หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางประทุม แสนจิตต์โรงเรียนบ้านบ่อห้อประธานกรรมการ
2. นางพรศรี โกมินทร์โรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
3. นางสมคิด วงศ์ษาโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)กรรมการ
4. นางชุมพรรณ ณ มาโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสมคบ สุภากุลโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพรรณี อินต๊ะเสนโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรกมล เตสันโตโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
3. นางเข็มทอง สุภากุลโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
4. นางวันทนา ภูมะภูติโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
5. นางพวงพรรณ จันทร์ฟุ่นโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ โลกคำลือโรงเรียนไทนรัฐวิทยา ๘๕ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ ผัดวังโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายธงชัย พรหมสายโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
4. นางนิลาวัลย์ สุวรรณจักร์โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวัชราพร การสูงเนินโรงเรียนผาแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนางรำพา ฤาชัยโรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายถาวร จอมอินทร์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุดสวาท วรศรีโรงเรียนแม่ก๋งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทองทราย วงศ์อัมไชยโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
3. นางรัตนา ขันธพรโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ บุญสมโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางฟองจันทร์ อินทะวงศ์โรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวมาริษา ฮั่นยะลาโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสวาท นามเสนโรงเรียนบ้านสันกำแพงกรรมการ
3. นางไพบูลย์ ปองเสงี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ทาใจโรงเรียนบ้านแม่งาวใต้กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ขุมแร่โรงเรียนวัดบ้านแขมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนัฐพงศ์ นำมาโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยประธานกรรมการ
2. นางสมจิิ์ตต์ ยมสาธารโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
3. นางทองอ่อน คณิตปัญญาเจริญโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นางนวลลักษณ์ อินปาโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางกรรมการ
5. นางบุญทิม เทือกคำชัยโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปาณิตา ชัยวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 กรรมการ
2. นางกัตติกา อินเจือจันทร์โรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ
3. นายจรัล ปันแก้วโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
4. นายสนธยา แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
5. นางพัชรี ชูบัวโรงเรียนแม่แป้นวิทยากรรมการ
6. นางกัลยา โยมงามโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
7. นายอนุสรณ์ ตองอ่อนโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย พันโนลิดโรงเรียนบ้านแม่ตีบประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ สารธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางพรนิภา ยศบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นางสมพิศ สายอุดต๊ะโรงเรียนบ้านแม่เฟืองกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์โรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ คำบุญชูโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการ
3. นางเกตุสุดา อนุรักษ์ธงไชยโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย พันโนลิดโรงเรียนบ้านแม่ตีบประธานกรรมการ
2. นางสมลักษณ์ สารธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางพรนิภา ยศบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
5. นางสมพิศ สายอุดต๊ะโรงเรียนบ้านแม่เฟืองกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายอินจันทร์ กองจินาโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์โรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิพงษ์ คำบุญชูโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางธัญลักษณ์ งามขำงมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นางนงนภัส พงศ์สุพัฒน์โรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุภาพร หมั่นการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนิภาวดี ไข่ทาโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา ชัยวงษ์โรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
2. นายมนรักษ์ ศรีมหวงค์โรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
3. นายขนิษฐา บริสุทธิ์ศรีโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
4. นายเริงชัย ชูบัวโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางผ่องศรี จันทกูลโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พรหมใจโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางพรรณพร ซองการโรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อยกรรมการ
4. นางสกาวรัตน์ มั่นตรงโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นางนิภา สมกุลโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการ
6. นางฟองนวล ยันตรวัฒนาโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นางทิวาพร อิ่มคำมาโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวลักษมี ปองดองโรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้ายประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ สัตยารักษ์โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางพึงใจ รังควงษ์โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นางพาที โชคไพบููลย์โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นางปัทมาพร ปงหาญโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
6. นางจินดา กันยะพันธ์โรงเรียนบ้านกาศเมฆกรรมการ
7. นางจิราพรรณ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเกตุสุดา อนุรักษ์ธงไชยโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
2. นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีชัยตันโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
3. นาง จิรประภา สุวรรณยานะโรงเรียนบ้านปงยางคกกรรมการ
4. นางอนัญญา กวางตุ้งโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
5. นางสาวอัญชลียา อินเขียวสายโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
6. นายเชาวเร กันอิน กันอินโรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
7. นางสาวแสงจันทร์ มาหลวงโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ ทองชาติโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
2. นางสาวณัฐฏพร จินดากาศโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา มณีมูลโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
4. นางนงคราญ ยอดวีระพงศ์โรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิิตอนงค์ ไทยกรรณ์โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งเรือง ขัดศรีโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนกรรมการ
2. นางสาวกนกกร เชื้อจิตโรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
3. นางสาวเปรียบดาว จานแก้วโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา สาละวันโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสกลพรรณ วุ้นสีแซงโรงเรียนแม่แป้นวิทยากรรมการ
2. นางสาวปราณี กาชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา85กรรมการ
3. นางดวงนภา รัตนดวงโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา ใจยะทิโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศราโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นางอติภรณ์ ศรีนันทาโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
3. นายเอกรัตน์ ทาคำโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
4. นายประคอง ปานฟองโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล เกตุวงศ์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
2. นายสันติ ไลตระกูลโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
3. นางประภา สัตย์ต่อชาติโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกษศินี เปิดตาโรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนุชา นามะสอนโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
2. นายสงกรานต์ จิตตรง โรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
3. นายสุดเขต เดชรัตน์โรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสงบ ใจจูญโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายอนัติยา เชียงทองโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
3. นายกฤตภัฎ สันวงศ์โรงเรียนปงยางคกกรรมการ
4. นายเฉลิมพล พันโนลิดโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรุจนี ทองคำโรงเรียนวัดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณี คำราชโรงเรียนเมืองยาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางญาดา พันธ์เกษโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอรสา สุดตาสอนโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิราวรรณ จันทร์กงโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)รองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ กันชาติโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปิยานันท์ วงษารัฐโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ วงศ์ธิดาโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปราณี เครือคำขาวโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินุช ยุทธแสนโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายจิตร ยอดเทาโรงเรียนทุ่งฝางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรี เมืองยศโรงเรียนแม่ก๋งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร หงส์สามสิบเจ็ดโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
4. นางภัทรศรี พุทธันบุตรโรงเรียนปงยางคกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสวิง ชัยมงคลโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)กรรมการ
2. นายอนุพงษ์ สิงห์ทองไชยโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายไพบูลย์ ใจกล้าโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิกร ชะนะกรโรงเรียนบ้านแม่ก๋งกรรมการ
5. นายเจษฎา ดอกไม้งามโรงเรียนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
6. นางดวงดาว รุ่งแจ้งโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวส่องหล้า ภักดีวงศ์โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)กรรมการ
2. นายวิทยา ชมเชยโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายนนทวัฒน์ สิทธิมาโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
4. นายนพดล ยอดวงศ์โรงเรียนทุ่งหนองขามกรรมการ
5. นายปริญญา มานะสุคนธ์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
6. นางสาวศิริรัตน์ พุ่มไสวโรงเรียนบ้านแม่ฮ่างกรรมการ
7. นายประพันธ์ กัลปสันติโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
8. นายวีรพงค์ หล้าวงศาโรงเรียนบ้้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
9. นายนายครองลาภ ใจธิโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านอ้อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นางพรพรรณ ไชยเมืองโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายศิวัช จารุวสุพันธ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้้านหลุกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านอ้อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นางพรพรรณ ไชยเมืองโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายศิวัช จารุวสุพันธ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้้านหลุกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้้านหลุกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้้านหลุกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านอ้อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้านหลุกกรรมการ
3. นางพรพรรณ ไชยเมืองโรงเรียนโป่งหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายศิวัช จารุวสุพันธ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้้านหลุกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้้านหลุกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายศิวัช จารุวสุพันธ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายศิวัช จารุวสุพันธ์โรงเรียนลำปางกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายเริง ขัดทะเสมาโรงเรียนเขลางค์นครกรรมการ
