รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สพป.ลำปาง เขต 3 โรงเรียนอนุบ่าลแจ้ห่ม โรงเรียนบ้านหนองนาวและ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ก๋าอิน
 
1. นางยุพา  แต้มดื่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบลี 1. เด็กหญิงนรีกานต์  รัญจวน
 
1. นางยุพา  แต้มดื่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  ต้นจำปี
 
1. นายศกุนต์  คุณยศยิ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหว 1. เด็กหญิงอรนลิน  มัธยมจันทร์
 
1. นางสุพรรณี  ราหุรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผ่องใสย์
 
1. นางรัชนีกร  สมศักดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ทองละมูล
 
1. นายสิงห์ทอง  อาภากรอนุรักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา 1. เด็กชายธนภัทร  เป็นแผ่น
 
1. นางสุกัญญา  อุตมีมั่ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงเตย  คุณจอน
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 1. เด็กหญิงอังคนี  อวดมาก
 
1. นายสิงห์ทอง  อาภากรอนุรักษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  จันตะมะ
2. เด็กหญิงศิริยาพร  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงอังคนี  อวดมาก
 
1. นายสิงห์ทอง  อาภากรอนุรักษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า
2. เด็กหญิงมาริสา  ปิมแปง
 
1. นางจรรยา  ภูวนาถพนาสันติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เงือกน้อย
2. เด็กหญิงสุกัญญา   เสียงโต
 
1. นางจินตนา  ลามเกษร
2. นางสาวเบญจมาศ  รังษีสกรณ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 1. เด็กชายบารมี  ครุฑโปร่ง
 
1. นายสุรชัย  สิทธิชุม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายจิรภัทร  สิงห์ใจ
 
1. นางรุ่งนภา  ทำตามธรรม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายวรัญญู   ลาภเกิด
 
1. นางสาวคารม  คำวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายกิตติวินท์   อัดแอ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  งามพิง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   งามพิง
 
1. นายธงชัย  ทำนา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  ไทยใหม่
2. เด็กชายพัชรพล   อินนา
3. เด็กหญิงวาสนา  พรมวิชัย
 
1. นายธงชัย  ทำนา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  พันธ์ดี
2. เด็กชายณัฐกิจ  ก๋าเร็ว
3. เด็กชายพิสิษฐ์  ต้อนรับ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์  มีธรรม
2. นางหนึ่งฤทัย  อวดห้าว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อ้วนดี
2. เด็กชายวัชรินทร์  หวลอารมณ์
 
1. นางสาวชาลินี  เชื้อนันไชย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  จอมหงษ์
2. เด็กชายนันทพงษ์  สมมุติ
 
1. นายนัฐชัย  ใจเขม็ง
2. นางสาววิลาสินี  เมืองแมะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายภูวสิษฏ์  ใจชุ่ม
 
1. นางสาวสิริจรรยา  หลีกเลี่ยง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชัยชมภู
 
1. นางสาววรินทร  มีมานะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงคัทรียา  จานเก่า
 
1. นายอนุพนธ์  คำหล้า
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สมประเสริฐ
2. เด็กหญิงจิรายุ  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีสางาม
 
1. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
2. นางลำดวน  อินทรชิต
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงธันยมัย  ไปเร็ว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สายหนิ้ว
3. เด็กหญิงสิริยากร  พูดตรง
 
1. นางฉันทนา  สุคณากุล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีมาก
2. เด็กหญิงฐิติพร  ออนตะไคร้
3. เด็กหญิงวณิชชา  สุรินทร์สม
 
1. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
2. นายกนก  รักมิตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจันทภา  ยนวงศ์
2. เด็กหญิงลิลาวัลย์  ปัญญาแก้ว
3. เด็กหญิงศรุตา  โปตาสา
 
1. นางธัญพิชชา  อุดเป็ง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วชัยสูน
2. เด็กหญิงนีรพรรณ  สีสด
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แข็งแรง
 
1. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
2. นางสาวภัทรศยา  ล่ำใหญ่
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายชาญชล  เชื้อดวงทิพย์
2. เด็กชายธนภูมิ  ฟังเพลิน
3. เด็กหญิงพิชญา  เลี่ยงหลีก
 
1. นายชยันต์  ตื้อใจมา
2. นางอรพิน  สมเสียง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงฐานิดา  ขุมคำ
2. เด็กหญิงสาธิยา  ไหวพินิจ
3. เด็กหญิงแก้วกมลลักษณ์  เปล่งใส
 
1. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
2. นางสาวภัทรศยา  ล่ำใหญ่
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สวยสด
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ดีศรี
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ไทยใหม่
 
1. นางฉันทนา  สุคณากุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา 1. นายกิตติกร  ตามสัตย์
2. นายนันทวัฒน์  ตุ่นภิชัย
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ถ้ำทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 1. เด็กชายนครินทร์  หน้าผ่อง
2. เด็กชายศักดิภัทร  อินพรหม
 
1. นายประดิษฐ์  สัตย์มาก
2. นางสาวนราพร  ใจยัง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กชายกฤษฎา  ไวที
2. เด็กชายสิงหา  ชัยชนะ
 
