รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก และ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงพิชชาภา  วงค์มี
 
1. นางพรรณี  การะกัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงสุวัจนัน  กองไชย
 
1. นางศรีจันทร์  ฉกรรจ์แดง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์   คำก้อน
 
1. นางชุมพรรณ   ณ มา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจุฑาภัทร  อินต๊ะสงค์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศิริไสย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงเขมิกา  สุริยะแปง
 
1. นางอ่อนแก้ว  คันทะชมภู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กหญิงจารุมนต์  แหวนเพชร
 
1. นางวรกมล  เตสันโต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสวงงาม
 
1. นางปราณี  ห่อทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงอลิสา  วรรณทอง
 
1. นางจันทร์จิรา  ตุลาสืบ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ขันธิกุล
 
1. นางนางคราญ  ยอดวีระพงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์ติญา  แก้วบุญเรือง
2. เด็กหญิงปรียานุช  แก้วคำ
3. เด็กหญิงพรนภา  สายธิยะ
 
1. นายปริวัฒน์  คำฟูบุตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันติลา
2. เด็กชายสหราช  ปารมี
 
1. นางอำภา  เตชะอุ๊ด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ไชยะเสน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์   คำแก้ว
 
1. นางอำไพ  ผัดวัง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายปกป้อง  วีรอาภาชัย
 
1. นางสกาวรัตน์  มั่นตรง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายพรภวิษย์  พวงเรือนแก้ว
 
1. นางทองอ่อน  คณิตปัญญาเจริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วใจ
 
1. นางพัชรี  ชูบัว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายณภัทร์  อินทรวง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พรรจาศิริ
3. เด็กหญิงปัณรสี  วงศ์สว่างศิริ
 
1. นางสาวนิภาวดี  ไข่ทา
2. นางทองอ่อน  คณิตปัญญาเจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กชายปิยะชนม์  อุดต๊ะเสน
2. เด็กหญิงอนันทิตา  ทะแยแก้ว
3. เด็กหญิงอุษา  โปตีะโส
 
1. นายเชาวเร  กันอิน
2. นางสาวบัวลอย  พริบไหว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายธนกร  ไชยสาร
2. เด็กหญิงธิชากรณ์  คำอ้อย
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทรายยศ
 
1. นางจริยา  ธรรมทอง
2. นายภาณุวัฒน์  ฉัตรอินตา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงนรินทร์  มั่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชราวดี  มาทา
3. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เครือลุน
 
1. นางเกตุสุดา  อนุรักษ์ธงไชย
2. นายสวัสดิ์  มหาวรรณ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายภีศเดช  ฉัตรบริรักษ์
2. เด็กชายศิริเฉลิม  ขันไชยวงค์
 
1. นางสาวนิภาวดี  ไข่ทา
2. นางทองอ่อน  คณิตปัญญาเจริญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กหญิงธดาภรณ์   สายวงศ์ธรรม
2. เด็กหญิงพรณิชา    หวานมีรส
 
1. นางสาวนิตยา   ชัยวงษ์
2. นางสาวปัณณิชา   จันทะกูล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธนบูลย์  ธิแก้ว
 
1. นางพรนิภา  ยศบุญเรือง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายพุทธินันท์  วังซ้าย
 
1. นางสาวกฤตาภรณ์  โกระวงค์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กชายชนสรณ์  มาไกล
 
1. นายเชาวเร  กันอิน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐภิชา  สดมภ์วัฒนา
2. เด็กหญิงณีรนุช  สีธิคำ
3. เด็กชายธรรมสรณ์  ธรรมสรางกูร
 
1. นางนิภา  เพชรหาญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์   หมื่นภิรมย์
2. เด็กหญิงศิรินันท์   หอมแก่นจันทร์
3. เด็กหญิงเกตศิณี   มุณีแก้ว
 
1. นางประภา   สัตย์ต่อชาติ
2. นางสาวพิกุลทอง   สิทธิ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ช่มนา
2. เด็กหญิงสิริยากร  เจียรสุวรรณ
3. เด็กชายโสฬส  กันทะวัง
 
1. นางกัญญารัตน์  สุมนะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงรัติกุล   อุ่นผูก
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ศรีสืบ
3. เด็กหญิงวรารัตน์   ใจวังเย็น
 
1. นางประภา   สัตย์ต่อชาติ
2. นางสาวยมลพร   ปัญญาอินทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย 1. เด็กหญิงภัสวรรณ  กันธิมา
2. เด็กชายอัครชัย  กันธิมา
3. เด็กหญิงเกลวลี  ศรีวันไชย
 
1. นายอำนวย  พรมรัมย์
2. นางสาวแสงเดือน  ลาวทิพย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงจิระประพร  กลเรียน
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ลิม
3. เด็กชายเจษฎา  พรหมจินดา
 
1. นางสาวกนกกร  เชื้อจิต
2. นางสาวจิราวรรณ  ชัยวงค์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  อัดแอ
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  สายสร
3. เด็กหญิงรุจจิรา  ฟุ้งกิตติ
 
1. นางสาวจริยา  สมศรีษา
2. นางสุธินี  ต๊ะแสง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 1. เด็กหญิงปริฉัตร  ศรีสมศักดิ์
2. เด็กหญิงพันพรรกษา  คุมขำ
3. เด็กหญิงศิรินภา  เสียงใส
 
1. นางสาวเกษศิณี  เปิดตา
2. นางกัตติกา  อินเจือจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กชายพันธกานต์  ชุมภูมิตร
2. เด็กชายอนุชา  วงศ์กันทา
 
1. นางกาญจนา  มณีมูล
2. นายจรัล  ปันแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงปฏิพร  ทนันชัยชมภู
2. เด็กหญิงวรัญญา  พรมฤทธิ์
 
