รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมการศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
ณ สพป.ลำปาง เขต 2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา โรงเรียนบ้านท่าผา โรงเรียนศาลาวิทยา
โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา และวัดไร่อ้อย
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพร้าว-สบเรียง 1. เด็กหญิงอ้อมฟ้า  เป็งปราบคำ
 
1. นางอรพิน  ธนะสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงไอริณ  วงศ์จินา
 
1. นางสมศรี  บุตรดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาแก้ว 1. เด็กหญิงวรัญญา  คำทำมา
 
1. นางสุจิตา  สุริยะมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงชนัญญา  หลิดชิววงศ์
 
1. นางวณิชพร  สัตยารักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงณัฐพร   รอดจำรูญ
 
1. นางเย็นจิต  มุ่งเหมือย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ศรีษะใบ
 
1. นางอาภรณ์  สุจริต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงพิชญาณัฎฐ์  ไทยกรรณ์
 
1. นางสาวชุติภัทร  เทพสุทะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กหญิงอรัญญา  ตาคำปัญญา
 
1. นางฟองแก้ว  เชื้อจิ๋ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิื  วงษพันธ์
 
1. นางจิราภร  แก้วอ้น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   เดชะคำภู
2. เด็กหญิงศุลิพร  สิทธิวงศ์
3. เด็กหญิงสุรัสดา   ตาอ้ายเทือก
 
1. นางจุติญา  ศรีเจริญกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงพรภิมล  ใจยา
2. เด็กหญิงอริสรา  จินะกะ
 
1. นางสาวสนธยา  หล่อเสถียร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติกา  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงจิตตา  สิงห์รอด
 
1. นางสาวธันย์นิชา  ตันแดง
2. นางสาวเกษร  จิวเดช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  กาวงศ์อ้าย
 
1. นายสมัย  สานอินจักร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กชายธรรมรัตน์  สุทธรินทร์
 
1. นายเจน  สนิทวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. นางสาวนิธชา   ทาน้อย
 
1. นางแสงดาว  บุญมา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  ชัยชมวงศ์
2. เด็กชายปณิธิ  วงศ์คำ
3. เด็กชายอริยะ  วงษพันธ์
 
1. นางสาววิยะดา  จันทน์โรจน์
2. นางศรัณย์พร  ตระกูลดนย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. นางสาวกัลยา   มัลลัย
2. เด็กชายวุฒิชัย   สอนเตจา
3. เด็กหญิงอนุชรา  ไชยวงศ์สาย
 
1. นางแสงดาว  บุญมา
2. นางวรารัตน์  ศิริชุ่ม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ชุมภูบาง
2. เด็กหญิงจิตตินี   เอ้ยวัน
3. เด็กชายอรรณพ   อ่อนน้อม
 
1. นางสาวพรทิพย์  วงศ์สุติ๊บ
2. นางสาวปิยะนุช  บุญมาวงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงบุษกร  ชมภูฟู
2. เด็กหญิงผริตา  ใจยา
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  ช่วยไทย
 
1. นางกฤษยาภรณ์  ศรีเทพ
2. นายกิตติพันธ์   ติ๊บแปง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เคล้าโคลน
2. เด็กชายผดุงเกียรติ  ปันมูล
 
1. นายประดิษฐ์  เป็นแผ่น
2. นายสมพงษ์  เรืองประเสริฐ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นายนภสินธุ์   คำภิละวงศ์
2. นายวัชระ   เกษรพรม
 
1. นายเกษม  สิทธิวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิยา  ยะหัวฝาย
 
1. นางสาวชนมณี  อินวัน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายสุรพงษ์   วงค์คำลือ
 
1. นางนิตย์รดี   รัตนา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  โปธิปัน
 
1. นายบุญราช  วังเวียง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วันแก้ว
2. เด็กหญิงดาวรรณ์  เขียวมนต์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ลือโสภา
 
1. นางอรชร  มูลศรี
2. นายสมคิด  นาคกุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. นายฐิติกรณ์   อัครจันทร์
2. นายมิ่งแมน   ซื่อตรง
3. นายอภินันท์   เปี้ยกาศ
 
1. นายจำเรียง  จิระโพธิ์
2. นางสายหยุด  ธนสิทธิ์สุนทร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกานต์  วงศ์เครือ
2. เด็กหญิงนิชานันท์   คำภิระยศ
3. เด็กชายอภิเชษฐ์   อินทรา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำภิโร
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินจุ้มสาย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทิวงศ์ษา
2. เด็กหญิงธิติสุดา  กาวิละมูล
3. เด็กหญิงสิรีธร  เต็งมณี
 
1. นางสาวเมวิกา  โปทะวงค์
2. นางอรทัย  ชัยวิลยศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  แชงขุนทด
2. เด็กชายธีรวัฒน์  มะโนสม
3. เด็กชายสิทธิโชค   บัวแดง
 
1. นางสาวโสภา  กุลาวงศ์
2. นางพรจนา  มีเดช
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  มูลเมือง
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ไชยวันดี
3. เด็กชายพิทักษ์สิทธิ์  ศรีคำภา
 
1. นายมติ  ศิริพันธุ์
2. นางสาววิยะดา  แก้วยา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงรัฐติกาต์  สุภา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศุสุขประเสริฐ
3. เด็กชายโภคิน  คำภิระ
 
1. นายจักรวาลย์  สืบปัญญา
2. นางสาวนฤมล  มีคติ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทัศนีย์
2. เด็กหญิงสุวิสา  ปัญญาผ่องใส
3. เด็กหญิงเกวลิน  มนทาน้อย
 
