รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 3 -5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงอลิศา  คำหมอน
 
1. นางลำพรรณ์  คำทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณรัตน์   หายทุกข์
 
1. นางลำเพย   ภูคลัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. นางสาวหนึ่งฤทัย    สุดเต้
 
1. นางสาวสุชาดา   คำภาศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  แสงธรรม
 
1. นางสาวอภิญญา  พันธุ์มี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังไทร 1. เด็กหญิงอโณทัย  คงบรรทัด
 
1. นางเบญจา  นุชทรวง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันเรียน
 
1. นางวริศรา  วงศ์จรัส
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรสารศึกษา 1. เด็กชายภานุพงศ์  คำประกอบ
 
1. นายมนัส  เมืองบุญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงค์ทำเนียบ
 
1. นางกำไร  อินทยะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กชายธนภูมิ   พันธ์ศรี
 
1. นางฉัตรอนงค์   เงินเมือง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศักดิ์ขุนทด
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เข็มทองคำ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  กะการดี
 
1. นางสาวนงรักษ์  นิยมพงษ์
2. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กชายธัญชนก  สหะชาติ
2. เด็กหญิงวริศรา   น้อยพินิจ
 
1. นางสาวสุนิสา  กาหา
2. นางจรรยา  มาจาด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงปริมประภา   สายเครือเปีย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   เจริญสุข
 
1. นางศิริพร   จงกลรัตน์
2. นางนิตยา  อุ่นเป็นนิจ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายภูริพัฒน์   ฉิมบุรี
 
1. นางพัชรินทร์   คำลา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ไร่ผล
 
1. นางวัลทณี  อินสว่าง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  อินทร์อ่อน
 
1. นางจิราณี  ใจบุญ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สาณุเสริม
2. เด็กหญิงปิยะพร  นุ้ยภิรมย์
3. เด็กหญิงลินญาดา  วิละคำ
 
1. นางสาววาสนา   จ้อนแจง
2. นายจักรวาล   มาตรสิงห์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงลักษิกา  พิมสา
2. เด็กหญิงวิภาดา  ชาญเดช
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คำแก้ว
 
1. นางคณาวรรณ  ธณ์ธรรม
2. นางศิภากรณ์  กมลรัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงจินตนา  เกยพยา
2. เด็กชายณัฐวิทย์  ม่วงเรือง
3. เด็กชายนพพงศ์  ปานเอก
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศิริโยธา
2. นางปัทมา  มิ่งแสง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กชายธีรกานต์   ปั้นเกี้ยว
2. เด็กชายปณชัย   วงษ์สุรินทร์
3. เด็กหญิงสุขญา   ใจมั่น
 
1. นางสาวณัฐชยา   นาควิสุทธิ์
2. นางสาวนุชนาท   ด่างพล้อย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กชายพันธดนย์  เกษวิริยะการ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  อินทนะ
 
1. นางสาวเรณู  อาจสาลิกรณ์
2. นางสาววิไล  จันทร์สมบัติ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายจิรภัทร  แสงชมภู
2. เด็กชายพูลสิน  วันมา
 
1. นางวรรณวิมล  ปัญญาสุ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  พลบุตร
 
1. นางขนิฐา  ธงศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 1. เด็กชายอนุรักษ์  กิ่งจำปา
 
1. นายชัยวัฒน์  ขันตี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กหญิงพรประภา  ก้อนนาค
 
1. นางภัทราพร  บุญมาดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  วงค์พิชัย
2. เด็กหญิงพรรณิษา  ปานดิษฐ์
3. เด็กหญิงสุริษา  ไหลหาโครต
 
1. นางสุฑาภรณ์  พินิจทะ
2. นางสาวรังสินี  จิตรมั่น
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงนันยา  ดาหา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แจ๋วแว๋ว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โทพิลา
 
1. นางธวัลรัตน์  สังข์แสง
2. นางสาวสุพัตรา  พจนเรียน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 1. เด็กหญิงรักษิณา  บัวหลวง
2. เด็กชายวราณัช  ต่วนชะเอม
3. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์ลอย
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จันทร์เกลี้ยง
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธินนท์  ห้อยพรมราช
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 1. เด็กชายสนธยา   เกิดอุดม
2. เด็กชายสันติสุข   หัสดี
3. เด็กหญิงอคลญา   เอกทรีกุล
 
1. นางสาวศิริขวัญ   กลางสุพรรณ
2. นางสาวจันทร์จิรา  อ่อนศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กชายชนาธิป  ขุนเมือง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ร่วมศุกร์
3. เด็กชายอนุทัย  กิ่งนอก
 
1. นายอนันต์  สีลาดี
2. นางสาวเสาวรี  ใจธรรม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ปอสี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ชาเชียงตุง
3. เด็กหญิงเสาวพร  บุญล้อม
 
1. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
2. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คุณุ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  โสภณ
3. เด็กชายพัชรพล  มาน้อย
 
1. นางวัลทณี  อินสว่าง
2. นางนภาพร  แพรพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  แผ้วสถาน
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ทรงศรี
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เครือทวน
 
1. นางเกวะรินทร์  โคตรภูงา
2. นายสมชาย  โคตรภูงา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายชนาวุฒิ  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงพิมนภา  ปิ่นนาค
 
1. นายภคนนท์  เบี้ยจรัส
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. เด็กชายกฤษนัย   มั่นเด็ดวิทย์
2. เด็กชายศรีปราชญ์   พานเฟื้อง
 
1. นายสุชาติ   จันทร์บ้านโต้น
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไพร 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    ขุยแป๊ะ
2. เด็กชายเอกภพ   บานเย็น
 
1. นายลภัส   เอ็นดู
2. นางสาวอาภาภรณ์   ธรรมกรณ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแขยง 1. เด็กชายกรวิทย์   ธงฉัตร
2. เด็กชายชัยเฉลิม  พันโต
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อินทรสูต
2. นายพัฒนา  ภู่นาท
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายจีรพงษ์  บุญยะกร
2. เด็กชายวรปรัชญ์  ทองแบบ
 
1. นายจิรายุทธ  สงพิทักษ์
2. นางสาวจรรยา  โชติรัตน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ยนตศาสตร์
2. เด็กชายยุทธนา   ถึงสุข
 
1. นายอมร   สุวรรณยศ
2. นายภานุวัตร   พันธุ์ยี่
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กชายอัฐตะพงษ์    อินสาลาแสง
2. เด็กชายอิทธิพล   บัวพันธ์
 
1. นายสันติ   ขำสกล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงปริชญา  แสงทอง
2. เด็กหญิงมาลิษา  เลาคา
3. เด็กหญิงยศวดี  แสงหนู
4. เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณ
5. เด็กหญิงสวิชญา  ทองเชื้อ
 