1. นางวิลาวัณย์  หอมแก่นจันทร์
2. นางสาวกฤษณา  ใจบุญธรรม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  ภูมิประเสริฐ
2. เด็กชายภาณุ  ใจแก้วแดง
 
1. นางสาววรรณพร  สินธุวงค์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายปริพัฒน์    อ้างอิง
2. เด็กชายอภิวัฒน์   นันตาพรม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   ทรายเป็ง
2. นายจิตร   ยอดเทา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายชายธวัช    จริงมาก
2. เด็กชายปิยะณัฐ   สุคนธรัตน์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์    ทรายเป็ง
2. นายจิตร   ยอดเทา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายปริญญา   คำภูแสน
2. เด็กชายวงศกร    กิจประกอบ
 
1. นายจิตร   ยอดเทา
2. นายพงษ์ศักดิ์    ทรายเป็ง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายปรัชญา  แซ่ฟุ้ง
 
1. นายพร้อมพงษ์  ไชยชนะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เพลา
2. เด็กหญิงกุลปรียา  แว่นแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑามณี  กิติสาย
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  เป็งเมืองมูล
5. เด็กหญิงวราสินี  สารขัด
 
1. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
2. นางรัตนาพร  อินทิยศ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชญาดา  นิ่มเนตร
2. เด็กหญิงชนกพร  ธิคม
3. เด็กหญิงชลิตา  ฝั้นกันทา
4. เด็กหญิงญาณัจฉรา  คีรีวรรณ
5. เด็กหญิงสวรินทร์  อารมณ์
 
1. นางจันทร์ฉาย  ฉวีวัฒน์
2. นางวรางคณา  เกษณา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  อันยงค์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ใจแปง
3. เด็กหญิงพัชราภา  ยารังสี
4. เด็กหญิงรัตนา  ใจคำต๋า
5. เด็กหญิงสุธิดา  วงศ์พรรณ
 
1. นางกฤษณี  คำราช
2. นางกาญจนา  มณีมูล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ธงหนึ่ง
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล   วงศ์เจริญทัศน์
3. เด็กหญิงวรัญญา   พรมวิชัย
4. เด็กหญิงวรัญธร   อิ่นคำ
5. เด็กหญิงสาธิกา    ยาวิเคียน
 
1. นางพิมล  วงศ์เจริญทัศน์
2. นางสาวเบญญาภา   เสนาบุตร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 1. เด็กหญิงชญาดา  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงชนกานต์  ใจเปี้ย
3. เด็กชายณัญธิดา  ชัยรุ่่งเรือง
4. เด็กชายธันญามาส  จิตรใหญ่
5. เด็กชายนนธวัช  จันทร์เครือ
 
1. นายสุพจน์  ณ จันตา
2. นางจิราพร  ตาใส
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  คณะฮูน
2. เด็กหญิงปฐมวดี  ปูเลย
3. เด็กหญิงภาวรินทร์  วงค์วาร
4. เด็กหญิงเกศริน  คำชมภู
5. เด็กหญิงเจนนิภา  แสนยศ
 
1. นายวรริทธิ์  กันชาติ
2. นางวรกมล  เตสันโต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. นางสาวกัลยรัตน์  หาโภค
2. นางสาวธรารัตน์  บุญมา
3. นายนนท์ศกร  เปี้ยสาย
4. นางสาวนัยนา  สลีวงศ์
5. นายสหัสวรรษ  จุไร
 
1. นางสาวส่องหล้า  ภักดีวงศ์
2. นางสมพิศ  ผดุงศิลป์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เหล่าสุขสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปิ่ลจารุพักตร์  ปาโกวงค์
3. เด็กหญิงฟาริดา  วงษ์ชาลี
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สีธรรมใจ
5. เด็กชายโสฬส  กันทะวัง
 
1. นางกัญญารัตน์  สุมนะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย 1. เด็กหญิงกรวรรณ  วงศ์ตั้ง
2. เด็กหญิงกัลยากร  สีชุ่มใจ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทรายมูล
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทพประดับดี
5. เด็กหญิงปราณปริยา  โกสุโท
6. เด็กหญิงปาริชาติ  สุวรรณศร
7. เด็กหญิงพนิตนันท์  คำอ้าย
8. เด็กชายพิษณุ  ฉัตรมณี
9. เด็กหญิงภัสวรรณ  กันธิมา
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีบุตรสม
11. เด็กชายศิริวัฒน์  นามคำ
12. เด็กหญิงศิวาพร  พันธ์เลิศ
13. เด็กชายสถาพร  คำมูล
14. เด็กชายสรวิชญ์  อุสาธรรม
15. เด็กหญิงสาวิตรี   สุวรรณศร
16. เด็กชายอนวัฒน์  หมั่นคิด
17. เด็กหญิงอนุธิดา  สิทธิ
18. เด็กชายอัครชัย  กันธิมา
19. เด็กหญิงอารยา  กันธิมา
20. เด็กหญิงเกลวลี  ศรีวันไชย
 
1. นายอำนวย  พรมรัมย์
2. นางสาวจันทนา  วงศ์อุตร์
3. นางพรรณพร  ซองการ
4. นางสาวแสงเดือน  ลาวทิพย์
5. นางสาวภาวินี  คุณชมภู
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  ไพรพนาพฤกษ์
 
1. นางสุดารัตน์  สุวรรณศร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายพีรพล  สุมาทร
 
1. นางจรัสศรี  สิงหจารุ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กชายวสันต์  นินชา
 
1. นางสาวกนกกร  เชื้อจิต
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พลสวัสดิ์
2. เด็กชายอิทธิพล  วรรณจักร
 
1. นางสมพร  หล้าสมศรี
2. นางรุ่งทิวา  พานธงรักษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางอ้อย 1. เด็กชายกรกฎ  ขัดยอด
2. เด็กหญิงภัทรภร  หม้อใจวงศ์
 
