หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก และ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชัยพร คุณรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก  
2 นางผ่องพรรณ์ สายสืบ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก  
3 นายกิตติศักดิ์ เก้งโทน ครูโรงเรียนมัธยมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก  
4 นางอำไพ วงศ์นาม ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก  
5 นางบุญรัตน์ ทองสิริมณีรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมกิ่วลม 1 กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก  
6 นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
7 นายบุญทรง ชุ่มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
8 นายพิชัย สดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
9 นายประสิทธิ์ เตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากหัววัง กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
10 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
11 นายอนันต์ จำเริญวรทศ ครู คศ.3โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการและเลขานุการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
12 นายสวิง ไชยมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
13 นายไพศาล ทิพย์ศรีบุตร ครูโรงเรียนบ้านแม่อาง กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
14 นายสามารถ ณ ลำปาง ครูโรงเรียนบ้านหมากหัววัง กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
15 นายศรีรัตน์ ธุระ ครูโรงเรียนวัดเสด็จ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
16 นางสุรภี บัวแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโป่ง(รวมบ้านสบพลึง) กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
17 นายสมภพ คำบุญชู ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสาระดนตรี  
18 ผศ.ประชุม บุญน้อม ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสาระดนตรี  
19 นางรำพา ฤาชัย โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  
20 นางอำไพ ผัดวัง โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  
21 นางสบคบ สุภากุล โรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  
22 นางนิลาวัลย์ สุวรรณจักร โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อน กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  
23 นางเข็มทอง สุภากุล โรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  
24 นางชุมพรรณ ณ มา โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์  
25 นางวัชราพร การสูงเนิน ผาแดงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์  
26 นางสาวมาริษา ฮั่นยะลา ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.1-ป.3  
27 นางสวาท นามเสน ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านสันกำแพง กรรมการตัดสินอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.1-ป.3  
28 นางไพบูลย์ ปองเสงี่ยม ข้าราชการครู โรงเรียอนุบาลเมืองลำปาง กรรมการตัดสินอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.1-ป.3  
29 นางกรรณิการ์ ทาใจ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ กรรมการตัดสินอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.1-ป.3  
30 นางกรรณิการ์ ขุมแร่ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านแขม กรรมการตัดสินอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.1-ป.3  
31 นางสกาวรัตน์ มั่นตรง ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.1-ป.3  
32 นายนัฐพงศ์ นำมา ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กรรมการตัดสินอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6  
33 นางสมจิตต์ ยมสาธาร ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กรรมการตัดสินอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6  
34 นางทองอ่อน คณิตปัญญาเจริญ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6  
35 นางบุญทิม เทือกชัยคำ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6  
36 นางนวลลักษณ์ อินปา โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง กรรมการตัดสินอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6  
37 นางผ่องศรี จันทกูล ข้าราชการครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการตัดสินคิดเลขเร็วระดับ ป.1-ป.3  
38 นางอัญชลี พรหมใจ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินคิดเลขเร็วระดับ ป.1-ป.3  
39 นางพรรณพร ซองการ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย กรรมการตัดสินคิดเลขเร็วระดับ ป.1-ป.3  
40 นางนิภา สมกุล ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กรรมการตัดสินคิดเลขเร็วระดับ ป.1-ป.3  
41 นางฟองนวล ยันตรวัฒนา ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินคิดเลขเร็วระดับ ป.1-ป.3  
42 นางทิวาพร อิ่มคำมา ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินคิดเลขเร็วระดับ ป.1-ป.3  
43 นางสาวลักษมี ปองดอง ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านทุ่งกู่ด้าย กรรมการตัดสินคิดเลขเร็วระดับ ป.4-ป.6  
44 นางสุนีย์ สัตยารักษ์ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินคิดเลขเร็วระดับ ป.4-ป.6  