1. นางสุนันทา  เงินแจ่ม
2. นางสาวสมจิตร  เขียวนวล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงกฤติกา  ยาชมภู
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทร์ดวง
3. เด็กหญิงสลินทิพย์  จำนงค์
4. เด็กหญิงอรวรรณ  จารุตันติ์
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ปั้นจอม
 
1. นางสุนันทา  เงินแจ่ม
2. นางเบญจา  น้อยเจริญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงธนพร  สมมาตร
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จารุตันติ์
3. เด็กหญิงปราญปรีญา  ตะโนรี
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ขำพวง
5. เด็กหญิงศันสนีย์  ครุธอินทร์
 
1. นางสุนันทา  เงินแจ่ม
2. นางสาวสมจิตร  เขียวนวล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   หีบแก้ว
2. เด็กหญิงพัทธนันท์   กันเที่ยง
3. เด็กหญิงวิลาสินี   งามดี
4. เด็กหญิงสราสินี   แก้วกล้า
5. เด็กชายสิรวิชญ์   อินทร์กัน
 
1. นางอมรรัตน์   มีขวัญรัก
2. นายณรงค์   ก้อนทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มงคลไทร
2. เด็กหญิงณัฐนันธ์  ทุ่งกระโทก
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  พลอยงาม
4. เด็กหญิงนิลาวัลย์  สิงห์ชุมชัย
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  กมุทชาติ
 
1. นางสาวอาดีศร  โกลา
2. นางสาวปนัดดา  ลือโฮ้ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชายกิตติพงศ์   นอกไธสง
2. เด็กชายจิรัฐ   ปานเขียว
3. เด็กหญิงฐิติมา   ม่วงไม้
4. เด็กหญิงประวีณา    ทรัพย์โฉม
5. เด็กชายอนิรุทธิ์   ศรีสัตย์
 
1. นายศักดายส   ลิ่วโรจน์สกุล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 1. เด็กหญิงกาญจนา   ชัชวาลย์ปรีชา
2. เด็กชายชานนท์   ป้องหา
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ท่อกระโทก
4. เด็กหญิงสุลักษ์หงส์    พุทไธสง
5. เด็กชายเสกสรร   สุธารส
 
1. นายวรวิทย์    สุขจุ่น
2. นางสาวผกามาศ    เนียมศิลป์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กชายฉัตริน  แตงนิ่ม
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีบุตร
3. เด็กชายวรัญญู  บุญเจริญ
4. เด็กหญิงศศิธร  ชวดสุวรรณ
5. เด็กหญิงเกวลิน  ธนารี
 
1. นางอุ่นเรือน  เมืองสองชั้น
2. นางสาวจุรีพร  ทาพวง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กชายชัยวิชิต  คงผ่อง
2. เด็กชายธนทัติ  เหลาสี
3. เด็กชายธิติวุฒิ  ปางไธสง
4. เด็กหญิงพรพิมล  เกี้ยวสันเที๊ยะ
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ  แก้วอุดร
6. เด็กชายภูรินทร์  พรศรีชื่น
7. เด็กหญิงมยุรฉัตร  อมรสันติกุล
8. เด็กหญิงวราภรณ์  หุนกระโทก
9. เด็กชายวิรุฬ  สาเรียน
10. เด็กชายวีรภัทร  ภักสุวรรณ์
11. เด็กชายวุฒินันท์  วันบัวแดง
12. เด็กชายศักดิ์ดา  วงศ์ทองใหญ่
13. เด็กหญิงสาวิตรีทิพย์  ระวะใจ
14. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุวรรณจันทร์
15. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันดากุล
16. เด็กหญิงสุภัสสร  ชะงาศรี
17. เด็กหญิงสุภิต  แก้วประเสริฐ
18. เด็กชายอนุรักษ์  อ่อนพรมราช
19. เด็กชายอมรเทพ  ธงฉัตร์
20. เด็กหญิงแสงอรุณ  มีเดช
 
1. นางสาวศิริพร  โมลารักษ์
2. นางสาวรัชนีกรณ์  สิทธิพรม
3. นายนิมิตร์  คงประณีต
4. นายสมน้อย  ดีสม
5. นางสาวจารุมาศ  มีเสือทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกัญจนพร  สุขแซม
 
1. นางจันทร์ฉาย  สินธุบุญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พิเศษ
 
1. นางพรสวรรค์  วินิจสร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายสมชาย    ตะเกิ้งผล
 
1. นายยุทธนา    เรือนสุภาธง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1. เด็กชายวรเมธ   เชื้อรอด
2. เด็กหญิงอัญชิสา   จันทร์ทอง
 
1. นายพลชัย   สระทองอินทร์
2. นายคมน์สรรค์  ทองเลี่ยม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ค้าสุวรรณ
2. เด็กชายชายแดน  จบปาน
 
1. นายเอนก  บุตรสิงห์
2. นางสาวรัตนาพร  โฉมอินทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงชวนฝัน  นามมิวัน
2. เด็กชายวุฒิชัย  โดเอลล์
 
1. นายเอนก  บุตรสิงห์
2. นางสาวรัตนาพร  โฉมอินทร์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญยืน
2. เด็กชายธนกร   ภาษาประเทศ
3. เด็กชายธนภูมิ   อ่อนสำลี
4. เด็กหญิงธิชาภรณ์   พฤกษ์หอม
5. เด็กหญิงนุชจิรา   เงาชัยภูมิ
6. เด็กหญิงพัชชรี   วงศ์สุวรรณ
7. เด็กชายสิรา   ม่วงคุ้ม
8. เด็กหญิงสุพรรษา   แดงแย้ม
9. เด็กหญิงอมราวรรณ   ทองตัน
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์   ประจวบวัน
 
1. นางอนุรักษ์   สมัครเขตรการ
2. นายสุชาติ   จันทร์บ้านโต้น
3. นางสุกัญญา   ขันกสิกรรม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเกตุ
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  วงเสนา
3. เด็กหญิงกุณฑีรา  จันทเสน
4. เด็กหญิงญาณิกา  พุ่มสวัสดิ์
5. เด็กหญิงดวงกมล  หารเวียง
6. เด็กหญิงนฤมล  หารเวียง
7. เด็กหญิงปิยาณัฐ  โพธิ์ยอด
8. เด็กหญิงปิยานันท  โพธิ์ยอด
9. เด็กหญิงภัทราพร  บุญเพชร
10. เด็กหญิงลลิตา  หนูหา
11. เด็กหญิงวนัญญา  ยามา
12. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสือกลิ่น
13. เด็กหญิงอัยยฎา   โพธิ์หวี
14. เด็กหญิงอาณัญชา  ทองคำ
15. เด็กหญิงเขมมิการ์  ยุบลเมฆ
 