1. นายบุญเฉลิม  สุคม
2. นายจีระศักดิ์  สติแน่
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 1. เด็กชายชาญชัย  ยาง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยาง
 
1. นายเปลี่ยน  อวดกล้า
2. นายจักรพงษ์  จิตรกล้า
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายณัฐพัตร  กลิ่นมาลา
2. เด็กชายศุภกิต  กล้าหาญ
 
1. นางสุภาพร  มีธรรม
2. นางสาวนิ่มนวล  สูงกลม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายศิวนน์  โกวฤทธิ์
2. เด็กชายศุภกิจ  เกิดกูล
 
1. นายเอกจิต  แดนปัน
2. นายณัฐพงษ์  อวดห้าว
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  ขุ่ยอาภัย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงค์ดวงใส
 
1. นายเจด็จ  เจต๊ะวัน
2. นางสุทธิพร  สิงห์คำ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงคอบ 1. เด็กชายกวินเทพ  คำปัน
2. เด็กหญิงขวัญใจ  ขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ถาวร
4. เด็กชายธนากร  สวยรูป
5. เด็กชายธราธิป  ต้นโชค
 
1. นางปิยกานต์  เป็นบุญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทัพเป็นไทย
2. เด็กหญิงธิชาภรณ์  หวังดี
3. เด็กหญิงปัณณ์นภัส  สุกใส
4. เด็กหญิงอมิตา  พุทธรักษ์
5. เด็กหญิงเกศรา  รักเหล่า
 
1. นางธนิดา  ใหญ่ผล
2. นางรัตนาพร  ปันดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฝึกฝน
2. เด็กหญิงนก  ตาติ๊บ
3. เด็กหญิงรักษณาลี  วรรณฤทธิ์
4. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่หว้าง
5. เด็กหญิงอภิญญา  อารีลักษณ์
 
1. นายนิคม  จันทบ
2. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงจิรนัธนิน  ดอกไม้
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ล่ำสวย
3. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีขัติ
4. เด็กหญิงอริสรา  มีซอง
5. เด็กหญิงแพรดาว  มีเมล์
 
1. นางอุทุมพร  พูลประสิทธิ์
2. นางรัตติกา  สมันจิตร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงชนากานต์  กุมภาพันธ์
2. เด็กหญิงนริศรา  กุมภาพันธ์
3. เด็กหญิงประกายดาว  อิ่มอร่าม
4. เด็กหญิงปิยะพร  จันทรสุวรรณ
5. เด็กหญิงมาริษา  การดี
 
1. นางสุพัตรา  สุพลพิชิต
2. นายอภิชาติ  ยศสุรินทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยศดี
2. เด็กชายพิสุทธิ์ศักดิ์  ตั้งเชิง
3. เด็กหญิงมุทิตา  ยนต์วงค์
4. เด็กชายอนุภูมิ  ปิกหลก
5. เด็กชายอนุศักดิ์  ลาภเกิด
 
1. นายชลายุทธ์  วิเศษกาศ
2. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปียงใจ 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์   แก้วมา
2. เด็กหญิงพิกุล  เป็นแรง
3. เด็กหญิงพิมพิกา  ศรีชัยวงค์
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์   เป็นมูล
5. เด็กหญิงเกสรา   ไทยใหม่
 
1. นายทศพร  สิงห์แก้ว
2. นายศิราวุฒิ  จันทร์เที่ยง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วย 1. เด็กชายกิตตินันท์  เชื้อต่าย
2. เด็กชายกุลพัทธ์  ยาง
3. เด็กชายคงคา  สุยะปงแพ่ง
4. เด็กหญิงจารุภา  ทำเล็ก
5. เด็กหญิงจินดารัตน์  ยาง
6. เด็กชายชินภัทร  พงค์กาสอ
7. เด็กหญิงญาดา  สาธิ
8. เด็กชายธนาคาร  ปริตรมงคล
9. เด็กหญิงธาวิณี  ท่าว่อง
10. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีจันทร์
11. เด็กหญิงนฤพร  ชัยวงศ์
12. เด็กชายปวเรศ  อวดคร่อง
13. เด็กหญิงพรสวรรค์  ตันใจ
14. เด็กชายยอดดอย  ทำบุญ
15. เด็กชายวรโชติ  ยาง
16. เด็กหญิงวิริยะกาญจน์  ยาง
17. เด็กชายศรัณทร  ภูแม่นเขียว
18. เด็กหญิงสุวรรณอัมพร  คร่องไหม
19. เด็กหญิงเบญจมาศ  เลขที่
20. เด็กชายเรืองฤทธิ์  ท่าว่อง
 