45 นางพึงใจ รังคะวงษ์ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินคิดเลขเร็วระดับ ป.4-ป.6  
46 นางพาที โชคไพบูลย์ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินคิดเลขเร็วระดับ ป.4-ป.6  
47 นางปัทมาพร ปงหาญ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินคิดเลขเร็วระดับ ป.4-ป.6  
48 นางจินดา กันยะพันธ์ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านกาศเมฆ กรรมการตัดสินคิดเลขเร็วระดับ ป.4-ป.6  
49 นางจิราพรรณ จันทร์มณี ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการตัดสินคิดเลขเร็วระดับ ป.4-ป.6  
50 นางธัญลักษณ์ งามขำ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
51 นางนงนภัส พงศ์สุพัฒน์ ข้าราชการครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
52 นางสุภาพร หมั่นการ ข้าราชการครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
53 นางสาวนิภาวดี ไข่ทา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
54 นายเฉลิมชัย พันโนลิด ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1และประเภทท่ี 2  
55 นางสมลักษณ์ สารธิวงศ์ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1และประเภทท่ี 2  
56 นางพรนิภา ยศบุญเรือง ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1และประเภทท่ี 2  
57 นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์ ข้าราชการครู โรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1และประเภทท่ี 2  
58 นางสมพิศ สายอุดต๊ะ ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านแม่เฟือง กรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1และประเภทท่ี 2  
59 นางสาวดวงสมร ดิสรเตติวัฒน์ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
60 นางสาวศิริพร อุดมธาดา ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการประสานงานการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
61 นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการอำนวยการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
62 นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
63 นายศิวัช จารุวสุพันธ์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
64 นายไพโรจน์ พงษ์บุผา ครู โรงเรียนบ้านอ้อนวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสาระทัศนศิลป์  
65 นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
66 นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
67 นายชัยชนะ สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไคร้ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
68 นายอานนท์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญนาค รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
69 นายฐานกร กิ่งจันทราสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
70 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
71 นายเทวฤทธิ์ สิทธิวัฒนาเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
72 นางจันทร์ฉาย ฉวีวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
73 นางประภาศรี ธรรมรัตนพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
74 นางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาท โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
75 นางจรัสศรี สิงหจารุ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
76 นางอัญชลี โตเดช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
77 นายเริง ขัดทะเสมา ครู โรงเรียนเขลางค์นคร กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
78 นายนภดล เตปินสาย ครู โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
79 นายทรงศิลป์ มะโน พนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
80 นายสุรเดช ตื้อยศ ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
81 นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
82 นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้ว ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
83 ผศ.กนกรัชต์ เก่าศิริ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
84 นายธานี มณีจันทรา ครู โรงเรียนบ้านหลุก กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
85 นางพรพรรณ ไชยเมือง ครู โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา กรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
86 นางกุหลาบ สุริยะ ครู โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
87 นายปริญญา เรือนปิงวัง ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
88 นายอุทัย นัดดากุล ครู โรงเรียนบ้านนาสัก กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
89 นายบุญชู ณ ลำปาง ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
90 นางสาวเพชรลดา วังแวว ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
91 นายสมคิด วงศ์แก้วเขียว ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
92 นางอรัญญา กุนณะด้วง ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
93 นางทองเพียร อิ่นแดง ครู โรงเรียนบ้านแม่ก๋งวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
94 นางสาวชมพูนุท ทิพย์มณี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
