หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวสมรักษ์ ทิงศ์ษาบ้านปางอ้ากรรมการ
2. นางสมเพียร ปากกล้าบ้านบอมกรรมการ
3. นางระบอบ ด้วงเฟื่องบ้านน้ำหลงกรรมการ
4. นายนิพนธ์ สุภาจันทร์บ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางจรรยา วิญญาอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางสาวบุญศรี จันทราชแม่วะวิทยากรรมการ
7. นางรัตนา อัศวะสัยวัดสบแม่ทำกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวสมรักษ์ ทิวงศ์ษาบ้านปางอ้ากรรมการ
2. นางสมเพียร ปากกล้าบ้านบอมกรรมการ
3. นางระบอบ ด้วงเฟื่องบ้านน้ำหลงกรรมการ
4. นายนิพนธ์ สุภาจันทร์บ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางจรรยา วิญญาอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางสาวบุญศรี จันทราชแม่วะวิทยากรรมการ
7. นางรัตนา อัศวะสัยวัดสบแม่ทำกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอาภรณ์วรรณ พิรุณกลแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นางจินดารัตน์ ปาโกวงค์บ้านอ้อวิทยากรรมการ
3. นางพรรณี วงศ์อินต๊ะวังบ้านอ้อวิทยากรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ มาลีแก้วแม่เชียงรายลุ่มกรรมการ
5. นางวรัชญา แก้วปินตาเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางสุจิตรา สุริยะมณีวัดนาแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพัชรินทร์ อภิชนนันท์นาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นางสุวารี อินทเสนอนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นางเดือนฉาย นิลสวีทบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
4. นางสายใจ พรหมปาวงศ์แม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางนิตยาพร บังคมเนตรอนุบาลสบปราบกรรมการ
2. นางเย็นจิต มุ่งเหมือยอนุบาลแม่พริกกรรมการ
3. นางระเบียบ ฝั้นเต็มอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นางสาวสมจิตร วงศ์เขียวบ้านน้ำโทก-หัวดงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร สายพรมป่าตันวิทยากรรมการ
2. นางอาภรณ์ สุจริตศาลาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสนธยา หล่อเสถียรสันโป่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนา ใจตุ้ยชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นางจินดา สีคงผาปังวิทยากรรมการ
6. นางเกษศิรินทร์ ใจรักษาแม่มอกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบัวชุม ประเสริฐบ้านหลวงกรรมการ
2. นางสาวชุติภัทร เทพสุทะอนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นางเบญจนันท์ สืบสุยะบ้านสะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวาริศา ศรีวิชัยชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ดา ร้องกาศแม่วะเด่นชัยกรรมการ
3. นางอัมพรรณ จักรบุญมาอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นางบัวเพชร สัญญาเขื่อนบ้านทุ่งขามกรรมการ
5. นางทับทิม ตันประเสริฐต้นธงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวโศรยา นันตาอ้อมอารีพิทยากรรมการ
2. นางสาวธันย์นิชา ตันแดงห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์รินทร์แสลมวิทยากรรมการ
4. นางสมพิศ รัตนวิจิตรอนุบาลเกาะคากรรมการ
5. นางสาวทัศนียา วงศ์เก๋บ้านอ้อวิทยากรรมการ
6. นางสาวพวงเพ็ญ สุริยันนายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางประนอม วงศ์ปุ๋ยวังหินวิทยากรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ วัฒนานันท์บ้านหล่ายฮ่องปุ๊กรรมการ
3. นางจุติยา ศรีเจริญกุลผาปังวิทยากรรมการ
4. นายบุญเรือน หุ่นดีอนุบาลเกาะคากรรมการ
5. นางวันดี เขื่อนสอนเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
6. นางยุพิน ศุภรัชต์เศรณีย์ชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา ชุมภูอนุบาลเถินกรรมการ
2. นางประไพศรี ยะโสบ้านนากวางกรรมการ
3. นางอรพิน ธนะสารบ้านวังพร้าว-สบเรียงกรรมการ
4. นายลำพูน พละวงศ์ชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร โนนันธิอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นางอัจฉรา ชุมภูอนุบาลเถินกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ไชยวิลยศบ้านนาโป่งกรรมการ
2. นางนารินทร์ มากบุญนายางวิทยากรรมการ
3. นางอมรรัตน์ กัญญเทพกิ่วประชาวิทยากรรมการ
4. นางจุติญา ศรีเจริญกุลผาปังวิทยากรรมการ
5. นางสาวสนธยา หล่อเสถียรสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นางขนิษฐา ปราชญ์เวทย์วังพร้าววิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุทินีย์ แปงสนิทศาลาวิทยากรรมการ
2. นางศริญญา เทพแก้วอนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นางกฤษณา ใจดีบ้านวัฒนากรรมการ
4. นางพิชชาพร งามจำอนุบาลเถินกรรมการ
5. นางวรารัตน์ ใจอาสาศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
6. นางสาวชุลีกร ต๊ะปัญญาบ้านนาคตกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุพินญา เรืองเดชบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
2. นางประกายดาว โรจน์กิติรัตน์อนุบาลเสริมงามกรรมการ
3. นายอรรณพ หลีแก้วเครือชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางลาวัลย์ หน่อแก้วบ้านอุมลองกรรมการ
5. นางอาวรณ์ สาลีอนุบาลแม่พริกกรรมการ
6. นางชนัฐภรณ์ กลิ่นหอมบ้านนาคตกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร ชอุ่มดวงศาลาวิทยากรรมการ
2. นายชาญวิทย์ สิงห์สันเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
3. นายโพฆินทร์ สนิทโกศัยบ้านน้ำหลงกรรมการ
4. นางเกวรี โยธาวุฒิแสลมวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ คำภิโรผาปังวิทยากรรมการ
6. นางจันทวรรณ ปัญญาสีห์ป่าตันวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาววิยะดา จันทน์โรจน์ห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นางศิริจันทร์ ใจเย็นชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางประไพ ดวงบุรงค์สบต๋ำวิทยากรรมการ
4. นายอรุณ คำสอนนายางวิทยากรรมการ
5. นายสุจิณ เกตุสุภะต้นธงวิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เป็นแผนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาววิยะดา จันทน์โรจน์ห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นางศิริจันทร์ ใจเย็นชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางประไพ ดวงบุรงค์สบต๋ำวิทยากรรมการ
4. นายอรุณ คำสอนนายางวิทยากรรมการ
5. นายสุจิณ เกตุสุภะต้นธงวิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ เป็นแผ่นชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายวัลลพ ใจรักษาวังหินวิทยากรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ลาดปาละสันโป่งวิทยากรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ โกหลั่นสันโป่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บอนุบาลแม่พริกกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วปาเฟือยห้วยแก้ววิทยากรรมการ
6. นางกณิกนันต์ คุณมีชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
7. นางสุวพร ชุ่มเชื้อกิ่วประชาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายวัลลพ ใจรักษาวังหินวิทยากรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ลาดปาละวัดสาแลกรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ โกหลั่นสันโป่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ วงศ์สุติ๊บอนุบาลแม่พริกกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ แก้วปาเฟือยห้วยแก้ววิทยากรรมการ
6. นางกณิกนันต์ คุณมีชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
7. นางสุวพร ชุ่มเชื้อกิ่วประชาวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสมจิตต์ ศุภการมงคลบ้านดอนธรรมกรรมการ
2. นางสาวุบุษบา บ่มผิวสันโป่งวิทยากรรมการ
3. นายสุวรรณ จงลักษมณีไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ กิติโรจน์บ้านท่าเกวียนกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ เป็งคำวันห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
6. นางแสงดาว บุญมาบ้านอ้อวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวปจรีย์นัฐ ท่าจันทร์วัดนาแก้วกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ยศธิวงศ์อนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นางสาวศิริกัญญา แก้วจิโนปางกุ่มวิทยากรรมการ
4. นายเกษม สิทธิวงศ์ผาปังวิทยากรรมการ
5. นางไศลทิพย์ วงศ์มณีบ้านแม่ทานกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางภัทรา วงศ์หล้าบ้านป่าแขกรรมการ
2. นางสาวชนมณี อินวันศรีลังกาวิทยากรรมการ
3. นายสถิตย์ ศรีรุวัฒน์ชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางสุพรรณิกา เครือพรมมินทร์บ้านสะเลียมหวานกรรมการ
5. นางธวชิณี มาหล้าบ้านแม่พริกบนกรรมการ
6. นางวรารัตน์ ศิริชุ่มบ้านอ้อวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางเจียมจิต ปรารถนาอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นางนิตย์รดี รัตนาศรีลังกาวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สุกใสบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางทองพูน ปันบุตรบ้านดอนไชยกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ธนสิทธิ์สุนทรห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
6. นางอรอนงค์ วิโรจน์ศศิธรบ้านหนองถ้อยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางลสา สายทองบ้านจู้ดกรรมการ
