หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 238 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 35 57 38
2 392 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 6 6 6
3 422 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 0 0 0
4 436 โรงเรียนกอรวกวิทยาสรรค์ 0 0 0
5 314 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 0 0 0
6 221 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 5 19 8
7 353 โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 0 0 0
8 199 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 62 127 83
9 347 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 7 9 8
10 429 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 0 0 0
11 270 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง 0 0 0
12 369 โรงเรียนชุมชนบ้านร้อง 0 0 0
13 168 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 28 50 43
14 385 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 0 0 0
15 292 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 3 3 3
16 376 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 0 0 0
17 252 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 2 2 2
18 358 โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 0 0 0
19 313 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 6 11 7
20 205 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 23 38 38
21 351 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 0 0 0
22 428 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 0 0 0
23 290 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 16 34 24
24 381 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 6 7 7
25 430 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 0 0 0
26 178 โรงเรียนธงชัยวิทยา 23 57 31
27 341 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1 1 1
28 426 โรงเรียนธงชัยวิทยา 0 0 0
29 309 โรงเรียนนานาชาติอังกฤษภาคเหนือ 0 0 0
30 179 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 4 8 5
31 180 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 2 6 2
32 329 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 0 0 0
33 273 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 17 27 20
34 374 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 0 0 0
35 411 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 0 0 0
36 190 โรงเรียนบ้านกล้วยแพะ 0 0 0
37 197 โรงเรียนบ้านกาด 4 9 7
38 202 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 3 7 3
39 280 โรงเรียนบ้านขุนแหง 0 0 0
40 267 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 1 1 1
41 371 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพ สาขาแม่งาว 0 0 0
42 266 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 4 4 4
43 370 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 0 0 0
44 260 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 2 4 3
45 287 โรงเรียนบ้านจำ (เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงยางคก) 0 0 0
46 224 โรงเรียนบ้านจำค่า 5 12 10
47 355 โรงเรียนบ้านจำค่า 0 0 0
48 388 โรงเรียนบ้านจำปุย 0 0 0
49 399 โรงเรียนบ้านจำปุย 1 3 2
50 298 โรงเรียนบ้านดอนหัววัง (เรียนรวมโรงเรียนอนุบาล ห้างฉัตร) 0 0 0
51 222 โรงเรียนบ้านทรายมูล 4 6 6
52 239 โรงเรียนบ้านทาน 10 15 12
53 262 โรงเรียนบ้านทุ่ง 3 5 4
54 217 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 12 16 13
55 336 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 0 0 0
56 198 โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย 2 4 3
57 296 โรงเรียนบ้านทุ่งผา (เรียนรวมโรงเรียนบ้านทุ่งหก) 0 0 0
58 181 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 1 3 2
59 331 โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 0 0 0
60 297 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 7 16 12
61 382 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 7 13 11
62 169 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 0 0 0
63 283 โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน 3 3 3
64 208 โรงเรียนบ้านท่าล้อ 0 0 0
65 182 โรงเรียนบ้านท่าโทก 1 2 1
66 330 โรงเรียนบ้านท่าโทก 1 3 1
67 237 โรงเรียนบ้านนาสัก 8 27 16
68 241 โรงเรียนบ้านนาแช่ 2 4 3
69 393 โรงเรียนบ้านนาแช่ 0 0 0
70 228 โรงเรียนบ้านบุญนาค 4 10 7
71 214 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 0 0 0
72 250 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 23 46 35
73 359 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 0 0 0
74 415 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 0 0 0
75 432 โรงเรียนบ้านปงยางคก 0 0 0
76 187 โรงเรียนบ้านปงวัง 4 9 3
77 322 โรงเรียนบ้านปงวัง 0 0 0
78 176 โรงเรียนบ้านปงสนุก 22 93 39
79 338 โรงเรียนบ้านปงสนุก 4 5 4
80 279 โรงเรียนบ้านปงเตา (เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยอูน) 0 0 0
81 242 โรงเรียนบ้านปงแท่น 3 7 4
82 288 โรงเรียนบ้านปงใต้ (เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงยางคก) 0 0 0
83 293 โรงเรียนบ้านปันง้าว 6 9 6
84 377 โรงเรียนบ้านปันง้าว 1 1 1
85 173 โรงเรียนบ้านปันเต้า 0 0 0
86 278 โรงเรียนบ้านปันเหนือ 0 0 0
87 255 โรงเรียนบ้านปางหละ 0 0 0
