เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บระดับโรงเรียน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ก.ย. 2557
12 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 เว็บงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สามารถติดตามความเคลื่อนไหวตามเว็บไซต์นี้ http://art64.sillapa.net/sp-nation/

การดำเนินการของโรงเรียน

 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558 (ที่หน้าเว็บหลัก)
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 5 - 17 มกราคม 2558 (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)
 แทรกรูปภาพนักเรียนและครูทุกคนวันที่ 5 - 31 มกราคม 2558  (ใช้ username password ของโรงเรียน Login)
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป (ที่หน้าเว็บหลัก)
 เข้าแข่งขันกิจกรรม ณ เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 

 แจ้งให้โรงเรียนที่ไม่มีการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ต้อง Upload รูปภาพของนักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคน หากไม่มีรูปภาพอาจทำให้มีปัญหาในการแข่งขันในวันจริง  สำหรับกิจกรรมที่แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้รอหลังวันที่30พ.ย.57ครับ

 
 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลาจัดการแข่งขันการขับร้องเพลง

    ขอเปลี่่ยนแปลงวัน-เวลา จัดการแข่งขันกิจกรรมร้องเพลง จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้
      1. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย, หญิง ป.1- ป.6   เป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      2. การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย, หญิง ป.1- ป.6   เป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      3. การขับร้องเพลงสากล ชาย, หญิง ป.1- ป.6   เป็นวันที่ 16 ธันวาครม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      4. การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย, หญิง ป.1- ป.6   เป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      5. การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย, หญิง ม.1- ม.3   เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      6. การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย, หญิง ม.1- ม.3   เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
      7. การขับร้องเพลงสากล ชาย, หญิง ม.1 -ม.3   เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม
     8. การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย, หญิง ม.1- ม.3   เป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-17.00 โดยใช้สถานที่เดิม

 
 

  รายการที่มีเอกสารที่จะต้องส่ง ให้ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
จำนวน 6 ชุด  นับวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก  ส่งมาที่  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1  ถนนยันตรกิจโกศล   ต.ทุ่งกวาว
อ.เมือง  จ. แพร่  54000  หากไม่ส่งตามกำหนด  ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขัน
ในวันแข่งขันจริง (ให้วงเล็บมุมซองว่าการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ .......)

 รายการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งเอกสารหรือผลงานล่วงหน้า

1. การประกวดภาพยนต์สั้น  ส่ง DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น และบทภาพยนต์
2. ละครประวัติศาสตร์ ส่งเค้าโครงเรื่องและขอบข่ายการดำเนินเรื่อง
3. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ส่งรายงานโครงงาน
4. โครงงานคณิตศาสตร์ ส่งรายงานโครงงาน
5. โครงงานวิทยาศาสตร์  ส่งรายงานโครงงาน
6. กิจกรรมสภานักเรียน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง3 ปี
7. กิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา Y.C ส่งเอกสารประกอบกิจกรรมตามเกณฑ์

 
 

ปฏิทินการส่งข้อมูลสู่ระดับภาค สพป.ลำปาง เขต 3

     - วันที่ 26 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2557   โรงเรียนดำเนินการแก้ไขรายชื่อ
       หรือเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน

     - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค

 
 

ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคครั้งที่64 จังหวัดแพร่ คลิกที่นี่

 
 

 ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

 ..ลำดับการแข่งขัน สพป.ลำปาง เขต 3 คือ ลำดับที่  40... 
 โอนข้อมูลให้ระดับภาค  วันที่ 15 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2557
 ร.ร. ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว นักเรียน ครู วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ระดับภาค วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 แข่งขันในระดับภาค วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูล โอนข้อมูลเข้าระดับชาติ วันที่ 20 - 31 ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้นักเรียน ระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 

แจ้ง การปริ้นเกียรติบัตรให้ดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่องก่อนค่ะจึงจะสั่งปริ้นเกียรติบัตร...ถ้าปริ้นผ่านเว็บสระวรรณยุกต์จะหายค่ะ
 

 
 

