หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมการศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
ณ สพป.ลำปาง เขต 2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา โรงเรียนบ้านท่าผา โรงเรียนศาลาวิทยา
โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา และวัดไร่อ้อย
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายเดชะ ธีระตระกูล รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 รองประธานกรรมการ คณะการอำนวยการ  
3 นายประพันธ์ รินพล รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางสาวแสงแจ่ม เตชะโม่ง รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายสุเมธ วรรณรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายประพันธ์ รินพล รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
10 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
11 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
12 นายสมบัติ วันใจ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
13 นายสิงห์แก้ว ประเสริฐ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
14 นายบรรจง สลีวงศ์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
15 นายประจัญ คำภีระแปง ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
16 นายจำลอง ตันทา ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเสริมงาม กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
17 นายสมบัติ ธนทรัพย์ทวี กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
18 นางเพ็ญศรี บังเมฆ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
19 นางสาวนารีลักษณ์ แสนดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
20 นางสาวรุ่งเรือง ชูเจริญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
21 นางยุวนุช จันทราทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
22 นายสงวน รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
23 นางสาวมาลัยวัลย์ ปงกาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
24 นางชุลี ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
25 นายจินดา ฝั้นคำอ้าย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
26 นายมานพ ภัคเนียรนาท ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา ๑ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
27 นายปัญญา สุจริต ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา ๒ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
28 นายวรพันธ์ กัญญาเทพ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ ๒ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
29 นายมาโนช ชนะพยัคฆ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ ๓ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
30 นายผจญ ภักดีวิวัฒน์ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ ๔ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
31 นายสมคิด นาคกุล ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน ๓ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
32 นายธนัท สายต่างใจ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน ๒ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
33 นายเสน่ห์ คำสุทธิ ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน ๔ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
34 นายอุดม ธนะสาร ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอสบปราบ ๒ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
35 นายประธาน ยะเปียง ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเสริมงาม ๒ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
36 นางผ่องศรี ง้าวกาเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
37 นางโสภา สุภาสอน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
38 นางรักษ์สุดา คำดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
39 นางเกษณี ชำนาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
40 นายสาคร วลัยพรอนันต์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
41 นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
42 นางเทียมใจ เรือนสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
43 นางรัตนาภรณ์ คำเป็ก พนักงานธุรการ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
44 นางอุดมลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
45 นายโรจนินทร์ บุญญะสิริพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
46 นางสุวารีย์ ยะนะเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
47 นายสุเมธ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
48 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
49 นางจำเนียร แก้วคำน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
50 นางพรพิมล วิบูลย์มา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
51 นางพิมพ์นภา ศรีนวลฟูต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประสานงานและเลขานุการ  
52 นายประพันธ์ รินพล รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
53 นายโรจนินทร์ บุญญะสิริพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
54 นางอุดมลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
55 นางจำเนียร แก้วคำน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
56 นายจินดา ฝั้นคำอ้าย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
57 นางสุวารีย์ ยะนะเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
58 นายบุญโยง วงค์ลังกา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
59 นางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
60 นางปาณิศา คมนัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
61 นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
62 นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
63 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
64 นายสุเมธ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
65 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
66 นางพิมพ์นภา ศรีนวลฟูต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
67 นางพรพิมล วิบูลย์มา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
68 นายสวาท เกษณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
69 นายสมบัติ วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้วประชารัฐ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
70 นายปัญญา สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
71 นางธนัสสรณ์ ปินะจิรฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าผา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
72 นายวีระ ปงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพร้าววิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นายอดุลย์ เมืองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแควใต้ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นายชาติ เทพแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นายมนัส จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นายวัชรินทร์ คำกัมพล ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
77 นายเจริญ เรืองจิตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
78 นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
79 นางวัชรียา ใจสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
80 นางอารีรัตน์ เวสิยากุล ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
81 นางจรรยา วิญญา ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
82 นายณัฎฐ์ อินดาวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
83 นางสมพิศ รัตนวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
84 นางสุรีย์ วิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
85 นางนงลักษณ์ ต้นปลูก ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
86 นางนงลักษณ์ บังเมฆ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
87 นางปราณี เมืองคำ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
88 นายวุฒิเดช กำลังเก่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
89 นายราชันย์ เพียรการ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
90 นายกิติพงศ์ มะโน นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
91 นายวิชัย ถ่อมกาย นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
92 นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
93 นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
94 นางแสงจันทร์ บังเมฆ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
95 นางบุษยมาส สิทธิพรมณีวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
96 นางชุลี ตันทา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดยานพาหนะ  
97 นางพัชรนันท์ กิ่งก้ำ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดยานพาหนะ  
98 นายถนอม วิตา นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดยานพาหนะ  