1. นายนัทธ์นรงค์  กันทะเสน
2. นางสาวโชติกาญจน์  วิเคียน
3. นางรัชฎาภรณ์  ชัยชนะ
4. นางลลิพัฒน์  สายสุริย์
5. นางอณัศยา  โมลีกุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา 1. เด็กชายจิรัฏบ์  ช่อคำสี
2. เด็กชายชนะชัย  ใจชุ่ม
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โยมงาม
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  ละออ
5. เด็กชายธนภูมิ  สัตย์จริง
6. เด็กชายธเนศ  ใจกล้า
7. เด็กชายปฏิมากร  หิตายะโส
8. เด็กชายประพฤทธิ์  นาคชม
9. เด็กชายพชรดนัย  โลมากุล
10. เด็กชายพฤฒินันท์  สายแปง
11. เด็กหญิงพีรดา  อินพิรุธ
12. เด็กชายภูมินทร์  จำชาติ
13. เด็กชายยุทธการ  เป็นมูล
14. เด็กชายศิริวัฒนา  สายแวว
15. เด็กชายสุกัลย์   จัดสม
16. เด็กหญิงสุปวิณ  เตจ๊ะสา
17. เด็กหญิงอภิญญา  วงค์ปรีชาชาญ
18. เด็กชายเดชาวัต  โลมากุล
19. เด็กหญิงแสงเทียน  จัดไว
 
1. นายพงษ์ธิกร  ชมภู
2. นายสุนทร  คนฟู
3. นางวิไล  คนฟู
4. นางสาววันดี  มียันต์
5. นายสมคิด   มีกลิ่น
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงณัฐวรินทร์  อุ่นจิตต์
 
1. นายอำนวย  คำอักษร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ต้องใจ
 
1. นางวาสนา  วรรณารักษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายนฤเบศ  เป็นบุญ
 
1. นายเกษม  หน่อโอย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายฐานพัฒน์  เปล่งใส
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วิลัย
 
1. นายวุฒิ  มหานิล
2. นางปรารถนา  มหานิล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายณรชน  มีสวย
2. เด็กหญิงอภิญญา  สีสุวรรณ์
 
1. นางวาสนา  วรรณารักษ์
2. นางสาวปวริศา  นรสาร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เกิดกูล
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  เครืออินตา
 
1. นายวุฒิ  มหานิล
2. นางปรารถนา  มหานิล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงกานดา  ตาลี
2. เด็กหญิงชนากานต์  ตาติ๊บ
3. เด็กหญิงชาลิสา  ประดับเพ็ญแข
4. เด็กหญิงน้องนาน  ตาเงิน
5. เด็กหญิงภรทิวา  อินใส
6. เด็กหญิงมณีภา  ตาแสง
7. เด็กหญิงรัตนา  จันทร์เสาร์
8. เด็กหญิงวุฒธินี  แสงคำ
9. เด็กหญิงเบญญาพร  ตาโย่ง
10. เด็กหญิงเบญญาภา  ตาสำราญ
 
1. นางพิม  นามวงศ์
2. นายนพดล  วังซ้าย
3. นางสาวพิมพ์ภัทรา  อภิรัตน์ชานนท์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เกิดผล
2. เด็กหญิงจิรัษฎาพร  ดวงตั้ง
3. เด็กหญิงณญาดา  ลาภมาก
4. เด็กชายทัตพงค์  ยนวงศ์
5. เด็กชายปฏิภาณ  ยนต์วงค์
6. เด็กชายประภูศักดิ์  ลาภมาก
7. เด็กหญิงพลอยชิตา  โปตาสา
8. เด็กหญิงวราพร  หมอยา
9. เด็กหญิงวริศรา  ดวงตั้ง
10. เด็กชายสราวุฒิ  ดีมาก
11. เด็กชายสิทธิชัย  วงค์สิงห์
12. เด็กชายอนิวัตติ์  หมอยา
13. เด็กหญิงอรทัย  อ่อนหวาน
14. เด็กหญิงอารยา  ณ ลำปาง
15. เด็กหญิงไอมิกา  เกิดผล
 
1. นายศุภกิจ   แซ่หย่าง
2. นางทัศนา  วัจนประดิษฐ์
3. นางสาวฐิติรัตน์  ตุ้ยเขียว
4. นายเกียรติศักดิ์  ใหม่ยศ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  น้อยเมือง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกิดผล
3. เด็กหญิงจันทภา  ยนวงศ์
4. เด็กหญิงจุฬานันท์  ขัดแข็งแรง
5. เด็กหญิงน้ำฝน  หน่อคำ
6. เด็กหญิงปณัฐชนก  วงค์สิงห์
7. เด็กหญิงพรรณ์ธิพา  ดีมาก
8. เด็กหญิงพรวลัย  หมอยา
9. เด็กหญิงมนทิรา  อ่อนหวาน
10. เด็กหญิงมนัสพร  ทำสุข
11. เด็กหญิงมนัสวี  เป็นเครือ
12. เด็กหญิงลิลาวัลย์  ปัญญาแก้ว
13. เด็กหญิงวิกานดา  ดีมาก
14. เด็กหญิงศรุตา  โปตาสา
15. เด็กหญิงไอยดา  บุญยืน
 
1. นายศุภกิจ   แซ่หย่าง
2. นางปิยมณฑ์  มณฑา
3. นางสาวนิภา  ต้นโชค
4. นางดวงเดือน  จิตกล้า
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจี้ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สอดสี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชนูดหอม
 
1. นายชนะ  จิตราพิทักษ์กูล
2. นายนคร  แก้วจันทร์หล้า
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายกิตติกร  อาลัย
2. เด็กหญิงอภิชญา   มีธรรม
 