3. นายนภดล เตปินสายโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ พงษ์บุผาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราโรงเรียนบ้้านหลุกรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสมภพ คำบุญชูโรงเรียนแม่สันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศิลป์ มะโนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)กรรมการ
3. นายสุรเดช ตื้อยศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. ผศ.ประชุม บุญน้อมข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ ปิงแก้วโรงเรียนลำปางกัลยาณีกรรมการ
3. นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ผศ.พรสวรรค์ มณีทองมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สวยฉลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สุขโจมโรงเรียนแม่ทะวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภีฏลำปางกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางประธานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. Mr.Alan Stanley Bobowskiโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นางกนกภรณ์ วงศ์มาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางบัวศรี สันเทพโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาวกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางรัตนา เมืองแก้วโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. Mrs.Blanche Marie Bobowskiโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ เตชะสกุลมาศโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุพิน อริยเครือโรงเรียนปงยางคกทิพย์ช้างอนุสรณ์กรรมการ
2. นางจารุนันท์ ชัยธิมาโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
3. นางสาวนาถชนก วังใจฟูโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางดรุณี ม่วงปานโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
2. นางกัลย์กมล บุญแข็งโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
3. นางสาวนวพรรณ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
4. MissMichala Sandsโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพิศวง อุสาหะนันท์โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นางทัศนีย์ พรหมยศโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
3. Ms.MA BELLA FE JUYADโรงเรียนอนุบาลงาวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวนิดา สุทธหลวงโรงเรียนสบเมาะวิทยากรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ณ ลำปางโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
3. นางนิรชา หลักคำโรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. ดร.บังอร ร้อยกรองโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
2. นางญาณภัทร หลีแก้วสายโรงเรียนบ้านทานกรรมการ
3. นางสาววรางคณาง ปะพบบุญโรงเรียนอนุบาลห้าฉัตรกรรมการ
4. MissEphrailyn Cabahugkipteโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
5. นางธนวรรณ เทพนามวงศ์โรงเรียนบ้านสบเติ๋นกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอลงกรณ์ ไชยหมอนโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
2. นางพรจันทร์ สุวรรณสุระโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัสรรัค ปวนปันวงค์โรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาววชิรฏาว แสงบุญเรืองโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
2. นางสาวนภัสนันท์ ทิลาวงศ์โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางสาวชุตินันท์ บุญสิริเสริมโรงเรียนอัชสัมชัญลำปางกรรมการ
4. นางปิยพร เมษสุวรรณโรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
5. MissRoselyn Megusoโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัทร์ศรี ปัญญาวงค์โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวพรสุรีย์ สว่างถาวรกุลโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
3. นางยุวดี แปงสนิทโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายพิทยา คำตาเทพโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
2. นางญาดา พันธ์เกษโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
3. นางสาวพรประภา จันตาวงค์โรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางนัยนา อู่สมบัติโรงเรียนประชาวิทย์กรรมการ
2. นางสุจินต์ อินต๊ะวงค์โรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
3. MissZhou Feng Tingโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางนัยนา อู่ศิริสมบัติโรงเรียนประชาวิทย์กรรมการ
2. นายสุจินต์ อินต๊ะสงค์โรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
3. นางสาวปวีณา เนียมประยูรโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
4. MissZhou Feng Tingโรงเรียนอนุบาลงาวกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางธัญญาศิริ วงค์คำปวงโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการ
2. นางสาวอรชร หงษ์ยี่สิบหกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา85กรรมการ
3. นางณัฐนิชา ศักดิ์เดโชกุลโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ แก้วดี โรงเรียนบ้านกาดเมฆกรรมการ
2. นางสาวพนิดา อุ่นไทยแท้โรงเรียนวัดบ้านแขมกรรมการ
3. นางจันทนา ปวงทุเลาโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพงกรรมการ
4. นางสาวศุภราภรณ์ วงศ์ชัชวาลย์โรงเรียนสบพลึงกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวสายใจ แก้วสว่างโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
2. นายชาติณรงค์ มณีมูลโรงเรียนบ้านออนหัววังกรรมการ
3. นายวุฒิชัย กลิ่นทองโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
4. นางจริยา ธรรมทองโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี อำพันธ์โรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
6. นายบุญพักตร์ อุดมเพชรโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
7. นายสัมพันธ์ ขันธิกุลโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางกรรมการ
8. นายสวัสดิ์ สัญญาโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
9. นางผ่องพรรณ สายสืบโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