1. นางละเมียด  อินอ่อน
2. นางอนันทการณ์  สาริบุตร
3. นางพรรณณี   พันธุ์หวาด
4. นางวัฒชิรา  ประเสริฐดี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงกัญธิดา    แรงเขตการ
2. เด็กหญิงจันทิมา  เขียนสะอาด
3. เด็กหญิงจิดาภา  คล้ายนิล
4. เด็กชายจิรายุส   กุลีพันธ์
5. เด็กหญิงณัฐวดี    เผื่อนประไพ
6. เด็กหญิงนันทพร    พระวิเศษ
7. เด็กหญิงพัชรี    วิเศษศักดิ์
8. เด็กหญิงมณฑกานต์   สิริ
9. เด็กหญิงวรรณษา   ลิลา
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ   จันทะนิช
11. เด็กชายศุภวิชญ์   นวนแก้ว
12. เด็กหญิงสาธิตา   เชื้อสิงห์
13. เด็กหญิงสุภัสรา   สุขสกุล
14. เด็กหญิงอาภาพร    คันทะวงษ์
15. เด็กหญิงเนตรทิพย์   แก้วกะชีวิต
 
1. นางสาวกาญจนา   พัฒติกะพงษ์
2. นางสาวศิริวรรณ   จันทะจร
3. นางสาวสุมณฑา   คงขาว
4. นางสาวจันทิรา   ทองปิ่น
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงธนารีย์  ประเสริฐพรศรี
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วบุญนำ
 
1. นางสาวพนารัตน์  แสงเงิน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงวิชญาดา  วงษ์ธัญญกรรม
2. เด็กหญิงสิรินดา  บุญช่วย
 
1. นายวินัย  บุญน่วม
2. นางพรทิพย์  บุญน่วม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  กองแก้ว
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เทียนชัย
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงโมโมเอ  ทัยเทียม
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแขยง 1. เด็กชายสิรภัทร   โสภณบุญวัฒน์
 
1. นางสาวสุภัตตรา  บรรเทา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงน้องหมิว  ใยบู
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 1. เด็กหญิงเต็มดวง   คนโทพรมราช
 
1. นางสาวพรรณธิกา   รอบเมือง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงบัวลอย  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวณัฐพร  อึ้งภาภรณ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันคำ
 
1. นางสำอาง  สังข์ยก
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดชะอม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขท้วม
2. เด็กหญิงพรประกาย  เทพบุตร
 
1. นางกัลยา  โพธิน
2. นางจำเนียร  อรุณมณี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  วิมลวชิรเมธี
2. เด็กหญิงฐิติกา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
2. นางสาวพนัสนันท์  บุญเกิด
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงนิรชา  เสน่ห์พูด
2. เด็กหญิงสุวรรณดี  บุญชู
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
2. นางสาวปราถนานันท์  ช่ออ่่อน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงอพิณยา  ตันตุลา
 
1. นายศิริเกศ  เยี่ยงวิญญู
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กชายระพีพัฒน์   ใจเอื้อ
2. เด็กชายสรสิช   สุขผล
3. เด็กชายอานัส    จันทร์ตั้ง
 
1. นางสาวเขมิกา  คำวงค์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กชายนพรัตน์   หนูสถิตย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์   น้อยมงคล
3. เด็กหญิงสุกัญญา   แสงสม
 
1. นายประสาร  เสือแดง
2. นางปาณิสรา  ศิลากุล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  โพธิบุตร
2. เด็กชายภัทรพล  เหลี่ยมหลักชัย
3. เด็กชายสุธีย์  รุ่งเรือง
 
1. นางณัฐยา  ผ่องวิลัย
2. นางมยุรี  สังข์กลิ่น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายธนกร   ฤทธิ์คง
 
1. นางนนท์ธวัฒน์  กลิ่นบัวขาว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐพร  นากามูระ
 
1. นางพัฒนา  กำลังศรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงสุนิสา   เรืองศรี
 
1. นายกันตภณ  รักพงษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กหญิงรัชนก   นุ่มนิ่ม
 
1. นางสาวรวิชา   จันทร์พุ่ม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายอัษฎาวุธ   สาดแล่น
 
1. นายเอกลักษณ์    สมากร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายภาคภูมิ    เสนาบุญ
 
1. นายเอกลักษณ์   สมากร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ 1. เด็กชายศรัณภัทร  มีหมื่น
 
1. นายกันตภณ  รักพงษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายบดิณเดชา  สุทา
 
1. นางสาวนริศรา  นนท์ไธสงค์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เชียงราย
 
1. นางสาวนริศรา  นนท์ไธสงค์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง 1. เด็กหญิงชุติมา  พิลึก
 
1. นางวสุกาญจน์    แซ่จันทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขเจริญ
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ยอดปัญญา
 
1. นายประคอง  แจ้งไพร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญลาภ
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงเขมมิกา  ตุ๊สูงเนิน
 
1. นายสมบูรณ์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงบุญนิศา  สระสม
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 1. เด็กหญิงชญานี  วงษ์ศิ
2. เด็กชายพชรพล  อาพัดนอก
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขผล
4. เด็กชายภัคพงศ์  แก้วสุวรรณ
5. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์กุล
6. เด็กชายอติชาติ  สีเชียงหา
7. เด็กหญิงอภิรตา  พิมพ์น้ำ
8. เด็กชายเจษฎา  เมาะราษี
 
1. นายไพโรจน์  ฉิมทวี
2. นายแดง  อยู่พันธ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎาธาร  เหลืองอร่าม
2. เด็กชายคเณศ  เช้าชาญ
3. เด็กชายจรัสพงษ์  แก้วโชติ
4. เด็กชายญาณวุฒิ  รุ่งเรือง
5. เด็กชายณัฐพงษ์  หวานแหลม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพย์ขุนทด
7. เด็กชายตุลาธาร  ดำสนิท
8. เด็กชายธนกร  ฤทธิ์คง
9. เด็กชายธนพล  ทรัพย์พานิช
10. เด็กชายธนภัท   ยามา
11. เด็กชายธีรเทพ   ผดุงขวัญ
12. เด็กชายพงศักดิ์ชัยณ์  อำพันทอง
13. เด็กชายพลอธิป  อ่วมอ่อน
14. เด็กชายพีรพัฒน์  กลัดกลิ่น
15. เด็กชายภูชานนท์  กิมจันทร์
16. เด็กชายภูวดล  วงษ์นุช
17. เด็กหญิงวิภาวัส  จีนกุ่ย
18. เด็กชายสุรชัย   อายุวงษ์
19. เด็กหญิงอลิชา  พงษ์เขตการณ์
20. เด็กชายเจษฎา  ร่มลำดวน
 