2. นายบุญราช วังเวียงศรีลังกาวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ สุวรรณจันทร์บ้านเด่นกรรมการ
4. นางพงษ์พันธ์ สุขถาห้วยแก้ววิทยากรรมการ
5. นางนันทรัตน์ อุ่นจันทร์แม่เชียงรายวิทยากรรมการ
6. นางพัมภวัน คำไทยห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา หิรัตนพันธุ์บ้านป่าแขกรรมการ
2. นางสาววิลัยพร ขันคำต้นธงวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ เสรีวงศ์แม่มอกวิทยากรรมการ
4. นางนัยนา เทพนามวงศ์บ้านอ้อวิทยากรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา เถิงจ่างสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นายสมชาย ใจนันต๊ะบ้านเด่นกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณรมณ ภิระแม่มอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุวนัยน์ บรรทัดเสริมขวาวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา ใหม่กันทะนายางวิทยากรรมการ
4. นางจุฑามาศ ชุ่มเชยบ้านแม่ทะกรรมการ
5. นางอรทัย ชัยวิลยศต้นธงวิทยากรรมการ
6. นางสุบิน อินตาวังพร้าววิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ พิชัยพงศ์นาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางสาวเกษร จิวเดชห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
3. นางพัชรี วัฒนานันทืชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณี คำทาบ้านแม่ทะกรรมการ
5. นางโสภา ป้องมาอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ สุนทรประสิทธิ์บ้านแม่เตินกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจำเรียง จิระโพธิ์แม่เชียงรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญฉาย ธรรมะกิ่วประชาวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ อ๊อดทรัพย์วังหินวิทยากรรมการ
4. นางสุรีพร พันธุ์ขาวสะอาดอนุบาลเกาะคากรรมการ
5. นางวราภรณ์ ลาภะกุลชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศรินทร์ มีเกศสันโป่งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอรชร มูลศรีห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายบุญนพดล แก้วดวงตาบ้านสองแควใต้กรรมการ
3. นายธนพล กายะไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา)กรรมการ
4. นางสาวจันทร์แก้ว ปัญญาเรืองแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางอำไพ ลินใจบ้านสมัยกรรมการ
6. นางสมบูรณ์ มณีมโนรมย์บ้านน้ำโจ้กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางธันย์ชนก เตชะเต่ยบ้านแม่ทะประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ อินจุ้มสายผาปังวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุบล คำฟูปางกุ่มวิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ วันทะยะนาแก้วประชารัฐกรรมการ
5. นายสมชาย วงศ์น่านอนุบาลสบปราบกรรมการ
6. นายชาญวิทย์ สิงห์สันเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเจริญ รัตนศุภศิริบ้านนากวางประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา กันกาบ้านปงแพ่งกรรมการ
3. นางฤทัยวรรณ ชัยยะเกิดชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
4. นายสมชาย ใจนันต๊ะบ้านเด่นกรรมการ
5. นางสาวจิราพร ติ๊บปะละวงศ์บ้านท่าเวียงกรรมการ
6. นางดวงจันทร์ จวรรณตูมอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร รจิตแก้วแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นางสาวเกษร จิวเดชห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
3. นางวารุณี เขียวสนุกศาลาวิทยากรรมการ
4. นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์ห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
5. นายมิติ ศิริพันธ์ศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา ใหม่กันทะนายางวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายบุญนพดล แก้วดวงตาบ้านสองแควใต้ประธานกรรมการ
2. นายสมเด็จ สุขแว่นบ้านกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
3. นางพัชริยา ศรีธิพันธ์นาบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางมุกดา ชัยนิพพันธ์นายางวิทยากรรมการ
5. นางรัตนา จันทร์ทันห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
6. นางสาววิลัยพร ขันคำต้นธงวิทยากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงศ์ ไชยคำห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
2. นายภานุมาศ อินทร์ศรีแสลมวิทยากรรมการ
3. นายรัชดา ศรีวิชัยชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นายจำเรียง จิระโพธิ์แม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางอนงค์ พิชัยพงศ์นาแก้วประชารัฐกรรมการ
6. นายวิทยา เมธาวงศ์ศรีลังกาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มอนุบาลเสริมงามประธานกรรมการ
2. นายสมชาย วงศ์น่านอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นางสมนึก ทองเกษมบ้านดอนธรรมกรรมการ
4. นางโสภา กุลาวงศ์แม่ถอดวิทยากรรมการ
5. นางสาววณิชญา กามะบ้านบอมกรรมการ
6. นางพิมพ์วดี สืบสุตินอนุบาลแม่พริกกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มอนุบาลเสริมงามประธานกรรมการ
2. นายจักรวาล สืบปัญญาสะเลียมหวานกรรมการ
3. นางอำพร คำแหงป่าตันวิทยากรรมการ
4. นางสาวเจษฎาภรณ์ จอมแก้ววัดนาแก้วกรรมการ
5. นางอำไพ สินใจบ้านสมัยกรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ ชัยปาผาปังวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มอนุบาลเสริมงามกรรมการ
2. นางอำพร คำแหงป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสาวอาไพพรรณ จันทราชบ้านป่าตาลกรรมการ
4. นางสาวเจษฎาภรณ์ จอมแก้ววัดนาแก้วกรรมการ
5. นางอำไพ สินใจบ้านสมัยกรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ ชัยปาผาปังวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มอนุบาลเสริมงามประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สมพมิตรบ้านเหล่ากรรมการ
3. นายบุญส่ง ฟูปลูกทองทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ วันทะยะนาแก้วประชารัฐกรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ อินจุ้มสายผาปังวิทยากรรมการ
6. นางวราภรณ์ ลาภะกุลชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มอนุบาลเสริมงามประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ ยะวันปางกุ่มวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง ฟูปลูกทองทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ วันทะยะนาแก้วประชารัฐกรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ อินจุ้มสายผาปังวิทยากรรมการ
6. นางวราภรณ์ ลาภะกุลชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอำนวยพร สลีวงศ์ล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางสมพร อินคำสืบอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เสมอวงค์ติ๊บบ้านผาแมวกรรมการ
4. นายถวัลย์ ลีลาศต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางดวงปราณ เกตุแก้วปงหลวงกรรมการ
6. นางศุภวรรณ บุญคงวัดนาแก้วกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอำนวยพร สลีวงศ์ล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางสมพร อินคำสืบอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เสมอวงค์ติ๊บบ้านผาแมวกรรมการ
4. นายถวัลย์ ลีลาศต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางดวงปราณ เกศแก้วปงหลวงกรรมการ
6. นางศุภวรรณ บุญคงวัดนาแก้วกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอำนวยพร สลีวงศ์ล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางสมพร อินคำสืบอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นายเจษฎาพงษ์ เสมอวงค์ติ๊บบ้านผาแมวกรรมการ
4. นายถวัลย์ ลีลาศต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางดวงปราณ เกตุแก้วปงหลวงกรรมการ
6. นางศุภวรรณ บุญคงวัดนาแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศุภลักษณ์ คำสุทธิบ้านกุ่มเนิ้งใต้กรรมการ
2. นางสาววรีวรรณ กาหล้าบ้านแม่กัวะกรรมการ
3. นางศศิพรรณ ปัญญาฟูป่าตันวิทยากรรมการ
4. นายสุคนธ์ สิทธิแปงห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
5. นายบุญราช วังเวียงศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ สืบเจริญบ้านท่าผากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศุภลักษณ์ คำสุทธิปางกุ่มวิทยากรรมการ
2. นางสาวรวีวรรณ กาหล้าบ้านแม่กัวะกรรมการ
3. นางศศิพรรณ ปัญญาฟูป่าตันวิทยากรรมการ
4. นายสุคนธ์ สิทธิแปงห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
5. นายบุญราช วังเวียงศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ สืบเจริญบ้านท่าผากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ คำสุทธิบ้านกุ่มเนิ้งใต้กรรมการ
2. นางสาววรีวรรณ กาหล้าบ้านแม่กัวะกรรมการ
3. นางศศิพรรณ ปัญญาฟูป่าตันวิทยากรรมการ
4. นายสุคนธ์ สิทธิแปงห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
5. นายบุญราช วังเวียงศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ สืบเจริญบ้านท่าผากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ นิ่มสุวรรณห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายเกียรติ บังคมเนตรไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นางนิสงค์ สายสุวรรณบ้านบอมกรรมการ
4. นางบุญนัด ขุนเสถียรวัดนาแก้วกรรมการ