10. นายสุเกษ วงศ์นามโรงเรียนบ้านกาดกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ สายมิตรโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นายชัยชนะ สมหวังโรงเรียนบ้านป่าไคร้กรรมการ
3. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
4. นายช่วย วันทาทรายโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
5. นายพิสุทธิ์ ซองการโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
6. นายสมชาย ธรรมทองโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
7. นางอำไพ วงศ์นามโรงเรียนอนุบาลลำปางกรรมการ
8. นายไพชยนต์ นาคะปรีชาโรงเรียนมัธยมวิทยากรรมการ
9. นายนภดล วงศ์ชัชวาลย์โรงเรียนชุมชุนบ้านแม่ฮาวกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสัญญา แก้วหล้าโรงเรียนเมืองยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม คำเมืองใจโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางรวงทอง รักษ์สกุลโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1)กรรมการ
4. นายสิทธิกร ชะนะการโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
5. นางดวงดาว รุ่งแจ้งโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
6. นายเกรียงไกร กอวิเศษโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางสุุดสวาท วรศรีโรงเรียน แม่ก๋งวิทยากรรมการ
2. นางฟองจันทร์ อินทะวงค์โรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
3. นายดำรงค์ศักดิ์ คำมั่นโรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางนิรมล เกตุวงค์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
2. นางสิริวรรณ พันธ์กสิกรโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญสุธินี เตชะธิโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)กรรมการ
2. นายสันติ ไลตระกูลโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
3. นางดาวเรือง คชพรมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายคิด ใหม่ธรรมอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางอำพร วรรณแก้วอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางประวีณา ติงบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นางสุภัตรา สีดาสารบ้านทานกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงดาว คชพรมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
2. นางสาวดวงนภา อินยะยศโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศิรินภางค์ ใจตาบุตรโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกชกรณ์ แลวริดโรงเรียนเมืองยาววิทยากรรมการ
2. นางสาวสุทธิกานต์ ตาจะนะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (85)กรรมการ
3. นางพรณิพา เครือสบจางโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกพล ปิกเกษมโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
2. นายปฏิรุป จันทร์ตาวงค์โรงเรียนบ้านบ่อห้อกรรมการ
3. นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสารโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวรริทธิ์ กันชาติบ้านแม่ตีบกรรมการ
2. นายวิทยา คำแสนเดชวัดสบจางกรรมการ
3. นายธรรมนูญ เสาร์แก้ววัดบ้านแขมกรรมการ
4. นายอรรถพล ชื่นกุลอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจรูญศักดิ์ เดชามาตย์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
2. นางทิชชากร อนันตกุลโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงนภา อินยะยศโรงเรียนสปป้าดวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางมาลี เตชะพลีอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
2. นายมนัส สายอุดต๊ะวัดบ้านฮ่องกรรมการ
3. นางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาทบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นางสุนันทา แนวบรรทัดอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธงไชย จันทร์ต๊ะวงค์โรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
2. นายพร้อมพงษ์ ไชยชนะโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
3. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวรเดช ศรีเดชอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสุพรรษา จอมอินทร์บ้านแม่ตีบกรรมการ
3. นางกาญจนา อินสองใจอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
4. นางอิศรา สารบรรณอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวสายชล พรพิจิตรโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)กรรมการ
2. นายวรริทธิ์ กันชาติโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็งโรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางศรีประไพ เป็งบุญมาอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นายวสันต์ แปงจิตต์บ้านจำค่ากรรมการ
3. นางฐานมญ โอฬารธนพรอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)กรรมการ
4. นางสาวสุทธิกานต์ ตาจะนะไทยรัฐวิทยา85 (บ้านห้วยทาก)กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวรเดช ศรีเดชอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นายอรรถพล ชื่นกุลอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายปฏิรูป จันตาวงศ์บ้านบ่อห้อกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
2. นายจรูญศักดิ์ เดชามาตย์โรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
3. นางพรณิพา เครือสบจางโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนายประทีป ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดท่าสีกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ ผมงามโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
3. นางพรรณภัสร์ ทรัพย์สุขโรงเรียนบ้นบ่อฮ้อกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนายสวัสดิ์ มหาวรรณโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
2. นายนายบุญพักตร์ อุดมเพ็ชรโรงเรียนแม่ตีบกรรมการ
3. นายนายดำเกิง แก้วเมืองโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางศิริรัตน์ โพธิ์สวัสดิ์มณีโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายสุวรรณ วิญญาโรงเรียนบ้านกาดเมฆกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กันตาโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อุปนันท์โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
2. นายมนู คชพรมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
