สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเกาะคา 10 4 9 23 27 9 5 1 41
2 ทองทิพย์วิทยา 9 7 5 21 21 3 1 0 25
3 อนุบาลเสริมงาม 8 11 9 28 24 7 2 1 33
4 ศาลาวิทยา 7 6 1 14 12 4 0 0 16
5 แม่มอกวิทยา 7 3 0 10 9 1 0 0 10
6 ศรีลังกาวิทยา 7 0 3 10 10 0 1 0 11
7 ผาปังวิทยา 6 4 4 14 12 4 2 3 18
8 ห้วยแก้ววิทยา 5 5 3 13 12 1 0 1 13
9 บ้านอ้อวิทยา 5 5 2 12 10 2 1 0 13
10 ล้อมแรดวิทยา 5 2 0 7 8 1 0 0 9
11 อนุบาลเถิน 5 1 3 9 9 2 1 0 12
12 ป่าตันวิทยา 4 6 3 13 12 2 0 0 14
13 บ้านสะเลียมหวาน 4 5 0 9 6 2 0 1 8
14 แม่ถอดวิทยา 4 4 2 10 12 0 0 0 12
15 แม่พุหอรบวิทยา 4 3 2 9 9 0 0 0 9
16 บ้านหลุก 4 2 1 7 6 4 0 0 10
17 บ้านเหล่า 4 2 0 6 6 0 0 0 6
18 บ้านเด่น 4 0 3 7 7 1 0 0 8
19 สันโป่งวิทยา 3 4 4 11 12 5 0 2 17
20 แม่เชียงรายวิทยา 3 3 3 9 11 4 2 1 17
21 อนุบาลสบปราบ 3 3 0 6 10 1 1 0 12
22 ปางกุ่มวิทยา 3 2 2 7 5 1 1 0 7
23 บ้านศาลาสามัคคี 3 1 1 5 4 2 0 1 6
24 ศักดิ์สุนันท์วิทยา 3 0 1 4 5 0 0 0 5
25 อนุบาลแม่พริก 3 0 0 3 8 0 0 0 8
26 ชุมชนบ้านจัววิทยา 2 8 2 12 16 6 2 2 24
27 ห้วยขี้นกวิทยา 2 4 4 10 9 3 2 0 14
28 ต้นธงวิทยา 2 4 2 8 10 5 0 1 15
29 อนุบาลแม่ทะ 2 4 1 7 7 1 4 1 12
30 วังพร้าววิทยา 2 4 1 7 7 0 0 0 7
31 นายางวิทยา 2 3 3 8 10 4 3 2 17
32 บ้านป่าตาล 2 2 3 7 7 1 0 0 8
33 แสลมวิทยา 2 2 2 6 4 4 1 0 9
34 ชุมชนบ้านทุ่ง 2 2 1 5 5 2 1 0 8
35 กิ่วประชาวิทยา 2 2 1 5 4 1 0 0 5
36 แม่วะวิทยา 2 2 1 5 4 1 0 0 5
37 บ้านโป่งน้ำร้อน 2 2 0 4 4 0 0 0 4
38 วังหินวิทยา 2 1 2 5 5 2 1 0 8
39 บ้านสองแควใต้ 2 1 2 5 5 1 0 0 6
40 บ้านเวียง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
41 อ้อมอารีพิทยา 2 1 1 4 3 1 0 0 4
42 บ้านไหล่หิน 2 1 0 3 4 1 0 0 5
43 บ้านทุ่งต๋ำ 2 1 0 3 4 0 0 0 4
44 บ้านแม่ทาน 2 1 0 3 3 0 0 0 3
45 สบต๋ำวิทยา 2 0 5 7 7 3 4 0 14
46 บ้านหนองเตา 2 0 1 3 2 1 0 0 3
47 วัดนาแก้ว 2 0 0 2 4 0 0 0 4
48 บ้านสะพานหิน 2 0 0 2 2 1 0 0 3
49 นาครัวประชาสามัคคี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
50 บ้านนาแก้วประชารัฐ 1 3 3 7 6 4 0 0 10
51 ห้วยมะเกลือวิทยา 1 3 0 4 4 0 0 0 4
52 บ้านแม่ทะ 1 2 3 6 4 4 4 0 12
53 บ้านแม่พริกบน 1 2 2 5 6 4 2 0 12
54 อักษรศิลป์ 1 2 0 3 4 0 0 0 4
55 บ้านทุ่งขาม 1 1 0 2 3 1 0 0 4
56 บ้านอุมลอง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
57 บ้านกิ่วห้วยเบิก 1 0 4 5 2 2 2 0 6
58 เสริมขวาวิทยา 1 0 3 4 5 7 3 0 15
59 บ้านท่าผา 1 0 2 3 3 1 0 0 4
60 นาบ้านไร่วิทยา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
61 บ้านสามขา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
62 เสริมซ้ายวิทยา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
63 ชุมชนบ้านท่าแหน 1 0 1 2 2 2 0 0 4
64 บ้านวังพร้าว-สบเรียง 1 0 1 2 1 1 0 0 2
65 บ้านนาดู่ 1 0 1 2 1 0 1 0 2
66 บ้านวังยาว 1 0 0 1 2 2 0 0 4
67 บ้านแม่เติน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
68 ผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
69 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านนาเบี้ย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านผาแมว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านอุมลอง สบปราบ 0 2 1 3 2 1 1 1 4
73 บ้านสมัย 0 2 0 2 3 0 0 0 3
74 ไทยรัฐวิทยา 47 0 2 0 2 2 1 0 0 3
75 บ้านน้ำดิบ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
76 บ้านนาคต 0 1 1 2 2 1 1 0 4
77 บ้านท่า 0 1 1 2 1 1 0 0 2
78 ณัฐบรรจงวิทยา 0 1 1 2 1 0 1 0 2
79 วัดสบแม่ทำ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
80 บ้านดอนธรรม 0 1 0 1 1 2 2 0 5
81 บ้านท่าเวียง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านแม่ผึ้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านแม่ตั๋ง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
84 บ้านแม่หลง-สบจาง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
85 วัดนาเอี้ยง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
86 บ้านแม่กัวะ 0 0 2 2 3 1 1 0 5
87 บ้านน้ำหลง 0 0 2 2 3 1 0 0 4
88 สุนทรศึกษา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
89 ชุมชนบ้านมั่ว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
90 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
91 บ้านนากวาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
92 บ้านนาโป่ง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
93 วัดสาแล 0 0 1 1 1 1 0 1 2
94 ชุมชนบ้านแม่ปุ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
95 บ้านน้ำโจ้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 บ้านเหล่ายาว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
98 บ้านก้อมหนองมุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 บ้านป่าแข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านหัวน้ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านเข้าซ้อน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านแม่กึ๊ด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 บ้านแม่วะเด่นชัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 บ้านแม่เลียงพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 ไตรมิตรสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
107 บ้านหนองถ้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านจอมปิง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
109 บ้านน้ำโทก-หัวดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 วัดหาดปู่ด้าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 193 161 134 488 507 139 58 20 704