1. นางธิติสุดา  ไชยสิทธิ์
2. นางยุภาณี  ศรีตาบุตร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กชายนพดล  อายะชู
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปูปินตา
 
1. นางภัทรศรี  พุทธันบุตร
2. นางดวงจันทร์  จำภูวรรณ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงกุลิสรา  วรรณปะเภา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใจปินตา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ศรีศาสตร์
4. เด็กหญิงปรีชยา  เรือนรูจี
5. เด็กหญิงรุจจิรา  ตามัน
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มะโนคำ
7. เด็กหญิงศรุต  ต๊ะตุ้ย
8. เด็กหญิงศศิกานต์  ปิกเกษม
9. เด็กหญิงสมัชฌา  สุปราณี
10. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อินยาศรี
 
1. นายจรัญ  เรือนแก้ว
2. นางสาวปรีณา  ยอดดี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ล้างป่า
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ท้าวแก้ว
3. เด็กหญิงชลธิชา  ปันทะโย
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยานะโส
5. เด็กหญิงบญญาเรศ  จิตต์ปลื้ม
6. เด็กหญิงบุญญาภรณ์  กลิ่นขจร
7. เด็กหญิงพิยดา  จิตต์ปลื้ม
8. เด็กหญิงมันทนา  มาปะ
9. เด็กหญิงวรัญญา  ยิ้มพิมพ์ใจ
10. เด็กหญิงวราภรณ์  มาปะ
11. เด็กหญิงวราภรณ์  เกี่ยวพันธ์
12. เด็กหญิงวริศรา  นันทะสี
13. เด็กชายอธิวัฒน์  ปานกลาง
14. เด็กหญิงอารยา  จันต๊ะคำ
15. เด็กหญิงเตชินี  ศิลารักษ์
 
1. นางสาวนิมล  กาชัย
2. นางรัตนา  เมืองแก้ว
3. นายประพัฒน์  เครือคำขาว
4. นางเกสมาลา  กันยะวงค์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงกัลยวิมล  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กหญิงกุหลาบ  วงศ์วิชัย
3. เด็กหญิงทัศนีย์  สุวรรณโน
4. เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีไชยา
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กันทะวะ
6. เด็กหญิงนภัสสร  กะฐิน
7. เด็กหญิงนริศรา  ลิวันโต
8. เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยดายันต์
9. เด็กหญิงวรดา  ปัญญาวงค์
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยดายันท์
11. เด็กหญิงสุกานดา  นันทะโย
12. เด็กหญิงสุนันทา  นันทะวัน
13. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วงศ์มีแก้ว
14. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ชมพู
15. เด็กหญิงเมธาวี  ทิพย์คำ
 
1. นายขจรศักดิ์  แสนเมืองใจ
2. นางสาวเกษราภรณ์  วังใจฟู
3. นายเชาวเร  กันอิน
4. นายจักรินทร์  กาวิโล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โยมงาม
2. เด็กหญิงปาริชาติ  รินดวง
 
1. นางบุญรัตน์  ทองสิริมณีรัตน์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงนิฐิกาญน์  เจาะขาว
2. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์นิโฮม
 
1. นางสาวส่องหล้า  ภักดีวงศ์
2. นางสาวจุฑามาศ  ดอนแก้ว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงเขมริน  วังหนองโพน
 
1. นายนัฐพงศ์  นำมา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสุกฤตตา  วงค์ลอดแก้ว
 
1. นางประภาศรี  ธรรมรัตน์พงษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรี  มาเยอะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยิ่งนอก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงคุลิกา  ศรีคำชุม
 
1. นางสาวจิรุกาญจน์  คำลือ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสิรภัทร  พรมเดช
 
1. นางประภาศรี  ธรรมรัตน์พงษ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์   คำก้อน
 
1. นางรมิดา   ธนาธิปศิริสกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงเกตศิณี   มุณีแก้ว
 
1. นางรมิดา   ธนาธิปศิริสกุล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปานชีวา   อุ่นเรือน
 
1. นายสันติ  อุปละกูล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คงธนปรีดาพร
2. เด็กหญิงสุภัตรชา  สิทธิศร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยิ่งนอก
2. นางดาราวัลย์  ใจนา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 1. เด็กหญิงบุณยานุช   ฉายกล้าหาญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเป็ง
 
1. นางอุไร  สายนาคำ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กหญิงบุญจิรา  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงปรัชญาวรี  พรมศร
 
1. นางสาวสุพัตรา  หลวงบุญมี
2. นายศุภลักษณ์  ชัยชะนะ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบป้าด 1. เด็กชายกรกวี  เจริญบุญ
 
1. นายวรพล  ปาปลูก
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1. เด็กหญิงดาวิกา  ชมนารี
2. เด็กหญิงภาวนา  ละออ
3. เด็กชายสมศักดิ์  ใจเกี้ยว
 
1. นางรุ่งทิวา  พานธงรักษ์
2. นางเกษร  เตชะ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชญาดา  สมณา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญา
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจจ๋าง
 
1. นางประภาศรี  ธรรมรัตน์พงษ์
2. นางสาววิชรฎาว  แสงบุญเรือง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กชายกฤตกร  พลแสง
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  แหวนเพชร
3. เด็กชายสุรชาติ  โพชะณะ
 
1. นายประพันธ์  อูปนวล
2. นางวรกมล  เตสันโต
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  แก้วมูล
 
1. นายธัญญากร  ปั้นแจ่ม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทียนทอง
 
1. นายยุทธนา  การุณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแขม 1. เด็กหญิงบุษริน  ปานจีน
 
1. นายรตนพงษ์  ปันติสวัสดิ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์  พรมสุรินทร์
 
1. นายคำฟู  ไชยโวหาร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กชายพงศกร  พุทธิมา
 