5. นางชลปภัทร์ ปัญญาคำกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ฉัตรคำศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ นิ่มสุวรรณห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายเกียรติ บังคมเนตรไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นางนิสงค์ สายสุวรรณบ้านบอมกรรมการ
4. นางบุญนัด ขุนเสถียรวัดนาแก้วกรรมการ
5. นายชลปภัทร์ ปัญญาคำกิ่วห้วยเบิกกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ฉัตรคำศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางรวิสรา บุญทาหอมแสลมวิทยากรรมการ
2. นางสายทิม นนท์รุ่งเรืองบ้านอุมลองกรรมการ
3. นางวราภา มณีจันทราบ้านนาคตกรรมการ
4. นายสุเทพ ธรรมวันสบต๋ำวิทยากรรมการ
5. นางจินตนา อินไฝ่วัดสบแม่ทำกรรมการ
6. นางณัฐกา กาวินเครือแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางนงคราญ สุขโขบ้านป่าตาลกรรมการ
2. นางสาวพินทอง ดอกไม้แก้วบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางสมจิตต์ บุญเป็งบ้านนากวางกรรมการ
4. นางสาวมนทกานต์ คงทองสังข์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. นายสมาน คำปวนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
6. นางสุพรรณ วงค์คินีศาลาวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางชวนพิศ คำวาสบ้านสองแควกรรมการ
2. นางลักขณา เดชะหลอบ้านวังพร้าว-สบเรียงกรรมการ
3. นางวัลลภา ยศปันอนุบาลแม่ทะกรรมการ
4. นางอุทุมพร สุภาจันทร์บ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ดวงชะฎาอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางจำเรียง ยศบุญเรืองแม่หลง-สบจางกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวชวนพิศ คำวาสบ้านสองแควกรรมการ
2. นางลักขณา เดชะหลอบ้านวังพร้าว-สบเรียงกรรมการ
3. นางวัลลภา ยศปันอนุบาลแม่ทะกรรมการ
4. นางอุทุมพร สุภาจันทร์บ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ดวงชะฎาอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางจำเรียง ยศบุญเรืองแม่หลง-สบจางกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชวนพิศ คำวาสบ้านสองแควกรรมการ
2. นางลักขณา เดชะหลอบ้านวังพร้าว-สบเรียงกรรมการ
3. นางวัลลภา ยศปันอนุบาลแม่ทะกรรมการ
4. นางอุทุมพร สุภาจันทร์บ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ดวงชะฎาอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางจำเรียง ยศบุญเรืองแม่หลง-สบจางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพนมพร กาวีบ้านป่าตาลกรรมการ
2. นางวิภาวดี มิ่งเมืองชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นางศิริพร วรรณรัตน์บ้านหลุกกรรมการ
4. นางวารุณี เพ็ชรแจ้งศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นางจิดานันท์ สัตตรัตนพรรณวัดนาเอี้ยงกรรมการ
6. นางแสงอรุณ พรหมเสนบ้านสองแควใต้กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพนมพร กาวีบ้านป่าตาลกรรมการ
2. นางวิภาวดี มิ่งเมืองชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นางศิริพร วรรณรัตน์บ้านหลุกกรรมการ
4. นางวารุณี เพ็ชรแจ้งศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นางจิดานันท์ สัตตรัตนพรรณวัดนาเอี้ยงกรรมการ
6. นางแสงอรุณ พรหมเสนบ้านสองแควใต้กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพนมพร กาวีบ้านป่าตาลกรรมการ
2. นางวิภาวดี มิ่งเมืองชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นางศิริพร วรรณรัตน์บ้านหลุกกรรมการ
4. นางวารุณี เพ็ชรแจ้งศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นางจิดานันท์ สัตตรัตนพรรณวัดนาเอี้ยงกรรมการ
6. นางแสงอรุณ พรหมเสนบ้านสองแควใต้กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ตันตระการอาภาบ้านแม่วะเด่นชัยกรรมการ
2. นายยก มิ่งเมืองชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายอาทิตย์ คำเขื่อนทองทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ วงศ์ราษีบ้านแม่ตั๋งกรรมการ
5. นางจิรพรรณ หิรัญวรเสฎฐ์ไทยรัฐวิทยา 47กรรมการ
6. นางนงลักษณ์ บังเมฆอนุบาลเกาะคากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายพรชัย จินะทาแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นางจันทร์ศรี วิรุณวราทิพย์นาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายวัฒนาพงษ์ วงศ์ธิมาบ้านแก๋นกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ลามาอ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ ชมภูศรีบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
6. นางจิตตกานท์ เสานอกสบต๋ำวิทยากรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอิสระ วัจนะประดิษฐ์ชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
2. นายมานพ ทิวงศ์ษาต้นธงวิทยากรรมการ
3. นายสุวัช สีสดนาจะลากรรมการ
4. นายทัศนะ วิรุณวราทิพย์อนุบาลแม่ทะกรรมการ
5. นายพรชัย จินะทาแม่ถอดวิทยากรรมการ
6. นายปราโมทย์ สุรแสนสุนทรศึกษากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางจริยา มังป๋องชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
2. นางสาวบุญพา วงศ์วานบ้านแม่ตั๋งกรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ การิยาศรีลังกาวิทยากรรมการ
4. นางปริศนา วงศ์จันทร์แก้วบ้านปงกรรมการ
5. นายก่อศักดิ์ ตันเจริญบ้านแม่ฮวกกรรมการ
6. นายทวีสัตน์ สุธรรมปางกุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ วิชาจารย์แม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ดวงใจห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ ช่วยหลำศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
4. นางอารี คำเสนบ้านแม่กัวะกรรมการ
5. นางผดุง อโนมาอ้อมอารีพิทยากรรมการ
6. นายวุฒิพันธ์ จันทราชล้อมแรดวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางมณีวรรณ ตันติดาราภัทรนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ พงษ์บุปผาบ้านอ้อวิทยากรรมการ
3. นายพุทธิพงศ์ สุวรรณจันทร์บ้านเด่นกรรมการ
4. นายวิเชียร ศุภศรแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางชลลดา คนซื่อเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางอำพร แก้วมาบ้านทุ่งขามกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางมณีวรรณ ตันติดาราภัทรนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ พงษ์บุปผาบ้านอ้อวิทยากรรมการ
3. นายพุทธิพงศ์ สุวรรณจันทร์บ้านเด่นกรรมการ
4. นายวิเชียร ศุภศรแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางชลลดา คนซื่อเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางอำพร แก้วมาบ้านทุ่งขามกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ ตันติดาราภัทรนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ พงษ์บุปผาบ้านอ้อวิทยากรรมการ
3. นายพุทธิพงศ์ สุวรรณจันทร์บ้านเด่นกรรมการ
4. นายวิเชียร ศุภศรแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นางชลลดา คนซื่อเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางอำพร แก้วมาบ้านทุ่งขามกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวสำลี มิ่งเชื้อแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางสุวนิตย์ รัตนศุภศิริบ้านนาดู่กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ พุทธวงศ์ชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางยุพิน อบหอมบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางอัจฉราวรรณ ราชนำปนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นายเจริญ เรืองจิตต์อนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวสำลี มิ่งเชื้อแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางสุวนิตย์ รัตนศุภศิริบ้านนาดู่กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ พุทธวงศ์ชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางยุพิน อบหอมบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางอัจฉราวรรณ ราชนำปนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นายเจริญ เรืองจิตต์อนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวสำลี มิ่งเชื้อแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นางสุวนิตย์ รัตนศุภศิริบ้านนาดู่กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ พุทธวงศ์ชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางยุพิน อบหอมบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นางอัจฉราวรรณ ราชนำปนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นายเจริญ เรืองจิตต์อนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางธิติพร ใจอาษาแม่วะวิทยากรรมการ
2. นายพลเจต จอมวงค์บ้านป่าจ้ำกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ตะสะบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ตาธิต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางพรอำไพ วงศ์เรือนสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นางนงลักษณ์ ต้นปลูกอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางธิติพร ใจอาษาแม่วะวิทยากรรมการ
2. นายพลเจต จอมวงค์บ้านป่าจ้ำกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ตะสะบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ตาธิต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางพรอำไพ วงศ์เรือนสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นางนงลักษณ์ ต้นปลูกอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราบ้านหลุกกรรมการ
3. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่อนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายสมาน คำปวนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
6. นางวัชรียา ใจสิทธิ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราบ้านหลุกกรรมการ
3. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่อนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสุชิต ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายสมาน คำปวนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
6. นางวัชรียา ใจสิทธิ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สุยะชัยบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายธานี มณีจันทราบ้านหลุกกรรมการ
3. นายวิโรจน์ วงศ์ใหญ่อนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายสมาน คำปวนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
6. นางวัชรียา ใจสิทธิ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจรัญ อินว่านบ้านท่าช้างกรรมการ
2. นายวิเชียร ประสานศรีบ้านฮ่องห้ากรรมการ
3. นางสาวปราณสมร ทิพย์แดงบ้านอ้อกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ตาธิต้นธงวิทยากรรมการ
5. นางสาวละอองศรี เรือนทองเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
6. นางแสงจันทร์ บังเมฆอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายปริญญา กลั่นตาแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
2. นางสาวมนทิรา ไชยสารอนุบาลแม่ทะกรรมการ
3. นายวันชัย สุวรรณศรีไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไล ธนทรัพย์ทวีบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นายอภิชาติ ไชยเมืองชื่นวัดสบแม่ทำกรรมการ
6. นางอำพร พรมเรืองบ้านไหล่หินกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายปริญญา กลั่นตาแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
2. นางสาวมนทิรา ไชยสารอนุบาลแม่ทะกรรมการ
3. นายวันชัย สุวรรณศรีไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไล ธนทรัพย์ทวีบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นายอภิชาติ ไชยเมืองชื่นวัดสบแม่ทำกรรมการ
6. นางอำพร พรมเรืองบ้านไหล่หินกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กลั่นตาแม่พุหอรบวิทยากรรมการ
2. นางสาวมนทิรา ไชยสารอนุบาลแม่ทะกรรมการ
3. นายวันชัย สุวรรณศรีไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไล ธนทรัพย์ทวีบ้านแม่พริกบนกรรมการ
5. นายอภิชาติ ไชยเมืองชื่นเสริมซ้ายวิทยากรรมการ
6. นางอำพร พรมเรืองบ้านไหล่หินกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงค์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัญหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายุสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
2. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
3. นางเกี่ยงมา สิทธิพันธ์นาบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นายธีระพล หมื่นโฮ้อนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นายสุพล สายเปียงบ้านหนองถ้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
2. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
3. นางเกี๋ยงมา สิทธิพันธ์นาบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
5. นายธีระพล หมื่นโฮ้อนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นายสุพล สายเปียงบ้านหนองถ้อยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล มีคติบ้านสะเลียมหวานกรรมการ
2. นายศรายุทธ กันทะวงศ์อ้อมอารีพิทยากรรมการ
3. นายเอกวรินทร์ สว่างสุขชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นายกัณหา ถนอมจิตต์ศาลาวิทยากรรมการ
5. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา จันทราชห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์ชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์บ้านหนองกรรมการ
4. นางมยุรี ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายทวี ปุกคำอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสุพร คำกัมพลวังพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา จันทราชห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์บ้านหนองกรรมการ
3. นางมยุรี ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
4. นายทวี ปุกคำอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางสุพร คำกัมพลวังพร้าววิทยากรรมการ
6. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์ศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวอัจฉรา จันทราชห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์บ้านหนองกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์ชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางมยุรี ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายทวี ปุกคำอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสุพร คำกัมพลวังพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวอัจฉรา จันทราชห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์บ้านหนองกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์ชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางมยุรี ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายทวี ปุกคำอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสุพร คำกัมพลวังพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายภาณุพงษ์ เทพอาภาบ้านดอนไชยกรรมการ
2. นายลมัย สานอินจักร์กิ่วประชาวิทยากรรมการ
3. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์ชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางมยุรี ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายยุรนันท์ เป็งบังวันบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
6. นางประภาศรี เรืองฤทธิ์วัดมะกอก-นาบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายภาณุพงษ์ เทพอาภาบ้านดอนไชยกรรมการ
2. นายสมัย สานอินจักร์กิ่วประชาวิทยากรรมการ
3. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์ชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางมยุรี ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นางประภาศรี เรืองฤทธิ์วัดมะกอก-นาบัวกรรมการ
6. นายยุรนันท์ เป็งบังวันบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงษ์ เทพอาภาบ้านดอนไชยกรรมการ
2. นายสมัย สายอินจักร์กิ่วประชาวิทยากรรมการ
3. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์ชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางมยุรี ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายยุรนันท์ เป็งบังวันบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
6. นางประภาศรี เรืองฤทธิ์วัดมะกอก-นาบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงษ์ เทพอาภาบ้านดอนไชยกรรมการ
2. นายสมัย สานอินจักร์กิ่วประชาวิทยากรรมการ
3. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์ชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางมยุรี ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายยุรนันท์ เป็งบังวันบ้านแม่เลียงพัฒนากรรมการ
6. นางประภาศรี เรืองฤทธิ์วัดมะกอก-นาบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวจินดา คงฉลวยล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นายชัชชัย เทพนามวงค์ป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ตะสะบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
4. นางสาวนุจรี อองกุนนะแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายสมิทธิ์ศักดิ์ อินทเสนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางจันทนา กาญจนัมพะศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวจินดา คงฉลวยวนาล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นายชัชชัย เทพนามวงศ์ป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ตะสะบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
4. นางสาวนุจรี อองกุนนะแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายสมิทธิ์ศักดิ์ อินทเสนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางจันทนา กาญจนัมพะศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวจินดา คงฉลวยวนาล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นายชัชชัย เทพนามวงศ์ป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ตะสะบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
4. นางสาวนุจรี อองกุนนะแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายสมิทธิ์ศักดิ์ อินทเสนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางจันทนา กาญจนัมพะศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวจินดา คงฉลวยวนาล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นายชัชชัย เทพนามวงศ์ป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางวราภรณ์ ตะสะบ้านหนองวัวแดงกรรมการ
4. นางสาวนุจรี อองกุนนะแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
5. นายสมิทธิ์ศักดิ์ อินทเสนศรีลังกาวิทยากรรมการ
6. นางจันทนา กาญจนัมพะศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวระตินุช หนูเครือวังหินวิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์บ้านหนองกรรมการ