1. นางสาวพรรณรมณ  ภิระ
2. นายไพโรจน์  เสรีวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นายธนวัฒน์  ศรีประจันต์
2. นายวรเมธ  สืบใจถา
 
1. นายพิทักษ์  ลำขาว
2. นางลัดดาวัลย์  ลำขาว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  หมื่นจันทร์
2. เด็กหญิงณิชา  อรินทร์ทอน
 
1. นางแสงอรุณ   พรหมเสน
2. นายบุญนพดล  แก้วดวงตา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เติน 1. เด็กชายชัชชัย  ทิพย์ก๋า
2. เด็กชายสามารถ  -
 
1. นางสาวพรทิพย์  สุนทรประสิทธิ์
2. นางธิดารัตน์  หน่อแก้ว
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายกรกรต  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายพงศธร   ปงก๋าวงค์
 
1. นายธวัชชัย  ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายจักรกริช  คำวงศ์กา
2. เด็กชายชินบุตร  ทิศจิ๋ว
 
1. นายนพรัตน์  เครือปัญญา
2. นายจรวน  ใจแสน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ตาวตา
2. เด็กชายอนุชิต  ใจหมื่น
 
1. นายอิสระ  วัจนะประดิษฐ์
2. นายชัยวัธน์  พุทธวงค์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายพีรวัฒน์   กันตาวงศ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เปี้ยกาศ
 
1. นายจำเรียง  จิระโพธิ์
2. นายสิทธิโชค   สุขวิสิทธิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  น้อยพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสหฤทัย  เขียวถา
4. เด็กหญิงสุภาพร  เขียวถา
5. เด็กหญิงอทิตยา  ปลัดใจ
 
1. นางสมพร  อินคำสืบ
2. นายขจรเกียรติ  คำเสน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำเงิน
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  ใจมา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  กาดีวงศ์
4. เด็กหญิงสรัลชนา  สุรินทร์
5. เด็กหญิงอรพิน  แสนปินตา
 
1. นางสมพร  อินคำสืบ
2. นายขจรเกียรติ  คำเสน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. นางสาวจารุววณ  ศรีจันทร์
2. นางสาวจีระนันท์  นวลสม
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์   วงศ์แปง
4. นางสาวธัญญารัตน์  ยะเปียง
5. นางสาวอภัสรา  เรือนชมพู
 
1. นางสาวสุลิทัย  จักร์คำ
2. นายสมบูรณ์  คนซื่อ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กชายฐิติวัสส์  อ่วมนุ้ย
2. เด็กหญิงธัญชนก  รัตน์เจริญ
3. เด็กชายธันวา  กันทะมาดา
4. เด็กชายวชิระ  ข้อทน
5. เด็กหญิงวนัสนันท์  สายเขื่อนแก้ว
 
1. นายสุคนธ์  สิทธิแปง
2. นางสาวเฟื่องลดา  หมื่นธรรมชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายทวี  วันดู
2. เด็กหญิงรินธิดา  เอดีแซ
3. เด็กหญิงวิจิตตรา  เอี่ยมรอด
4. เด็กชายศิรศักดิ์  อุ่นอ้าย
5. เด็กชายเขตอุดมศักดิ์  ปุ๊ดติ๊บ
 
1. นางสาวปุณณภา  ไพบูลย์
2. นายวรัท  สมวงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ป้อไชยยะ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ไทยเหนือ
3. เด็กหญิงคีตภัฒน์  ใจวงศ์
4. เด็กชายประกายกร  หอมเย็น
5. เด็กหญิงสุภาดา  อุดดี
 
1. นางกัญญนันทน์  วงศ์ทองจันทร์
2. นางสุชาดา  เสมอวงศ์ติ๊บ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. นายธิติ   ปัญญาพูล
2. นางสาวปฐวีกานต์   ชัยยะ
3. นายภานุวัฒน์   ใจเดช
4. นางสาววรพรดา   กันตาวงศ์
5. นางสาวอรจิรา   จันทิมา
 
1. นายเอกชัย  จันทราช
2. นางณัฏฐา  กาวิลเครือ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 1. เด็กชายกิตติมศักดิ์  ไกรวาปี
2. เด็กหญิงคณิตา  ชุมภูน้อย
3. เด็กชายชินบุตร  คำภีระ
4. เด็กหญิงนฤสรณ์  อินต๊ะจักร
5. เด็กชายอภิเชษฐ์  เทพนันตา
 
1. นายจักรกฤษณ์  จันทร์ดวง
2. นางบัวเพชร  สัญญาเขื่อน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 1. เด็กชายกฤษฎากร  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงจณิตา  ใจยา
3. เด็กชายจักรีพันธ์  อุดทาคำ
4. เด็กหญิงญาณิศา  ลาดปาละ
5. เด็กชายณัฐนันท์  จอมใจ
6. เด็กชายธนพล  สกุลสืบไพศาล
7. เด็กชายธวัชชัย  ใจบุญมา
8. เด็กหญิงประภัสสร  กล่อมกมล
9. เด็กหญิงปานวาด  พิณพงษ์
10. เด็กชายพัชรพงษ์  ฟูเอี้ยง
11. เด็กชายพัชรพล  ขัดทะเสมา
12. เด็กชายภูริภัทร  อุดทาคำ
13. เด็กหญิงมนัสนันท์  ถาแก้ว
14. เด็กชายวัชรพล  ชุ่มธิ
15. เด็กหญิงศุภิกา   ชุ่มธิ
16. เด็กหญิงสิรินทร  ใหม่โปธิ
17. เด็กหญิงสุวิมล  เจริญ
18. เด็กหญิงอรัญญา  จอมใจ
19. เด็กหญิงเปรมฤดี  ชุ่มธิ
20. เด็กชายไกรศร  สุขเจริญ
 