95 นางรมิดา ธณาธิปศิริสกุล ครู โรงเรียนบ้านกล้วยแพะ กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
96 นางสาวพยอม เครื่องทิพย์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
97 นายชวลิต ปัญโญป้อ ครู โรงเรียนอนุบาลงาว กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
98 นายสันติ อุปละกุล ครู โรงเรียนบ้านกอรวกพิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
99 นายสง่า วงศ์สว่าง ครู โรงเรียนบ้านสบป้าด กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
100 นางอมรรัตน์ คำภิระแปง ครู โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
101 นายวิทยา ชมเชย ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
102 นางสาวรำเพียร ต๊ะมะโน ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
103 นางธันยพร อินทมาส ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
104 นายสุรีย์ ราชไชยา ครู โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
105 นางสาวอัณณ์ชญาณ์ อินต๊ะเทพ ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
106 นายชุมพล สุภานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
107 นางประภาศรี ธรรมรัตนพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
108 นายพศิน ทาฟู ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
109 นางจรรยา ฉายศิริ ข้าราชการบำนาญ กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
110 นายกำธร สงวนพฤกษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
111 นายวศิน ชุ่มใจ ครู โรงเรียนวอแก้ววิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
112 นางเบญจพร คนเที่ยง ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
113 นางจันทร์ฉาย ฉวีวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
114 นางอนงค์ สมหวัง ครู โรงเรียนวอแก้ววิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
115 นายสมศักดิ์ มะโนคำ ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
116 นายสถาพร สินเปียง ครู โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
117 นายปรัชญ์ชา ธณาธิปศิริสกุล ข้าราชการบำนาญ กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
118 นายสิทธิพงศ์ คำบุญชู ครู โรงเรียนวอแก้ววิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
119 นางอัญชลี โตเดช ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
120 นางอรัญญา ฟูเฟื่อง ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
121 นางภารดี ฝั้นจักรสาย ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
122 นางอำไพ ใจบุญ ครู โรงเรียนบ้านงิ้วงาม กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
123 นางกันหา ก๋าจารี ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
124 นางวนิดา นัดดากุล ครู โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
125 นางพรสิริน เกตุวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
126 นางมาลี เตชะพี ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการดำเนินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
127 นางอัญชลี โตเดช ครู โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการจัดการแข่งขันและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
128 นายฐาณกร กิ่งจันทราสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน  
129 นางนิรมล เกตุวงค์ ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน  
130 นางญาดา พันธ์เกษ ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการจัดการแข่งขัน  
131 นางสุพรรณ โลกคำลือ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 กรรมการจัดการแข่งขัน  
132 นางนิลาวรรณ สุวรรณจักร โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน  
133 นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขัน  
134 นางสุมิตรา ชาตานันท์ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขัน  
135 นางจิราพร แสงบุญเรือง ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขัน  
136 พูลทรัพย์ รักธีรภาพ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขัน  
137 นางเพ็ญศรี เชื้อสิงห์ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขัน  
138 นางเยาวนาฎ นุภักดิ์ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขัน  
139 นางรุ่งทิพย์ อินต๊ะคำ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขัน  
140 นางสมพิศ วรรณสาร ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขัน  
141 นางดารุณี ชนะกาญจน์ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขัน  
142 นางสุวิมล นารถโคษา ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขัน  
143 นางสาวชลันดา นิลสนธิ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการจัดการแข่งขัน  
144 นายพศิน ทาฟู ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน  
145 นางสาวธิดารัตน์ คำอินบุตร ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
146 นางสาวชุลีกรณ์ อุตรอินทร์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
147 นางปาณิสรา เรือนกูล ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
148 นางสาวมุทิตา เหว่าโต ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