++++อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามความเคลื่อนไหวสถานที่แข่งขันระดับภาค จ.แพร่ ค่ะ ตามลิงค์ นะคะ++++

https://th-th.facebook.com/sillapa64thsesa37
 

 
  การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1-3  โรงเรียนที่ยังไม่ได้แข่งขันในวันที่ 12 ก.ย. 57 ให้มาแข่งขันต่อในวันที่ 23 กันยายน 2557  ณ สพป.ลำปาง เขต 3  
  ++++ แจ้งคุณครูผู้ฝึกสอนตอบปัญหาสุขศึกษาฯ ชั้น ป4.-6 ให้นำนักเรียนเข้าแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำปาง เขต 3  
  แจ้งครูปฐมวัยที่ดูแลรายการเล่านิทานประกอบท่าทางค่ะ   ผู้ดูแลระบบพิมพ์วันที่ในระบบผิดค่ะ
(11 ก.ย. 57) ที่ถูกคือวันที่ 12 ก.ย. 57 ตารางข้างล่างค่ะ

1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย [เดี่ยว] เทศบาลตำบลแจ้ห่ม เวทีหอประชุม ห้อง เวทีหอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
 
  ขอความอนุเคราะห์คุณครูผู้ฝึกสอนรายการ Spelling Bee ม.1-ม.3
ขอให้คุณครูปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันใหม่เนื่องจาก พิมพ์วันที่ในระบบผิดค่ะ วันที่แข่งจริงๆคือวันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 09.00-12.00 อาคาร ป.5,6 ห้องอังกฤษ
 
  เปลี่ยนแปลงตารางแข่งขันภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรมต่อไปนี้
1. รายการเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับชั้น ป.4-6, ม.1-3 เวลา 09.00-12.00 น. จากอาคาร ป.1,3,4 ห้องวิทย์ เป็น ห้องนาฎศิลป์
2. การแข่งขัน Multi Skills Competition)  ม.1-3 จาก วันที่่ 12 ก.ย. 57 เวลา 13.00-16.30 ห้องอังกฤษ เป็น วันที่ 11 ก.ย. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง วิทย์
 
  !!!แจ้งประกาศลำดับการแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรมป.1-3 , ละครคุณธรรมประถม และละครประวัติศาสตร์ประถม ที่มีแข่งในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. ให้ดำเนินการแข่งขันตามลำดับ ดังนี้
          1. เล่านิทานคุณธรรม
          2. ละครคุณธรรม
          3. ละครประวัติศาสตร์
 
  แจ้งครูผู้ฝึกสอนคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขต
     ในวันแข่งขันให้คุณครูเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นที่จำเป็นต้องใช้ และโปรแกรมที่จะใช้ในวันแข่งขัน  มาในวันแข่งด้วยค่ะ  กรรมการจะเตรียมเนื้อหาในการแข่งขันเท่านั้น
                         
                                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
                                                                ศน.ทานตะวัน
 
 

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน ดังต่อไปนี้

1.  เพลงคุณธรรม ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3 วันที่ 11 ก.ย. 57 สนามโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม จาก
อาคารกลาง
เป็น ใต้ถุนอาคารป.5-6
2.  สวดมนต์แปลประถม วันที่ 11 ก.ย. 57  สนามโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม จาก อาคาร ป.1,3,4  เป็น ห้องประชุมกลาง
 
  ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ดาวน์โหลดตารางแข่งขันคลิกที่นี่
 
      คำสั่งกรรมการงานศิลปฯระดัเขตพื้นที่ ของ สพป.ลำปาง เขต 3 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557  ดาวน์โหลดคำสั่งคลิกที่นี่  
  ประกาศ แจ้งคุณครูผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลรายการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ระบบจะปิดในวันที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 24.00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการกรอกให้เรียบร้อยก่อนปิดระบบค่ะ  
  ปฎิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
1. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 11-12 ก.ย.  2557
2. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค วันที่ 17-19  ธ.ค. 2557
3. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ วันที่ 17-19  ก.พ. 2558
 
 

ประกาศนโยบายฉบับใหม่ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

   สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น

- แบ่งระดับการแข่งขันเป็น
1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขายโอกาส
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 91
จำนวนทีม 8,354
จำนวนนักเรียน 2,698
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,871
จำนวนกรรมการ 709
ครู+นักเรียน 4,569
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,278
ประกาศผลแล้ว 169/258 (65.50%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 49
เมื่อวาน 71
สัปดาห์นี้ 687
สัปดาห์ที่แล้ว 1,206
เดือนนี้ 1,771
เดือนที่แล้ว 2,546
ปีนี้ 24,738
ทั้งหมด 554,290