1. นางจิรประภา  สุวรรณญาณะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แม่นธนู
 
1. นางจรรยา  ฉายศิริ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงกฤษสุดาพร  คำภาเกะ
 
1. นางจรรยา  ฉายศิริ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายชาคริยา  ใจยา
 
1. นางสาวรัตนา  ชมภูสืบ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปนิตา  ประเทืองสุข
 
1. นางสาวรัตนา  ชมภูสืบ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  แก้วสาย
 
1. นายสุวรรณ  จงสัมฤทธิ์ดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ธนวรรณ
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีใจ
4. เด็กหญิงณัฐติกานต์  คำตา
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีสุรินทร์
6. เด็กหญิงทิพย์ติญา  แก้วบุญเรือง
7. เด็กหญิงธัญญา  คงแป้น
8. เด็กชายนิธิกร  เทศทอง
9. เด็กชายพัชรพล  ตานาคำ
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุทนะ
11. เด็กหญิงมนต์ชนก  สุทะนะ
12. เด็กหญิงรมิดา  ทนันไชยชมภู
13. เด็กหญิงวาสนา  อุ่นเมือง
14. เด็กหญิงวิภาดา  จริยา
15. เด็กหญิงศศินิภา  สุทะปา
16. เด็กหญิงสุทามาศ  ต๊ะไชย
17. เด็กหญิงสุพรรณณี  จอมจักร
18. เด็กหญิงสุลาวัลย์  พรจำรัส
19. เด็กหญิงเกสรา  วงศ์ปิง
20. เด็กชายเมธัส  สุริยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวศิน  ชุ่มใจ
2. นางสาววีณา  เอมพิณ
3. นายสิทธิพงศ์  คำบุญชู
4. นายบพิธ  ทิพย์ศรี
5. นายสนุก  สูงขาว
6. นางอนงค์  สมหวัง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. เด็กชายอเนก  ไทยใหม่
 
1. นางสาวอรชร   หงษ์ยี่สิบหก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  หงษา
 
1. นางสาว สุทธิกานต์  ตาจะนะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจวิทยา 1. เด็กชายพลกฤต  เทพนามวงค์
 
1. นายนำชัย  วงค์อินทอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วบุญเรือง
 
1. นางสุชดาพร  จันทน์เกษร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายปวริศ  ศรีเทพธรรมวงศ์
 
1. นางอรัญญา  กุนณะด้วง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชัยรัตน์
 
1. นายสมศักดิ์  มะโนคำ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กชายศราวุธ  จันทร์ทรายมูล
 
1. นางสมคบ  สุภากุล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. เด็กหญิงอัมรา  แก้วชมเชย
 
1. นางสุพรรณ  โลกคำลือ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายวชิรวิชญ์  จันทร์สมวงค์
 
1. นางอนงค์นาถ  นาคราช
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงอาณิก้า  ฮอร์แมน
 
1. นางสายรุ้ง  ฝั้นเต็ม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายวิจารณ์  ไชยลังกา
 
1. นางสาวสุุพิศ  จักขุ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 1. เด็กหญิงมัณฑนา  วาริสีใส
 
1. นางเข็มทอง  สุภากุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กชายศราวุธ  จันทร์ทรายมูล
 
1. นางสมคบ  สุภากุล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จองธนสุขเกษม
 
1. นางสาวพัชรนันท์  รักสถาน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายธุวานนท์  แก้วมา
 
1. นายสมศักดิ์  มะโนคำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงณัฐพร  อ่อนไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  มะโนคำ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ทาแก้ว
2. เด็กชายชนะชน  กล่ำเมือง
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุภาแปง
4. เด็กหญิงอนธิดา  อนันตรัตน์
5. เด็กหญิงเตือนตา  สาวะดี
6. เด็กหญิงกนกกร  อินทรชัย
7. เด็กหญิงกรกัลยา  เที่ยงผดุง
8. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ขันเป็งปุ๊ด
9. เด็กหญิงกุลนันท์  ประมะสุข
10. เด็กชายจักรภพ  มะโนรัตน์
11. เด็กชายจิรายุ  เครือนาชิต
12. เด็กหญิงชญาดา  สมนา
13. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขจรจิตต์
14. เด็กหญิงณัฐกาญน์  ธรรมสาร
15. เด็กหญิงณัฐชนัน  กันธาทิพย์
16. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำก๋า
17. เด็กหญิงณัฐนันท์  ต๊ะวิชัย
18. เด็กชายณัฐภัทร  อินไชย
19. เด็กชายนรเชรษฐ์  เป็งราช
20. เด็กหญิงนันธนา  โกวฤทธิ์
21. เด็กหญิงบุษกร  อินนาค
22. เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ไกรถาวร
23. เด็กชายพรมงคล  สุขจิตต์
24. เด็กหญิงพรรษา  เทือกไชยคำ
25. เด็กหญิงฟ้าใส  ทิพย์เนตร
26. เด็กชายภูรัชสะ  สร้อยเงิน
27. เด็กหญิงมนฑนันท์   เรืองจิตต์
28. เด็กหญิงมุฑิตา  มณีสว่าง
29. เด็กชายรัชพล  งามจรัส
30. เด็กชายวรัญญู  เป็นบุญ
31. เด็กหญิงวรินธร  ฝั้นชมภู
32. เด็กหญิงศุภสุตา  ไชยชนะ
33. เด็กหญิงศุมารินทร์  อินทนนท์
34. เด็กหญิงสรารัตน์  มะโนวัง
35. เด็กหญิงสุภัทรตา  จันทร์โสดา
36. เด็กชายสุรยุทธ  ฝูงกลิ่น
37. เด็กชายสุรวุฒิ  ตองใจ
38. เด็กหญิงอริษา  เหล็กเทศ
39. เด็กหญิงอัญชนา  จันทร์ฟอง
40. เด็กหญิงเกวลิน  นันต๊ะกูล
 