1. นายอุดร  แต้มดื่ม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐภัทร  กระทาง
 
1. นางวัฒนาภรณ์  ใจวิเสน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงสุรีพร  ใจดี
 
1. นายชาติชาย  ณ ลำปาง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พานแก้ว
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุขดี
 
1. นางสนธยา  พรหมกิ่งแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายธนกร  เตวิชัย
 
1. นายสมัย  ดำรงค์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายเอกสิทธ์   จินจำ
 
1. นางสาวณัฐชา   วงศ์สาโรจน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ชัยเลิศ
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์   แรงจริง
 
1. นายภาสกร  นามมะกุนา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงปิยดา  เรืองเกษม
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  สวยฉลาด
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
2. นางสาวสิริจรรยา  หลีกเลี่ยง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เลพล
2. เด็กหญิงอทิตยา  อยู่สุข
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
2. นางสาวสิริจรรยา  หลีกเลี่ยง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงพรวลัย  หมอยา
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ตุ้ยเขียว
2. นางทัศนา  วัจนะประดิษฐ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงอชิรญา  ปินัน
 
1. นายสมัย  ดำรงค์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายปุณยากรณ์  ธารีสืบ
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  มะโนรมย์
3. เด็กชายวัชรินทร์  โนกุล
 
1. นางวัฒนาภรณ์  ใจวิเสน
2. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์  มีธรรม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายทศพล  มีเหลี่ยม
2. เด็กชายสวิตต์  กลิ่นมาลา
3. เด็กหญิงอภิชญา  เนมหาวัน
 
1. นางวัฒนาภรณ์  ใจวิเสน
2. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์  มีธรรม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. นายจีรศักดิ์  คงธนพิทักษ์
2. เด็กชายธนากร  แซ่จ๋าว
3. เด็กชายวิวัฒน์  สรสิทธิ์
 
1. นายประสิทธิ์  ก๋าแก้ว
2. นางสาวอรพินท์  ต้องใจ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 1. เด็กหญิงภัทรี  ผลชอบ
 
1. นายสมบูรณ์  สายเขียว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  นันทิสี
 
1. นายแถม  กลิ่นฟุ้ง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ยอด
 
1. นายแถม  กลิ่นฟุ้ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  กาเร็ว
 
1. นายบรรจบ  การเร็ว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ดุจดีแก้ว
2. เด็กหญิงกาญจนา  ฝึกฝน
3. เด็กหญิงคำแก้ว  ตาติ๊บ
4. เด็กชายจักรพล  อวดห้าว
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พันธุ์ขาว
6. เด็กชายณัฐพล  สวยสด
7. เด็กหญิงดารารัตน์  วางโต
8. เด็กชายธนากร  ต้นจำปี
9. เด็กชายธนโชติ  ชุ่มเย็น
10. เด็กหญิงธีวรา  เสนาสุนทร
11. เด็กหญิงนก  ตาติ๊บ
12. เด็กหญิงพรนรินทร์  หักแตก
13. เด็กชายพันธ์กรณ์  คงธนพงศา
14. เด็กชายรณพร  มุงเมือง
15. เด็กหญิงรักษณาลี  วรรณฤทธิ์
16. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่หว้าง
17. เด็กชายวสุธร  มัชชะ
18. เด็กชายวีรชน  ทองเนื้อแปด
19. เด็กชายศตวรรษ  สวยสด
20. เด็กชายศิรศักดิ์  กลิ่นอบ
21. เด็กหญิงอภิญญา  อารีลักษณ์
22. เด็กหญิงอมลวรรณ  จ๊ะมี
23. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คงธนพิรุฬห์
 
1. นายนิคม  จับทบ
2. นายชาติชาย  สมศักดิ์
3. นางสาวจันธิวา  ใจจูณ
4. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายจักรพล  อวดห้าว
2. เด็กชายณัฐพล  สวยสด
3. เด็กชายธนากร  ต้นจำปี
4. เด็กหญิงนก  ตาติ๊บ
5. เด็กหญิงรักษณารี  วรรณฤทธิ์
 
1. นายนิคม  จันทบ
2. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ใจหมั้น
 
1. นายชยันต์   ตื้อใจมา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  พรหมปิง
 
1. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กชายรัตนภูมิ  สุขตัว
 
1. นางสาวกรวิภา  อวดสม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงเตย  คุณจอน
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ดอกดก
 
1. นายเทวิน  คิดอ่าน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงเตย  คุณจอน
 
1. นางอมลรุจี  ใจดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายนฤเบศ  เป็นบุญ
 
1. นางปารณภัฑร  วงศ์ฟูพาน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงมัสยา  โกเมฆ
 
1. นางเยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 1. เด็กชายนรวีร์  จิตตั้ง
 
1. นางหอมหวล   ไชยเมืองใจ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงเกวลิน  หมั่นเพียร
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ใจหมั้น
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงอารีย์ญา  ขัดสี
 
1. นางปารณภัฑร  วงศ์ฟูพาน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  สวยสด
 