1. นายสมาน  คำปวน
2. นางศรีนวล  คำปวน
3. นางนงลักษณ์  ตาเมืองมูล
4. นางสาวสุจิณณา  สุทธิแสน
5. นางสาววราภรณ์  มณีอรุณ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ทิพย์แก้ว
 
1. นางภัทรศรี  บุญสูง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  อินทร์นวล
 
1. นางสาวบัวจันทร์  บุญสม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาแก้ว 1. เด็กชายณัชพล  พรมตัว
 
1. นางบุญนัด  ขุนเสถียร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ชัยหมอน
2. เด็กชายธีรภัทร์  จันยวงแก้ว
 
1. นางมยุรี  ทองประเสริฐ
2. นางวารุณี  เพ็ชรแจ้ง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กหญิงพลอยพรรณราย  ทิตาวงศ์
2. เด็กชายรชต  ดำรงค์อนุกูล
 
1. นางมยุรี  ทองประเสริฐ
2. นางวารุณี  เพ็ชรแจ้ง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายกชกร  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงอัจฉราภา  พรวิจิตร
 
1. นางอำนวยพร  สลีวงศ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  มูลมา
2. เด็กหญิงจิณณพัต  มาลีแก้ว
3. เด็กหญิงณัชชา  ญาณะเหล็ก
4. เด็กหญิงธันย์ชนก  วงศ์ยาเป็ง
5. เด็กหญิงปุณพจนา  คำมูลเปี้ย
6. เด็กหญิงพินทุอร  ชารัมย์
7. เด็กหญิงมาลีวัลย์  ปินตามูล
8. เด็กหญิงวรารัตน์  คำแสน
9. เด็กหญิงวลัยพร  อินชูพงศ์
10. เด็กหญิงศิรินทิพย์  เข้มขัน
 
1. นางวารุณี  เพ็ชรแจ้ง
2. นางสาวจิรัชญา  คำวังเงี้ยว
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงชญามล   วงศ์จา
3. เด็กหญิงชนิสรา  เครือเทพ
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เขื่อนแก้ว
5. เด็กชายธนกฤต  เถายศ
6. เด็กหญิงปรีลดา  สมุทธวงศ์
7. เด็กหญิงปางทิพย์  หอมกระโทก
8. เด็กหญิงพิพพ์กานต์  สายอุปราช
9. เด็กชายภานุวัฒน์  พรหมเทพ
10. เด็กหญิงยุวรินทร์  วงศ์ฟู
11. เด็กหญิงวชิรญาณ์  มหาวัน
12. เด็กหญิงวรีย์พร   โยธา
13. เด็กหญิงอภิชญา  ท้าวตื้อ
14. เด็กหญิงอริษา  จันต๊ะจี๋
15. เด็กหญิงเบญญาภา  เปียกสันเทียะ
 
1. นายพีระพัชร์  มหาวรรณ์
2. นางจันทร์ศรี  วิรุณวราทิพย์
3. นางเทียมจันทร์  วงศ์นันตา
4. นางเพ็ญศรี  ศิริชยพงศ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายกวินพันธ์  ดีงาม
2. เด็กหญิงจินตนาพร  สีอ่อน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สืบใจถา
4. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วประดับ
5. เด็กชายธีรนัย  สุภาเรือง
6. เด็กหญิงนงลักษณ์  น้อยผ่อง
7. เด็กชายนพรัตน์  เรือนหลู่
8. เด็กชายนภาสรรค์  ตาลลำพน
9. เด็กชายพลภัทร  วงศ์จิ๋วบุตร
10. เด็กชายพัชรพล  จินะละ
11. เด็กชายวสันต์  มะโนสม
12. เด็กชายวัชรไพฑูรย์  มีมาก
13. เด็กชายศุภฤกษ์  ขันคำ
14. เด็กหญิงสุธีมนต์  นิรุธ
15. เด็กหญิงอารีญา  คำพระบุรี
 
1. นายพรชัย  จินะทา
2. นายวีระพล  อินต๊ะปะ
3. นางสาวนภาพร  รจิตแก้ว
4. นางสาวสุกัญญา  เกษมศรี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 1. เด็กหญิงมณฑิตา  มาหล้า
2. เด็กหญิงสรุชา  ตานะทา
 
1. นางอุทุมพร  สุภาจันทร์
2. นายนิพนธ์  สุภาจันทร์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญจน์นิกข์  อ้วนคำ
2. เด็กหญิงสุวัลวลี  สืบศรีวิชัย
 
1. นายมานพ  ทิวงศ์ษา
2. นายถวัลย์  ลีลาศ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายชนนฒ์  บุญแสน
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงพีรณัฐ   วงศ์เมือง
 
1. นายธานี   มณีจันทรา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงพิสมัย    สิทธิ
 
1. นายไพโรจน์  พงษ์บุผา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายอัครชัย  ดอกบัว
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงณัฐชา   หมูแก้ว
 
1. นายธานี   มณีจันทรา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงภีรฏิยา  ใจอ้าย
 