1. นายกิตติ  ผดุงภักดีกุล
2. นางประวีณา  ชมพูราช
3. นางจอมขวัญ  หมื่นแก้วโอวาท
4. นางประวีณา  ติง
5. นางสาวจุรีรัตน์  จิตหาญ
6. นางสาวจิตรตรา  ทราจารวัตย์
7. นายอนุพงษ์  หล้านามวงค์
8. นางเรวดี  ปัญญาไชย
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  บุตรา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เคียงสันเทียะ
3. เด็กหญิงญาณี  มลิวัลย์
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  งิ้วเรือง
5. เด็กชายธีรเดช   ฉัตรกันทะ
6. เด็กหญิงนุชจรี  ตาตุ
7. เด็กชายอนุสรณ์   วรศรี
8. เด็กชายเกรียงไกร  ดวงใย
 
1. นางนิลาวัณย์  สุวรรณจักร์
2. นางขนิษฐา  บริสุทธิ์ศรี
3. นางรุ่งเรือง  ขัดศรี
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกร  เรืองพิริยะกิจ
2. เด็กหญิงณครักษ์  อุทัยไกรรักษ์
3. เด็กหญิงธีรดา  กิ่งแก้ว
4. เด็กชายบวรพันธ์ุ  เพชรใหม่
5. เด็กชายบัณฑิต  แซ่โต๋ว
6. เด็กหญิงบุญญิสา  ธรรมวรัญญา
7. เด็กหญิงปติณญา  คิดศรี
8. เด็กชายภัทรดนัย  ศรีอิ่นแก้ว
9. เด็กชายสุภโร  เปี้ยสาย
10. เด็กชายเคน  สุประดิษฐ์
 
1. นางฌาณัญญา  แสนชมภู
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจัสมิน  เค.แทน
2. เด็กหญิงณิชากร  กาตาสาย
3. เด็กหญิงปริชญา  พงษ์สมุทร
4. เด็กหญิงพาขวัญ  ผันผาย
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  หล่อลิปิวงศ์
6. เด็กหญิงเจสติน  เค.แทน
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
2. นางสาวอายลดา  สันทราย
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หาโภค
2. เด็กหญิงณัฐชญา  วังบุญมี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  สมุทรวงศ์
4. นางสาวธรารัตน์  บุญมา
5. เด็กหญิงวรการณ์  วังโพธิ์
6. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีสะอาด
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
2. นางสาวกานต์รวี  บุญตันบุตร
3. นางสาวสุกัลยา  ไชยเนตร
4. นางสาวอัญชลียา  อินเขียวสาย
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกุลสตรี  มณีกุล
2. เด็กหญิงชลธิชา  สละบัวเลย
3. เด็กหญิงชลิดา  จินดาภู
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมวน
5. เด็กหญิงทิพย์นารี  เตมีย์ศักดิ์
6. เด็กหญิงศิวาลัย  จาคำมา
 
1. นางอัญชลี  โตเดช
2. นางกัณหา  กาจารี
3. นางจันทร์ฉาย  จิระอมรนิมิต
4. นางทิวาพร  อิ่นคำมา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงกานมณี  ชิดญาติ
2. เด็กหญิงณิชา  วิจรรยา
3. เด็กหญิงดาวประกาย  อุส่าห์
4. เด็กชายธีระพัฒน์  แผ่นทอง
5. เด็กหญิงประภัสสร  ใหม่กิ่ม
6. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  บุณนำ
7. เด็กหญิงปานภัส  ทัตธิกุล
8. เด็กหญิงพัทธวี  วงษา
9. เด็กชายภราดร  วงค์กาไชย
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ชมภูสืบ
11. เด็กหญิงมาติกา  จันทร์ทิพย์
12. เด็กหญิงลักขณา  โสภาแปง
13. เด็กหญิงอภิญญา  ถารียะ
14. เด็กหญิงอมลวรรณ  ไชยทอง
15. เด็กหญิงเกษา  เป็งป้อง
 
1. นางพรสิริน  เกตุวงค์
2. นางสาวฉัตรณาลิน  เฮงสิมมาเคารพ
3. นางรวงทอง  รักษ์สกุล
4. นางสาวจีรนันท์  ทรรพนันทน์
5. นางสาวกฤษณา  ทนันชัย
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กหญิงณรัญญา  นุชิต
 
1. นางดรุณี  ม่วงปาน
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  ยศบุรุษ
 
1. นางดรุณี  ม่วงปาน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  แก้วบุญปัน
 
1. นางยุวดี  แปงสนิท
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายวรสรณ์  ทิพย์มณี
 
1. นางศิริววรรณ์  อุ่นประดิษฐ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายพัสกรณ์  แก้วจุฬาลักษณ์
 
1. นางนงเยาว์  ธรรมศิริ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ธรรมสิทธิ์
 
1. นางธนิตา  ปงลังกา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ปันทะโย
 
1. นางญาดา  พันธ์เกษ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปทิตตา  ลือพรมมาศ
 
1. นางสาวรัตน์ติยา  มือกุศล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   ปาพันธ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   ณ ลำปาง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  แสงสี
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ประเสริฐดี
3. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ช่วงดวงเนตร
4. เด็กหญิงวศิกา  ป่าหลวง
5. เด็กชายเอกชัย  โสนันโต
 
1. นางมะลิวัลย์  โยธา
2. นางนิธินาถ  ทาคำ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์ปัน
 
1. นางสาวปวีณา  เนียมประยูร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทย์ 1. เด็กชายสิทธินิธิ  สิทธิศรีสง่าวงค์
 
1. Mrs.เฉินชง  0
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายกรกฎ  ชลีย์รพีพร
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำวงค์
 
