หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 5 21 10
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 33 56 41
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 8 17 11
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 5 11 7
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 3 7 5
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 3 5 4
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 3 2
8 009 โรงเรียนต้นธงวิทยา 17 27 22
9 012 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 27 54 42
10 014 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 2 17 5
11 015 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 3 3 3
12 016 โรงเรียนนายางวิทยา 20 35 28
13 018 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 6 10 8
14 019 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 2 21 5
15 017 โรงเรียนบ้านก้อมหนองมุง 1 1 1
16 022 โรงเรียนบ้านจอมปิง 2 4 2
17 024 โรงเรียนบ้านดอนธรรม 5 14 10
18 023 โรงเรียนบ้านดอนไชย 0 0 0
19 033 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 4 16 8
20 034 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 4 23 8
21 032 โรงเรียนบ้านท่า 2 6 3
22 027 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 0 0 0
23 029 โรงเรียนบ้านท่าผา 4 13 8
24 030 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 0 0 0
25 026 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 0 0 0
26 031 โรงเรียนบ้านท่าเวียง 1 1 1
27 028 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 0 0 0
28 035 โรงเรียนบ้านนากวาง 2 3 3
29 037 โรงเรียนบ้านนาคต 4 9 4
30 038 โรงเรียนบ้านนาจะลา 0 0 0
31 039 โรงเรียนบ้านนาดง 0 0 0
32 040 โรงเรียนบ้านนาดู่ 2 4 3
33 041 โรงเรียนบ้านนาต๋ม 0 0 0
34 042 โรงเรียนบ้านนาบง 0 0 0
35 043 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1 2 1
36 036 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 10 25 16
37 045 โรงเรียนบ้านนาแส่ง-แม่ไฮ 0 0 0
38 044 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 2 7 3
39 047 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2 6 2
40 049 โรงเรียนบ้านน้ำหลง 4 27 10
41 046 โรงเรียนบ้านน้ำโจ้ 1 1 1
42 048 โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1 1 1
43 050 โรงเรียนบ้านบอม 0 0 0
44 053 โรงเรียนบ้านปง 0 0 0
45 051 โรงเรียนบ้านปงกา 0 0 0
46 052 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 0 0 0
47 055 โรงเรียนบ้านปางมะโอ 0 0 0
48 056 โรงเรียนบ้านปางอ้า 0 0 0
49 057 โรงเรียนบ้านป่าจ้ำ 0 0 0
50 058 โรงเรียนบ้านป่าตาล 8 12 12
51 054 โรงเรียนบ้านป่าแข 1 1 1
52 060 โรงเรียนบ้านผาแมว 1 1 1
53 080 โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง 2 2 2
54 081 โรงเรียนบ้านวังยาว 6 44 12
55 082 โรงเรียนบ้านวัฒนา 0 0 0
56 084 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 7 12 10
57 085 โรงเรียนบ้านสมัย 3 8 5
58 087 โรงเรียนบ้านสองแคว 0 0 0
59 086 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 6 13 11
60 088 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 3 3 3
61 089 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 9 11 10
62 090 โรงเรียนบ้านสันป่าเปา 0 0 0
63 091 โรงเรียนบ้านสันหลวง 0 0 0
64 092 โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 2 3 3
65 093 โรงเรียนบ้านสามขา 3 9 6
66 097 โรงเรียนบ้านหนอง 0 0 0
67 095 โรงเรียนบ้านหนองถ้อย 1 1 1
68 096 โรงเรียนบ้านหนองวัวแดง 0 0 0
69 094 โรงเรียนบ้านหนองเตา 3 4 4
70 098 โรงเรียนบ้านหลวง 0 0 0
71 100 โรงเรียนบ้านหลุก 10 23 13
72 099 โรงเรียนบ้านหล่ายฮ่องปุ๊ 0 0 0
73 101 โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 1 3 2
74 102 โรงเรียนบ้านหัวเสือ 0 0 0
75 110 โรงเรียนบ้านอุมลอง 2 6 4
76 109 โรงเรียนบ้านอุมลอง สบปราบ 5 9 6
77 108 โรงเรียนบ้านอ้อ 0 0 0
78 107 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 13 29 18
79 111 โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 0 0 0
80 021 โรงเรียนบ้านเข้าซ้อน 1 3 2
81 025 โรงเรียนบ้านเด่น 8 22 9
82 083 โรงเรียนบ้านเวียง 4 5 5
83 104 โรงเรียนบ้านเหล่า 6 10 9