1. นางพรอำไพ  วงศ์เรือน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายชาติชาย  จันทราช
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. นางสาวภัทริกา  จันต๊ะวงศ์
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หมั่นตรอง
2. เด็กหญิงอภิชญา  ป้องกา
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นางสาวปุณยาพร  ขัดทาน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายจิรายุ  เครือวงศ์จันทร์
2. เด็กชายอภิวัตร  ยะสุวรรณ
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นางเบญจา  อภิชัย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกา   สายจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาณี   ปัญญาเครือ
 
1. นายปริญญา  กลั่นตา
2. นางสาวสุภาภรณ์  หงษ์หิรัญ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายกำพล  ใอระนะ
 
1. นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์เวียน
2. เด็กหญิงวิรัลยา  แก้วกว้าง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ขัดทาน
 
1. นางดวงใจ  คงคชวรรณ
2. นางพิชา  พิพัฒน์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายปฏิหารย์  การดื่ม
2. เด็กชายรณกร  รอดสุดแรง
3. เด็กหญิงศดานันท์  วงศ์มา
 
1. นางดวงใจ  คงคชวรรณ
2. นางกรานต์จนา  แก้วพิลา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. นายจิระศักดิ์  ทาริยะชัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญคำ
3. เด็กชายธนันชัย  จีนามูล
 
1. นางธิติพร   ใจอาษา
2. นางสุปรานี  เครือปัญญา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายปรภัทร  ศรีวิชัยวงศ์
 
1. นายจักรวาลย์  สืบปัญญา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  ยาวังเสน
 
1. นายกัณหา  ถนอมจิตร์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายวศิน  ต๊ะวัน
 
1. นางสาวนฤมล  มีคติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กชายมนัสนันท์  คงมั่น
 
1. นางสาวนฤมล  มีคติ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐินี  กุณาบุตร
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  ตั๋นเต๋
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เขินแก้ว
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียง 1. เด็กหญิงพันธนันท์  กาศโอสถ
 
1. นางสาวณิชชรีย์  จำปา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ถีนา
 
1. นายกัณหา  ถนอมจิตร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายโชคทวี  ไชยวงค์
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายนนท์ฐิชัย  ทอนโพธิ์แก้ว
 
1. นายธิปัตย์  สาระมนต์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  คำปัน
 
1. นายรังสิต  ไชยวรรณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียง 1. เด็กชายกนกพล  เริงจักร์
 
1. นางสาวณิชชรีย์  จำปา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแมว 1. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  วงศ์มี
 
1. นายเจษฎาพงษ์  เสมอวงศ์ติ๊บ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายธีรภัทร  จันต๊ะวงศ์
 
1. นางสาวอาไพพรรณ  จันทราช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตา 1. เด็กหญิงกิตติกา  เชียงเกตุ
 
1. นางสาวเยาวภา  พรมทา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. นายจักรพล  วรรณเครือ
 
1. นางเกี๋ยงมา  สิทธิพันธ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  คำปัน
 
1. นายรังสิต  ไชยวรรณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายภูธเรศ  ไชยเมืองชื่น
 
1. นายธีรพล  หมื่นโฮ้ง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงรดาธร  หลีแก้วสาย
 
1. นางนุภารัตน์  สุริยะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายอักษรศิลป์  คำสม
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทราช
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงมาร์ติน่า  ปุ๊ดสร้อย
 
1. นางสาวพัชรี  จันทร์หอม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายอักษรศิลป์  คำสม
 
1. นางสาวอัจฉรา  จันทราช
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงศุภเนตร  แก้วคำพัน
 
1. นายชัชชัย  เทพนามวงค์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กชายคุณานนท์  ตุ่นแจ้
 
1. นายขจรเกียรติ  คำเสน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตา 1. เด็กหญิงกิตติกา  เชียงเกตุ
 
1. นางภัทรานิษฐ์  เทพิกัน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ดวงดีวงค์
2. เด็กชายกาวเจี่ยว  จันทร์วรรณ
3. เด็กชายกิตติพงษ์  สีคำดี
4. เด็กชายจักริน  เกี๋ยงเลน
5. เด็กหญิงจันทิรา  จันทิวงค์
6. เด็กชายชัยวรรณ  กันทะมา
7. เด็กหญิงฐิตาภา  ก๋าคำ
8. เด็กชายณัฐภัทร  โสพัฒน์
9. เด็กหญิงณิชากร  พรมวัง
10. เด็กชายตะวัน  วงศ์หอม
11. เด็กชายทินภัทร  บุญช่วย
12. เด็กหญิงทิภากร  พุ่มพวง
13. เด็กชายทิวัตถ์  กันทะมา
14. เด็กชายธนกฤต  พงศ์ชนะกุล
15. เด็กหญิงธัญชนก  ขันนันตา
16. เด็กชายธิติวุฒิ  อินจันทร์
17. เด็กชายบรรพต  กุตัน
18. เด็กหญิงปทิตตา  ตุ่นแจ้
19. เด็กชายพงศภัค  พูลทอง
20. เด็กชายพนากร  ป้อตะมา
21. เด็กหญิงพัชริดา  ขันนันตา
22. เด็กชายพันกร  ขันนันตา
23. เด็กหญิงพิชญา  วงค์นันชัย
24. เด็กหญิงพิชุดา  ใจวงศ์
25. เด็กหญิงฟ้าใส  วงศ์หอม
26. เด็กชายรัฐณรงค์  คำวัน
27. เด็กหญิงรัตติกาล  สายนวน
28. เด็กหญิงวราพร  มงคลไชยเจริญ
29. เด็กชายวรุธ  สอนอินต๊ะ
30. เด็กชายศักดา  มณีรัตน์
31. เด็กชายสรธัญ  เรือนคำ
32. เด็กหญิงสุภัสสร  สีคำดี
33. เด็กชายอนุพงษ์  ตาเตจ๊ะ
34. เด็กชายอัครา  เทพอุด
35. เด็กหญิงอัจฉรา  ใจวงศ์
36. เด็กชายโชกุล  จั่นอยู่
 
