สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะคา 24 9 5 1 38
2 อนุบาลเสริมงาม 24 7 2 1 33
3 ชุมชนบ้านจัววิทยา 16 6 2 2 24
4 ทองทิพย์วิทยา 16 3 1 0 20
5 สันโป่งวิทยา 12 5 0 2 17
6 ป่าตันวิทยา 12 2 0 0 14
7 ห้วยแก้ววิทยา 12 1 0 1 13
8 แม่ถอดวิทยา 12 0 0 0 12
9 ผาปังวิทยา 11 4 2 3 17
10 แม่เชียงรายวิทยา 11 4 2 1 17
11 ศาลาวิทยา 11 4 0 0 15
12 ต้นธงวิทยา 10 5 0 1 15
13 นายางวิทยา 10 4 3 2 17
14 บ้านอ้อวิทยา 10 2 1 0 13
15 อนุบาลสบปราบ 10 1 1 0 12
16 ศรีลังกาวิทยา 10 0 1 0 11
17 ห้วยขี้นกวิทยา 9 3 2 0 14
18 อนุบาลเถิน 9 2 1 0 12
19 แม่พุหอรบวิทยา 9 0 0 0 9
20 ล้อมแรดวิทยา 8 1 0 0 9
21 สบต๋ำวิทยา 7 3 4 0 14
22 อนุบาลแม่ทะ 7 1 4 1 12
23 บ้านป่าตาล 7 1 0 0 8
24 อนุบาลแม่พริก 7 0 0 0 7
25 บ้านแม่พริกบน 6 4 2 0 12
26 บ้านหลุก 6 4 0 0 10
27 บ้านนาแก้วประชารัฐ 6 4 0 0 10
28 บ้านสะเลียมหวาน 6 2 0 1 8
29 บ้านเหล่า 6 0 0 0 6
30 เสริมขวาวิทยา 5 7 3 0 15
31 วังหินวิทยา 5 2 1 0 8
32 ปางกุ่มวิทยา 5 1 1 0 7
33 ชุมชนบ้านทุ่ง 5 1 1 0 7
34 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 5 0 0 0 5
35 วังพร้าววิทยา 5 0 0 0 5
36 บ้านแม่ทะ 4 4 4 0 12
37 กิ่วประชาวิทยา 4 1 0 0 5
38 แม่วะวิทยา 4 1 0 0 5
39 บ้านเด่น 4 1 0 0 5
40 แม่มอกวิทยา 4 0 0 0 4
41 บ้านโป่งน้ำร้อน 4 0 0 0 4
42 บ้านเวียง 4 0 0 0 4
43 วัดนาแก้ว 4 0 0 0 4
44 ห้วยมะเกลือวิทยา 4 0 0 0 4
45 อักษรศิลป์ 4 0 0 0 4
46 แสลมวิทยา 3 4 0 0 7
47 บ้านแม่กัวะ 3 1 1 0 5
48 อ้อมอารีพิทยา 3 1 0 0 4
49 บ้านทุ่งขาม 3 1 0 0 4
50 บ้านท่าผา 3 1 0 0 4
51 บ้านสองแควใต้ 3 1 0 0 4
52 บ้านน้ำหลง 3 1 0 0 4
53 บ้านแม่ทาน 3 0 0 0 3
54 บ้านทุ่งต๋ำ 3 0 0 0 3
55 นาบ้านไร่วิทยา 3 0 0 0 3
56 บ้านสามขา 3 0 0 0 3
57 เสริมซ้ายวิทยา 3 0 0 0 3
58 บ้านสมัย 3 0 0 0 3
59 สุนทรศึกษา 3 0 0 0 3
60 บ้านกิ่วห้วยเบิก 2 2 2 0 6
61 ชุมชนบ้านท่าแหน 2 2 0 0 4
62 บ้านวังยาว 2 2 0 0 4
63 บ้านอุมลอง สบปราบ 2 1 1 1 4
64 บ้านนาคต 2 1 1 0 4
65 บ้านหนองเตา 2 1 0 0 3
66 บ้านสะพานหิน 2 1 0 0 3
67 ไทยรัฐวิทยา 47 2 1 0 0 3
68 บ้านไหล่หิน 2 1 0 0 3
69 วัดสบแม่ทำ 2 1 0 0 3
70 ชุมชนบ้านมั่ว 2 1 0 0 3
71 นาครัวประชาสามัคคี 2 0 0 0 2
72 บ้านอุมลอง 2 0 0 0 2
73 บ้านน้ำดิบ 2 0 0 0 2
74 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 2 0 0 0 2
75 บ้านนากวาง 2 0 0 0 2
76 บ้านนาโป่ง 2 0 0 0 2
77 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 2 0 0 0 2
78 บ้านดอนธรรม 1 2 2 0 5
79 บ้านศาลาสามัคคี 1 2 0 1 3
80 วัดสาแล 1 1 0 1 2
81 บ้านวังพร้าว-สบเรียง 1 1 0 0 2
82 บ้านท่า 1 1 0 0 2
83 ชุมชนบ้านแม่ปุ 1 1 0 0 2
84 บ้านนาดู่ 1 0 1 0 2
85 บ้านแม่เติน 1 0 1 0 2
86 ผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 1 0 1 0 2
87 ณัฐบรรจงวิทยา 1 0 1 0 2
88 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 0 0 0 1
89 บ้านนาเบี้ย 1 0 0 0 1
90 บ้านผาแมว 1 0 0 0 1
91 บ้านแม่ผึ้ง 1 0 0 0 1
92 บ้านน้ำโจ้ 1 0 0 0 1
93 บ้านเหล่ายาว 1 0 0 0 1
94 บ้านก้อมหนองมุง 1 0 0 0 1
95 บ้านป่าแข 1 0 0 0 1
96 บ้านหัวน้ำ 1 0 0 0 1
97 บ้านเข้าซ้อน 1 0 0 0 1
98 บ้านแม่กึ๊ด 1 0 0 0 1
99 บ้านแม่วะเด่นชัย 1 0 0 0 1
100 บ้านแม่เลียงพัฒนา 1 0 0 0 1
101 ไตรมิตรสามัคคี 1 0 0 0 1
102 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 0 1 1 0 2
103 บ้านแม่ตั๋ง 0 1 0 0 1
104 บ้านแม่หลง-สบจาง 0 1 0 0 1
105 วัดนาเอี้ยง 0 1 0 0 1
106 บ้านหนองถ้อย 0 1 0 0 1
107 บ้านจอมปิง 0 0 2 0 2
108 บ้านน้ำโทก-หัวดง 0 0 0 1 0
109 วัดหาดปู่ด้าย 0 0 0 0 0
รวม 476 137 57 20 690