149 นางสาวลำดวน เรน่า ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
150 นางสาวณิรนรา อุ่นอานนท์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
151 นางสาวรัตนาภรณ์ โตปินใจ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
152 นางบุญส่ง ตั้งอารมณ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
153 นางสาวจันทร์รินี ใจเทพ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
154 นายภูริพงษ์ แสนใจบาล ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
155 นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
156 นางสาวสังวาลย์ แสนวงค์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
157 นายณัฐพล ขัดสี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
158 นายกษิดิศวร์ สายเปียง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
159 นายณัฐภูมิ แก้วทองมา ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
160 นางเบญจพร สินเปียง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
161 นายสมชาย อภิวงค์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
162 นางณัฐธิดา ปวงขจร ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
163 นางสาววาสนา นันทะศักดิ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
164 นางสาวลลิตา กาจารี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
165 นางสาวสิริประภา แซ่ซ้ง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
166 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  
167 นางจันทร์จิรา ตุลาสืบ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสิน  
168 นางวาสนา ฉัตรตันใจ ครูโรงเรียนบ้านปันง้าว กรรมการตัดสิน  
169 นางเพลิน สุขรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านแม่กวัก กรรมการตัดสิน  
170 นางชุลีกร เชี่ยวชาญ ครูโรงเรียนบ้านปงวัง กรรมการตัดสิน  
171 นางจำเนียร เทพา ครูโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 กรรมการตัดสิน  
172 นางพิมพ์จันทร์ พัชรดำรงกุล ครูโรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการตัดสิน  
173 นางปรมาวดี เมฆรัตนชัย ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการตัดสิน  
174 นางสุรีย์พร ฤทธิพรหม ครูโรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ กรรมการตัดสิน  
175 นางอรุณี สุวรรณโอสถ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสิน  
176 นางอ่อนแก้ว คันทะชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสิน  
177 นางอำภา เตชะอุ๊ด ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสิน  
178 นางวรรณดี กุลยวง ครูโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง กรรมการตัดสิน  
179 นางนราพร ชัยมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง กรรมการตัดสิน  
180 นายถนัด มณีจันทรา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสิน  
181 นางอุบล รินนานนท์ ครูโรเรียนบ้านหวด กรรมการตัดสิน  
182 นางอนงค์ หิรัญพานิช ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการตัดสิน  
183 นางปราณี ศรีธิ ครูโรงเรียนบ้านทุ่ง กรรมการตัดสิน  
184 นางเบญจลักษณ์ บัวภิบาล ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสิน  
185 นางสุกัญญา วันชนะ ครูโรงเรียนบ้านกาศเมฆ กรรมการตัดสิน  
186 นางศิริพร ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสิน  
187 นางเพ็ญศรี อำพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านแลง กรรมการตัดสิน  
188 นางสุุนทรี มาน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง กรรมการตัดสิน  
189 นางกฤษณีย์ จันทร์ประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 กรรมการตัดสิน  
190 นางวิไลพร หอมบุบผา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสิน  
191 นางเยาวนิต อุปละกูล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสิน  
192 นางสุพรรณี ปิติวรนันท์ ครูโรงเรียนวัดบ้านสัก กรรมการตัดสิน  
193 นางอารยา สุขยิ่ง ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการตัดสิน  
194 น.ส.กชกรณ์ แลวริด ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการตัดสิน  
195 นายปฏิรูป จันทร์ตาวงค์ ครู โรงเรียนบ้านบ่อห้อ กรรมการตัดสิน  
196 นางพรณิพา เครือสบจาง ครู โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ กรรมการตัดสิน  
197 นายเอกพล ปิกเกษม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการตัดสิน  
198 น.ส.สุทธิกานต์ ตาจะนะ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 กรรมการตัดสิน  
199 นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) กรรมการตัดสิน  
200 นายจรูญศักดิ์ เดชามาตย์ ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการตัดสิน  
201 นางทิชชากร อนันตกุล ครู โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา กรรมการตัดสิน  
202 น.ส.ดวงนภา อินยะยศ ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา กรรมการตัดสิน  
203 นายธงไชย จันทร์ต๊ะวงค์ ครู โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการตัดสิน  
204 นายพร้อมพงษ์ ไชยชนะ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา กรรมการตัดสิน  
205 นายสมเจตน์ ไปเร็ว ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการตัดสิน  