1. นายสุทิน  จันทรวรเชตต์
2. นางสาวพินทอง  ดอกไม้แก้ว
3. นายจินพัชญ์   ปัทมแก้ว
4. นางกุหลาบ  เครือวงศ์
5. นางจันทร์เพ็ญ  สุกใส
6. นางสาวสมพิศ  อุบลศรี
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภา  ขันวิเชียร
2. เด็กชายณัฐพล  คำนนท์
3. เด็กหญิงนฤมน  พิงคสัน
4. เด็กชายรัชพล  วงค์กัน
5. เด็กหญิงสมฤดี  สายวงศ์ฝั้น
6. เด็กชายสรัล  มั่งมูล
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ธรรมสอน
8. เด็กหญิงอนุธิดา  คำแก้ว
9. เด็กชายอภิวัฒน์  สุวรรณทรัพย์
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กาสอน
 
1. นางจันทร์ฉาย  วังหล่อ
2. นางสุภิณญา  วงศ์ทาเครือ
3. นางระพีพรรณ  สมการสมัย
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าผา 1. เด็กชายณัฐนันท์  จินะการ
2. เด็กชายธีรเจต  จันทร์ผา
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์  เปล่งใส
4. เด็กชายพัสดี  ดีแย้ม
5. เด็กชายภาคภูมิ  วงค์อินต๊ะวัง
6. เด็กหญิงอาธิญาพร  จอมคำ
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วชา
8. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วมณี
 
1. นางวิไล  ขัดผาบ
2. นางสุริจันทร์  จินะการ
3. นางธนัสสรณ์  ปินะจิรฉัตร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงกรกนก  กันทะมา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  โมทารัตน์
3. เด็กหญิงนัทซึโก๊ะ  เพ็งอังคาร
4. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  จอมคีรี
5. เด็กหญิงอรปรียา  คำพิโล
6. เด็กหญิงเมลาณี  สุเมทา
 
1. นางอภิรดี  พยับทอง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณวงศ์
2. เด็กหญิงวณิชชา  อิ่นแก้วเครือ
3. เด็กหญิงวริศรา  สลีวงศ์
4. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฝั้นไชย
 
1. นางอรวรรณ  ด่านจรูญ
2. นางสังวรณ์  ปัดชาเขียว
3. นางสาวรัตติกาล  ต๊ะอ้าย
4. นางสาวรัตนาพร  พลูสุข
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอักษรศิลป์ 1. เด็กหญิงกันตพร  กาวิล
2. เด็กหญิงชนิสรา  จองสุ
3. เด็กหญิงณัฐกฤตาฬ์  สุคนธา
4. เด็กหญิงดวงกมล  ทองกอง
5. เด็กหญิงธนตวรรณ  คำหอมกุล
6. เด็กหญิงธนาภา   คันทะชมภู
7. เด็กหญิงธารารัตน์  แข็งธัญกิจ
8. เด็กหญิงธิญาดา  ฝั้นเครือ
9. เด็กหญิงพัชรี  สืบปาละ
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผลสนอง
11. เด็กหญิงพิมพ์พากร  อุ่นมาก
12. เด็กหญิงภัสสรา  ตันตินวงศ์
13. เด็กหญิงยุพา   แก้วเตจ๊ะ
14. เด็กหญิงสุวนันท์  สุตัง
 
1. นายอดิศักดิ์  ป้องมา
2. นายธนฐากฤต  สาริบุตร
3. นางสาวเขมนิจ  กาปินตา
4. นางสาวณัฐพร  พุทธวงศ์
5. นายศุภดิษฐ์  สืบอ้าย
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กันธิยะ
2. เด็กชายอดิศร  ภิญโญ
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
2. นายวัฒนา  เชื้อคำลือ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   พิทยาเสนีย์
 
1. นางสาวอำพัน  แซ่เอง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงยิมธิดา   วงศ์มา
 
1. นางสาวอำพัน  แซ่เอง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร   คงถาวร
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสัณฐาน 1. เด็กหญิงปลิตา  พรมไชย
 
1. นางสาวอัญธิกา  โยธา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กชายณัฐภัทร  มงคลกาวิล
 
1. นางสาวเกล็ดนที  สุวรรณไตรย์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คำแก้ว
 
1. นางสาวรุจิเรข  อินตาสาย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงแพรดา  มิเซอเรนดิโน
 
1. นางสาวเกล็ดนที  สุวรรณไตรย์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงศศิรดา  ใจเชื้อ
 
1. นางดารณี  ทองบ่อ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงโจอี้  ออง
 
1. นางสาววิพรรณ  ฉั่วตระกูล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. เด็กชายธนพนธ์  ชูนาม
 
1. นางฉวีวรรณ  วงษ์จาระ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  คำภิระยศ
2. นายจีระศักดิ์  เกษรพรม
3. เด็กหญิงธันยพร   คงถาวร
4. เด็กชายนันทวัฒน์  วงศ์มูล
5. เด็กหญิงอาทิตยา   ทิพย์พิมพ์วงศ์
 