1. นายกิตติพงศ์  บุณยะโหตระ
2. นายนนท์ธวัฒน์  กลิ่นบัวขาว
3. นายชนธัญ  ผิวพรม
4. นายจเร   วิชัย
5. นายภัทรพงศ์  เอี่ยมอิน
6. นางสาวสุวรัตน์  ขุนพิลึก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงกัญญา   พรมมา
2. เด็กหญิงกาญตะวัน   เชื้อรอด
3. เด็กชายกิตติพงศ์   นอกไธสง
4. เด็กชายกิตติพงษ์   แตงโพธิ์
5. เด็กชายจิรัฐ  ปานเขียว
6. เด็กหญิงชนัดดา   องอาจ
7. เด็กหญิงญาดา  ปิชัยนะ
8. เด็กหญิงฐิติมา  ม่วงไม้
9. เด็กหญิงณัฐกานต์   สุวรรณพันธ์
10. เด็กชายณัฐพล   พรมมินทร์
11. เด็กหญิงดาราพร   บุญจันทร์
12. เด็กหญิงดุจนภัส   มนต์เปลี่ยม
13. เด็กหญิงธนพร  บุญลือ
14. เด็กหญิงธนภรณ์   ศรีกอง
15. เด็กชายธวัชชัย   บุญเกิด
16. เด็กชายนพดล  พลศักดิ์
17. เด็กชายนภัสวรรณ   พัดนาค
18. เด็กหญิงนุชรีย์    อินไทย
19. เด็กหญิงประวีณา  ทรัพย์โฉม
20. เด็กหญิงประสิตา   ประดับบุญ
21. เด็กหญิงปัทมา  จวงสาคร
22. เด็กหญิงปิยะดา   ปิชัยนะ
23. เด็กหญิงปิยะภัสร์  ม่วงสิมมา
24. เด็กชายพีรภัทร  ประดับบุญ
25. เด็กชายภานุวัฒน์   เพิ่มกสิกร
26. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ปรีหลาบ
27. เด็กหญิงวรนุช   ริดน้อย
28. เด็กหญิงวรรณภา   พรณุกูล
29. เด็กหญิงวรรณิภา   ปิตตาสังข์
30. เด็กชายวัชรพงษ์    โฉมอินทร์
31. เด็กหญิงวาสนา  สังวาลปล้อง
32. เด็กหญิงวีรญา   หน้าชม
33. เด็กหญิงสรวรรณ   บุญเพ็ง
34. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เมณฑ์กูล
35. เด็กหญิงสุธิดา   ศรีจำปา
36. เด็กหญิงสุพรรษา   ศรีนารอด
37. เด็กหญิงสุรีย์พร   งิ้วสุภา
38. เด็กชายอนุพงษ์  นามวงษ์
39. เด็กหญิงอมิตตา   สายอาทิตย์
40. เด็กหญิงอาริยา  เงินสว่าง
 
1. นายประสิทธิ์  ทรัพย์แพ
2. นายนิรันดร์   พรหมฮวด
3. นายสุทัศน์  ทองมหา
4. นายลิขิต  โคกแก้ว
5. นายนนทกร   บัวหอม
6. นายศักดายส  ลิ่วโรจน์สกุล
7. นางสาวมยุรา  อนุสรณ์ประดิษฐ์
8. นางสาวธารารัตน์   ไพศาลจักรวัฒน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชายนพดล   พลศักดิ์
2. เด็กหญิงปิยะภัสร์   ม่วงสิมมา
3. เด็กชายพีรภัทร   ประดับบุญ
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์    เมณฑ์กูล
5. เด็กชายอนุพงษ์   นามวงษ์
 
1. นายประสิทธิ์   ทรัพย์แพ
2. นายสุทัศน์  ทองมหา
3. นายลิขิต  โคกแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. นายกิตติพงศ์  เกษคร้าม
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลฑิรา   จันทร์ดี
 
1. นางสาวศิริวรรณ   รุ่งระวี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1. เด็กชายกิตติธัช  สุวรรณกิจ
 
1. นายอำพร  รอดเทียน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงสิริยากร  ธรรมจิตร
 
1. นางสาวคณิตตา  เพียรอักษร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 1. เด็กชายอาธรณ์  เพลียโคตร
 
1. นายบุญเลิศ  บุญญา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1. เด็กหญิงชลิตา  เถาวัลย์
 
1. นายอำพร  รอดเทียน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กชายศรายุทธ   ร่มภักดิ์
 
1. นางเพ็ญประภา  งามสันติชัย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  น้อยสุข
 
1. นางสาวสมจิตร  เขียวนวล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย 1. เด็กชายอัษฎา   มาน้อย
 
1. นายวิทูล   เหล่าทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 1. เด็กหญิงพิมรภัทร  พีสัตย์
 
1. นางสาวกาญจนา  แก้วบุญเรือง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจันทพงศ์  เพียรสิน
 
1. นางสาวธัญชนก  จาดดำ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กหญิงภาวินี   ไชยมูล
 
1. นางสาวศิรประภา   เพ็งศิริ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กชายวัชรากร  เห็นทั่ว
 
1. นางเรณู  แมตสี่
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. นางสาวนิตยา  ทิมดา
 
1. นายสมภพ  ทิพยโสตถิ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1. เด็กชายกิตติธัช  สุวรรณกิจ
 
1. นายอำพร  รอดเทียน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1. เด็กหญิงบงกช  ปะตังเวสา
 
1. นายอำพร  รอดเทียน
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เพ็งหมื่นราช
2. เด็กชายกิตติธัช   ฤทธิ์อ้น
3. เด็กหญิงจันทิมา   พรมฟัก
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์   เกิดศรี
5. เด็กชายชนทนัญ   ปั้นทอง
6. เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ลักษณคร
7. เด็กหญิงณัฐสุภา   เงินทอง
8. เด็กชายธนพล   หมีทอง
9. เด็กชายธนรัฐ  ประมูล
10. เด็กชายธนาวุธ   เรืองนาม
11. เด็กชายธนโชติ   จันทร์แจ่ม
12. เด็กหญิงธีร์สุดา   ขำคง
13. เด็กหญิงนพมาศ   เงินสุข
14. เด็กหญิงนรินทิพย์  คงเมือง
15. เด็กหญิงนัชชา   น้อยกลด
16. เด็กหญิงนัฎชนก   สำราญ
17. เด็กชายนัฐพล   ปั้นทอง
18. เด็กหญิงปณิตา   หมวกทอง
19. เด็กชายพงค์ภัก  สายศิลป์
20. เด็กชายพิชัย   ประมูล
21. เด็กหญิงพิมพัชร   ศรีสงคราม
22. เด็กชายพีณภัทร   นัตเสน
23. เด็กชายพีรพัฒน์   ประมูล
24. เด็กชายภานุพงศ์  บุุญเดช
25. เด็กหญิงลภัสรดา  ประมูล
26. เด็กชายวสิน  โกนันทะ
27. เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทะวงษ์
28. เด็กชายศุภาวัฒน์  แสงเพียงจันทร์
29. เด็กหญิงสมฤทัย   ชมทอง
30. เด็กชายอดิชัย  บุญนาถ
31. เด็กหญิงอนุศรา  เรือนภู่
32. เด็กชายอภิศักดิ์   เงินสุข
33. เด็กหญิงอุษา  โตกรานต์
34. เด็กชายเอกราช   พ่วงชั่ง
35. เด็กชายโยธา   นาจารย์
 