1. นางสาวอุทุมพร  บุญช่วย
2. นางสาวผราดา  ต๊ะสิทธิ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  โอฬารจันทโรทัย
2. เด็กชายภัทรวินท์  สุมา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วใน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสัก 1. เด็กหญิงชาลิสา  มุสุ
2. เด็กหญิงภัทรวดี   คำปา
3. เด็กหญิงศรัญญา  ทาป้อ
4. เด็กชายสุชาติ   ต๊ะสิทธิ์
5. เด็กหญิงสุนิสา  เครือเปี้ยสาย
6. เด็กชายอนุรักษ์   วงชัยยา
 
1. นางสาวศิริมา   คำอินทร์บุตร
2. นางสาวสิรินรัตน์   พรมวิชัย
3. นางสาวกิ่งดาว   สังขวารี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายชนกันต์  เจือจรูญสม
2. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  สลีบุญ
3. เด็กชายปฏิพล  กาเมือง
4. เด็กชายพัชร  ทากอง
5. เด็กชายรังสิมา  ชุมภูสืบ
6. เด็กชายสรวิชญ์  เต็กใจตรง
 
1. นายนิกร  ใจไหว
2. นายพนัสฐานันดร  ขันคำกาศ
3. นายณัฏฐ-นิกานต์  ใหม่วรรณกา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กชายกฤษนัย  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายชัยพฤกษ์  ยอดคำ
3. เด็กชายธันวา  วิวุฒิ
4. นายนพรัตน์  ฟองฝั้น
5. เด็กชายภูฐาน  อุดฐาน้อย
6. เด็กชายวรุตม์  แก้ววรรณา
7. เด็กชายวัชรพงษ์  รูปเชิด
8. เด็กชายเกษฎากร  ตันปิงเมือง
 
1. นายธานินทร์  พรมวิชัย
2. นายธงชัย  พรหมสาย
3. นายเกรียงไกร  กอวิเศษ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงกณิศา  เปิดตา
2. เด็กชายชญานิน  กาชัย
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  นวลมา
4. เด็กหญิงประกายดาว  ดวงแก้ว
5. เด็กชายพงษ์พันธ์  ปันแกว่น
6. เด็กหญิงพรรณิษา  ใจวงษ์
7. เด็กหญิงมณีวรรณ  ฟองจันทร์
8. เด็กหญิงรัศมี  สุขใจ
9. เด็กชายศรัญยู  บุญสาลี
10. เด็กชายสมบูรณ์  กาชัย
 
1. นางสาวดวงนภา  รัตนดวง
2. นางญาดา  พันธ์เกษ
3. นางสาวอัญชลี  ไชยวงค์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กันตา
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  กลีบเนตร
3. เด็กหญิงปิยธิดา  คำกันหา
4. เด็กหญิงปิ่นระวี  นนท์ไกร
5. เด็กหญิงวรัญญา  อินตาโย
 
1. นางญาดา  พันธ์เกษ
2. นายอนุสรณ์  ตองอ่อน
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มะลิ
2. เด็กหญิงนิดานุช  ตักเตือน
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อำนาจปลูก
 
1. นางสุนทรี  มาน้อย
2. นางปิ่นฟ้า  ปาโกวงค์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินต๊ะรักษา
2. เด็กหญิงอาริษา  ยานันโต
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  พ่อแจ้
 
1. นางพรศรี  โกมินทร์
2. นางประกายทอง  จันทร์จร
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ภิระบรรณ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แสนคำฟู
3. เด็กหญิงศุภิชญา  ใจนาแก้ว
 
1. นางพิมพ์จันทร์  พัชรดำรงกุล
2. นางพวงทอง  ไชยศร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  เชื้อสายใจ
2. เด็กหญิงภูริสา  จันทรเวคิน
3. เด็กชายศิรวิชย์  ทองคล้าย
 
1. นางสุดสวาท  วรศรี
2. นางสาวพรประภา  จันตาวงศ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายจิตรกานต์  อินทรวิจิตร
2. เด็กชายนพดล  ฟูสกุล
 
1. นายเอกพล  ปิกเกษม
2. นางสมฤทัย  นาคพิทักษ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญชลีพร  สิทธิ
2. เด็กหญิงเอริญา  โชติธนกิจ
 
1. นายคิด  ใหม่ธรรม
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายณัฐพล  สมบัติ
2. เด็กชายธนกฤต  วงค์หาญ
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ภูบรรทัด
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นางสาวธัญสุธินี  เตชะธิ
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายจีรเดช  ติ๊บมูล
2. เด็กชายวรรธนัย  เครือศรี
 
1. นายเอกพล  ปิกเกษม
2. นางสมฤทัย  นาคพิทักษ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายชนะศึก   พรมโลก
2. เด็กชายณัฐพล   วงค์หอคำ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์    ทรายเป็ง
2. นางสาวสาวิตรี    สุรินทร์
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนพร  ทองอนุ
2. เด็กหญิงพรชนก  จรัสไกรสร
 
1. นายอรรถพล  ชื่นกุล
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา   อินต๊ะใจ
2. เด็กหญิงดารุณี   สิมดี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์    ทรายเป็ง
2. นางสาวธัญวรัตน์   กูลใจ
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันกันทะ
2. เด็กหญิงรินรดา  เตชะอุด
 
1. นางกาญจนา  อินสองใจ
2. นางสาวจริญญา  หอวัฒนพันธ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายวราวุฒิ  งิ้วเรือง
2. เด็กชายเกวฤทธิ์  ชมภูแก้ว
 
1. นายเอกพล  ปิกเกษม
2. นางสมฤทัย  นาคพิทักษ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธเนศ  ศรีโชค
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  บุญรัตน์
 
1. นายวรเดช  ศรีเดช
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายกิตติพล  พุ่มสอาด
2. เด็กชายสิทธิชัย  วงค์พรหม
 
