สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะคา 27 9 5 1 41
2 อนุบาลเสริมงาม 24 7 2 1 33
3 ทองทิพย์วิทยา 21 3 1 0 25
4 ชุมชนบ้านจัววิทยา 16 6 2 2 24
5 สันโป่งวิทยา 12 5 0 2 17
6 ผาปังวิทยา 12 4 2 3 18
7 ศาลาวิทยา 12 4 0 0 16
8 ป่าตันวิทยา 12 2 0 0 14
9 ห้วยแก้ววิทยา 12 1 0 1 13
10 แม่ถอดวิทยา 12 0 0 0 12
11 แม่เชียงรายวิทยา 11 4 2 1 17
12 ต้นธงวิทยา 10 5 0 1 15
13 นายางวิทยา 10 4 3 2 17
14 บ้านอ้อวิทยา 10 2 1 0 13
15 อนุบาลสบปราบ 10 1 1 0 12
16 ศรีลังกาวิทยา 10 0 1 0 11
17 ห้วยขี้นกวิทยา 9 3 2 0 14
18 อนุบาลเถิน 9 2 1 0 12
19 แม่มอกวิทยา 9 1 0 0 10
20 แม่พุหอรบวิทยา 9 0 0 0 9
21 ล้อมแรดวิทยา 8 1 0 0 9
22 อนุบาลแม่พริก 8 0 0 0 8
23 สบต๋ำวิทยา 7 3 4 0 14
24 อนุบาลแม่ทะ 7 1 4 1 12
25 บ้านเด่น 7 1 0 0 8
26 บ้านป่าตาล 7 1 0 0 8
27 วังพร้าววิทยา 7 0 0 0 7
28 บ้านแม่พริกบน 6 4 2 0 12
29 บ้านหลุก 6 4 0 0 10
30 บ้านนาแก้วประชารัฐ 6 4 0 0 10
31 บ้านสะเลียมหวาน 6 2 0 1 8
32 บ้านเหล่า 6 0 0 0 6
33 เสริมขวาวิทยา 5 7 3 0 15
34 ชุมชนบ้านทุ่ง 5 2 1 0 8
35 วังหินวิทยา 5 2 1 0 8
36 ปางกุ่มวิทยา 5 1 1 0 7
37 บ้านสองแควใต้ 5 1 0 0 6
38 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 5 0 0 0 5
39 บ้านแม่ทะ 4 4 4 0 12
40 แสลมวิทยา 4 4 1 0 9
41 บ้านศาลาสามัคคี 4 2 0 1 6
42 กิ่วประชาวิทยา 4 1 0 0 5
43 แม่วะวิทยา 4 1 0 0 5
44 บ้านไหล่หิน 4 1 0 0 5
45 บ้านโป่งน้ำร้อน 4 0 0 0 4
46 บ้านเวียง 4 0 0 0 4
47 บ้านทุ่งต๋ำ 4 0 0 0 4
48 วัดนาแก้ว 4 0 0 0 4
49 ห้วยมะเกลือวิทยา 4 0 0 0 4
50 อักษรศิลป์ 4 0 0 0 4
51 บ้านแม่กัวะ 3 1 1 0 5
52 อ้อมอารีพิทยา 3 1 0 0 4
53 บ้านทุ่งขาม 3 1 0 0 4
54 บ้านท่าผา 3 1 0 0 4
55 บ้านน้ำหลง 3 1 0 0 4
56 บ้านแม่ทาน 3 0 0 0 3
57 นาบ้านไร่วิทยา 3 0 0 0 3
58 บ้านสามขา 3 0 0 0 3
59 เสริมซ้ายวิทยา 3 0 0 0 3
60 บ้านสมัย 3 0 0 0 3
61 สุนทรศึกษา 3 0 0 0 3
62 บ้านกิ่วห้วยเบิก 2 2 2 0 6
63 ชุมชนบ้านท่าแหน 2 2 0 0 4
64 บ้านวังยาว 2 2 0 0 4
65 บ้านอุมลอง สบปราบ 2 1 1 1 4
66 บ้านนาคต 2 1 1 0 4
67 บ้านหนองเตา 2 1 0 0 3
68 บ้านสะพานหิน 2 1 0 0 3
69 ไทยรัฐวิทยา 47 2 1 0 0 3
70 วัดสบแม่ทำ 2 1 0 0 3
71 ชุมชนบ้านมั่ว 2 1 0 0 3
72 นาครัวประชาสามัคคี 2 0 0 0 2
73 บ้านอุมลอง 2 0 0 0 2
74 บ้านน้ำดิบ 2 0 0 0 2
75 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 2 0 0 0 2
76 บ้านนากวาง 2 0 0 0 2
77 บ้านนาโป่ง 2 0 0 0 2
78 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 2 0 0 0 2
79 บ้านดอนธรรม 1 2 2 0 5
80 วัดสาแล 1 1 0 1 2
81 บ้านวังพร้าว-สบเรียง 1 1 0 0 2
82 บ้านท่า 1 1 0 0 2
83 ชุมชนบ้านแม่ปุ 1 1 0 0 2
84 บ้านนาดู่ 1 0 1 0 2
85 บ้านแม่เติน 1 0 1 0 2
86 ผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 1 0 1 0 2
87 ณัฐบรรจงวิทยา 1 0 1 0 2
88 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 0 0 0 1
89 บ้านนาเบี้ย 1 0 0 0 1
90 บ้านผาแมว 1 0 0 0 1
91 บ้านท่าเวียง 1 0 0 0 1
92 บ้านแม่ผึ้ง 1 0 0 0 1
93 บ้านน้ำโจ้ 1 0 0 0 1
94 บ้านเหล่ายาว 1 0 0 0 1
95 บ้านก้อมหนองมุง 1 0 0 0 1
96 บ้านป่าแข 1 0 0 0 1
97 บ้านหัวน้ำ 1 0 0 0 1
98 บ้านเข้าซ้อน 1 0 0 0 1
99 บ้านแม่กึ๊ด 1 0 0 0 1
100 บ้านแม่วะเด่นชัย 1 0 0 0 1
101 บ้านแม่เลียงพัฒนา 1 0 0 0 1
102 ไตรมิตรสามัคคี 1 0 0 0 1
103 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 0 1 1 0 2
104 บ้านแม่ตั๋ง 0 1 0 0 1
105 บ้านแม่หลง-สบจาง 0 1 0 0 1
106 วัดนาเอี้ยง 0 1 0 0 1
107 บ้านหนองถ้อย 0 1 0 0 1
108 บ้านจอมปิง 0 0 2 0 2
109 บ้านน้ำโทก-หัวดง 0 0 0 1 0
110 วัดหาดปู่ด้าย 0 0 0 0 0
รวม 507 139 58 20 724