สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแจ้ห่ม 17 8 5 30 37 4 1 3 42
2 ทุ่งฮั้ววิทยา 11 9 5 25 21 13 8 9 42
3 ร่องเคาะวิทยา 9 9 4 22 26 6 2 6 34
4 แจ้คอนวิทยา 9 6 3 18 17 13 4 10 34
5 ไผ่งามวิทยา 9 2 4 15 14 13 4 8 31
6 วังแก้ววิทยา 9 2 2 13 13 7 1 8 21
7 อนุบาลวังเหนือ 8 6 4 18 20 3 4 2 27
8 ทุ่งคาวิทยา 8 6 4 18 17 10 3 9 30
9 แจ้ซ้อนวิทยา 8 5 4 17 13 12 3 5 28
10 บ้านวังใหม่ 7 0 1 8 16 5 2 1 23
11 วังทองวิทยา 6 3 7 16 11 9 4 7 24
12 บ้านวังโป่ง 6 3 2 11 17 6 4 2 27
13 บ้านขอวิทยา 4 10 8 22 22 13 3 4 38
14 ผาช่อวิทยา 4 8 6 18 16 11 3 6 30
15 ศูนย์เรียนรวมแม่ตา 4 5 5 14 12 8 7 8 27
16 วังทรายคำวิทยา 4 5 2 11 8 2 2 5 12
17 บ้านแม่พริก 4 1 2 7 6 3 0 1 9
18 บ้านใหม่สามัคคี 3 2 1 6 4 6 1 2 11
19 บ้านแป้น 3 2 0 5 10 12 3 2 25
20 บ้านแม่สุขวังเหนือ 2 3 2 7 9 4 2 1 15
21 บ้านหัวทุ่ง 2 3 1 6 9 4 3 2 16
22 บ้านสันมะเกลือ 2 2 1 5 7 5 0 6 12
23 บ้านเมืองตึง 2 2 0 4 5 3 3 1 11
24 อนุบาลเมืองปาน 2 2 0 4 4 3 2 0 9
25 บ้านสบฟ้า 2 1 3 6 7 3 3 2 13
26 บ้านสบลี 2 1 1 4 5 2 3 2 10
27 บ้านก่อ 2 0 4 6 8 5 2 7 15
28 บ้านหนองนาว 2 0 1 3 3 2 0 0 5
29 บ้านทัพป่าเส้า 1 2 5 8 9 2 1 2 12
30 บ้านไร่ 1 2 1 4 9 5 2 2 16
31 บ้านปงคอบ 1 2 0 3 3 6 3 5 12
32 บ้านป่าเหว 1 1 3 5 9 10 2 3 21
33 บ้านใหม่ผ้าขาว 1 1 3 5 7 2 0 2 9
34 ชุมชนบ้านใหม่ 1 1 2 4 10 3 2 2 15
35 บ้านแม่สุขใน 1 1 2 4 5 2 1 3 8
36 บ้านปงถ้ำ 1 1 0 2 4 4 0 1 8
37 บ้านม่วง 1 1 0 2 3 0 1 0 4
38 บ้านทุ่งจี้ 1 1 0 2 2 8 1 3 11
39 บ้านกล้วย 1 0 1 2 4 6 3 3 13
40 บ้านป่าแขม 1 0 1 2 4 3 0 0 7
41 บ้านเปียงใจ 1 0 1 2 3 10 3 1 16
42 บ้านทุ่งฮ้าง 1 0 0 1 6 9 3 6 18
43 บ้านใหม่เหล่ายาว 1 0 0 1 4 2 1 0 7
44 บ้านหัวเมือง 1 0 0 1 3 2 5 0 10
45 บ้านช่อฟ้า 1 0 0 1 2 1 2 0 5
46 บ้านหัวฝาย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
47 บ้านศรีบุญเรือง 0 2 2 4 8 9 2 1 19
48 ชุมชนบ้านสา 0 2 2 4 6 6 2 5 14
49 บ้านน้ำจำ 0 2 1 3 4 6 2 1 12
50 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 0 2 1 3 2 1 0 3 3
51 บ้านแม่แจ๋ม 0 2 0 2 3 1 0 2 4
52 บ้านทุ่่งโป่ง 0 1 3 4 5 4 1 1 10
53 บ้านแพะ 0 1 2 3 5 9 3 5 17
54 บ้านวังมน 0 1 1 2 4 0 1 1 5
55 บ้านดอนแก้ว 0 1 1 2 3 5 1 2 9
56 บ้านสวนดอกคำ 0 1 0 1 4 6 0 0 10
57 บ้านทุ่ง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
58 บ้านป่าเหมี้ยง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านขาม 0 1 0 1 1 10 1 1 12
60 บ้านนาไหม้ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
61 บ้านแม่หีด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 0 0 4 4 3 7 3 7 13
63 บ้านแม่สุก 0 0 2 2 3 2 1 1 6
64 บ้านทุ่งส้าน 0 0 2 2 2 4 0 0 6
65 บ้านสาแพะ 0 0 1 1 3 4 1 0 8
66 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 1 1 2 0 4 3 6
67 ปลายนาวิทยา 0 0 0 0 5 6 3 4 14
68 บ้านทุ่งปี้ 0 0 0 0 2 2 2 1 6
69 บ้านแม่ม่า 0 0 0 0 2 1 0 2 3
70 บ้านทุ่งฮี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
71 บ้านเฮี้ย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
72 บ้านนางาม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
73 บ้านทุ่งปง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
74 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
75 บ้านทุ่งข่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 บ้านทุ่งสะแกง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
77 บ้านแม่กองปิน 0 0 0 0 0 2 2 0 4
78 บ้านแม่เบิน 0 0 0 0 0 1 2 1 3
79 บ้านปางดะ 0 0 0 0 0 1 1 4 2
80 บ้านจ๋ง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
81 บ้านทุ่งผึ้ง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
82 บ้านฮ่องลี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
83 บ้านถ้ำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
84 บ้านต้นงุ้น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
85 บ้านหนอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
86 บ้านเลาสู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
87 บ้านหนองกอก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 169 139 124 432 527 366 145 201 1,038