1. นายนิคม  จับทบ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่หว้าง
 
1. นายนิคม  จับทบ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา 1. เด็กชายปารินทร์  สีสุ่ม
 
1. นายถนอม  โยมงาม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 1. เด็กหญิงณฐมน  ตาก๋า
 
1. นางจรรยา  ภูวนาถพนาสันติ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คำมี
2. เด็กหญิงกิตติกา  ชิยางคะบุตร
3. เด็กหญิงชนิสรา  ทองใบ
4. เด็กหญิงญาณธิชา  คำประภา
5. เด็กหญิงฐิติพร  มูลน้ำเที่ยง
6. เด็กหญิงทิพกัญญา  ปัญญาผาบ
7. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อังกูรเดช
8. เด็กหญิงธาราทิพย์  อวดผิว
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชื้อคำซาว
10. เด็กหญิงนงลักษณ์  แหลมจริง
11. เด็กหญิงนันทิกานต์  สารขาว
12. เด็กหญิงนิติภัทร   ก๋านวม
13. เด็กหญิงปานวาด  สมบัติใหม่
14. เด็กหญิงปิ่น  หาดไร่
15. เด็กหญิงพนิตพิชา  เกิดมูล
16. เด็กหญิงพรขวัญ  ทาเกษม
17. เด็กหญิงพัชรพร  พรหมเถา
18. เด็กหญิงพัชรลักษณ์  ศิริเมือง
19. เด็กหญิงภัคคีมา  คนกวน
20. เด็กหญิงมณฑิรา  ต้องใจ
21. เด็กหญิงมณีรัตน์  คิดอ่าน
22. เด็กหญิงวราศิณี  สีโวย
23. เด็กหญิงวิชญาดา  บวบหอม
24. เด็กหญิงวิสสุตา  ปงลังก๋า
25. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมิตวงค์
26. เด็กหญิงสิริประภา  ล่ำงาม
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์ดา
28. เด็กหญิงสุพิชชา  สืบแจ้
29. เด็กหญิงอธิชา  มาลา
30. เด็กหญิงอภิชญา  คิดอ่าน
31. เด็กหญิงอมลรดา  ลาภโต
32. เด็กหญิงอรทัย  ชุ่มใจ
33. เด็กหญิงอินทิรา  นนตานอก
34. เด็กหญิงเขมมิตรกา  ปงลังกา
35. เด็กหญิงเจวรินทร์  มุงเมือง
 
1. นายกิตติพงษ์  เมืองยศ
2. นายนายธรรมนูญ   ฤทัยประเสริฐสูง
3. นางวาสนา  วรรณารักษ์
4. นางผ่องพรรณ  จูงาม
5. นายดำรง  วงค์ขัติยะ
6. นายนฤทธ์  เสาร์ฝั้น
7. นางวัชรี  เมืองยศ
8. นางวิไลวรรณ  วงค์ขัติยะ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยานนท์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  สิงห์อุดม
3. เด็กชายพิชาธร  มัชชะ
4. เด็กชายรณพร  มุงเมือง
5. เด็กหญิงศิราพร  สมคิด
6. เด็กหญิงศุภาภรณ์  สิทธิกรพันธ์
7. เด็กชายอภินันท์  ขันคำ
8. เด็กหญิงอรอนงค์  หัวใจคง
9. เด็กหญิงอังควิภา  แต้มรู้
10. เด็กหญิงเมธาพร  สุดใจ
 
1. นางบงกช  สุดใจ
2. นางสาวนัยน์ปพร  เมธีพิทักษ์กุล
3. นางสาวปธิตา  ธาดาศุภลักษณ์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงจินตนา   โกเมฆ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ช่างลืม
3. เด็กชายณัฐพงษ์  กำลังมาก
4. เด็กหญิงดวงธิดา  ธีระบุตร
5. เด็กหญิงธัญชนก  อนุพันธิกุล
6. เด็กชายพรพิพัฒน์  ไม้มะตาม
7. เด็กหญิงสายทิพย์  หงษ์คอย
8. เด็กชายเทพรักษ์  อินปา
 
1. นายสุทัศน์  หมดดี
2. นางศิริลักษณ์  ไปเร็ว
3. นายสุุพรรณ  โกเมฆ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยานนท์
2. เด็กหญิงนฤมล  มุงเมือง
3. เด็กหญิงนันธิชา  แสงคีรีเขต
4. เด็กชายพิชชาธร  มัชชะ
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  มะโนรมย์
6. เด็กหญิงวรรณนิภา  ทาวงค์
7. เด็กหญิงวรรณภา  ม่วงพิมาย
8. เด็กหญิงวรรณิภา  ลืมหลง
9. เด็กหญิงศิราพร  สมคิด
10. เด็กหญิงศิราพร  เมธีพิทักษ์กุล
11. เด็กหญิงศุภาภรณ์  สิทธิกรพันธ์
12. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เยี่ยมจรรยา
13. เด็กชายอภินันท์  ขันคำ
14. เด็กหญิงอรอนงค์  หัวใจคง
15. เด็กหญิงอังควิภา  แต้มรู้
16. เด็กหญิงเมธาพร  สุดใจ
 