3. นายขจรเกียรติ คำเสนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายสงวน ทิฐธรรมเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางสุพร คำกัมพลวังพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวระตินุช หนูเครือวังหินวิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์บ้านหนองกรรมการ
3. นายขจรเกียรติ คำเสนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายสงวน ทิฐธรรมเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางสุพร คำกัมพลวังพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวระตินุช คงฉลวยวังหินวิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์บ้านหนองกรรมการ
3. นายขจรเกียรติ คำเสนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายสงวน ทิฐธรรมเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางสุพร คำกัมพลวังพร้าววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวระตินุช หนูเครือวังหินวิทยากรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชุ่มอินจักร์บ้านหนองกรรมการ
3. นายขจรเกียรติ คำเสนอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นายสงวน ทิฐธรรมเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางสุพร คำกัมพลวังพร้าววิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายชัชชัย เทพนามวงศ์ป่าตันวิทยากรรมการ
2. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
3. นายธีรพล หมื่นโฮ้งอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นายสมัย สายอินจักร์กิ่วประชาวิทยากรรมการ
5. นายรามิล ปัทมแก้วบ้านวังยาวกรรมการ
6. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชัชชัย เทพนามวงศ์ป่าตันวิทยากรรมการ
2. นายสุชิน ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
3. นายธีรพล หมื่นโฮ้งอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นายสมัย สานอินจักร์กิ่วประชาวิทยากรรมการ
5. นายรามิล ปัทมแก้วบ้านวังยาวกรรมการ
6. นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายจีรภักดิ์ ลือเมืองล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย วังหล่อกิ่วประชาวิทยากรรมการ
3. นางสาวปราณสมร ทิพย์แดงบ้านอ้อกรรมการ
4. นางนาฎอนงค์ หมุดปินวัดสบแม่ทำกรรมการ
5. นางอภิรดี พยับทองอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางมยุรี ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายจีรภักดิ์ ลือเมืองล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย วังหล่อกิ่วประชาวิทยากรรมการ
3. นางสาวปราณสมร ทิพย์แดงบ้านอ้อกรรมการ
4. นางนาฎอนงค์ หมุดปินวัดสบแม่ทำกรรมการ
5. นางอภิรดี พยับทองอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางมยุรี ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ศรีสมวงค์บ้านหนองถ้อยกรรมการ
2. นายชัชชัย บุญโสกันต์ชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ถาน้อยไทยรัฐวิทยากรรมการ
4. นางมยุรี ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นางอภิรดี พยับทองอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางอรวรรณ ด่านจำรูญแม่ถอดวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ศรีสมวงค์บ้านหนองถ้อยกรรมการ
2. นายชัชชัย บุญโสกันต์ชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ถาน้อยไทยรัฐวิทยากรรมการ
4. นางมยุรี ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
5. นางอภิรดี พยับทองอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางอรวรรณ ด่านจำรูญแม่ถอดวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ด่านจำรูญแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นางยุพิน ศรีสมวงค์บ้านหนองถ้อยกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์ชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ถาน้อยไทยรัฐวิทยากรรมการ
5. นางมยุรี ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
6. นางอภิรดี พยับทองอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ ด่านจำรูญแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นางยุพิน ศรีสมวงค์บ้านหนองถ้อยกรรมการ
3. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์ชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ถาน้อยไทยรัฐวิทยากรรมการ
5. นางอภิรดี พยับทองอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางมยุรี ทองประเสริฐศักดิ์สุนันท์วิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ป้องมาอักษรศิลป์กรรมการ
2. นางสาวเขมนิจ ปาปินตาอักษรศิลป์กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศิริชยพงศ์นาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์ชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางนาฎอนงค์ หมุดปินวัดสบแม่ทำกรรมการ
6. นางอภิรดี พยับทองอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ ป้องมาอักษรศิลป์กรรมการ
2. นางสาวเขมนิจ กาปินตาอักษรศิลป์กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ศิริชยพงศ์นาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายชัยวุฒิ บุญโสกันต์ชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางนาฎอนงค์ หมุดปินวัดสบแม่ทำกรรมการ
6. นางอภิรดี พยับทองอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ด่านจำรูญแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ สุวรรณจันทร์บ้านเด่นกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ เวสิยากุลอนุบาลเกาะคากรรมการ
4. นายสมโชค คำแสนบ้านนาคตกรรมการ
5. นายลำพูน พลวงศ์ชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
6. นายพงศ์ศักดิ์ พงษ์ชมภูบ้านแม่ต่ำกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ด่านจำรูญแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ สุวรรณจันทร์บ้านเด่นกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ เวสิยากุลอนุบาลเกาะคากรรมการ
4. นายสมโชค คำแสนบ้านนาคตกรรมการ
5. นายลำพูน พลวงศ์ชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์ชมภูบ้านแม่ต่ำกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางจันทนา กาญจนัมภะศาลาวิทยากรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ คงปัญญาบ้านอ้อวิทยากรรมการ
3. นายมงคล ราชปันติอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นางสาวบงกช นันทสุวรรณสันโป่งวิทยากรรมการ
5. นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีจันทร์ผาปังวิทยากรรมการ
6. นางอาภากร เชียงทองนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางจันทนา กาญจนัมภะศาลาวิทยากรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ คงปัญญาบ้านอ้อวิทยากรรมการ
3. นายมงคล ราชปันติอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นางอาภากร เชียงทองนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบงกช นันทสุวรรณสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีจันทร์ผาปังวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจันทนา กาญจนัมภะศาลาวิทยากรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ คงปัญญาบ้านอ้อวิทยากรรมการ
3. นายมงคล ราชปันติอนุบาลสบปราบกรรมการ
4. นางอาภากร เชียงทองนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางสาวบงกช นันทสุวรรณสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีจันทร์ผาปังวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางอังคณา อร่ามเรืองชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
2. นางจิดานันท์ สัตตรัตนพรรณวัดนาเอี้ยงกรรมการ
3. นายโพฆินทร์ สนิทโกศัยบ้านน้ำหลงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ มนตรีธีรานันท์ปางกุ่มวิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงศิริ เครือหงส์วังพร้าววิทยากรรมการ
6. นางอาพัชรี เปรมกระโทกห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวดวงศิริ เครือหงส์วังพร้าววิทยากรรมการ
2. นางอังคณา อร่ามเรืองชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
3. นางจิดานันท์ สัตตรัตนพรรณวัดนาเอี้ยงกรรมการ
4. นายโพฆินทร์ สนิทโกศัยบ้านน้ำหลงกรรมการ
5. นางอาพัชรี เปรมกระโทกห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
6. นางพรทิพย์ มนตรีธีรานันท์ปางกุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงศิริ เครือหงส์วังพร้าววิทยากรรมการ
2. นางอังคณา อร่ามเรืองชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
3. นางจิดานันท์ สัตตรัตนพรรณวัดนาเอี้ยงกรรมการ
4. นายโพฆินทร์ สนิทโกศัยบ้านน้ำหลงกรรมการ
5. นางอาพัชรี เปรมกระโทกห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
6. นางพรทิพย์ มนตรีธีรานันท์ปางกุ่มวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ ดวงแก้วนาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางบัวเหลียว มาฟูบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นางสาวพัชรี จันทร์หอมนายางวิทยากรรมการ
4. นางพวงพร เรืองคำอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายสมภพ แก้วปาเฟือยชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
6. นางหทักกาญจน์ ทองหอมแสลมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ ดวงแก้วนาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางบัวเหลียว มาฟูบ้านแม่ทะกรรมการ