88 194 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0
89 333 โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 0 0 0
90 174 โรงเรียนบ้านป่าเหียง 0 0 0
91 294 โรงเรียนบ้านป่าไคร้ 0 0 0
92 185 โรงเรียนบ้านพระบาท 2 2 2
93 342 โรงเรียนบ้านพระบาท 0 0 0
94 282 โรงเรียนบ้านยางอ้อย 12 18 16
95 379 โรงเรียนบ้านยางอ้อย 0 0 0
96 203 โรงเรียนบ้านลำปางกลาง 0 0 0
97 295 โรงเรียนบ้านล้อง (เรียนรวมโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา) 0 0 0
98 240 โรงเรียนบ้านวังตม 4 7 7
99 200 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 11 15 13
100 346 โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 0 0 0
101 206 โรงเรียนบ้านสบค่อม 1 10 1
102 350 โรงเรียนบ้านสบค่อม 0 0 0
103 395 โรงเรียนบ้านสบป้าด 0 0 0
104 405 โรงเรียนบ้านสบป้าด 26 42 31
105 420 โรงเรียนบ้านสบป้าด 0 0 0
106 257 โรงเรียนบ้านสบพลึง 23 52 34
107 416 โรงเรียนบ้านสบพลึง 0 0 0
108 406 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 2 6 2
109 396 โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 0 0 0
110 289 โรงเรียนบ้านสัน 14 32 25
111 437 โรงเรียนบ้านสัน 1 3 2
112 281 โรงเรียนบ้านสันทราย 14 28 22
113 378 โรงเรียนบ้านสันทราย 0 0 0
114 196 โรงเรียนบ้านสำเภา 2 4 2
115 334 โรงเรียนบ้านสำเภา 0 0 0
116 201 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
117 195 โรงเรียนบ้านหมอสม 0 0 0
118 230 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 13 30 20
119 326 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 7 14 12
120 286 โรงเรียนบ้านหม้อ (เรียนรวมโรงเรียนบ้านปงยางคก) 0 0 0
121 253 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 7 13 10
122 357 โรงเรียนบ้านหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) 0 0 0
123 261 โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 0 0 0
124 254 โรงเรียนบ้านหวด 3 3 3
125 367 โรงเรียนบ้านหวด 0 0 0
126 232 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 3 4 4
127 172 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1 1 1
128 409 โรงเรียนบ้านหางฮุง 3 12 5
129 223 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
130 354 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 0 0 0
131 407 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ 0 0 0
132 271 โรงเรียนบ้านห้วยหก 0 0 0
133 364 โรงเรียนบ้านห้วยหก 0 0 0
134 277 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 2 3 2
135 373 โรงเรียนบ้านห้วยอูน 0 0 0
136 207 โรงเรียนบ้านห้วยเป้ง 0 0 0
137 265 โรงเรียนบ้านอ้อน 39 90 52
138 362 โรงเรียนบ้านอ้อน 0 0 0
139 414 โรงเรียนบ้านอ้อน 0 0 0
140 167 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 0 0 0
141 165 โรงเรียนบ้านเหล่า 18 46 29
142 219 โรงเรียนบ้านเอื้อม 0 0 0
143 272 โรงเรียนบ้านแม่กวัก 2 2 2
144 363 โรงเรียนบ้านแม่กวัก 0 0 0
145 268 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 5 11 9
146 269 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ สาขาบ้านแม่คำหล้า 0 0 0
147 234 โรงเรียนบ้านแม่จาง 6 11 5
148 284 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย 4 27 10
149 256 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 20 48 34
150 361 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1 1 1
151 417 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 0 0 0
152 170 โรงเรียนบ้านแม่ยามเหนือ 0 0 0
153 401 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 6 16 9
154 236 โรงเรียนบ้านแม่หล่วง 0 0 0
155 225 โรงเรียนบ้านแม่อาง 11 18 16
156 327 โรงเรียนบ้านแม่อาง 0 0 0
157 216 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 10 31 12
158 337 โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 0 0 0
159 229 โรงเรียนบ้านแลง 6 13 11
160 192 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 8 13 11
161 343 โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 0 0 0
162 258 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 2 2
163 171 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 6 17 9
164 384 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 0 0 0
165 259 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 20 8
166 366 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
167 235 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 33 60 47
168 394 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 0 0 0
169 423 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 0 0 0
170 184 โรงเรียนบ้านไร่ (ประชาสามัคคี) 1 2 1
171 285 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 35 74 49
172 380 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 0 0 0
173 301 โรงเรียนประชาวิทย์ 1 1 1
174 311 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 11 37 16
175 264 โรงเรียนผาแดงวิทยา 24 59 41
176 372 โรงเรียนผาแดงวิทยา 0 0 0
177 410 โรงเรียนผาแดงวิทยา 0 0 0
178 321 โรงเรียนพิชัยวิทยา 1 1 1
179 186 โรงเรียนพิชัยวิทยา 19 42 28
180 425 โรงเรียนพิชัยวิทยา 0 0 0
181 315 โรงเรียนพินิจวิทยา 13 34 22
182 302 โรงเรียนมัธยมวิทยา 3 7 3
183 307 โรงเรียนมัธยมศาสตร์ 0 0 0
184 319 โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 0 0 0
185 316 โรงเรียนลำปางวิทยา 7 9 7