1. นางบงกช  สุดใจ
2. นางสาวนัยน์ปพร  เมธีพิทักษ์กุล
3. นางสาวปธิตา  ธาดาศุภลักษณ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยากร  รักวงค์
2. เด็กหญิงนันธิชา  แสงคีรีเขต
3. เด็กหญิงภัณทิวา  ท่าคล่อง
4. เด็กหญิงวรรณิภา  ลืมหลง
5. เด็กหญิงศิราพร  เมธีพิทักษ์กุล
6. เด็กหญิงสารภี  พิมพ์พันธวงค์
7. เด็กหญิงสุมาลี  สืบสาย
8. เด็กหญิงอุษาวดี  กำลังว่อง
9. เด็กหญิงเมธาพร  สุดใจ
 
1. นางบงกช  สุดใจ
2. นางสาวนััยน์ปพร  เมธีพิทักษ์กุล
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ต้องใจ
 
1. นางบัวบาน  ละออง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กหญิงสิรินทรา  แหลมแท้
 
1. นางบัวบาน  ละออง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงลิลาวัลย์  ปัญญาแก้ว
 
1. นายปัญญา  ใจหาญ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงอรวรรณ  รักสถาน
 
1. นางสมบูรณ์  สิทธิวงศ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อ 1. เด็กชายนราวิชญ์  อินต๊ะงาม
 
1. นางศิรินภา  วงศ์เทพ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือคำ
 
1. นางอารีย์  วรรณเสถียร
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริก 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  คิดอ่าน
 
1. นางบัวบาน  ละออง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   มีวันดี
 
1. นางจินตนา  ไหวพริบ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กชายกิตติพันธ์  จันทรา
 
1. นายจำนงค์  ตัวละมูล
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือคำ
 
1. นางอารีย์  วรรณเสถียร
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงชิรายุ  อวดผิว
2. เด็กหญิงรัตติกา   ลาภโต
3. เด็กหญิงรัตติกาล   ขันเวท
4. เด็กชายวีรพงษ์   เงือกน้อย
5. เด็กหญิงสุธฺมนต์  อวดเร็ว
 
1. นางนิภาพร  ขัติศรี
2. นางสาวไอลดา  มาลา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  สูตรเลข
2. เด็กหญิงศิริพร  สังวร
 
1. นางปวีณา  แสนปินตา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงชลลดา  สุมา
2. เด็กหญิงรศิกา  จตุพรจรัส
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสมปาน
2. นางณัฐกานต์  แข็งแรง
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์  คุ้มเพื่อน
2. เด็กหญิงธัญญ์ชนก  ถ้ำทอง
3. เด็กหญิงวิลาสินี  เป็นปึก
4. เด็กชายศิรินทร์  ตันชะ
5. เด็กหญิงอรปรียา  เซมา
6. เด็กหญิงอัญชลี  มาสกุล
 
1. นายยงยุทธ์  เจนคิด
2. นางปรียาภรณ์  กัลปสันติ
3. นางศิริพร  มณฑาทอง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ฝั้นปัญญา
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  วงค์แก้ว
3. เด็กหญิงคัมภีพรรณ  นันตาพรม
4. เด็กหญิงชฎาภา  สายขัด
5. เด็กหญิงณัฐพร  วรรณเสถียร
6. เด็กหญิงพัชรพร  อวดร่าง
 
1. นายสุทัศน์  ติ๊บปาละ
2. นายเชวง  คนเที่ยง
3. นายรัชภูมิ  แปลงใจ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจริญสุข
2. เด็กชายจิรายุส  ยารังสี
3. เด็กหญิงทิพยดา  แสงเดชา
4. เด็กหญิงนภาลัย  หนองใจบุญ
5. เด็กชายพิทวัส  ใจอินตา
6. เด็กชายวชิรวิทย์  ท้าวชัย
7. เด็กหญิงวราภรณ์   แรงจริง
8. เด็กหญิงศศิขวัญ  มูลชนะ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  มาฟู
10. เด็กหญิงสุวิมล  เมืองมอง
 
1. นายอนุพนธ์  คำหล้า
2. นางสาวยุพา  สิริอำนวยศักดิ์
3. นายสุมล  สัญญเดช
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญโนนแต้
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สมประเสริฐ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ยศไธสง
4. เด็กหญิงดลนภา  ปันตา
5. เด็กชายธนวัฒน์  กามะ
6. เด็กชายธนาธิป  สัตย์มาก
7. เด็กหญิงสมฤดี  อิ่มเอิบ
8. เด็กหญิงสาธิยา  ไหวพินิจ
9. เด็กหญิงสาริดา  แคล้วคลาด
10. เด็กหญิงอารียา  ศรีวิชัย
 
1. นายเกียรติพงษ์  รักมิตร
2. นางสาวภัทรศยา  ล่ำใหญ่
3. นางรัตนาพร  ปันดี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยศไธสง
2. เด็กหญิงนาราภัทร  โลมากุล
3. เด็กหญิงพาทินธิดา  แต้มคู
 
1. นางสุวรรณา  เขียวดี
2. นางผ่องศรี  จำปาทิพย์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตภากร  ปานกลาง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กำลังแข็ง
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อ่อนสมบูรณ์
 