3. นายชาตรี รัตนปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาววันทนีย์ จงอรุณทัพรังษีโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนกรรมการ
2. นางกฤษณีย์ จันทร์ประเสริฐโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110กรรมการ
3. นางนงคราญ สร้อยเงินโรงเรียนดอนไชยวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ อุปนันท์โรงเรียนทุ่งฝางวิทยากรรมการ
2. นางสาวสินีนาฎ ใจคำลือโรงเรียนสบป้าดวิทยากรรมการ
3. นางสุพรรณี นามวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุพิน จันมะโนโรงเรียนบ้านปงใต้กรรมการ
2. นางวัฒนา ชมพูรัตรน์โรงเรียนอนุบาลงาว(ภานุนิยม)กรรมการ
3. นางละเอียด ทาไชยวงศ์โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสร)กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ อุปนวลโรงเรียนบ้านแม่ตีบกรรมการ
2. นางสาวปราณี แก้วคำฟูโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
3. นางรัตนา บุญคุ้มโรงเรียนไตรภพวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนางดาวเรือง คชพรม คชพรมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
2. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
3. นายไพบูลย์ ใจกล้าโรงเรียนผาแดงวิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม คำเมืองใจโรงเรียนธงชัยวิทยากรรมการ
2. นายจตุพล วรรณวงค์โรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
3. นายประวิทย์ แสงงามโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุดาพร สืบกาสีโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นายชัชวารินทร์ อิ่นแดงโรงเรียนบ้านเอื้อมกรรมการ
3. นางดาวเรือง คชพรมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุดาพร สืบกาสีโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีทินนท์โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนกรรมการ
3. นายศุภลักษณ์ ชัยชนะโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวรรณา ตุ้ยเต็มวงศ์โรงเรียนบ้านหลวงใต้กรรมการ
2. นางสาวสุพิชฌาย์ ชูสายโรงเรียนบ้านปงใต้กรรมการ
3. นายกนกกร อินต๊ะรัตน์โรงเรียนบ้านสำเภากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายมนู คชพรมโรงเรียนแม่ก๋งวิทยากรรมการ
2. นางสุดาพร สืบกาสีโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะกรรมการ
3. นางยุพิน แก้วบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวชาลินี ปิงบ้านเหล่าโรงเรียนบ้านสันทรายกรรมการ
2. นางกาญจนา บุตรทวงศ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นางปรียา พันธุ์จำนงค์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ขันธพรโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุภามาศ ดำคำโรงเรียนวอแก้ววิทยากรรมการ
3. นางประกายทอง จันทร์จร โรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางภาวิณี พันติยาโรงเรียนบ้านน้ำโท้งกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ จำเริญขจรสุขโรงเรียนอรุโณทัยกรรมการ
3. นางสาวนุชจิรา ศรีธัญญารัตน์โรงเรียนประชาวิทย์กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสิริวรรณ พันธุ์กสิกรโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
2. นางประกายทอง จันทร์จร โรงเรียนบ้านอ้อนกรรมการ
3. นางยุพิน แก้วบุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯกรรมการ
3. นางดาราวรรณ เทพพรมวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
4. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
5. นางรัฐติกา พันธ์ชนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
6. นางภารดี ฝั้นจักรสายโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯกรรมการ
3. นางดาราวรรณ เทพพรมวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
4. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
5. นางรัฐติกา พันธ์ชนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
6. นางภารดี ฝั้นจักรสายโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯกรรมการ
2. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯกรรมการ
4. นางดาราวรรณ เทพพรมวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
5. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
6. นางรัฐติกา พันธ์ชนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
7. นางภารดี ฝั้นจักรสายโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯกรรมการ
3. นางดาราวรรณ เทพพรมวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
4. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
5. นางรัฐติกา พันธ์ชนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
6. นางภารดี ฝั้นจักรสายโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯกรรมการ
3. นางดาราวรรณ เทพพรมวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
4. นายสมเจตน์ ไปเร็วโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยากรรมการ
5. นางรัฐติกา พันธ์ชนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
6. นางภารดี ฝั้นจักรสายโรงเรียนวัดหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสายัน สายเครือปันโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
3. นางฆาสินี พญามงคลโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสายัน สายเครือปันโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
3. นางฆาสินี พญามงคลโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสายัน สายเครือปันโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
3. นางฆาสินี พญามงคลโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจุรีย์ คำอินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายสายัน สายเครือปันโรงเรียนพิชัยวิทยากรรมการ
3. นางฆาสินี พญามงคลโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ทั่งเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี อำพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
5. นางชุลีกร เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านปงวังกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายเครือวัลย์ ลาวิตาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ทั่งเพชรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ใจแช่มโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางนางเพ็ญศรี อำพันธุ์โรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