1. นางสาวสุวรรณา  คงศัตรา
2. นางจามรี  กกขุนทด
3. นางมารินทร์  พลอาจ
4. นางเชาว์เลขา  ลมลอย
5. นายจิระ  โตมะนิตย์
6. นางนิดาวรรณ  ฉัตรวิริยะ
7. นายปาน  ผึ้งเถื่อน
8. นางสาวเนตทราย  ชลพิทักษ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   โมรา
2. เด็กชายชินวัตร   โพธิ์บาทะ
3. เด็กชายทรงวุฒิ   เอกปาน
4. เด็กชายพสันต์   สดใส
5. เด็กหญิงภัคจิรา  ศิริกุล
6. เด็กหญิงวิภาดา  สุขบุรี
7. เด็กชายศักดิ์ชัย  อินทร์อ่อน
8. เด็กหญิงอรไพลิน   กันยาโพธิ
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์   กำเนิด
10. เด็กหญิงเรณุกา  แหงมดี
 
1. นางอรวรรณ์   มัทวรัตน์
2. นางปรานี   พูลพันธ์ชู
3. นางณิชกานต์   ทองม้วนวง
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองดี
2. เด็กหญิงจันทมณี  พัฒนะปิ่น
3. เด็กชายธนัตถ์  พิลาลี
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงพาน
5. เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองเต็ม
6. เด็กหญิงรักษณาลี  อุบล
7. เด็กชายฤกษ์ชัย  สุขขำ
8. เด็กชายสมภพ  แสงเขียว
9. เด็กชายอรรถพล  บริบูรณ์
10. เด็กหญิงเพชรลดา  สง่าเนตร
 
1. นางสาวกัลยา  โสธนะ
2. นางสาวกุสุมา  พันธุ์บุญมี
3. นางสาวชรินทร์ธร  เธียรทิพย์วิบูล
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายชนาพร  ดวงต๊ะ
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  เมืองบาง
3. เด็กหญิงธนพร  ดังใหม่
4. เด็กชายธีระวัฒน์  เบ้าทอง
5. เด็กหญิงพรพนม  ทีภูเวียง
6. เด็กหญิงวิลาสินี  ปอสี
7. เด็กหญิงสุกัญญา  วอมขุนทด
8. เด็กหญิงอรณิชา  โงนรี
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางยุพิน  ใจหมั้น
3. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
4. นายศุภฤกษ์  ใจหมั้น
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงนุชนาถ  มังหลง
2. เด็กหญิงบุญศิริ  สมวงษ์
3. เด็กหญิงปฐมพร  อรรคราช
4. เด็กหญิงพัชรพร  ฉิมนอก
5. เด็กหญิงวนาลี  เสือเขียว
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์แก้ว
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางยุพิน  ใจหมั้น
3. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
4. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดวงต๊ะ
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  เมืองบาง
3. เด็กหญิงธนพร  ดังใหม่
4. เด็กหญิงปฐมพร  อรรคราช
5. เด็กหญิงพรพนม  ทีภูเวียง
6. เด็กหญิงวิลาสินี  ปอสี
7. เด็กหญิงสุกัญญา  วอมขุนทด
8. เด็กหญิงอรณิชา  โงนรี
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางยุพิน  ใจหมั้น
3. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
4. นายศุภฤกษ์  ใจหมั้น
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองดี
2. เด็กหญิงจันทมณี  พัฒนะปิ่น
3. เด็กหญิงชลธิชา  กลิ่นหอม
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงพาน
5. เด็กหญิงรักษณาลี  อุบล
6. เด็กหญิงวาริสา  ขุนบุญ
 
1. นางสาวกัลยา  โสธนะ
2. นางสาวกุสุมา  พันธุ์บุญมี
3. นางสาวชรินทร์ธร  เธียรทิพย์วิบูล
4. นางน้ำเชื่อม  แก้วอ่อน
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ปุย
2. เด็กหญิงจันทนา   สิงห์ทอง
3. เด็กชายณฐิสันต์    วรรณวิโรจน์
4. เด็กชายธนบัตร   ทองจันทร์
5. เด็กหญิงธันย์ชนก    ตะวันรา
6. เด็กหญิงพิยดา   ปานวัฒน์
7. เด็กหญิงลลิตา  เสือคำรณ
8. เด็กหญิงศิริรักษ์   เก๋งป้อง
9. เด็กชายสหรัถ  สิงห์เถิ่อน
10. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณฉายยา
11. เด็กหญิงสุพรรษา  เกษกำจร
12. เด็กหญิงสโรชา  สอนเครือ
13. เด็กหญิงอนุธิดา   ฉ่ำเจริญ
14. เด็กหญิงอภิญญา   บุญธรรม
15. เด็กชายอัมฤทธิ์  คงเพชรศักดิ์
16. เด็กชายเจษฎา  จันทร์ขันตี
 
1. นางสาวศศิธร    แก้วอ่อน
2. นางสาวใกล้รุ่ง  ท้องฟ้า
3. นางสาวปิยพร  อินทวัน
4. นางสาวศิริวัน   หาญนอก
5. นางสาวรัตนาภรณ์    แพงแซง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  หลวงชมภู
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ปัญญา
3. เด็กหญิงธิตยา  กันอิน
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  สังวาลวงค์
5. เด็กหญิงปาริชาติ  สังวาลวงค์
6. เด็กหญิงปาริดา  เครือโย
7. เด็กหญิงภัชราภรณ์  สารเหล่า
8. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำตื้อ
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  เล้ามณี
10. เด็กหญิงสุธิสา  มูรธากร
11. เด็กหญิงเบญจมินทร์  ทับจาต
12. เด็กหญิงแอนนา  ฟองธิวงศ์
 
1. นางศศิประภา  แก่งอินทร์
2. นางสาวกัลยา  คล้ายแก้วสกุล
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กชายจิรวัฒน์   บุญโต
2. เด็กชายชัยวัฒน์   อู่คงคา
3. เด็กชายพงศ์ภรณ์   ขำสุข
4. เด็กชายวินัย   บุญเกิด
5. เด็กชายศรายุทธ   ร่มภักดิ์
 
1. นายพิชัย   นวลไผ่
2. นางมลิวัลย์   แข็งธัญญกรรม
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงศศินา  พานวล
2. เด็กชายอธิภัทร  กาญจนะ
 
1. นายยุทธภูมิ  เลิศฟ้า
2. นางสาวกุมารี  นาควิสุทธิ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กชายกิตติณัฏฐ์   ขุนภักดี
 
1. นางมณิสรา   วงค์คร้าย
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เขียวสอาด
 
1. นางกฤษณา  ปราบโรค
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. นางสาวปิยพร   ไกรเวช
 
1. นางสาวสุกานดา   หาญสุริย์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 1. เด็กหญิงสมิตานันท์   รัตนาภิรมย์
 
1. นางปวีณา   ภมรศิริ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 1. เด็กหญิงพัฒนวดี  จันโสม
 