186 210 โรงเรียนวัดค่ากลาง 1 2 2
187 183 โรงเรียนวัดต้นต้อง 0 0 0
188 323 โรงเรียนวัดต้นต้อง 0 0 0
189 211 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 3 6 5
190 349 โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 0 0 0
191 398 โรงเรียนวัดท่าสี 3 5 3
192 387 โรงเรียนวัดท่าสี 0 0 0
193 204 โรงเรียนวัดนาน้อย 1 1 1
194 332 โรงเรียนวัดนาน้อย 0 0 0
195 209 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 18 48 30
196 335 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1 1 1
197 215 โรงเรียนวัดบ้านสัก 6 10 9
198 220 โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 5 8 6
199 213 โรงเรียนวัดบ้านเป้า 0 0 0
200 390 โรงเรียนวัดบ้านแขม 0 0 0
201 404 โรงเรียนวัดบ้านแขม 9 14 9
202 218 โรงเรียนวัดบ้านแม่ต๋ำ 0 0 0
203 324 โรงเรียนวัดบ้านแลง 1 3 2
204 325 โรงเรียนวัดบ้านแลง 2 6 4
205 188 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 13 25 20
206 345 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 12 19 11
207 227 โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 2 2 2
208 233 โรงเรียนวัดสบจาง 7 11 9
209 193 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 32 75 44
210 344 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 6 10 8
211 424 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 0 0 0
212 189 โรงเรียนวัดหัวฝาย 0 0 0
213 386 โรงเรียนวัดหัวฝาย 0 0 0
214 400 โรงเรียนวัดหัวฝาย 2 6 4
215 408 โรงเรียนวัดห้วยคิง (เรียนรวมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ) 0 0 0
216 226 โรงเรียนวัดเสด็จ 6 15 10
217 352 โรงเรียนวัดเสด็จ 0 0 0
218 304 โรงเรียนวิชชานารี 2 8 3
219 320 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง 0 0 0
220 306 โรงเรียนวิสิฐวิทยา(วัดนางแล) 0 0 0
221 308 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร 0 0 0
222 191 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 4 4 4
223 433 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 0 0 0
224 438 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 14 27 18
225 365 โรงเรียนสบพลึง 14 28 22
226 231 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 6 9 9
227 328 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 0 0 0
228 397 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 2 3 2
229 403 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 14 33 16
230 421 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 0 0 0
231 312 โรงเรียนสมฤทัยวิทยา 0 0 0
232 251 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 24 39 35
233 356 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 0 0 0
234 318 โรงเรียนอนุบาลทิวฟ้า 0 0 0
235 317 โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา ลำปาง 0 0 0
236 175 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 50 127 65
237 339 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 1 1
238 291 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 43 105 69
239 375 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 1 1
240 177 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 3 11 5
241 340 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 0 0 0
242 402 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 58 136 90
243 419 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 0 0 0
244 391 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) 0 0 0
245 300 โรงเรียนอรุโณทัย 5 9 5
246 299 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 15 23 15
247 303 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 0 0 0
248 166 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 39 73 60
249 383 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 0 0 0
250 431 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 0 0 0
251 389 โรงเรียนเวียงหงส์ล้านนา 0 0 0
252 212 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 39 85 60
253 348 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 0 0 0
254 427 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 0 0 0
255 275 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 33 71 52
256 360 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 0 0 0
257 412 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 0 0 0
258 276 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สาขาแม่ฮ่างเหนือ 0 0 0
259 274 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 8 14 9
260 413 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 0 0 0
261 263 โรงเรียนแหงเหนือ 0 0 0
262 305 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา 0 0 0
263 310 โรงเรียนไตรภพวิทยา 13 23 18
264 249 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 16 20 19
265 368 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 0 0 0
266 418 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 0 0 0
267 435 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 16 45 21
268 434 โรงเรียนเทศบาล6 2 5 4
รวม 1391 2957 1975
4932

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1
Tel.054-335068-9 Fax. 054-335065 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]