1. นางสาวสายชล  พรพิจิตร
2. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ญดา  โชติระวีวรฤทธิ์
2. เด็กชายปริญญา  วัฒนกิจไกรศรี
 
1. นางศรีประไพ  เป็งบุญมา
2. นางสาวสุนันทา  แนวบรรทัด
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ประทุมโทน
2. เด็กชายวิชญ์  ศรฤทธิ์ชิงชัย
3. เด็กหญิงศุภิสรา  จรัลเรืองแสง
 
1. นางสุภัสสรา  กล่อมเกษม
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายกรกฎ  ชลีย์รพีพร
2. เด็กชายสหรัฐ  หมูแก้วเครือ
3. เด็กชายอดิสรณ์  แสงรูญ
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นางอัมพร  วรรณแก้ว
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  คงธนปรีดาพร
2. เด็กชายสมรักษ์  เบกะ
3. เด็กชายไพบูรณ์  มาเยอะ
 
1. นายอมรรัตน์  ปัญโญ
2. นายเจษฎา  ดอกไม้หอม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กชายธีระวัฒน์  สืบบุญมา
2. เด็กชายปิยะวุฒิ  การะเกตุ
3. เด็กชายศุภชัย  ปฏิโย
 
1. นายประวิทย์  แสงงาม
2. นางญาดา  พันธ์เกษ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายชาติชาย  วู่ผะ
2. เด็กชายธนากร  วงศ์ปิง
3. เด็กชายสิงหราช  มูลจันทร์
 
1. นางปรียา  พันธ์จำนง
2. นางนาคอนงค์   มูลประเสริฐ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กหญิงพัชริกา  เมืองมาหล้า
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  คำจำปา
3. เด็กหญิงเบญญา  นันธิมา
 
1. นางกฤษณี  คำราช
2. นายสัญญา  แก้วหล้า
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กชายดนุชา  เยมอ
2. เด็กหญิงดารุณี  บุญเรือง
3. เด็กหญิงนันธ์หทัย  บุญมา
4. เด็กหญิงพัชราภา  สุดกรณ์
5. เด็กหญิงสุนันท์  ขันการไร่
6. เด็กหญิงไอลดา  อินทะพร
 
1. นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
2. นางสาวณัฎณิชา  ศรีวิชัย
3. นางสาวอรอุมา  แก้วสว่าง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยา  แก้วดวงตา
2. เด็กหญิงปริชญา  รอดวิรัญ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยุชมภู
4. เด็กหญิงภาวิณี  หาญบุญเรือง
5. เด็กหญิงรัชนีกร  อะทะยศ
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ใจบรรทัด
 
1. นางยุพิน  แก้วบุญเรือง
2. นางสุนันท์  เรืองจิตต์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสัก 1. เด็กหญิงนัฐริณี  แก้วดี
2. เด็กหญิงพลอยไพริน  แก้วไชยวงศ์
3. เด็กหญิงอริษา  ต๊ะสิทธิ์
 
1. นางศุภัสญา    อินต๊ะพันธ์
2. นางสาวไพลิน   สิงห์แก้ว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงกนกพร  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงนิลญา  แดงสอาด
3. เด็กชายวัชรากร  ข่ายสุวรรณ์
 
1. นายนัฐพงศ์  นำมา
2. นางสาวนงค์คาร  ดวงแก้ว
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบป้าด 1. เด็กหญิงพนัดดา  สุริยา
2. เด็กหญิงศิริพร  แสนอุ้ม
3. เด็กหญิงอรอนงค์  อนุรักษา
 
1. นางฟองจันทร์  อินทวงศ์
2. นางสาวพนิดา  แสนราม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กชายมานพ  อินเตชะ
2. เด็กชายวทัญญู  ใจศีล
3. เด็กชายโกสิทธิ์  ใยดี
 
1. นายโกศล  ผัดวัง
2. นายบุญส่ง  หอมแก่นจันทร์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบป้าด 1. เด็กหญิงกนกกานต์  ชุมพูสืบ
2. เด็กหญิงสุจิราพร  บุญมากัน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ท้าวไทย
 
1. นางสุนีย์  ทองชาติ
2. นางฟองจันทร์  อินทวงศ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสวงงาม
2. เด็กหญิงปาณิสรา  พันธ์เลิศ
3. เด็กชายมิ่งกมล  มีบุญสูง
 
1. นางสาวชาลิณี  ปิงบ้านเหล่า
2. นายรณฤทธิ์  ฉัตรแก้ว
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงนิกิตา  ชวับพะ
2. เด็กหญิงมาริสา  ใจจง
3. เด็กหญิงเกศสินี  ศรีไพวงษ์
 
1. นายชัยสิทธิ์   แม่นธนู
2. นางอำไพ  ใจบุญ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 1. เด็กชายชาญวิทย์  เครือคำหล่อ
2. เด็กชายปฐมภูมิ  ยะถา
3. เด็กชายอนุวัฒน์  จันพรมมิน
 
1. นางสิริวรรณ  พันธุ์กสิกร
2. นางผ่องศรี  จันทกุล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำอ้าย
2. เด็กหญิงพัชรมัย  ซาวสืบ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ไชยบุญเรือง
 
1. นางอำพร  ชูกุล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. นางสาวมาลี  จะหยี
2. นางสาววลาวรรณ  แสงตา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วสอง
 
1. นางกัญจน์ฉัตร  ยศทิธนาสกุล
2. นางสาวอรอุมา  แก้วสว่าง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรวรุณ  สุกใส
2. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วปวงคำ
3. เด็กหญิงปริญญาดา  ฝั้นเบ้า
 
1. นางเพชรรัตน์  กุญชร
2. นางปราณี  แก้วเมืองมา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงภานิดา   วงศ์สิงห์ขัน
2. เด็กหญิงสุชาดา   พงษ์พัง
3. เด็กหญิงสุตาภัทร   ไชยราช
 