206 น.ส.สายชล พรพิจิตร ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) กรรมการตัดสิน  
207 นายวรริทธิ์ กันชาติ ครู โรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการตัดสิน  
208 นางพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง ครู โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา กรรมการตัดสิน  
209 น.ส.ธัญสุธินี เตชะธิ ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) กรรมการตัดสิน  
210 นายสันติ ไลตระกูล ครู โรงเรียนผาแดงวิทยา กรรมการตัดสิน  
211 นางดาวเรือง คชพรม ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการตัดสิน  
212 นางสาวบุญแถม ทองคำ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสิน  
213 นางถนอมศรี ศรีกอนติ ครูโรงเรียนบ้านปันง้าว กรรมการตัดสิน  
214 นางวิภารัตน์ สรรเสริญ ครูโรงเรียนสบมายสามัคคีฯ กรรมการตัดสิน  
215 นางบัวบาน ตาเต็มดวง ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสิน  
216 นางประวีณา ชมภูราช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสิน  
217 นางศิรารัตน์ เรือนนาค ครูโรงเรียนผาแดงวิทยา กรรมการตัดสิน  
218 นางนิภาพร กันทะอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหก กรรมการตัดสิน  
219 นางกัญญารัตน์ สุมนะ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสิน  
220 นางดวงจันทร์ จำภูวรรณ ครูโรงเรียนบ้านปงยางคก กรรมการตัดสิน  
221 นางศศิธร เขื่อนคง ครูโรงเรียนอนุบาลงาว(ภานุนิยม) กรรมการตัดสิน  
222 นางศรีมาลา วันทาทราย ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสิน  
223 นางสุพรรณี สร้อยแก้ว ครูโรงเรียนบ้านทาน กรรมการตัดสิน  
224 นางเพ็ญศรี ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสิน  
225 นางนิลาวัณย์ หอมแก่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสิน  
226 นางสุธินี ต๊ะแสง ครูโรงเรียนไตรภพวิทยา กรรมการตัดสิน  
227 นายประภากรณ์ สิงห์หล้า ครูโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ กรรมการตัดสิน  
228 นางอุตส่าห์ บุญมา ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสิน  
229 นางทับทิมทอง เสาร์ไชย ครูโรงเรียนบ้านนาแช่ กรรมการตัดสิน  
230 นางนิภา เพชรหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสิน  
231 นางณิชรัตน์ คำตุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสิน  
232 นางสาวศมาพร กันทะมาศ ครูโรงเรียนแม่แป้นวิทยา กรรมการตัดสิน  
233 นางมะลิวรรณ ไม้กลิ่นหอม ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสิน  
234 นางแสงระวี สุตา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง กรรมการตัดสิน  
235 นายสุริยวัฒน์ วันดี ครูโรงเรียนบ้านห้วยอูน กรรมการตัดสิน  
236 นายยงยุทธ อุดเป็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กรรมการตัดสิน  
237 นายสุวรรณ วิญญา ครูโรงเรียนบ้านกาศเมฆ กรรมการตัดสิน  
238 นายบุญเชียร ทิพย์ศรี ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสิน  
239 นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง ครูโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา กรรมการตัดสิน  
240 นายอนัติยา เชียงทอง ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการตัดสิน  
241 นายอรรถพันธ์ เถิ้มแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านสัก กรรมการตัดสิน  
242 นายปฐมวัชญ์ ไชยวรรณ ครูโรงเรียนบ้านกาด กรรมการตัดสิน  
243 นายวิทยา คำแสนเดช ครูโรงเรียนวัดสบจาง กรรมการตัดสิน  
244 นางปราณีรัตน์ พยัคฆบุตร ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านสบป๊าด กรรมการตัดสิน  
245 นางจินตนา กลิ่นทอง ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสิน  
246 นางชลินทิพย์ เหล่าชัย ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง กรรมการตัดสิน  
247 นางศิริพร ปิยะตระกูล ข้าราชการครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง กรรมการตัดสิน  
248 นางทัศทรง จุมพิต ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลงาว กรรมการตัดสิน  
249 นางวีเกษ พูดตรง ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านปันง้าว กรรมการตัดสิน  
250 นางบุปผา เชื้อสะอาด ข้าราชการครู โรงเรียนอันุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสิน  
251 นางสาวศิริพร จงถนอม ข้าราชการครู โรงเรียนดอนไชยวิทยา กรรมการตัดสิน  
252 นางอรพรรณ ปัญญาดี ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านแม่เฟือง กรรมการตัดสิน  
253 นางละม้าย อุ้มอารีย์ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสิน  
254 นางนฤมล ปัญโญ ข้าราชการครู โรงเรียนบ่อห้อ กรรมการตัดสิน  
255 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี เครือแดง ข้าราชการครู โรงเรียนไตรภพวิทยา กรรมการตัดสิน  
256 นางมัณฑนา ชุ่มแก้ว ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง กรรมการตัดสิน  
257 นางโสภา วานิชสุวรรณ ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสิน  
258 นางยุนี ยอดวงศ์ ข้าราชการครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการตัดสิน  
259 นางวรนุช ทิพย์เนตร ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสิน  
260 นายดำเกิง แก้วเมือง โรงเรียนวอแก้ววิทยา กรรมการตัดสิน  
261 นายชาตรี รัตนปัญญา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 กรรมการตัดสิน  