1. นางการะเกตุ  ธรรมเสนา
2. นางปาจรีย์  เค็มมาก
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาว 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปานเสือ
2. เด็กหญิงจิระดา  มีฉลาด
3. เด็กหญิงจุรินทร์ธร  ยศอุบล
 
1. นางแววนภา  กลีบจำปี
2. นางสาวณัฐกานต์  เป็นมูล
 
121 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา  เจ้าเล่ห์
2. เด็กหญิงแกมกาญจน์  สายพงษ์น้อย
 
1. นางเยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล
 
122 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  พะย๋า
2. เด็กหญิงวรัมพร  สมดี
 
1. นางสาวทับทิม  เป็งขวัญ
2. นางสาววิราวรรณ์  ก๋าเมืองลือ
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  หมายจริง
2. เด็กชายอริญชัย   ฟังเพลิน
3. เด็กชายอัษฎา  จันทร์ตา
 
1. นายภาณุวัฒน์  วรพิทย์เบญจา
2. นางสาวิตรี  วรพิทย์เบญจา
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  ทองสุข
2. เด็กชายพงษ์ฐกร  คัทจิต
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ปินใจกุล
2. เด็กชายธนวินท์  สิงห์เส
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กชายยศวิชญ์  จันสิงห์
2. เด็กชายวรัญญู  ศรีชัยวงศ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  จะชาญ
2. นายกนก  รักมิตร
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายชัชพล  ผิวเหลือง
2. เด็กชายพัชระ  ปินใจกุล
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงนฤชยา  ทานุสาร
2. เด็กหญิงพิชญา  อนนท์
 
1. นางณิชกมล  คิดอ่าน
2. นางอุทุมพร  พูลประสิทธิ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  คิดอ่าน
2. เด็กหญิงนิภาพร  อุทธโยธา
 
1. นายอภิชาติ  สิงห์คำ
2. นายบุญสัน  วงค์เจริญทัศน์
 
130 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงญาโนทัย  อัลทชัย
2. เด็กหญิงวรกานต์  สายบุ
 
1. นายอภิชาติ  สิงห์คำ
2. นายบุญสัน  วงค์เจริญทัศน์
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. นางสาวณิชมน  น้อยสกุล
2. เด็กหญิงวิชญาดา  นาละออ
 
1. นายวิทวัส  แก้วประดิษฐ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โกมิตร
2. เด็กชายวัชรพล   สุจา
 
1. นางสาวน้ำฝน  พงษ์กองเงิน
2. นางสาวพิมลพรรณ  มุ่งตรง
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  คิดอ่าน
2. เด็กชายภูริพัฒน์  สืบขัติ
3. เด็กชายศุภชัย  ใจตรง
 
1. นายเอกจิต  แดนปัน
2. นายณัฐพงษ์  อวดห้าว
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแก้ววิทยา 1. เด็กชายชาคร  ทูลเดช
2. เด็กชายพีระศักดิ์  หัสดี
3. เด็กชายภูวมินทร์  ยามดีเลิศ
 
1. นายเอกจิต  แดนปัน
2. นายณัฐพงษ์  อวดห้าว
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายกัลยกฤต   ติ๊บหล้า
2. เด็กชายชโนดม   จันทร์หอม
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   งามพันธ์
 
1. นายนพดล  รูปงาม
2. นางโสภิญ  รัตนะ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพา  เจติรัญ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ฤทธิ์เทพ
3. เด็กชายเตชกฤต  กำลังแข็ง
 
1. นางการะเกตุ  ธรรมเสนา
2. นางสาวชลธิชา  ปันทะ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยาง
2. เด็กหญิงดวงพร  คุณาวุฒิพนา
3. เด็กหญิงมาติกา  ยาง
 
1. นายจักรชัย  กลิ่นหอม
2. นายนเรศ  สมป่าสัก
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทำสุข
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนหวาน
3. เด็กชายพชรพล  บุญยืน
 
1. นายสุธรรม  สุวรรณวงศ์
2. นายชลายุทธ์  วิเศษกาศ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบฟ้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แข็งแรง
2. เด็กหญิงกาญจนา  ริยะกาศ
3. เด็กหญิงนารากร  แสนบรรดิษฐ์
4. เด็กหญิงบุณยนุช  แก้ววี
5. เด็กหญิงพัชรพร  แข็งแรง
6. เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์ชัย
 
1. นางรัชฎา  วรรณประเสริฐ
2. นางบุญหนำ  ธิสาระ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขันตี
2. เด็กหญิงนิชาภา  แซ่ลิ้ว
3. เด็กหญิงพัชรธิดา  บุญเรือง
4. เด็กหญิงรินรดา  มีกลิ่น
5. เด็กหญิงสิริธร  ปัญญาฉิม
6. เด็กหญิงเกตุนิภา  รัตนโกสินทร์
 
1. นายไชยยันต์  ปินใจกุล
2. นางวิไล  แหลมคม
3. นายสมพร  ท้าวอุดม
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กหญิงจินห์วรา  บัวตอง
2. เด็กหญิงปณิธิ  ปินใจ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  พัชรินทร์
 