84 103 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 1 1
85 020 โรงเรียนบ้านแก่น 0 0 0
86 061 โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 6 12 11
87 062 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 1 2 1
88 064 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 1 1 1
89 065 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 0 0 0
90 068 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 12 27 21
91 069 โรงเรียนบ้านแม่ทาน 3 14 8
92 070 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 0 0 0
93 071 โรงเรียนบ้านแม่ปุง 0 0 0
94 072 โรงเรียนบ้านแม่ผึ้ง 1 3 2
95 073 โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 13 19 18
96 077 โรงเรียนบ้านแม่วะ 0 0 0
97 076 โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 1 1 1
98 078 โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 1 1 1
99 079 โรงเรียนบ้านแม่ฮวก 0 0 0
100 063 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 2 4 2
101 066 โรงเรียนบ้านแม่เติน 2 4 4
102 067 โรงเรียนบ้านแม่เตี๊ยะ 0 0 0
103 074 โรงเรียนบ้านแม่เลียง 0 0 0
104 075 โรงเรียนบ้านแม่เลียงพัฒนา 1 10 1
105 059 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 4 26 10
106 105 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
107 106 โรงเรียนบ้านไหล่หิน 5 11 6
108 112 โรงเรียนปงหลวง 0 0 0
109 113 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 7 16 13
110 114 โรงเรียนป่าตันวิทยา 14 23 15
111 116 โรงเรียนผาปังวิทยา 22 38 27
112 123 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 10 30 13
113 124 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 8 18 14
114 125 โรงเรียนวังหินวิทยา 10 17 15
115 127 โรงเรียนวัดนาเอี้ยง 1 2 2
116 126 โรงเรียนวัดนาแก้ว 5 7 5
117 128 โรงเรียนวัดบ้านทุ่ง 0 0 0
118 129 โรงเรียนวัดป่าเหียง 0 0 0
119 130 โรงเรียนวัดมะกอก-นาบัว 0 0 0
120 131 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 3 14 6
121 132 โรงเรียนวัดสาแล 3 8 3
122 133 โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 1 1 1
123 134 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 12 30 17
124 136 โรงเรียนศาลาวิทยา 16 27 20
125 137 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 14 31 21
126 138 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 20 33 23
127 143 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 15 41 25
128 144 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 4 11 8
129 142 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 14 28 21
130 149 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 15 34 23
131 145 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 46 110 60
132 146 โรงเรียนอนุบาลเถิน 12 28 17
133 150 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 34 77 48
134 147 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 13 46 20
135 148 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 8 21 13
136 011 โรงเรียนเถิน-ท่าผา 0 0 0
137 139 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 16 27 23
138 140 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 3 6 5
139 119 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 12 58 31
140 120 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 9 22 16
141 121 โรงเรียนแม่มอกวิทยา 10 13 11
142 122 โรงเรียนแม่วะวิทยา 5 16 10
143 118 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 22 58 29
144 141 โรงเรียนแสลมวิทยา 10 25 18
145 010 โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 1 1 1
146 013 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 3 9 7
147 008 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา 3 4 4
148 115 โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 2 2 2
149 135 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 6 19 11
150 153 โรงเรียนสุนทรศึกษา 3 6 4
151 152 โรงเรียนอักษรศิลป์ 4 21 10
152 151 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 4 4 4
153 117 โรงเรียนเพ็ญจิตตพงษ์ 0 0 0
รวม 766 1802 1131
2933

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]