1. นางอาวรณ์  ฝั้นคำอ้าย
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงพรนภัส   ดวงฟู
 
1. นางสาวจีภาวดี   ลาดปาละ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ปันวารี
2. เด็กหญิงอิสริยา  สง่าคีรีวงศ์
 
1. นางดารณี  ทองบ่อ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กชายพิตตินันท์  เทพสาย
2. เด็กชายวรัชญ์พงศ์  วงศ์เรือน
 
1. นางดารณี  ทองบ่อ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทาน 1. เด็กชายธนวรรธน์   แก้ววิชัย
2. เด็กหญิงนันทิชา   เกตุจันทร์
3. เด็กชายบวรศักดิ์   ทองดี
4. เด็กหญิงลินลณี   ปัญโญ
5. เด็กชายวิระวัชน์  อินต๊ะ
6. เด็กหญิงเกศราภรณ์   จันต๊ะ
 
1. นางบุญนำ  คิ้วดวงตา
2. นายบรรจง  บุญมา
3. นางพิชญา  สมดวง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายคเณศ  หอมหวล
2. เด็กชายชัยยากร  จันต๊ะวงศ์
3. เด็กชายธนาดล  จินะละ
4. เด็กชายวรพล  หลวงใหญ่
5. เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์ครุฑ
6. เด็กชายอนุชา  จันโทมุข
 
1. นายรังษี  สุวรรณบุตร
2. นางสาวอาทิตยา  มะโนปิง
3. นายพรชัย  จินะทา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายทวัติชัย  ใจยา
2. เด็กชายธวัชชัย  แก้วป๋า
3. เด็กชายนภัสกร  ปัญญา
4. เด็กชายพีรพงศ์  มีบุรุษ
5. เด็กชายวรพงษ์  เทพเสาร์
6. เด็กชายวิทวัส  อุ่นอ้าย
7. เด็กชายวีรภัทร  ถาน้อย
8. เด็กชายอัฎศรายุทธ  เพ็ชรปัญญา
 
1. นายปิยะพงค์  หมุดปิน
2. นายสมิทธิศักดิ์  อินทเสน
3. นายวิทยา  เมธาวงศ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายจิรกิตต์  คงสมแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   คำมาบุตร
3. เด็กชายทศพล  บัวชุม
4. เด็กหญิงมาลินี  แก้วแก่นสาร
5. เด็กชายศุภกันต์  ฟูปัญญา
6. เด็กชายสฤษฎ์พงษ์  มูลคำ
7. เด็กหญิงอรุณี  บุญนาค
8. เด็กหญิงเอมิกา  ตันโตน
 
1. นายบุญเรือน  หุ่นดี
2. นายภัทรพงศ์  จำปาวัน
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงธนพร   ทองเงิน
2. เด็กหญิงธัญชนก   มณีวงศ์
3. เด็กหญิงพรพรรษา   ม่านใต้
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงศ์จันทร์
5. เด็กหญิงภัณทิลา   วงศ์จันทร์
6. เด็กหญิงภาวิตรี   จอมเอ้ย
7. เด็กหญิงรินสิณี  พรมมา
8. เด็กหญิงวิมลพร   วงศ์แซงดี
9. เด็กหญิงศศิกานต์   ศรีบุญชู
10. เด็กหญิงศศิธร   ภาวะหาญ
 
1. นางพนารัตน์  ศรีสองเมือง
2. นางสาวแสงเดือน  แสนคำ
3. นางศิริพร   วรรณรัตน์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญยืน
2. เด็กชายจตุพงษ์  จันทมณี
3. เด็กหญิงธนยา  สุริยะวรรณ
4. เด็กหญิงบังอร  ตรีเพชร
5. เด็กหญิงปภานิน  โคตรภูงา
 
1. นางสาววาสนา  แสงจันทร์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงจันทกร  ฝั้นปวน
2. เด็กหญิงบุษกร  เครือต๊ะมา
3. เด็กหญิงเมศินี  ธรรมวงศ์
 
1. นางสรวีย์  เจริญทรัพย์
2. นางประไพศรี  ยะโส
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มูลเมือง
2. เด็กหญิงดวงกมล  บัวเหลียง
3. เด็กหญิงวรรณิดา  วงศ์ษา
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงชาลิสา  วิสุทธิแพทย์
2. เด็กหญิงณัฐจิตนรี   ศรีวัน
3. เด็กหญิงเกศราวดี  สุริยะมณี
 
1. นางสาววรางคณา  สิทธิวีระกุล
2. นางชลิตา  ประสิทธิกานนท์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงรัตติกาล   จาระณะ
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  บุญสถิตย์
3. เด็กหญิงเขมิสรา  ปะละจันทร์
 
1. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
2. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยหอม
2. เด็กชายธรรมนูญ  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทิน้อย
2. นางจิราภร  แก้วอ้น
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายนนทพัทธ์  แก้วอ้น
2. เด็กชายรณกร  จินดาธรรม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทิน้อย
2. นางจิราภร  แก้วอ้น
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กหญิงณัฐปรียา  ชาดี
2. เด็กหญิงประภัสสร  วงศ์หาญ
 
1. นายวุฒิการ  เมธานันท์
2. นางสาวรุ่งฤดี  คำชุม
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. นายณัฐพล  สารินทร์
2. เด็กหญิงอักษราภัค  ติ๊บปะละวงค์
 
1. นายวุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา
2. นางธาริณี  คำมาเครือ
 