1. นางอุทุมพร  พูลประสิทธิ์
2. นางรัตติกา  สมันจิตร์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 1. เด็กหญิงจริยา  วงค์กิติ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปัญญารอบรู้
3. เด็กชายภัทรพงษ์  วงค์เที่ยงทำ
 
1. นายชัยยันต์  ศรีขัติย์
2. นางเอมอร  ติ๊บปาละวงศ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา 1. เด็กชายธราดล  เจ้าคนดี
2. เด็กหญิงบุญญานุช  นันตาพรม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  วงษ์สา
 
1. นางสาวนงคราญ  วิรัตน์เกษม
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแขม 1. เด็กหญิงจิดาภา  พันเรือนดี
2. เด็กชายชนะพล  หมั้นขัน
3. เด็กหญิงธิญาดา  ขลิบเงิน
 
1. นางนงลักษณ์  คำมา
2. นางวนิดา  สมบัติ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ตาลี
2. เด็กชายอภิรักษ์  ลาหู่
3. เด็กชายโภวัน  วิวัฒธนา
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางพูลศรี  อินทสุก
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยนต์วงค์
2. เด็กชายราชวิทย์  หน่อคำ
3. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ทำสุข
 
1. นางชนนิกานต์  แสนปัญญา
2. นางวราภรณ์  วงค์ดวงใส
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงชนาพร  ดุจดีแก้ว
2. เด็กหญิงปราณี  แซ่ลี
3. เด็กหญิงแสง  ตาอิน
 
1. นายชรินทร์  จัดคร่อง
2. นางสาวพิมพ์ภัทรา  อภิรัตน์ชานนท์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาช่อวิทยา 1. เด็กชายธนากร  กันไว
2. เด็กหญิงนฤมล  พรมคณะ
3. เด็กหญิงวารินทร์  อินกูล
 
1. นายนัฐชัย  ใจเขม็ง
2. นายนาวี  แก้วมา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายจักรพงค์  ทอดทิ้ง
2. เด็กหญิงศุณิทรา  มุ่งตรง
3. เด็กหญิงสุภาสินี  ต้องจิตต์
 
1. นางณัฐมน  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวยุพา  สิริอำนวยศักดิ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายทิวัตถ์  เรียงหลีก
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์  มุงเมิน
3. เด็กชายวิสวัตติ์  แรงจริง
 
1. นางณัฐมน  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวยุพา  สิริอำนวยศักดิ์
 
151 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายพงศภัค  คุณจอน
 
1. นางชาลี  พิทยาธำรง
 
152 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 1. เด็กชายกฤตยชญ์  มูลทุ่ง
2. เด็กชายรณพีร์  ระวังกาย
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  วิวัฒน์พัฒนวงศ์
 
1. นางนิตยา  วิ่งเร็ว
 
153 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กชายกัณตภูมิ   สัตย์ต่อชาติ
2. เด็กชายจรัณธร  แยบคาย
3. เด็กชายภูวดล  เป็นคุณ
 
1. นางสุจิตตรา  วงศ์เรือง
2. นางสาวสกุลรัตน์  ปู่ย่า
 
154 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ไปเร็ว
 
1. นางสาวรัชญาภรณ์  แสนตา
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายพุทธพงษ์  คุณละ
 
1. นางประนอม  ปันตา
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์ทวี
 
1. นางวัฒนาภรณ์  ใจวิเสน
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กชายปิยะชัย  พานแก้ว
 
1. นางสาวสมหญิง  พานแก้ว
 
158 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองตึง 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทะนายมา
2. เด็กหญิงอินทิรา  เลียงหลีก
 
1. นางสาววรรณกานต์  ไวที
2. นางอมรรัตน์  ปงลังกา
 
159 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายสิรภพ  เกิดโชค
2. เด็กหญิงสุภัตรา  สุดรัก
 
1. นางประนอม  ปันตา
2. นางการะเกตุ  ธรรมเสนา
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 1. เด็กชายพัชรพล  สุมาลา
 
1. นางผ่องพรรณ  จูงาม
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายพิภัฒน์  มีธรรม
 
1. นางวาริญญ  บุญเรือง
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณี  อวดผิว
 
1. นางจินตนา  พึ่งนา
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำมะฤกษ์
 
1. นางวาริญญ  บุญเรือง
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตบาล
 
1. นางสาวศิริพร  พนาพันธุ์
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ  กลิ่นมาลา
 
1. นายชัยวัฒน์  จันตะมะ
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายอภิชาติ  เครือลิต
 
1. นางเยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 1. เด็กชายอโนชา  มีใย
 
1. นางประนอม  ปันตา
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 1. เด็กหญิงกรรนิษา  ทามา
2. เด็กชายธนวัต  คิดอ่าน
3. เด็กชายธนัชญา  พานแก้ว
 
1. นางสาวสมหญิง  พานแก้ว
2. นางสุราณีย์  ธิแก้ว
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอวิทยา 1. เด็กชายปรินทร์  อรุณฉัตย์
2. เด็กชายสุริยา  เถาจันต๊ะ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุรภักดี
2. นางเยาวรัตน์  เลิศพิพัฒน์กุล