262 นางสาวสินีนาฎ ใจคำลือ โรงเรียนสบป้าดวิทยา กรรมการตัดสิน  
263 นายสมเจตน์ ไปเร็ว โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการตัดสิน  
264 นายไพบูลย์ ใจกล้า โรงเรียนผาแดงวิทยา กรรมการตัดสิน  
265 นายจตุพล วรรณวงค์ โรงเรียนบ้านอ้อน กรรมการตัดสิน  
266 นายชัชวารินทร์ อิ่นแดง โรงเรียนบ้านเอื้อม กรรมการตัดสิน  
267 นางสิริวรรณ พันธุ์กสิกร โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการตัดสิน  
268 นางประกายทอง จันทร์จร โรงเรียนบ้านอ้อน กรรมการตัดสิน  
269 นางรัตนา ขันธพร โรงเรียนพิชัยวิทยา กรรมการตัดสิน  
270 นางสาวสุภามาศ ดำคำ โรงเรียนวอแก้ววิทยา กรรมการตัดสิน  
271 นายศักดิ์สิทธ์ สุวรรณกูล ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
272 นายอุทัย ใจเทพ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
273 นางวิมลรัตน์ ปวนปันวงศ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
274 นางสาวทัศนีย์ ไชยเมืองชื่น ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
275 นางสาวมะลิวัลย์ พวยฟุ้ง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
276 นายสมบูรณ์ วงค์เรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
277 นายศักดิ์ นามเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งขวาก กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
278 นายกฤษติเดช ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลงาว กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
279 นายสมศักดิ์ ฝั้นคำอ้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
280 นางลัดดาวัลย์ ศรีจารึก ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
281 นางพีระพรรณ เครือคำขาว ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
282 นางประภาศรี ทาปลูก ครูโรงเรียนบ้านหมากห้ววัง กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
283 นายทวีศักดิ์ สายมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่่เมาะ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
284 นางศุภวรรณ แสงเมือง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
285 นายมณฑล อินเจือจันทร์ รองผอ. โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
286 นายกฤตภัฏ สันวงศ์ ครูโรงเรียนปงยางคกทิพย์ช้างอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
287 นายชัยสิทธิ์ แม่นธนู ครูโรงเรียนอนุบาลงาว กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
288 นางผุสดี ศิริวานิชกุล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
289 นางอาภรณ์ ลาสัมพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
290 นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
291 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
292 นายมนัส อ๊อดผูก ผอ.โรงเรียนบ้านฮ่อง กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
293 นายกฤชติเดช ไชยแก้ว ผอ.โรงเรียนอนุบาลงาว กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
294 นายประกาศิต สิงห์หล้า ผอ.โรงเรียนบ้านนาสัก กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
295 นายปริญญา ธนาบดินทร์กุล ผอ.โรงเรียนบ้านปันง้าว กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
296 นายสมบูรณ์ แสนชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
297 นางจันทร์พิมพ์ หล้าปาวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
298 นางรุ่งเรือง ขัดศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
299 นางสาวจันทกานต์ บุญยืน ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
300 นางสาวปิยาภัทร อินผูก ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
301 นางสาวอรวรรณ ขวัญยืน ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
302 นางสาวรัตน์ฤทัย เสืออิ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
303 นางธีราวรรณ แสนวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
304 นางสาวกัญญาณี ทวีจิตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
305 นางยุวดี แปงสนิท ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
306 นางสุนันท์ เรืองจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
307 นางสาวเรียม ก๋าขัติ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
308 นางสาวสุภัทรา เลขะวณิช ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
309 นางสาวสุพิศ จักขุ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
310 นางรุ่งเรือง ขัดศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
311 นายสิงห์ทอง จุมพิต ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
312 นายอนันต์ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
313 นางจารุวรรณ สายคำฟู ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
314 นางทองคำ ชุ่มวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานตามนโยบายและจุดเน้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
315 นางวรรณภา มั่นเหมาะ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
316 นางสมพิศ พร้อมญาติ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
317 นางประทุม เครือแปง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