1. นางสาววิยะดา  ทิมชล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงระวิวรรณ   ศรีธนู
 
1. นางสาวเทพสิริรัตน์    เทพวัง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงสุภัค  วิชัยวงษ์
 
1. นางสาวพรนภัส  ตรงอาชาจิตร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา 1. เด็กหญิงชุติมา   พวงทอง
 
1. นางอนันตญา   สายนาค
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. เด็กหญิงศุภณัฐ   จอมคำสิงห์
 
1. นางนภาพร   กลางสุพรรณ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมโมด
 
1. นางปรารถนา  ลาธิบุญธรรม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  เชื้อจิตร์
2. เด็กหญิงศษิณา  เกษสา
3. เด็กหญิงสุชัญญา  มณีวงค์
4. เด็กหญิงอภิญญา  เทวกุล
5. เด็กหญิงอารียา  ใจแสน
 
1. นางสาวธัญชนก  จาดดำ
2. นางสกุลรัตน์  พิลึก
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พรายงาม
2. เด็กหญิงภารดี  ทองปัญญา
 
1. นางสาวรัชนีกรณ์  สิทธิพรม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 1. เด็กชายธนาธรณ์   มามีสุข
2. เด็กชายนิติภูมิ   คำมีมูล
 
1. นางสาวสุนทรีย์  ธิชากรณ์
2. นางสาวกรรณิกา  เชื้อนิล
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เถื่อนสุข
2. เด็กชายนครินทร์  อินอำไพ
3. เด็กชายพีรพล  แซ่ย่าง
4. เด็กชายพีรพัฒน์  แสนยาเจริญกุล
5. เด็กชายรังสิมันตุ์  กอสัมพันธ์
6. เด็กชายวิชวัฒน์  ไชยรุ่งเรือง
 
1. นายสุพจน์  เฉื่่อยฉ่ำ
2. นายศุภฤกษ์  ภู่ฤทธิ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทร์เทพ
2. เด็กชายนครินทร์  ดอนคำพา
3. เด็กชายภูลิตภัทร  เสวกวรรณ์
4. เด็กชายยศวรรธน์  โชติ
5. เด็กชายศุภณัฐ   ยอดสุทธิ
6. เด็กชายอนนท์   เขตวิทย์
 
1. นางอาริยา   สุวรรณ
2. นายงา   สุวรรณ
3. นางสำเร็จ   เจริญโพธิ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กชายภูมินทร์   พรหมนอก
2. เด็กชายรัตนชัย  ศรีสุวพันธ์
3. เด็กชายศิริโรจน์  ปิ่นสังข์
4. เด็กชายสิทธิ์ธิโชค  ทองดอนง้าว
5. เด็กชายสุธี  อินทราศรี
6. เด็กชายอาณัฐ  ทองเชื้อ
7. เด็กชายโกสินทร์  บุญสนิท
8. เด็กชายไกรสร  อินทราศรี
 
1. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ
2. นางสาวนงค์รักษ์  นิยมพงษ์
3. นางสาววิริยา  แสงมณี
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชูสังวาลย์
2. เด็กหญิงชนิสรา  สามบุญเที่ยง
3. เด็กหญิงชวนฝัน  นามมิวัน
4. เด็กชายนพสินธุ์  ใจปานนำ้
5. เด็กหญิงปนัดดา  เกศดา
6. เด็กหญิงมณีฉาย  มั่นสุ่ม
7. เด็กหญิงวิภาดา  ชาญเดช
8. เด็กชายวุฒิชัย  โดเอลล์
9. เด็กหญิงศริญญา  ศรีพรม
10. เด็กหญิงสุวรรณี  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางอุบล  คงใหญ่
2. ว่าที่ร้อยโทวสันต์  จันโส
3. นายสนอง  โพธิ์ทอง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกัณณิษา  แสงจันทร์
2. เด็กชายณัฐพล  บัวสด
3. เด็กหญิงปราณี  สินเช้า
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วสงค์
5. เด็กหญิงพรลภัส  ทัศนไพบูลย์
6. เด็กหญิงรุณฑิกา  รุ่งวงค์สวรรค์
7. เด็กหญิงศิระประภา  ภิรานนท์
8. เด็กหญิงสยามนต์  จิตชัยเจริญกุล
9. เด็กหญิงอภิชญา  ศิรินอก
10. เด็กหญิงไพรินทร์  อินอำไพ
 
1. นายศุภฤกษ์  ภู่ฤทธิ์
2. นางสาวภัทรา  สมนึก
3. นายทัศณรงค์  จารุเมธีชน
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศักดิ์ขุนทด
2. เด็กหญิงธัชชา  ศรีสังข์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โทพิลา
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เข็มทองคำ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  กะการดี
 
1. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ
2. นางสาวนงค์รักษ์  นิยมพงษ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา 1. เด็กชายพงศธร   บัวล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงลักษิกา   แยแฝง
3. เด็กหญิงอจลญา   กิติยบุตร
 
1. นางสาวผกามาศ    เนียมศิลป์
2. นายวรวิทย์   สุขจุ่น
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน 1. เด็กหญิงดวงกมล   บุญช่วย
2. เด็กหญิงบุญนุช   จำปาทอง
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ   คำมีศรี
 
1. นางสาวสุรางคนา  เพชรสุวรรณ
2. นางปราณี  ก๊กตระกูล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 1. เด็กหญิงญดา  อู่ไทย
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  สระทองสอน
3. เด็กหญิงสิริกร  จันทร์ลอย
 
1. นางอัจฉรา  คงอินทร์
2. นางสาวจิตรา  เลี่ยมรัตน์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกัลยา  ตั้งคีรีเขต
2. เด็กหญิงจิราพร  พลอ้วน
3. เด็กหญิงแพรวา  ชากรณ์
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
2. นางสาวศิรินาฏ  โอสาร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงน้ำอ้อย  บุญจง
2. เด็กหญิงศศิภา  ยุทธหาญ
 
1. นางสาวธัญชนก  จาดดำ
2. นางชุลีรัตน์  ทองมี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กหญิงกฤติมา  ต้นกันยา
2. เด็กหญิงอนัญญา   คำจันทร์
 
1. นางสุรัก   สุวิพันธ์
2. นายเกรียงไกร   สุขขา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงวันวิสา  อ่างทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  คุ้มตะบุตร
 
1. นายเดชศักดา  ธงศรี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เผือกเดช
2. เด็กชายวรัญญู  เรือนงาม
 
1. นางณัฐกฤตา  สระดูลย์
2. นายประเทือง  สมพงษ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศักดิ์ขุนทด
2. เด็กหญิงไพลิน  เรืองฉาย
 
1. นางสาววิริยา  แสงมณี
2. นางสาวนงค์รักษ์  นิยมพงษ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กชายศศิธร  จอมศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ถนอม
 
1. นางสาววิริยา  แสงมณี
2. นางกิ่งทอง  ใจแสน
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายอนุชิต  นุมนัส
 