136 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กชายจักรภัทร  อิ่มทรัพย์ไพศาล
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เปี๊ยกสันเทียะ
 
1. นายพีระพัชร์  มหาวรรณ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ตะมะวงศ์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ก๋าอิน
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  วงศ์ลังกา
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นายสรวิศิษฏ์  ไชยมูลเงิน
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงนพเก้า  คำวัน
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ศรีจันทร์
 
1. นายพิทักษ์  เขื่อนใจ
2. นางสาวกฤษณา  ยศธิวงศ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายศุภสิน  ขุนทอง
2. เด็กชายสิทธิกรณ์  แสงดี
 
1. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
2. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงวริษา   ปาละมี
2. เด็กหญิงเกตวรางค์   วังตา
 
1. นายธวัชชัย   ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  แสนธิ
2. เด็กชายอัครชัย  ไชยวงศ์
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงพรชิตา    อินณรงค์
2. เด็กหญิงพรนภัส  มูลคำ
 
1. นายธวัชชัย   ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงสุดหทัย  อินต๊ะพรม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  อินต๊ะพรม
 
1. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
2. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
 
144 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมชัย
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  ปัญญาดิบ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินต๊ะกัน
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กชายนราวิชญ์  เมืองมา
2. เด็กชายเอกลักษณ์  รินสาร
 
1. นายวุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา
2. นางธาริณี  คำมาเครือ
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทาน 1. เด็กหญิงพรชิตา   อุดสาย
2. เด็กหญิงวรสิตา   ป้อต๊ะมา
 
1. นายบรรจง  บุญมา
2. นางไศลทิพย์  วงศ์มณี
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายธนดล   วิชัยกุล
2. เด็กชายพันธวัช   อินทร์จันทร์
3. เด็กชายภัทรพล   ทิอ้าย
 
1. นายธวัชชัย  ฝั้นเต็ม
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายกุลบุตร   บุญต้น
2. เด็กชายภัทรพล   วงศ์ใจแก้ว
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์   วงศ์ตุ่น
 
1. นายมานะ   ยากองโค
2. นางสวนิต   ภัทรโชควัฒน์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 1. เด็กชายธราดล  สุภาสอน
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทาอาสา
3. เด็กชายสิทธิชัย  ทาอาสา
 
1. นางสาวรุ่งรัชนี   ยะอินทร์
2. นายสิรธีร์  อินลวง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายภานุพงษ์  ใจยาธิ
2. เด็กชายศุภชัย  จินะวัน
3. เด็กชายเอกชัย  เขียวแก้ว
 
1. นายเกษม  กาวิโล
2. นายวรัท  สมวงศ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เตชะ
2. เด็กชายศรพิชัย  สายจีน
3. เด็กชายอิสรา  กันทะวงศ์
 
1. นายอดิเทพ  ธิวงศ์สาย
2. นางจรรยาภรณ์  พนาเจือเพชร
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  นวลสม
2. เด็กชายวณิชยา  คำสม
3. เด็กหญิงวราภรณ์   ปงก๋าวงค์
4. เด็กชายวราภรณ์  อินต๊ะจักร์
5. เด็กหญิงสุกานต์ดา  โปติ๊บ
6. เด็กหญิงอภิญญา  เรืองวงค์
 
1. นางกอบกุล   ไชยเมืองชื่น
2. นางสุจินดา   เทพแก้ว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สร้อยแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองทูล
3. เด็กหญิงดรัลพร  ทาแดง
4. เด็กชายธนกฤต  ชมภูชัย
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีษะใบ
6. เด็กหญิงสรารัตน์  ดวงทิพย์
 
1. นางเทียมจันทร์  ชัยสมพร
2. นางสุภาวรรณ  อินตาคำ
3. นางสุพรรณ  วงศ์คีนี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงกรณิภา  ทินวัง
2. เด็กหญิงณิชา  จันทร์ศิริ
3. เด็กหญิงสุธิชา  ปารินทร์
 
1. นางรุ่งฟ้า  ชัยเมืองมา
2. นางสาวนลินดา  ด่านอินถา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมลอง 1. เด็กชายพีรทัศน์  อินญาวงศ์
2. เด็กหญิงศิรินทร์ณา  คำภิโลชัย
3. เด็กหญิงเกตุวดี  ใจบุญ
 
1. นายธนยศ  สาริบุตร
2. นายนิวัติ  กาบุตร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ใจอ้าย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ตาคำตุ้ย
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  ตาคำตุ้ย
 
1. นางกฤษยาภรณ์   ศรีเทพ
2. นางสาวดาริกา  แก้วลังกา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กชายพลธิรัตน์  มาแซ
2. เด็กชายยุทธกร  นวลแก้ว
3. เด็กชายเจษฎากรณ์  สุกใส
 
1. นางสาวบุษบา  บ่มผิว
2. นายสุภาพ   ปุกคำแดง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กหญิงพิมพ์วรี   แก้วบุญปัน
2. เด็กหญิงวชิราพร  นามเมือง
3. เด็กหญิงแพรวมณี  ธนประสิทธิ์พัฒนา
 
1. นางอรพรรณ   คำวงศ์
2. นางสมคิด   ไทยสมัคร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1. เด็กหญิงบัญจรัตน์  เอี้ยงมณี
2. เด็กหญิงบัวชมพู  วังวงค์
3. เด็กหญิงอริษา  กันทา
 
