สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแจ้ห่ม 17 8 5 30 37 4 1 3 42
2 ร่องเคาะวิทยา 9 9 4 22 26 6 2 6 34
3 แจ้คอนวิทยา 9 6 3 18 17 13 4 10 34
4 ไผ่งามวิทยา 9 2 4 15 14 13 4 8 31
5 วังแก้ววิทยา 9 2 2 13 13 7 1 8 21
6 ทุ่งฮั้ววิทยา 8 8 5 21 17 13 8 8 38
7 ทุ่งคาวิทยา 8 6 4 18 17 10 3 9 30
8 อนุบาลวังเหนือ 7 6 4 17 19 3 4 2 26
9 บ้านวังใหม่ 7 0 1 8 16 5 2 1 23
10 วังทองวิทยา 6 3 7 16 11 9 4 7 24
11 แจ้ซ้อนวิทยา 5 3 4 12 10 8 3 5 21
12 ผาช่อวิทยา 4 8 6 18 16 11 3 6 30
13 วังทรายคำวิทยา 4 5 2 11 8 2 2 5 12
14 ศูนย์เรียนรวมแม่ตา 4 4 5 13 10 8 7 8 25
15 บ้านวังโป่ง 4 3 2 9 15 6 4 2 25
16 บ้านแม่พริก 4 1 2 7 6 3 0 1 9
17 บ้านแป้น 3 2 0 5 10 12 3 2 25
18 บ้านขอวิทยา 2 7 7 16 17 12 3 4 32
19 บ้านแม่สุขวังเหนือ 2 3 2 7 9 4 2 1 15
20 บ้านหัวทุ่ง 2 3 1 6 9 4 3 2 16
21 บ้านสันมะเกลือ 2 2 1 5 7 5 0 6 12
22 อนุบาลเมืองปาน 2 2 0 4 4 3 2 0 9
23 บ้านสบฟ้า 2 1 3 6 7 3 3 2 13
24 บ้านสบลี 2 1 1 4 5 2 3 2 10
25 บ้านก่อ 2 0 4 6 8 5 2 7 15
26 บ้านหนองนาว 2 0 1 3 3 2 0 0 5
27 บ้านทัพป่าเส้า 1 2 5 8 9 2 1 2 12
28 บ้านไร่ 1 2 1 4 9 5 2 2 16
29 บ้านใหม่สามัคคี 1 2 1 4 2 6 1 2 9
30 บ้านเมืองตึง 1 2 0 3 4 3 3 1 10
31 บ้านป่าเหว 1 1 3 5 9 10 2 3 21
32 ชุมชนบ้านใหม่ 1 1 2 4 10 3 2 2 15
33 บ้านแม่สุขใน 1 1 2 4 5 2 1 3 8
34 บ้านปงถ้ำ 1 1 0 2 4 4 0 1 8
35 บ้านปงคอบ 1 1 0 2 3 5 3 5 11
36 บ้านม่วง 1 1 0 2 3 0 1 0 4
37 บ้านทุ่งจี้ 1 1 0 2 2 8 1 3 11
38 บ้านป่าแขม 1 0 1 2 4 3 0 0 7
39 บ้านเปียงใจ 1 0 1 2 3 10 3 1 16
40 บ้านทุ่งฮ้าง 1 0 0 1 6 9 3 6 18
41 บ้านใหม่เหล่ายาว 1 0 0 1 4 2 1 0 7
42 บ้านกล้วย 1 0 0 1 3 6 3 3 12
43 บ้านหัวเมือง 1 0 0 1 3 2 5 0 10
44 บ้านช่อฟ้า 1 0 0 1 2 1 2 0 5
45 บ้านหัวฝาย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
46 บ้านศรีบุญเรือง 0 2 2 4 8 9 2 1 19
47 ชุมชนบ้านสา 0 2 2 4 6 6 2 5 14
48 บ้านน้ำจำ 0 2 1 3 4 6 2 1 12
49 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 2 1 3 2 1 0 3 3
50 บ้านแม่แจ๋ม 0 2 0 2 3 1 0 2 4
51 บ้านทุ่่งโป่ง 0 1 3 4 5 4 1 1 10
52 บ้านใหม่ผ้าขาว 0 1 2 3 6 2 0 1 8
53 บ้านแพะ 0 1 2 3 5 9 3 5 17
54 บ้านวังมน 0 1 1 2 4 0 1 1 5
55 บ้านดอนแก้ว 0 1 1 2 3 5 1 2 9
56 บ้านสวนดอกคำ 0 1 0 1 4 6 0 0 10
57 บ้านทุ่ง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
58 บ้านป่าเหมี้ยง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านขาม 0 1 0 1 1 10 1 1 12
60 บ้านนาไหม้ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
61 บ้านแม่หีด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 0 0 4 4 3 7 3 7 13
63 บ้านแม่สุก 0 0 2 2 3 2 1 1 6
64 บ้านทุ่งส้าน 0 0 2 2 2 4 0 0 6
65 บ้านสาแพะ 0 0 1 1 3 4 1 0 8
66 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 1 1 2 0 4 3 6
67 ปลายนาวิทยา 0 0 0 0 5 6 3 4 14
68 บ้านทุ่งปี้ 0 0 0 0 2 2 2 1 6
69 บ้านแม่ม่า 0 0 0 0 2 1 0 2 3
70 บ้านทุ่งฮี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
71 บ้านเฮี้ย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
72 บ้านนางาม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
73 บ้านทุ่งปง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
74 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
75 บ้านทุ่งข่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 บ้านทุ่งสะแกง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
77 บ้านแม่กองปิน 0 0 0 0 0 2 2 0 4
78 บ้านแม่เบิน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
79 บ้านปางดะ 0 0 0 0 0 1 1 4 2
80 บ้านจ๋ง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
81 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
82 บ้านฮ่องลี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
83 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
84 บ้านต้นงุ้น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
85 บ้านหนอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
86 บ้านเลาสู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
87 บ้านหนองกอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 154 131 121 406 505 360 145 199 1,010