1. นางสาวสุนทรียา  ชัยศิริ
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กชายธนภูมิ  สีแสง
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  สุ่มประเสริฐ
 
1. นายนิพนธ์  จิราพงษ์
2. นางสาวศิริพร  โมลารักษ์
 
153 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กชายกฤษณะ  นาคทอง
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา   โคตรภูงา
 
1. นางสาวเกศรา  สุทธิ
2. นางกาญจนา  กรานต์พรมมา
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงปฐมพร  ทองดอนหอย
2. เด็กหญิงปภัทสร  สิทธิ
3. เด็กหญิงสุดธิดา  โยธานันท์
 
1. นายไพบูลย์  วงค์เมืองคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์โต
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกริชติศักดิ์  วงค์หรีด
2. เด็กชายวุฒิพร  จิ๋วรักษา
 
1. นางสาวรัตนาพร  โฉมอินทร์
2. นายสมัคร  ปิ่นทอง
 
156 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    เทพกัน
2. เด็กหญิงระวิวรรณ   ศรีธนู
 
1. นายนเรศ   คันชั่ง
 
157 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมนาก 1. เด็กชายรัชภูมิ  นกน้อย
2. เด็กชายอมรเทพ  สวัสดี
 
1. นายสถาพร  คำเกิด
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงดาวประกาย  สุขสกุล
2. เด็กชายสมภพ  มหาวงศ์
 
1. นายสินทารา  เกษแก้ว
2. นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) 1. เด็กหญิงศุภดา  ทีขาว
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนใจ
 
1. จ.ส.อ.ธนากรณ์  พุ่มพิศ
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สิงห์ทอง
2. เด็กชายแม๊คตั้น  จุลพันธ์
 
1. นายไพบูลย์  วงค์เมืองคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์โต
 
161 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อั๊วะเลียง
2. เด็กหญิงพรรณพัตรษา  เพียรพิทักษ์
 
1. นางขนิษฐา  เสนาหมื่น
2. นายนพดล  เพชรพญาไพร
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงณัฐมน  แพงสา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงหนู
 
1. นายไพบูลย์  วงค์เมืองคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์โต
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ขุมทอง
2. เด็กชายเกรียงไกร  สืบมี
 
1. นายคฑายุทธ  บุญใหญ่
2. นางสาวสมฤดี  ใยอิ่ม
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไพร 1. เด็กชายชัยภัทร   ระงับจิตต์
2. เด็กชายธนดล   ศรีภิรมย์
3. เด็กชายสิทธินันท์   จันทร์หนิ้ว
 
1. นายลภัส   เอ็นดู
2. นางสาวอาภาภรณ์   ธรรมกรณ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กชายจักริน   ภูมิยา
2. เด็กชายนฤเบศธ์   หนูสวรรค์
3. เด็กชายพลวัต   ก้านเงิน
 
1. นางประไพ   รักษ์ไพรสาณฑ์
2. นายนรเชษฐ   รักษ์ไพรสาณฑ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายกฤษณะ  พวงคำ
2. เด็กชายมนตรี  จันทร์ดวง
3. เด็กชายสาคร  เปี่ยมรอด
 
1. นายจิรวัฒน์  ทับจาต
2. นางสาวนิษากรณ์  เหล่าเขตกิจ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงนัดดา  เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ทองนิล
3. เด็กหญิงศศิธร  จุลพันธ์
 
1. นางกัญญารัตน์  ด้วงปล้อง
2. นางสาวณัฐยา  คำสุข
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายขจรเดช    ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายณัฐพล   ชนะชัย
3. เด็กชายวิทวัช    พลกระจาย
 
1. นายสุระศิลป์   โคตรประทุม
2. นางจิรา  โคตรประทุม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" 1. เด็กหญิงชลนิฌา   ชมภูศรี
2. เด็กหญิงธีรดา   คำแหวน
3. เด็กชายภัคธร   อ้นเกลี้ยง
4. เด็กหญิงรวิวรรณ   จินบุรี
5. เด็กหญิงสริมน   บรรจโรจน์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุดเขียว
 
1. นางสมทรง   ไตรวารี
2. นางสนม  ครุฑธานุชาติ
3. นางอัมพร  ดวงปัญญาสว่าง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองหาญ
2. เด็กหญิงกาญจนา  ลำนาค
3. เด็กหญิงกาญจนาพร  จันทำ
4. เด็กหญิงณัฐชา  อิ่มอุไร
5. เด็กหญิงวิภาพร  ชาวแขก
6. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วมณี
 
1. นางสังวาลย์  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวนพมาส  เพ็งพันธ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย 1. เด็กชายนนทวัฒน์  พลทองมาก
2. เด็กหญิงพิมพิศา  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงภัทรภร  มาชื่น
 
1. นายสมปอง  พงษ์เกษตร์กรรม์
2. นางอาทิ  ผ่องใส
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กหญิงชลธิชา   เบ้าทอง
2. เด็กหญิงสุชาดา   ผินกลับ
3. เด็กหญิงอารียา   มีสุข
 
1. นายวรวัจน์   ศรีประดิษฐ์
2. นายสมชาย   ทัศนศร
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีมุข
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร   พวงมาลัย
3. เด็กชายสุทัศน์    อุดมครบ
 
1. นางเฉลย  เมืองสุข
2. นางสาวกาญจนา   พัฒติกะพงษ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กหญิงนาตยา   กุลบุญ
2. เด็กชายนิติพงษ์  แจ่มวรรณ์
3. เด็กหญิงวาสนา   นามพา
 
1. นายวรวัจน์   ศรีประดิษฐ์
2. นายสมชาย   ทัศนศร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว   คล้ายเพียร
2. เด็กหญิงเกตุนภา   เปี่ยมสุข
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   ศรีมุข
 
1. นางจินดารัตน์  รุจิพงษ์
2. นางอ้อมสร้อย   นาเวช
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงขวัญเรียม  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงสุปราณี  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงเทียนทอง  หล่อพันธ์
 
1. นางนารีรัตน์  เบี้ยจรัส
2. นางสาวทองอินทร์  ปัญญานาค
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 1. เด็กหญิงมโนราห์  ทำบุญ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สีทอง
3. เด็กหญิงไพลิน  นาสิงห์
 
1. นางโฉมศิริ  แก้วมาลา
2. นางสาวแสงเดือน  เมืองมูล
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   จันทร์โฉม
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์   กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงไพรินทร์   บุญแม่น
 
1. นางบุญรวม  นิคมขำ
2. นางจารุวรรณ   พุ่มพิศ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1. เด็กหญิงฐิติพร   อภัยเผื่อน
2. เด็กหญิงภัทรวดี  นันทา
3. เด็กหญิงเกสรา  พันธุ
 
1. นางทองธิดา   ฉิมพุฒ
2. นางละม้าย   ยังกรุงเก่า
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เวลา
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ทองมี
3. เด็กชายปรีชา  ทองเมือง
 