318 นางสาวระวิวรรณ พนาลีจารุ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ กรรมการดำเนินการแข่งขัน  
319 นางสาวสุพรรณนิการ์ กายดู ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการประสานงานการแข่งขัน  
320 นางวัชราภรณ์ เทพรักษาฤาชัย ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการประสานงานการแข่งขัน  
321 นางสุวรรณี ทันตาหะ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการประสานงานการแข่งขัน  
322 นายยุทธ ฝั้นหัวครั้ง ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการประสานงานการแข่งขัน  
323 นางศรีนวล อินต๊ะเสน ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการประสานงานการแข่งขัน  
324 นางสุกัญญา ใหม่กิติ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการประสานงานการแข่งขัน  
325 นางสาวดวงกมล เครือซุย ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการประสานงานการแข่งขัน  
326 ว่าที่ร้อยตรียุทธนา เทพอาวุธ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการประสานงานการแข่งขัน  
327 นางสาวสุพิชญา เสนาป่า ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) กรรมการประสานงานการแข่งขัน  
328 นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) กรรมการประสานงานการแข่งขัน  
329 นางปราณี เครือคำขาว ครูโรงเรียนพิชัยวิทยา กรรมการประสานงานการแข่งขัน  
330 นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการประสานงานการแข่งขัน  
331 นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการประสานงานการแข่งขัน  
332 นางสาวนิตยา ชัยวงษ์ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา กรรมการประสานงานการแข่งขัน  
333 นายสุชาติ เตจ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา ผู้อำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการ งานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับประถม  
334 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ผู้อำนวยการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการ งานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับประถม  
335 นางสาวสมจิตร วงศ์ชัชวาลย์ ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
336 นางสุภา สุวรรณปิงคำ ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
337 นางสุมาลี ทาสุรินท์ ครู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
338 นายนพดล ยอดวงศ์ ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
339 นางเบญจวรรณ วงศ์ธิดา ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
340 นางพรจันทร์ สุวรรณสุระ ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
341 นางจรรยา สันบุญเป็ง ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
342 นางสิริวรรณ พันธุ์กสิกร ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
343 นายสุวิทย์ อุปแดง ธุรการโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
344 นางสาววาสิตา สันบุญเป็ง ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
345 นายนภดล ประทุม ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
346 นางเทียมทอง ทาชุ่ม ครู โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
347 นางสาวอรวรรณ วุฒิ พี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
348 นายสมยศ ปัญญาชัย ช่างไม้ระดับ 4 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
349 นายเผชิญ เคหะลุน ช่างไม้ระดับ 4 โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
350 นางดาวเรือง คชพรม โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
351 นายมนู คชพรม โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
352 นายสวัสดิ์ มหาวรรณ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
353 นายบุญพักตร์ อุดมเพ็ชร โรงเรียนแม่ตีบ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
354 นายประสิทธิ์ อุปนันท์ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
355 นางนงลักษณ์ อุปนันท์ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
356 นางสุพรรณี นามวงศ์ โรงเรียนบ้านบ่อหิน กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
357 นายเฉลิม คำเมืองใจ โรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
358 นายประวิทย์ แสงงาม โรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
359 นางสุดาพร สืบกาสี โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
360 นางยุพิน แก้วบุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
361 นางสุนันท์ เรืองจิตต์ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
362 นายวรเดช ศรีเดช ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)  
363 นางวรางคณา เกษณา โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ระดับ ป.1-ป.3  
364 นางประทิน แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ระดับ ป.1-ป.3  
365 น.ส.ทิตยา เตชะลือ โรงเรียนบ้านทุ่งหก กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ระดับ ป.1-ป.3  
366 นายพิษณุ ศรีขันทะ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ระดับ ป.1-ป.3  
367 นางเกศรา เคนศรี โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6  
368 นางวรางคณา เกษณา โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6  