5. นางชุลีกร เชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านปงวังกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ พิกุลหอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวสุธินี จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร กาชัยโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
5. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
6. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ พิกุลหอมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ศิริวงค์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวสุธินี จิตราพิทักษ์กูลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร กาชัยโรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
5. นางโสภาพรรณ์ คำบุญชูโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
6. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์พาพร จินะกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางศิริพร อินแก้วถาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางประทุม เครือแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นายอำนวย พรมรัมย์โรงเรียนแม่ตาลน้อยกรรมการ
5. นางสุชาดา ศรีวิชัยโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
6. นางนิภาพร กันทะอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์พาพร จินะกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางศิริพร อินแก้วถาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางประทุม เครือแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นายอำนวย พรมรัมย์โรงเรียนแม่ตาลน้อยกรรมการ
5. นางสุชาดา ศรีวิชัยโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
6. นางนิภาพร กันทะอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพิมพ์พาพร จินะกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางศิริพร อินแก้วถาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางประทุม เครือแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นายอำนวย พรมรัมย์โรงเรียนแม่ตาลน้อยกรรมการ
5. นางสุชาดา ศรีวิชัยโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
6. นางนิภาพร กันทะอินทร์โรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ ศรีวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
3. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ ศรีวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
3. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
3. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
5. นางสาววลัยลักษณ์ ศรีวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ ศรีวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
3. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ ศรีวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
3. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางกาญจนา ถาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ ศรีวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
3. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ ศรีวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
3. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิชดา กลิ่นสุวรรณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสาววลัยลักษณ์ ศรีวงค์โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
3. นางมัณฑนา สุวรรณศรโรงเรียนบ้านสันกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา ถาน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะวดี คำหมื่นกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ถาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ถาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ถาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ถาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา มั่นเหมาะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางพรรณี วังไชยเลิศโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ถาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางอรพินท์ ภักดีศุภผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสมพิศ มานิตกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
4. นางปรียา พันธ์จำนงโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
5. นางชลธิชา กาญจนวงศ์โรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางอรพินท์ ภักดีศุภผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสมพิศ มานิตกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
4. นางปรียา พันธ์จำนงโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
5. นางชลธิชา กาญจนวงศ์โรงเรียนบ้านปันง้าวกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์วรรณ ไชยเตกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางอรพินท์ ภักดีศุภผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางรัชนียา ทิวงค์ษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
4. นางนางเฉลิมขวัญ วิญญาโรงเรียนวัดบ้านแลงกรรมการ
5. นางนาคอนงค์ มูลประเสริฐโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
6. นางปรียา พันธ์จำนงโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีรศักดิ์ เป้รอดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายธนชาต ยืนยงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางอัญชลี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวีรศักดิ์ เป้รอดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นายธนชาต ยืนยงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านสบพลึงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสมพิศ มานิตกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
3. นางวัฒิตา ปาระมีโรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นกรรมการ
4. นางสุมาลี ทาสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพิศ พร้อมญาติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ
2. นางสมพิศ มานิตกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหกกรรมการ
3. นายกษิดิศวร์ สายเปียงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1
Tel.054-335068-9 Fax. 054-335065 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]