3. นางสาวพัชรี จันทร์หอมนายางวิทยากรรมการ
4. นางพวงพร เรืองคำอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายสมภพ แก้วปาเฟือยชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
6. นางดวงหทัยกาญจน์ ทองหอมแสลมวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิทองทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย ไชยานนท์เสริมขวาวิทยากรรมการ
4. นายวัฒนพงศ์ วงศ์ธิมาบ้านแก่นกรรมการ
5. นางสาวเกล็ดนที สุวรรณไตรย์อนุบาลเถินกรรมการ
6. นางสาวนุจรีย์ อองกุลนะแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเริญจันทร์ แสงอ่อนอนุบาลเกาะคากรรมการ
2. นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิทองทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย ไชยานนท์เสริมขวาวิทยากรรมการ
4. นายวัฒนพงศ์ วงศ์ธิมาบ้านแก่นกรรมการ
5. นางสาวเกล็ดนที สุวรรณไตรย์อนุบาลเถินกรรมการ
6. นางสาวนุจรีย์ อองกุลนะแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ทิพาคำวัดนาแก้วกรรมการ
2. นางดารณี ทองบ่อป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรุณี อุดมศรีลังกาวิทยากรรมการ
4. นางนารี ศรีกระจ่างชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางสาวจีรนันท์ คำวาสอนุบาลเถินกรรมการ
6. นางสาวนวลจันทร์ เก่งสาริกันต้นธงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางจันทนา กาญจนัมภะศาลาวิทยากรรมการ
2. นางปิยรัตน์ คงปัญญาบ้านอ้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวบงกช นันทสุวรรณสันโป่งวิทยากรรมการ
4. นายมงคล ราชปันติอนุบาลสบปราบกรรมการ
5. นางอาภากร เชียงของนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
6. นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีจันทร์ผาปังวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางบานเทียน แก้ววิเศษบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
2. นายวุฒิการ เมธานันธ์อนุบาลแม่ทะกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนาอภิรักษ์ศรีลังกาวิทยากรรมการ
4. นางนงเยาว์ ชาประดิษฐ์บ้านแม่กัวะกรรมการ
5. นางสาวเจริญศรี เครือวงศ์บ้านป่าตาลกรรมการ
6. นางปราณี สุภาอนุบาลแม่พริกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางบานเทียน แก้ววิเศษบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
2. นายวุฒิการ เมธานันธ์อนุบาลแม่ทะกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนาอภิรักษ์ศรีลังกาวิทยากรรมการ
4. นางนงเยาว์ ชาประดิษฐ์บ้านแม่กัวะกรรมการ
5. นางสาวเจริญศรี เครือวงศ์บ้านป่าตาลกรรมการ
6. นางปราณี สุภาอนุบาลแม่พริกกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธนภูมิ สุรงครัตน์บ้านนาดู่กรรมการ
2. นายสุจิณ เกตุสุภะต้นธงวิทยากรรมการ
3. นายบรรเจิด ดวงบุรงค์อนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นายประวิทย์ ไชยมงคลอ้อมอารีพิทยากรรมการ
5. นายพนมพงค์ วงศ์ทาเครือบ้านหลุกกรรมการ
6. นายชวลิต ไทยบัณฑิตนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมจิตร ธรรมริตบ้านไหล่หินกรรมการ
2. นายมานัด ไชยแก้วแสลมวิทยากรรมการ
3. นางจันทร์ศรี สืบศรีวิชัยบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นายพรหมมิฬ ยะนะโยบ้านอ้อวิทยากรรมการ
5. นายสง่า ตามวงศ์วัดนาแก้วกรรมการ
6. นายอิสระ วัจนะประดิษฐ์ชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
7. นายไพโรจน์ ซิมิบ้านอ้อวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ เครือปัญญาแสลมวิทยากรรมการ
2. นายมนตรี บังเมฆสบต่ำวิทยากรรมการ
3. นายปิยะพงศ์ หมุดปินศรีลังกาวิทยากรรมการ
4. นายนุสาคร ปันปวงบ้านแม่ทะกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ มาเรียนบ้านบอมกรรมการ
6. นายรังษี สุวรรณบุตรแม่ถอดวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร ศุภศรแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
2. นายแลง เสานอกสบต๋ำวิทยากรรมการ
3. นายประสงค์ วรรณประเวชวัดสาแลกรรมการ
4. นางสาวพัชรี จันทร์หอมนายางวิทยากรรมการ
5. นายไพโรจน์ ชินิบ้านอ้อวิทยากรรมการ
6. นางสาววาสนา แสงจันทร์ล้อมแรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ศุภศรแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
2. นายไพโรจน์ ชินิบ้านอ้อวิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา แสงจันทร์ล้อมแรดวิทยากรรมการ
4. นายแลง เสานอกสบต๋ำวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรี จันทร์หอมนายางวิทยากรรมการ
6. นายประสงค์ วรรณประเวชวัดสาแลกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช ศิริคำน้อยทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา ใหม่กันทะวังพร้าววิทยากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี อุดแควชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
4. นางวันทนา กันทะวงศ์บ้านปงแพ่งกรรมการ
5. นางอรพรรณ คำวงศ์นาแก้วประชารัฐกรรมการ
6. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะบ้านแม่เลียงกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพวงเพ็ชร พาสุริยันตะนายางวิทยากรรมการ
2. นางปวีณา ขัดทานต้นธงวิทยากรรมการ
3. นางภัทรศรี บุญสูงแม่มอกวิทยากรรมการ
4. นางสมหมาย ไชยวุฒิทองทิพย์วิทยากรรมการ
5. นางวิภาดา กาวิชาล้อมแรดวิทยากรรมการ
6. นางสมศรี มุณีแก้วอนุบาลเกาะคากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวิภาดา กาวิชาล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางสมหมาย ไชยวุฒิทองทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางสมศรี มุณีแก้วอนุบาลเกาะคากรรมการ
4. นางพวงเพ็ชร พาสุริยันตะนายางวิทยากรรมการ
5. นางปวีณา ขัดทานต้นธงวิทยากรรมการ
6. นางภัทรศรี บุญสูงแม่มอกวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางชลิตา สิทธิกานนท์อนุบาลเถินฯกรรมการ
2. นางสรวีย์ เจริญทรัพย์บ้านนาดงกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ ฟูนันตองบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ปุกแก้วบ้านปงกากรรมการ
5. นางจันทร์แสง ไชยเมืองชื่นบ้านนาจะลากรรมการ
6. นางบังอร บุญมาวงศ์อนุบาลแม่พริกกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางชลิตา สิทธิกานนท์อนุบาลเถินฯกรรมการ
2. นางสรวีย์ เจริญทรัพย์บ้านนาดู่กรรมการ
3. นางจันทร์แสง ไชยเมืองชื่่นบ้านนาจะลากรรมการ
4. นางทิพวรรณ ปุกแก้วบ้านปงกากรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ ฟูลันตองบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
6. นางบังอร บุญมาวงศ์อนุบาลแม่พริกกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางเจริญศรี เครือวงศ์โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
2. นางปราณี สุภาโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
3. นางสาวมณฑลี เศรษฐวนิชย์โรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
4. นางสาวปิยรัตน์ คงปัญญาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
5. นางหนึ่งฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางเดือนฉาย นิลสวิทโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
7. นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณสพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
8. นางสุวารีย์ ยะนะเลิศสพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางเจริญศรี เครือวงศ์โรงเรียนบ้านป่าตาลกรรมการ
2. นางปราณี สุภาโรงเรียนอนุบาลแม่พริกกรรมการ
3. นางสาวมณฑลี เศรษฐวนิชย์โรงเรียนบ้านสมัยกรรมการ
4. นางสาวปิยรัตน์ คงปัญญาโรงเรียนบ้านอ้อวิทยากรรมการ
5. นางหนึ่งฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
6. นางเดือนฉาย นิลสวิทโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
7. นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณสพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
8. นางสุวารีย์ ยะนะเลิศสพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ แก้วอ้นโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
2. นายกฤษฎา มณีเชษฐาสพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
2. นายกฤษฎา มณีเชษฐาสพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นายวรวุฒิ แก้วอ้นโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางจิราภร แก้วอ้นโรงเรียนล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นายกฤษฎา มณีเชษฐาสพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
3. นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์สพป.ลำปาง เขต 2กรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิโรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา เกษมศรีโรงเรียนแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นายจิตกร ด้วงประสิทธิ์โรงเรียนทองทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายกิตติคุณ ธรรมวันทาโรงเรียนสันโป่งวิทยากรรมการ
4. นางสุรีย์ วิเศษโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางเบญจนันท์ สืบสุยะโรงเรียนบ้านสะพานหินกรรมการ
2. นางพัชรี ครุฑเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
3. นางหนึ่งฤทัย ไชยานนท์โรงเรียนเสริมขวาวิทยากรรมการ
4. นางจรรยา วิญญาโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