1. นางสาวนลินดา  ด่านอินถา
2. นางรุ่งฟ้า  ชัยเมืองมา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1. เด็กหญิงรวีพร  วรรณโวหาร
2. เด็กหญิงสิริธร  ธิราช
3. เด็กหญิงเอมอร  นิลคำ
 
1. นางสุดคนึง  มิตตา
2. นางลสา  สายทอง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงปอแก้ว  ประโยค
2. เด็กหญิงสายบัว  คำหมื่น
3. เด็กหญิงสุนันทินี  หารปิง
 
1. นางสุภิญญา  กาญจนะคงคา
2. นางอุมากร  วิไลรัตน์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ก๋องคำ
2. เด็กหญิงนิกษ์นิภา  คำคะมูล
3. เด็กหญิงรังศิยา  ใจวันดี
 
1. นางวรัชยา   ทาชาติ
2. นายชลปภัส  ปัญญาคำ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบสีวิชัย
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  จันทิมา
3. เด็กหญิงรัชยาภรณ์  ศรีภักดี
 
1. นางสาวนรินทร์ษร  โพธิยอง
2. นางสาวอุษณีย์  ศรีวิชัย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายจารุวิทย์  ดวงคำ
2. เด็กชายณัฏฐณุชา  สอนสุภาพ
3. เด็กชายปิยังกูร  บรรจงศรี
 
1. นางสาวพัชรีย์  ศรีชัย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  สันธิ
2. เด็กหญิงนิศาลักษณ์  ใจบาน
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คำปนแก้ว
 
1. นางแสงจันทร์  บังเมฆ
 
166 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงพิมพกา  เชียงกรุงเก่า
 
1. นางศุภัคภางค์  มุงเมือง
 
167 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กชายคเชนทร์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายญาณกร  พลภักดี
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ปุ๋มล้อม
 
1. นางสาวนาถตยา   วจีกรรม
2. นายอนิรุทธ์  แสนเงิน
 
168 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กหญิงธีร์กานดา   พงศ์สุภณัฐ
2. เด็กหญิงสิรินดา   วงศ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ   วงศ์ปันติ
 
1. นางแสงจันทร์   สุขกรณ์
2. นางภัทตรา   เมาเตจา
 
169 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  คำหนัก
 
1. นางวัชรียา  ใจสิทธิ์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงปุณญิศา  แสนฟูเฟื่อง
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ธัมสีโร
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีธิบุญธรรม
 
1. นางจรรยา  วิญญา
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไหล่หิน 1. เด็กหญิงเขลางค์รัตน์  ไชยมุติ
 
1. นางสาวฟองจันทร์  พุทธสาร
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  ศรีเฟย
 
1. นางสาวนุชนาฎ  โพธิสอน
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงอนัญพร  อินต๊ะทอง
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  เป็งปก
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญปันเชื้อ
2. เด็กชายสรวิชญ์  นิลสุ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  รื่นอารมย์
 
1. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
2. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
 
176 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงหเนตร
2. เด็กชายภาณุรุจ  ปิมลื้อ
 
1. นายสุเทพ  อินทราย
 
177 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กชายศรัญย์  คำแดง
2. เด็กชายศุภกร  ยะสะโน
 
1. นางสุดารัตน์  ผุยคำพา
2. นายเลอพงษ์  แก้วคำน้อย
 
178 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงรุจิโรจน์  สายสุภา
2. เด็กชายอภินัน  แสนเสมอ
 
1. นางบุษยมาส  สุทธิพรมณีวัฒน์
 
179 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเป็ง
2. เด็กชายเทพรัตน์  พรหมภัทร์
 
1. นางสาวกุลชญา  มณีกาศ
2. นายธาดา  หล้าสมบูรณ์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงอดิเทพ  ปัญญาดี
 
1. นางสาวดอกไม้  ชัยมณี
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฟูกัน
 
1. นายสมาน  คำปวน
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงรัฐชฎาพร  จุฑาธิปไตยวงค์
 
1. นายสราวุฒิ  โนนันธิ
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา   อินทะรังษี
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กชายอำนาจ  เตชะ
 
1. นางสาวปราณี  ขจรคำ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ  โพทาเมือง
 
1. นางชินภัค  สิทธิวงศ์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไหล่หิน 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  คงกำแหง
 
1. นายสมจิต  ธรรมริตร์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำกวน
 
1. นายสมชาย  ใจนันต๊ะ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ทิพย์แก้ว
 
1. นางภัทรศรี  บุญสูง
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แทนสมบัติ
2. เด็กหญิงจิณห์วรา  ปันสุทะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  จินดาธรรม
 
1. นางสาวรัตติกาล  ใจบาน
2. นางจันแก้ว  มาน้อย
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายธนากร  ดีมูล
2. เด็กหญิงพัชริดา  ใสงาม
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นางสาวรัตติกาล  ใจบาล
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  สายปะละ
2. เด็กชายพศวัต  มูลทะสิน
 
1. นางสาวรัตติกาล  ใจบาน
2. นางสาวกาญจนา  คำป้อ
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายพัสกร  เตจ๊ะสุภา
2. เด็กชายศิรดนัย  หน่อแก้ว
3. เด็กชายอริญชัย  เตจ๊ะสุภา
 
1. นายสมชาย  ใจนันต๊ะ
2. นายกิตติพงษ์  ถึงสุข
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 1. เด็กหญิงจิราพร  ตาปิก
2. เด็กหญิงวิชุดา  คำปา
3. เด็กหญิงเพียงดาว  มณีวงค์
 
1. นายบุญนพดล  แก้วดวงตา
2. นางแสงอรุณ  พรหมเสน