรสารศึกษา 2 3 4 2 9
90 บ้านหนองบอน 2 3 0 4 5
91 บ้านแปลงสี่ 2 2 1 1 5
92 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา 2 2 1 0 5
93 บ้านบึงลาด 2 2 0 1 4
94 บ้านจิตตมาสพัฒนา 2 2 0 1 4
95 บ้านคอปล้อง 2 2 0 0 4
96 บ้านโป่งแต้ 2 1 2 0 5
97 บ้านวังตะล่อม 2 1 1 2 4
98 บ้านรังแถว 2 1 1 0 4
99 บ้านคลองขุด 2 1 0 2 3
100 บ้านช่องลม 2 1 0 2 3
101 บ้านไผ่ยาวสามัคคี 2 1 0 1 3
102 สหะราษฎร์วิทยา 2 1 0 0 3
103 บ้านหนองโมก 2 1 0 0 3
104 วัดคลองเจริญ 2 0 2 0 4
105 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 2 0 1 2 3
106 บ้านคลองสะพานช้าง 2 0 1 1 3
107 บ้านทุ่งหันตรา 2 0 1 1 3
108 บ้านวังพลับ 2 0 1 0 3
109 บ้านบึงเสือเต้น 2 0 0 1 2
110 บ้านกระโดนเตี้ย 2 0 0 1 2
111 บ้านหนองจอก 2 0 0 0 2
112 เบญจมาศศึกษา 2 0 0 0 2
113 บ้านสระตาพรม 2 0 0 0 2
114 บ้านโพธิ์เอน 1 5 4 0 10
115 สักงามประชาสรรค์ 1 5 3 1 9
116 บ้านวังหันน้ำดึง 1 4 6 6 11
117 บ้านดงเย็น 1 4 3 4 8
118 บ้านเปาะสวอง 1 4 0 2 5
119 อนุบาลบึงสามัคคี 1 3 3 4 7
120 บ้านบึงหล่มสามัคคี 1 3 2 3 6
121 บ้านห้วยน้อย 1 3 2 0 6
122 วรรณวัฒน์ศึกษา 1 3 0 1 4
123 บ้านใหม่ธงชัย 1 2 3 1 6
124 บ้านไร่ใหม่ 1 2 2 3 5
125 บ้านศรีเกษตรพัฒนา 1 2 2 2 5
126 บ้านเขาน้ำอุ่น 1 2 2 1 5
127 บ้านศรีทองสามัคคี 1 2 1 1 4
128 รอดนิลวิทยา 1 2 1 0 4
129 บ้านมาบคล้า 1 2 0 2 3
130 บ้านหนองปรือ 1 2 0 1 3
131 บ้านหนองชุมแสง 1 1 4 1 6
132 บ้านเพชรนิยม 1 1 3 0 5
133 บ้านระหานประชาศึกษา 1 1 2 3 4
134 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 1 1 2 2 4
135 บ้านเกาะตาล 1 1 2 1 4
136 บ้านโคกเลาะ 1 1 2 0 4
137 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 1 1 1 0 3
138 บ้านไผ่งาม 1 1 1 0 3
139 บ้านไร่ดอนแตง 1 1 0 4 2
140 บ้านสามเรือน 1 1 0 3 2
141 บ้านจอมทองพัฒนา 1 1 0 3 2
142 บ้านหนองทองหล่อ 1 1 0 2 2
143 บ้านโนนตารอด 1 1 0 2 2
144 ประชาราษฎร์สามัคคี 1 1 0 0 2
145 บ้านหนองหิน 1 1 0 0 2
146 บ้านโนนพลวง 1 1 0 0 2
147 บ้านหนองช้างงาม 1 0 4 2 5
148 อนุบาลปางมะค่า 1 0 3 1 4
149 บ้านป่าเหียง 1 0 3 1 4
150 พิบูลวิทยาคาร 1 0 2 1 3
151 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง 1 0 1 2 2
152 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 1 2 2
153 บ้านชุมนาก 1 0 1 0 2
154 บ้านท่าข้ามสามัคคี 1 0 1 0 2
155 บ้านหนองผักหนาม 1 0 0 1 1
156 บ้านอุดมสามัคคี 1 0 0 1 1
157 อนุบาลธัญรดา 1 0 0 0 1
158 บ้านสามแยก 1 0 0 0 1
159 คีรีวงศ์วัฒนา 0 3 0 1 3
160 ทุ่งน้อยพัฒนา 0 2 5 0 7
161 วัดอุเบกขาราม 0 2 4 4 6
162 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 0 2 3 0 5
163 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 0 2 2 1 4
164 ชุมชนบ้านโค้งไผ่ 0 2 0 2 2
165 บ้านมอเจริญ(สาขาบ้านใหม่เชียงราย) 0 2 0 0 2
166 วัดน้อยวรลักษณ์ 0 1 3 0 4
167 บ้านดงเจริญ 0 1 1 1 2
168 บ้านคลองใหญ่ใต้ 0 1 1 0 2
169 บ้านแม่ลาด 0 1 1 0 2
170 บ้านท่ามะเขือ 0 1 0 1 1
171 บ้านศรีไพศาล 0 1 0 0 1
172 บ้านบ่อทอง 0 1 0 0 1
173 บ้านคลองพลูประชาสรรค์ 0 0 1 0 1
174 บ้านวังน้ำซึม 0 0 1 0 1
175 บ้านสามขา 0 0 1 0 1
176 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี 0 0 1 0 1
177 บ้านคลองสมบูรณ์ 0 0 0 2 0
178 บ้านคลองยาง 0 0 0 2 0
179 บ้านวังล้อมรำลึก 0 0 0 1 0
180 บ้านศรีอุดมธัญญะ 0 0 0 1 0
181 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 1 0
182 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 1 0
183 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0 0
รวม 679 428 319 294 1,720