1. นางรัตนา   ขันธพร
2. นางสาคร   ผลบุญเรือง
 
164 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศิรินุวัฒน์
 
1. นางรุ่งทิพย์  อินต๊ะคำ
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 1. เด็กชายธีรภัทธ  นึกสม
2. เด็กชายพงศกร  ไชยหมอน
3. เด็กหญิงรัฐวดี  อำพรศักดิ์
 
1. นางพิกุล  โศริรัตน์
2. นางนฤมล  ปัญโญ
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ต๊ะคำวรรณ
2. เด็กหญิงอภิชญา  ยอดอินต๊ะ
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เจริญโอฬารวสุ
 
1. นางพรรธนา  แสงจันทร์
 
167 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายธนกร  เครือดวงคำ
 
1. นางพรพรรณ  เทพอุด
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบพลึง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กันยะวงค์
 
1. นางกฤษราภรณ์  รักฝูง
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุภาแสน
 
1. นางนงนภัส  ชื่นใจ
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายฐานุวัฒน์  เกี๋ยงแก้ว
 
1. นางสาวเบญญาภา  เสนาบุตร
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องเดช
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อผาเต่า
 
1. นางสาวสุวิมล  ใจมา
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เขื่อนคำปา
 
1. นางภารดี  ฝั้นจักรสาย
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. นางสาวสุกัญญา  พินิจวงค์
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กหญิงพจีภร  มณีวงศ์
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบพลึง 1. เด็กชายทักษิณ  เมืองงาว
2. เด็กชายนิติภูมิ  นันทะสี
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เกี่ยวพันธ์
 
1. นางสาวรัชนีกร  กาชัย
2. นางกฤษราภรณ์  รักฝูง
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสัน 1. เด็กชายญานิน  ฮาวคำฟู
2. เด็กชายปภาวิน  เดือนแจ่ม
3. เด็กชายวัชรพล  เตปินตา
 
1. นายสมชาย  ธรรมทอง
2. นางมันทนา  สุวรรณศร
 
178 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงชุมพร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงอัมพร   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสุธินี  จิตราพิทักษ์กูล
 
179 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายจิรเมธ  ทานุสาร
2. เด็กหญิงอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางประไพพร  สายเปียง
 
180 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายมาวิน  วงศ์คำ
2. เด็กหญิงสุมินตรา  หน่อใหม่
 
1. นางโสภาพรรณ์   คำบุญชู
2. นางสมพิศ  มานิตยกุล
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายก้องภพ  โพธิ
2. เด็กหญิงธนัญธิญา  ก๋าโต่ง
 
1. นางสมพิศ  มานิตยกุล
2. นางโสภาพรรณ์  คำบุญชู
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงรัศมี  วิสุทธิ์วิวัฒน์
 
1. นางเครือวัลย์  ลาวิตา
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  พุฒตาล
 
1. นางสาวสุวิมล  ใจมา
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กชายอาทิตย์  สีหะไตรย์
 
1. นายประพันธ์  อูปนวล
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายประโคนชัย  ไชยบุญเรือง
 
1. นางนิภาพร  กันทะอินทร์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายรักษ์ฐพงษ์  คำก้อน
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ศรีวงค์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงค์อารีไทย
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  โรจนคีรีสันติ
3. เด็กหญิงดี  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  จันทรมณฑล
5. เด็กหญิงมยุรา  แซ่ท่อ
6. เด็กหญิงอัมพร  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงอารียา  กิตตินภาพงษ์
 
1. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
2. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
3. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายนพรุจ  ศรีเมือง
 
1. นายภูริพงษ์  แสนใจบาล
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวรวุฒิ  อิ่นแก้วน่าน
 
1. นายสันติ  อุปละกูล
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ชมภูแก้ว
 
1. นางสาวปิยาภัทร  อินผูก
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงเมทินี  คุ้มวงษ์
 
1. นางสาวจิรุกาญจน์  คำลือ
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  คำอ้าย
 
1. นายอนุพงษ์  สิงห์ทองไชย
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายเอกราช  แซ่ลี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สุวรรณกูล
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อผาเต่า
 
1. นางสมฤทัย  นาคพิทักษ์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบพลึง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตาสาย
 
1. นางสาวรัชนีกร  กาชัย
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เตชะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เปี้ยกาศ
3. เด็กชายสงกรานต์  วงค์ทอง
 
1. นางสมพิศ  มานิตยกุล
2. นางโสภาพรรณ์  คำบุญชู
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายธีรพงษ์  เตชะ
2. เด็กชายนพพร  น้อยเขียว
3. เด็กชายวุฒิไกร  ตำนาน
 
1. นางสมพิศ   มานิตยกุล
2. นายบุญส่ง  อิ่นฝั้น
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กชายฐิติพันธ์  รักเหล่า
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ใหมใจดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกี๋ยงเมือง
 
1. นายสามารถ  ณ ลำปาง
2. นางละเอียด  โรจน์รุ่ง
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายกฤตยศ  มาลา
2. นายภูษิต  แสงแก้ว
 
1. นางสาวปิยาภัทร  อินผูก
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายก้องภพ  ทาจินา
2. เด็กชายสมภพ  แซ่เฮ่อ
 
1. นางจันทนา  ดวงผ่อง
2. นายธนชาต  ยืนยง
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแลง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  หมื่นเทพ
2. เด็กชายวราวุฒิ  กาฟัง
3. เด็กชายสุรกฤษฏิ์  กาลี
 
1. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา
2. นางเพ็ญศรี  อำพันธุ์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแลง 1. เด็กชายมนตรี  เกตุบุตร
2. เด็กชายรพีพัฒน์  กาฟัง
3. เด็กชายสุทิน  มณีใจ
 
1. นางนางเฉลิมขวัญ   วิญญา
2. นางมณีวรรณ  นกเจริญ