99 นายกิตติพศ จันเต็ม หัวหน้าพนักงานขับรถ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดยานพาหนะ  
100 นายเจริญ วัทธศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดยานพาหนะ  
101 นายบุญส่ง กิ่งก้ำ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  
102 นางยุวนุช จันทราทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  
103 นายสงวน รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  
104 นางอำไพ ศรีหมื่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  
105 นางชื่่นใจ สอนสมบูรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  
106 นางภคมน พงษ์ภู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  
107 นางพรพิมล วิบูลย์มา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  
108 นางพิมพ์นภา ศรีนวลฟูต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  
109 นายประพันธ์ รินพล รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ  
110 นางสุปราณี อินต๊ะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ  
111 นางวัชร แสงเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ  
112 นางดวงจันทร์ สลีวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ  
113 นางภิรญา ธีระวุฒิพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ  
114 นางรุ่งนภา สายสุทธนาวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ  
115 นางเพียงใจ จันทิมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ  
116 นายสมบัติ วันใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้วประชารัฐ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
117 นางอภิรดี พยับทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
118 นางอัมรินทร์ บุญเอนก ครูโรงเรียนศาลาวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
119 นางสาววันวิสาข์ ท่าจันทร์ ครูโรงเรียนวัดนาแก้ว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
120 นางจันทนา กาญจนัมพะ ครูโรงเรียนศาลาวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
121 นายบุญเรือน หุ่นดี ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
122 นางเสาวรีย์ รินแก้วงาม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
123 นายพงษ์พันธ์ พรมพร้าว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
124 นางสาวทัศนาวรรณ ชลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
125 นางบุษยมาส สิทธิพรมณีวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
126 นางสาวปรางทิพย์ นามปวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
127 นางสาวพรผกา ต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
128 นางนงลักษณ์ ต้นปลูก ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
129 นางเจียมจิต ปรารถนา ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
130 นางอาภรณ์ สุจริต ครูโรงเรียนศาลาวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
131 นางอารีรัตน์ เวสิยากุล ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
132 นางศรีนวล สุปินราษฎร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
133 นางมัณฑนา เรืองจิตต์ ครูโรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
134 นางดวงจันทร์ จวรรณตูม ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
135 นางสาวธิดารัตน์ การิยา เจ้าหน้าที่ธุรกการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
136 นางสาวดวงเดือน คิดอ่าน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
137 นางสาวลไมพร ทิพย์กุมาร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
138 นางสาวอลิษา อริยะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
139 นางสาวอรรถจิมา คำน้ำนอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
140 นางสาวธนฝัน สุธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
141 นางสาวเอวลี ยอมวงศ์ดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
142 นางสาวนฤนาถ ความหมั่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
143 นางสาวพิมพ์วิภา นิลุบลไพบูลย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
144 นางสาวสุจิตรา ไชยเครื่อง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
145 นายภัทรพงศ์ จำปาวัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
146 นายอนันต์ สายคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
147 นางสาวละออง ศรีพรล้ำเลิศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
148 นางจันทร์เพ็ญ หาญแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
149 นางวีนา เทพเสนา ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายปฏิคม  
150 นางสาวแสงแจ่ม เตชะโม่ง รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
151 นายวีระ ปงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพร้าววิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
152 นางธิภาวดี เนาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ฮวก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
153 นางสุรีย์ วิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
154 นางสาวยุพา พรหมมา ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
155 นายจรูญ จวรรณตูม ผู้อำนวยการโรงเรียนสบต๋ำวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย  
156 นายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ่ม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย  
157 นายสมศักดิ์ สุมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะกอกนาบัว รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย  
158 นายวัชรินทร์ คำกัมพล ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย  
159 นายมนัส จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดจราจรและรักษาความปลอดภัย  
160 นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
161 นายธวัชชัย ฝั้นเต็ม ครูโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
162 นายสันติพงษ์ ชุ่มเชย ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
163 นายนพปฎล จิรากูล ครูโรงเรียนอนุบาลสบปราบ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
164 นายณงค์ ซาวเขียววงศ์ ครูโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
165 นายสวัสดิ์ ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนทองทิพย์วิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
166 นางสาววาสนา อิ่มจันทร์ ครูโรงเรียนผาปังวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
167 นางสาวณอาทิตยา จินะการ ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
168 นางสาวศิรภัสสร อัมพุธ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
169 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารข้อมูลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
170 นายเดชะ ธีระตระกูล รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน  
171 นายมานพ ภัคเนียรนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหล่หิน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน  
172 นายอนุมัติ ยอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ่ม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน  
173 นางสมศรี มุณีแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน  
174 นายชาติ เทพแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน  
175 นายสุชาติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน  
176 นางสาวยุพา พรหมมา ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน  
177 นางพัชรนันท์ กิ่งก้ำ ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน  
178 นางเริญจันทร์ แสงอ่อน ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน  
179 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน  
180 นางจรรยา วิญญา ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการภายในงาน  
181 นายสวาท เกษณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด  
182 นางอัมรินทร์ บุญเอนก ครูโรงเรียนศาลาวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด  
183 นางอรพินท์ ขอทะเสน ครูโรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด  
184 นางอรพรรณ คำวงศ์ ครูโรงเรียนนาแก้วประชารัฐ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด  
185 นางวิไล ขัดผาบ ครูโรงเรียนบ้านท่าผา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด  
186 นางอภิรดี พยับทอง ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด  
187 นางสมพิศ รัตนวิจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแสดงในพิธีเปิดและปิด  
188 นายสุเมธ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
189 นางสาวณัชชา ถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
190 นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
191 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
192 นายกฤษฎา มณีเชษฐา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]