5. นางสมศรี บุตรดีโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางเกี๋ยงมา สิทธิพันธ์โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. นางพัชรี ครุฑเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนกรรมการ
3. นางจรรยา วิญญาโรงเรียนอนุบาลเกาะคากรรมการ
4. นางสมศรี บุตรดีโรงเรียนนายางวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางศิริญญา คำฟูบ้านนาโป่งกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ถึงสุขบ้านเด่นกรรมการ
3. นายภูชิต เกษมห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายเอกชัย จันทราชแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
6. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยอนุบาลเกาะคากรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายณัฐวุฒิ อินต๊ะกันบ้านนาเบี้ยกรรมการ
2. นายนพปฎล จิรากูลอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นายนิพนธ์ สุภาจันทร์บ้านแม่พริกบนกรรมการ
4. นายวุฒิการ เมธานันธ์อนุบาลแม่ทะกรรมการ
5. นายชลปภัส ปัญญาคำบ้านกิ๋วห้วยเบิกกรรมการ
6. นางสาวสุธารัตน์ สุกันศาลาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรพงษ์ บุญสมปานแม่ถอดวิทยากรรมการ
2. นางจิตติมา ก๋าทองไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
3. นายพีระพัชร์ มหาวรรณ์นาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายเศรษฐวุฒิ คัมภีพิทักษ์เสริมขวาวิทยากรรมการ
5. นายประนม กวางซีต้นธงวิทยากรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา ยินดีอนุบาลเกาะคากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ อินต๊ะกันบ้านนาเบี้ยกรรมการ
2. นายนพปฎล จิรากูลอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นายนิพนธ์ สุภาจันทร์บ้านแม่พริกบนกรรมการ
4. นายวุฒิการ เมธานันธ์อนุบาลแม่ทะกรรมการ
5. นายชลปภัส ปัญญาคำบ้านกิ๋วห้วยเบิกกรรมการ
6. นางสาวสุธารัตน์ สุกันศาลาวิทยากรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกวิทย์ ชัยลังกาบ้านท่ามะเกว๋นกรรมการ
2. นายพิทักษ์ เขื่อนใจชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิทองทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางสุดาดวง วงศ์ราษีชุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
5. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา ยินดีอนุบาลเกาะคากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางนุชวรินทร์ เปียประเสริฐบ้านสะพานหินกรรมการ
2. นางสาวนลินดา ด่านอินถาชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายพีระพัชร์ มหาวรรณ์นาครัวประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ทันใจอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางขนิษฐา ยินดีอนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นางสาววาสนา อิ่มจันทร์ผาปังวิทยากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจิภาลักษณ์ จันทราชล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางสาวลินดา ด่านอินถาชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสาวกุณฑล พันธู์สุขบ้านฮ่องห้ากรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ทันใจอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายสฤษฎิชัย ยะโสโภณวัดนาแก้วกรรมการ
6. นายเอกชัย จันทราชแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา อิ่มจันทร์ผาปังวิทยากรรมการ
2. นางอัญชลี ชัยเมืองมูลนายางวิทยากรรมการ
3. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยอนุบาลเกาะคากรรมการ
4. นายบรรจง บุญมาบ้านแม่ทานกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ ทันใจอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางจารุวรรณ กอบัวนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา อิ่มจันทร์ผาปังวิทยากรรมการ
2. นางอัญชลี ชัยเมืองมูลนายางวิทยากรรมการ
3. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยอนุบาลเกาะคากรรมการ
4. นายบรรจง บุญมาบ้านแม่ทานกรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ ทันใจอนุบาลเสริมงามกรรมการ
6. นางจารุวรรณ กอบัวนาบ้านไร่วิทยากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ อินต๊ะกันบ้านนาเบี้ยกรรมการ
2. นายนพปฎล จิรากูลอนุบาลสบปราบกรรมการ
3. นายนิพนธ์ สุภาจันทร์บ้านแม่พริกบนกรรมการ
4. นายวุฒิการ เมธานันธ์อนุบาลแม่ทะกรรมการ
5. นายชลปภัส ปัญญาคำบ้านกิ๋วห้วยเบิกกรรมการ
6. นางสาวสุธารัตน์ สุกันศาลาวิทยากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางศิริญญา คำฟูบ้านนาโป่งกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ถึงสุขบ้านเด่นกรรมการ
3. นายภูชิต เกษมห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายเอกชัย จันทราชแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
6. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยอนุบาลเกาะคากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางศิริญญา คำฟูบ้านนาโป่งกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ถึงสุขบ้านเด่นกรรมการ
3. นายภูชิต เกษมห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายเอกชัย จันทราชแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
6. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยอนุบาลเกาะคากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภาปางกุ่มวิทยากรรมการ
2. นายพิทักษ์ เขื่อนใจชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายภูชิต เกษมห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางสาวศรีรุ้ง สุทธิรินทร์อนุบาลแม่พริกกรรมการ
6. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยอนุบาลเกาะคากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร เตจ๊ะสุภาปางกุ่มวิทยากรรมการ
2. นายพิทักษ์ เขื่อนใจชุมชนบ้านจัววิทยากรรมการ
3. นายภูชิต เกษมห้วยมะเกลือวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ฝั้นเต็มอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางสาวศรีรุ้ง สุทธิรินทร์อนุบาลแม่พริกกรรมการ
6. นายสันติพงษ์ ชุ่มเชยอนุบาลเกาะคากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวบัวจันทร์ บุญสมแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นายนิกร อุดแควบ้านอุมลองกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ วงค์เหมยบ้านฮ่องห้ากรรมการ
4. นางเสงี่ยม คำดีบ้านเข้าซ้อนกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ไชยคันธาบ้านมั่วกรรมการ
6. นางผาสุก ปันคำบ้านแม่พริกบนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวบัวจันทร์ บุญสมแม่มอกวิทยากรรมการ
2. นายนิกร อุดแควบ้านอุมลองกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ วงค์เหมยบ้านฮ่องห้ากรรมการ
4. นางศิริวรรณ ไชยคันธาบ้านมั่วกรรมการ
5. นางเสงี่ยม คำดีบ้านเข้าซ้อนกรรมการ
6. นางผาสุก ปันคำบ้านแม่พริกบนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางจรรยาภรณ์ พนาเจือเพชรแสลมวิทยากรรมการ
2. นายพิชัย น้อยสะปุ่งบ้านแม่กัวะกรรมการ
3. นางสุนีย์ วงศ์ชัยชุุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
4. นางอัมพร อินต๊ะปัญโญป่าตันวิทยากรรมการ
5. นายเกษม กาวิโลบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
6. นางสมคิด ไทยสมัครนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจรรยาภรณ์ พนาเจือเพชรแสลมวิทยากรรมการ
2. นายพิชัย น้อยสะปุ๋งบ้านแม่กัวะกรรมการ
3. นางสุนีย์ วงศ์ชัยชุุมชนบ้านแม่ปุกรรมการ
4. นางอัมพร อินต๊ะปัญโญป่าตันวิทยากรรมการ
5. นายเกษม กาวิโลบ้านโป่งน้ำร้อนกรรมการ
6. นางสมคิด ไทยสมัครนาแก้วประชารัฐกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ มุขหริวัฒนานนท์บ้านหล่ายฮ่องปุ๊กรรมการ
2. นายกลิ่นร่ำ เจริญธุรเดชป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสุจินดา เทพแก้วอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นางพรพิมล แก้วจันโทบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือกรรมการ
5. นายพริ้งเภา อินตามาบ้านสองแควกรรมการ
6. นางเกษร สิงห์ชัยห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ มุขหริวัฒนานนท์บ้านหล่ายฮ่องปุ๊กรรมการ
2. นางกลิ่นร่ำ เจริญธุรเดชป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสุจินดา เทพแก้วอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นางพรพิมล แก้วจันโทบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือกรรมการ
5. นางพริ้งเภา อินตามาบ้านสองแควกรรมการ
6. นางเกษร สิงห์ชัยห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวสาเรศ กันทะสรบ้านน้ำดิบกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ อุบลศรีบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายสมโชค คำแสนบ้านนาคตกรรมการ
4. นางศรีนวล คำปวนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ อินตาคำศาลาวิทยากรรมการ
6. นางสมจิต อุปดีบ้านสมัยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายธนยศ สาริบุตรบ้านอุมลองกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ อินยาศรีป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสมจิต อุปดีบ้านสมัยกรรมการ
4. นางชูศรี เหล่มนำชัยอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายจักรแก้ว นิลสวิทชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงกรรมการ
6. นายธวัชชัย ทามณีวรรณแม่วะวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสาเรศ กันทะสรบ้านน้ำดิบกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ อุบลศรีบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายสมโชค คำแสนบ้านนาคตกรรมการ
4. นางศรีนวล คำปวนบ้านทุ่งต๋ำกรรมการ
5. นางสุภาวรรณ อินตาคำศาลาวิทยากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธนยศ สาริบุตรบ้านอุมลองกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ อินยาศรีป่าตันวิทยากรรมการ
3. นางสมจิต อุปดีบ้านสมัยกรรมการ
4. นางชูศรี เหล่มนำชัยอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นายจักรแก้ว นิลสวิทชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวงกรรมการ
6. นายธวัชชัย ทามณีวรรณแม่วะวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเบญจา อภิชัยบ้านเหล่ากรรมการ
2. นางรุ่งฟ้า ชัยเมืองมาชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางนงคราญ ลังกาดีบ้านนาดงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ยะเปียงอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางอรพรรณ คำวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสมยงค์ หล้าบัววงค์วัดนาแก้วกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเบญจา อภิชัยบ้านเหล่ากรรมการ
2. นางรุ่งฟ้า ชัยเมืองมาชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางนงคราญ ลังกาดีบ้านนาดงกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ยะเปียงอนุบาลเสริมงามกรรมการ
5. นางอรพรรณ คำวงศ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
6. นายสมยงค์ หล้าบัววงค์วัดนาแก้วกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุภิญญา กาจนะคงคาปางกุ่มวิทยากรรมการ
2. นางสาวนภาพร แสงแก้วบ้านแก่นกรรมการ
3. นางคนึงนิจ อยู่แจ่มบ้านหลุกกรรมการ
4. นางธิดาภรณ์ สุนทรวาทีบ้านแม่เชียงรายลุ่มกรรมการ
5. นางชโลบล แลกันทะสบต๋ำวิทยากรรมการ
6. นางสุพรทิพย์ จันทร์แก้วบ้านแม่ทะกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุภิญญา กาจนะคงคาปางกุ่มวิทยากรรมการ
2. นางสาวนภาพร แสงแก้วบ้านแก่นกรรมการ
3. นางคนึงนิจ อยู่แจ่มบ้านหลุกกรรมการ
4. นางธิดาภรณ์ สุนทรวาทีบ้านแม่เชียงรายลุ่มกรรมการ
5. นางชโลบล แลกันทะสบต๋ำวิทยากรรมการ
6. นางสุพรทิพย์ จันทร์แก้วบ้านแม่ทะกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนิ่มนวล พิจอมบุตรบ้านท่าเวียงกรรมการ
2. นางปิยฉัตร เสียงดีนายางวิทยากรรมการ
3. นางวิไล ธรรมศรบ้านนาต๋มกรรมการ
4. นางพูนศรี สร้อยสุวรรณศรีลังกาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรสุรางค์ ติ๊บประจาสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นางสาวเฟื่องลดา หมื่นธรรมชัยห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล พิจอมบุตรบ้านท่าเวียงกรรมการ
2. นางปิยฉัตร เสียงดีนายางวิทยากรรมการ
3. นางวิไล ธรรมศรบ้านนาต๋มกรรมการ
4. นางพูนศรี สร้อยสุวรรณบ้านกิ๋วห้วยเบิกกรรมการ
5. นางสาวอรสุรางค์ ติ๊บประจาสันโป่งวิทยากรรมการ
6. นางสาวเฟื่องลดา หมื่นธรรมชัยห้วยขี้นกวิทยากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายสุบิน เมืองอ้ายบ้านหัวน้ำกรรมการ
2. นางสาวพัชรีย์ ศรีชัยบ้านเด่นกรรมการ
3. นางณัฎฐา กาวิลเครือแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นางสมควร บุญเลิศบ้านสันป่าเปากรรมการ
5. นางวันทนา กันทะวงศ์บ้านป่งแพ่งกรรมการ
6. นางวิไล ขัดผาบบ้านท่าผากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุบิน เมืองอ้ายบ้านหัวน้ำกรรมการ
2. นางสาวพัชรีย์ ศรีชัยบ้านเด่นกรรมการ
3. นางณัฎฐา กาวิลเครือแม่เชียงรายวิทยากรรมการ
4. นางสมควร บุญเลิศบ้านสันป่าเปากรรมการ
5. นางวันทนา กันทะวงศ์บ้านปงแพ่งกรรมการ
6. นางวิไล ขัดผาบบ้านท่าผากรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางศุภัคภางค์ มุงเมืองบ้านสะพานหินกรรมการ
2. นางศรีเนียน ปวนโตบ้านแม่ปุงกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ยะเปียงอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นางพัชยา เครืออินต๊ะวัดนาแก้วกรรมการ
5. นางสาวมยุรี ศรีจันทร์อนุบาลสบปราบกรรมการ
6. นางบังอร บุญมาวงศ์อนุบาลแม่พริกกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจิตตินันท์ ตุ้ยหล้าห้วยแก้ววิทยากรรมการ
2. นางสุพร หมื่นตาบุตรบ้านน้ำโจ้กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ หลวงใหญ่วัดนาเอี้ยงกรรมการ
4. นางสันทนา อ้วนใสวังพร้าววิทยากรรมการ
5. นางจงกลนี ขันธิกุลไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวพัชราวรรณ วงศ์พิทักษ์แม่เชียงรายวิทยากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางดวงฤดี ขำมั่นบ้านท่าช้างกรรมการ
2. นางกัลยา เนตรแสงจันทร์บ้านแม่ทะกรรมการ
3. นางทองศรี ปากาศศรีลังกาวิทยากรรมการ
4. นางศศิธร ตันเจริญบ้านทุ่งขามกรรมการ
5. นางพัชรี ธรรมะวันทาบ้านแม่กัวะกรรมการ
6. นางรุ่งนภา ตาธิต้นธงวิทยากรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางมยุรี แก้วคำล้อมแรดวิทยากรรมการ
2. นางนิตธกา ปองรักษ์บ้านหลุกกรรมการ
3. นางขวัญใจ วงศ์ตั้งอนุบาลเสริมงามกรรมการ
4. นางวัชรียา ใจสิทธิ์อนุบาลเกาะคากรรมการ
5. นางจิตรลัดดา หลักแหลมนายางวิทยากรรมการ
6. นางจิตรประภา วงศ์เขื่อนแก้วผาปังวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันแก้ว มาน้อยทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวจุรีย์พร อำพันบ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันแก้ว มาน้อยทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์บ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจันแก้ว มาน้อยทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์บ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจันแก้ว มาน้อยทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์บ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจันแก้ว มาน้อยทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์บ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจันแก้ว มาน้อยทองทิพย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวจุรีย์พร อำพันธ์บ้านท่าเกวียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเรืองวิไล ประเวชบ้านสันป่าเปากรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน แสนคำบ้านหลุกกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ทาตันบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายนพดล แก้วฉายสันโป่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเรืองวิไล ประเวชบ้านสันป่าเปากรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน แสนคำบ้านหลุกกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ทาตันบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายนพดล แก้วฉายสันโป่งวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเรืองวิไล ประเวชบ้านสันป่าเปากรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน แสนคำบ้านหลุกกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ทาตันบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายนพดล แก้วฉายสันโป่งวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเรืองวิไล ประเวชบ้านสันป่าเปากรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน แสนคำบ้านหลุกกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ทาตันบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายนพดล แก้วฉายสันโป่งวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพวงทอง เนื่องอินต๊ะบ้านท่าเวียงกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพวงทอง เนื่องอินต๊ะบ้านท่าเวียงกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพวงทอง เนื่องอินต๊ะบ้านท่าเวียงกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง เนื่องอินต๊ะบ้านท่าเวียงกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง เนื่องอินต๊ะบ้านท่าเวียงกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง เนื่องอินต๊ะบ้านท่าเวียงกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพวงทอง เนื่องอินต๊ะบ้านท่าเวียงกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง เนื่องอินต๊ะบ้านท่าเวียงกรรมการ
2. นายวันชัย สุวรรณศรีไตรมิตรสามัคคีกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรพรรณ คำวงศ์บ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางสาวดอกไม้ ชัยมณีอนุบาลเกาะคากรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ธิดาบ้านสองแควใต้กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรพรรณ คำวงศ์นาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางสาวดอกไม้ ชัยมณีอนุบาลเกาะคากรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ธิดาบ้านสองแควใต้กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรพรรณ คำวงศ์บ้านนาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางสาวดอกไม้ ชัยมณีอนุบาลเกาะคากรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ ธิดาบ้านสองแควใต้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรวรรณ คำวงศ์นาแก้วประชารัฐกรรมการ
2. นางวรินทร์ทิพย์ สุระสะบ้านแม่เลียงกรรมการ
3. นางสุนีย์ ไฝ่เครือบ้านแม่ปะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]