369 นางประทิน แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6  
370 น.ส.ทิตยา เตชะลือ โรงเรียนบ้านทุ่งหก กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6  
371 นายพิษณุ ศรีขันทะ โรงเรียนอนุบาลงง(ภาณุนิยม) กรรมการตัดสินเพลงคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6  
372 นางเกศรา เคนศรี โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3  
373 นางสาวสธินี จิตราพิทักษ์กุล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ กรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3  
374 นางสาวเพชระ ฤทธิ์มณี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3  
375 นายธนชาติ ยืนยง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6  
376 นางพวงผกา ทนันไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง กรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6  
377 นางสมศรี อุดสุข โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6  
378 นางจันทร์ฉาย จินะอมรนิมิต โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6  
379 นางมิ่งขวัญ สุวรรณศร โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6  
380 นายสุขุม ปันทะ โรงเรียนสบเมาะวิทยา กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6  
381 นางเรณู อุทานันท์ โรงเรียนบ้านบ่อฮ่อ กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6  
382 นางศิรินาถ หมูเทพ สพป.ลป.เขต 1 กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6  
383 นายสมชาย ม่วงคำ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 กรรมการตัดสินภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6  
384 นางกัญญา ไชยเนตร โรงเรียนวัดบ้านแขม กรรมการตัดสินละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6  
385 นายจักรินทร์ บ่อเงิน โรงเรียนบ้านบ่อสี่เหล่ยม กรรมการตัดสินละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6  
386 นางสลักจิต ใจน้อย โรงเรียนวิชานารี กรรมการตัดสินละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6  
387 นางณัฐพัชร์ บวรภัสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง กรรมการตัดสินละครคุณธรรม ป.1-ป.6  
388 นายอุดม พูดตรง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสินละครคุณธรรม ป.1-ป.6  
389 นายภาณุวัตน์ ฉัตรอินตา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสินละครคุณธรรม ป.1-ป.6  
390 นายจรูญ วงค์บุตร โรงเรียนบ้านบ่อฮ่อ กรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3  
391 นายอำนวย พรมลำ โรงเรียนแม่ตาน้อย กรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3  
392 นายมโน วรรณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง กรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3  
393 นางพรปวีณ์ ไชยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6  
394 นายทรง พุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง กรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6  
395 นางอุบล รินนานนท์ โรงเรียนบ้านหวด กรรมการตัดสินเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6  
396 นางอำไพ ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.1-ป.3  
397 นางสาวเตือนใจ ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.1-ป.3  
398 นางปภาวดี แก่นจันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.1-ป.3  
399 นางจิราพร ตาใส โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.4-ป.6  
400 นายชัยสิทธิ์ แม่นธนู โรงเรียนอนุบาลงาว กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.4-ป.6  
401 นางปราณี ห่อทอง โรงเรียนบ้านสันทราย กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.4-ป.6  
402 นางชุลีพร กอบกำ โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.4-ป.6  
403 นางธิติสุดา ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านยางอ้อย กรรมการตัดสินมารยาทไทย ป.4-ป.6  
404 นางภัทรนิษฐ์ พุทธวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าโทก กรรมการตัดสินสวดมนต์แปล ป.1-ป.6  
405 นางทัศนีย์ ไชยกันหา โรงเรียนอนุบาลลำปาง กรรมการตัดสินสวดมนต์แปล ป.1-ป.6  
406 นางอำพา อินแสง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 กรรมการตัดสินสวดมนต์แปล ป.1-ป.6  
407 พระธิวานนท์ พิวานนฺโท โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการตัดสินสวดมนต์แปล ป.1-ป.6  
408 นางจันทนา ดวงผ่อง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการตัดสินสวดมนต์แปล ป.1-ป.6  
409 นายสัญญา แก้วหล้า โรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม3)  
410 นายเฉลิม คำเมืองใจ โรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม3)  
411 นางรวงทอง รักษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม3)  
412 นายสิทธิกร ชะนะกร โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม3)  
413 นางดวงดาว รุ่งแจ้ง โรงเรียนสบป้าดวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม3)  
414 นายเกรียงไกร กอวิเศษ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม3)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1
Tel.054-335068-9 Fax. 054-335065 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]