1. นางสินีนาฏ  ชาญธัญกรรม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงชุติมา  เพชรหมัด
2. เด็กหญิงศศิชา  ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงศศินิภา  หิงษสา
 
1. นางพิชญา  โชติช่วง
2. นางกันยาวีร์  เรืองระยับชัย
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กหญิงจันจิรา  มั่งจีน
2. เด็กหญิงจันทมาศ  มั่งจีน
3. เด็กหญิงสายฝน  ทองสุขดี
 
1. นางสาวนภากูล  ธาตุ
2. นายเฉลิม  พงษ์สกัด
 
183 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงธัญชนก  โกลา
 
1. นายวิสุทธิ์  พันธุ์หวาด
 
184 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กชายจิรวรรษ   ทัศพร
2. เด็กชายธนวัฒน์   นิกล่ำ
3. เด็กชายปฏิภาณ   เนียมใย
 
1. นางอุบล  เหมมะณี
2. นางสาวสุดใจ  ใจแสน
 
185 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ชอบฉิมพาลี
2. เด็กหญิงนพกร  คงกล้า
3. เด็กหญิงวาริษา  สิงห์อุไร
 
1. นางเรณู  คงประณีต
2. นางสาวปิยะมาศ  พิมพ์ศักดิ์
 
186 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำ 1. เด็กชายชุวานนท์   ทองพรม
 
1. นางสาวฉัตรชนก   พุ่มพวง
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปาละศรี
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ศิริโรจน์
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายจิรวัฒน์   เมฆสุวรรณ
 
1. นางอุษา   ขำหลง
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กหญิงแพรนวล  ทิมเทศ
 
1. นางสาวสุเมตตา  ปานเขียน
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง 1. เด็กชายกฤชณรงค์  หงษ์สระ
 
1. นางอาริยา  พงษ์วิเชียร
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายวันชัย  รักแก้ว
 
1. นางสาวศิริวัน   หาญนอก
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงสุรินชา  ลัดดาเถาว์
 
1. นางสาวระหัส  ธรรมสอน
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐภัทร  เจียรวัฒนากร
 
1. นางสาวประกาศ  สิทธิราช
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงกันธิชา  หาญมิตร
2. เด็กชายปัชชญานนท์  บุญมา
3. เด็กชายไอยฤทธิ์  วันวงค์สา
 
1. นางเพ็ญศรี  แจ้งไพร
2. นางนฤมล  จันทราศรี
 
196 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงอัฐภาพร  เขียวจันทร์
2. เด็กหญิงเมธาวี  ปานกลีบ
 
1. นางขนิฐา  ธงศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  เกษวิริยการณ์
 
197 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎิพันธ์   บุญดาษ
2. เด็กหญิงอาภาวดี   ธนูศร
 
1. นายวีรศักดิ์   บุญประจักษ์
 
198 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายภานุพงศ์  พักโพธิ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  คำแสงดี
 
1. นางวราภรณ์  อยู่สุ่ม
2. นายปริญญา  อยู่สุ่ม
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. นายนครินทร์  เทียนขาว
 
1. นางสาวพิกุล  บรรดา
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายนพณัฐ   ศรีทา
 
1. นางสุกานต์ดา   ชัยมงคล
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กชายกิ่งเกล้า   หนูแสง
2. เด็กชายจักรพงษ์  แป๊ะเอี่ยม
3. เด็กหญิงจิราภา   เตรียมพล
4. เด็กชายธนาธิป   เชษฐสิงห์
5. เด็กชายสืบศักดิ์   เมธี
6. เด็กหญิงอริศรา   แสงหม้อ
7. เด็กชายอาทิตย์   จำปาศักดิ์
 
1. นายอาคม   ทองนวม
2. นางยุเวช   ทองนวม
3. นางสาวพรรณทิพา   กุณาตรี
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กชายพรรษวุฒิ  มิ่งขวัญ
 
1. นายสมน้อย  ดีสม
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายศิวะพัฒน์   สุอินทร์
 
1. นางสุกานต์ดา   ชัยมงคล
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายบุญชู  ย่านสากล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระตาพรม 1. เด็กชายเกียรติวงค์  ปานทัพ
 
1. นายวีระ  ชาติบุญญฤทธิ์
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1. เด็กหญิงนำฝน  จันทร์เรือง
 
1. นางชนกานต์  วชิรกมลกุล
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. นายอภิชิต  ธงอาสา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เอี่ยมรักษา
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1. เด็กชายสุรสิทธิ์   เชื้อเขตกิจ
 
1. นางสาวอาภรณ์  ค่ำยัง
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ช่อคีรี
2. เด็กหญิงรวงข้าว  สีคำดี
3. เด็กหญิงสายบัว  ไนตรี
 
1. นางสาวผการักษ์  อ่องอ้าย
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุหงสา
2. เด็กชายยศนันท์  ศรีจันทร์
3. เด็กชายวรภพ  ภู่สอน
 
1. นายอรุณ  ศรีปลาด
2. นางสาวรัชนีกรณ์  สิทธิพรม
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กหญิงฐิติมา  สิทธิเขตกัน
2. เด็กชายทินกร  สุดคำ
3. เด็กหญิงแพรนวล  ทิมเทศ
 
1. นายอรุณ  ศรีปลาด
2. นางสาวรัชนีกรณ์  สิทธิพรม
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 1. เด็กชายบุษกล  แซ่ศิล
2. เด็กชายพีระกร  เสือคู่
3. เด็กชายวันชนะ  บุญชู
 
1. นางอัจฉรา  คงอินทร์
2. นางสาวขวัญดาว  เนื้อไม้หอม
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กชายชัยมงคล  แสงแก้ว
2. เด็กชายอนิวัฒน์  แก้วทองดี
 
1. นายนิพนธ์  จิราพงษ์
2. นายสมน้อย  ดีสม
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สิริ
2. เด็กชายจิรโชค  เหมือนทิพย์
 
1. นายสมชาย  โคตรภูงา
2. นางเกวะรินทร์  โคตรภูงา
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 1. เด็กชายนิมิตรใหม่  คำศรี
2. เด็กชายอานนท์  พานาดา
 
1. นางสาวพันทิพา  สมทิพย์
2. นางวิชุตา  ชาญรังสฤษดิ์
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 1. เด็กชายชัยวุฒิ  นรสิงห์
2. เด็กชายณัฐชกิตติ์    เอี่ยมพันธ์
3. เด็กชายศิรวัฒน์   เจริญราช
 
1. นางสราญรัตน์   อิสระชัยเสาวกุล
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กชายนักสิทธิ์  ปาคำ
2. เด็กชายภาคภูมิ  มั่นศักดิ์
3. เด็กหญิงอังวนา  มาลาหอม
 
1. นางศิริรัตน์  บุญยัง
2. นางธัญญรัศม์  โรจน์วรวิช