สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแจ้ห่ม 37 4 1 3 42
2 ร่องเคาะวิทยา 26 6 2 6 34
3 อนุบาลวังเหนือ 19 3 4 2 26
4 ทุ่งฮั้ววิทยา 17 13 8 8 38
5 แจ้คอนวิทยา 17 13 4 10 34
6 บ้านขอวิทยา 17 12 3 4 32
7 ทุ่งคาวิทยา 17 10 3 9 30
8 ผาช่อวิทยา 16 11 3 6 30
9 บ้านวังใหม่ 16 5 2 1 23
10 บ้านวังโป่ง 15 6 4 2 25
11 ไผ่งามวิทยา 14 13 4 8 31
12 วังแก้ววิทยา 13 7 1 8 21
13 วังทองวิทยา 11 9 4 7 24
14 บ้านแป้น 10 12 3 2 25
15 ศูนย์เรียนรวมแม่ตา 10 8 7 8 25
16 แจ้ซ้อนวิทยา 10 8 3 5 21
17 ชุมชนบ้านใหม่ 10 3 2 2 15
18 บ้านป่าเหว 9 10 2 3 21
19 บ้านไร่ 9 5 2 2 16
20 บ้านหัวทุ่ง 9 4 3 2 16
21 บ้านแม่สุขวังเหนือ 9 4 2 1 15
22 บ้านทัพป่าเส้า 9 2 1 2 12
23 บ้านศรีบุญเรือง 8 9 2 1 19
24 บ้านก่อ 8 5 2 7 15
25 วังทรายคำวิทยา 8 2 2 5 12
26 บ้านสันมะเกลือ 7 5 0 6 12
27 บ้านสบฟ้า 7 3 3 2 13
28 บ้านทุ่งฮ้าง 6 9 3 6 18
29 ชุมชนบ้านสา 6 6 2 5 14
30 บ้านแม่พริก 6 3 0 1 9
31 บ้านใหม่ผ้าขาว 6 2 0 1 8
32 บ้านแพะ 5 9 3 5 17
33 ปลายนาวิทยา 5 6 3 4 14
34 บ้านทุ่่งโป่ง 5 4 1 1 10
35 บ้านสบลี 5 2 3 2 10
36 บ้านแม่สุขใน 5 2 1 3 8
37 บ้านน้ำจำ 4 6 2 1 12
38 บ้านสวนดอกคำ 4 6 0 0 10
39 บ้านปงถ้ำ 4 4 0 1 8
40 บ้านเมืองตึง 4 3 3 1 10
41 อนุบาลเมืองปาน 4 3 2 0 9
42 บ้านป่าแขม 4 3 0 0 7
43 บ้านใหม่เหล่ายาว 4 2 1 0 7
44 บ้านวังมน 4 0 1 1 5
45 บ้านเปียงใจ 3 10 3 1 16
46 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 3 7 3 7 13
47 บ้านกล้วย 3 6 3 3 12
48 บ้านปงคอบ 3 5 3 5 11
49 บ้านดอนแก้ว 3 5 1 2 9
50 บ้านสาแพะ 3 4 1 0 8
51 บ้านหัวเมือง 3 2 5 0 10
52 บ้านแม่สุก 3 2 1 1 6
53 บ้านหนองนาว 3 2 0 0 5
54 บ้านแม่แจ๋ม 3 1 0 2 4
55 บ้านม่วง 3 0 1 0 4
56 บ้านทุ่งจี้ 2 8 1 3 11
57 บ้านใหม่สามัคคี 2 6 1 2 9
58 บ้านทุ่งส้าน 2 4 0 0 6
59 บ้านทุ่ง 2 3 0 0 5
60 บ้านทุ่งปี้ 2 2 2 1 6
61 บ้านช่อฟ้า 2 1 2 0 5
62 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 2 1 0 3 3
63 บ้านแม่ม่า 2 1 0 2 3
64 บ้านใหม่พัฒนา 2 0 4 3 6
65 บ้านหัวฝาย 2 0 1 0 3
66 บ้านทุ่งฮี 2 0 1 0 3
67 บ้านป่าเหมี้ยง 2 0 0 0 2
68 บ้านขาม 1 10 1 1 12
69 บ้านนาไหม้ 1 3 0 0 4
70 บ้านเฮี้ย 1 2 0 0 3
71 บ้านนางาม 1 1 2 0 4
72 บ้านแม่หีด 1 1 0 0 2
73 บ้านทุ่งปง 1 1 0 0 2
74 บ้านดอนไชย 1 1 0 0 2
75 บ้านทุ่งข่วง 1 0 0 0 1
76 บ้านทุ่งสะแกง 1 0 0 0 1
77 บ้านแม่กองปิน 0 2 2 0 4
78 บ้านแม่เบิน 0 1 2 1 3
79 บ้านปางดะ 0 1 1 4 2
80 บ้านจ๋ง 0 1 0 2 1
81 บ้านทุ่งผึ้ง 0 1 0 1 1
82 บ้านฮ่องลี่ 0 1 0 0 1
83 บ้านถ้ำ 0 1 0 0 1
84 บ้านต้นงุ้น 0 1 0 0 1
85 บ้านหนอง 0 0 1 0 1
86 บ้านเลาสู 0 0 1 0 1
87 บ้านหนองกอก 0 0 0 1 0
รวม 505 360 145 199 1,209