หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวสายทอง ใจทาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
2. นางนฤมล คำหล่อโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
3. นางสาวรัตนา แสงอรุณโรงเรียนวัดล่ามช้างกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางวยุรี ไชยวงศ์โรงเรียนตำบลบ้านแป้นกรรมการ
2. นางพวงผกา บุญเกิดโรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการ
3. นางมลิวรรณ วงค์งามโรงเรียนเทศบาลจามเทวีกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายปริญญา ศรีวรรณโรงเรียนวัดศรีบังวันกรรมการ
2. นางเกษสุดา สินธุบุญโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณกรรมการ
3. นางศิริขวัญ หล้าติ๊บโรงเรียนบ้านล้องหนองหอยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางพรพรรณ กาบแปงโรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการ
2. นางพีรยา ปาอินทร์โรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
3. นายสมพล นันต๊ะจันทร์โรงเรียนบ้านแม่เมยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางศิริพันธ์ สินธุปันโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
2. นางสุพัตรา ดวงแก้วกลางโรงเรียนบ้านน้ำย้อยกรรมการ
3. นางสาวอรพินทร์ มานะอุดมสินโรงเรียนวัดบ้านธิกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมา ประสาธน์สุวรรณโรงเรียนบ้านป่าซางน้อยกรรมการ
2. นายวัชรพงค์ ชุ่มกาศโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เวศน์วิวัฒน์โรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอุบล นาคกระแสร์โรงเรียนวัดชัยชนะกรรมการ
2. นางอัมพร สุภารัตน์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางสาวศรีไพร สุวรรณสุระโรงเรียนรพีเลิศกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางประกายรัตน์ จันทะสินธุ์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
2. นางศิริพร สิงห์ไผ่โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
3. นางสาวระวิพรรณ รมภิรังโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนัยนา อนุรักษ์ศิลปกุลโรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการ
2. นางอมรา จิตตวะนาโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
3. นางสาวปราณี มาผาบโรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วงกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอัษนัย กางมูลโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณกรรมการ
2. นางสาวธิตินัดดา สิงห์แก้วโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ เป็นพนัสสักโรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
4. นางสาวศิริพันธ์ สินธุปันโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
5. นางสุพัตรา ดวงแก้วกลางโรงเรียนบ้านน้ำย้อยกรรมการ
6. นางสายทอง จินะฟองโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางวันพา จันทะสินธุ์โรงเรียนวัดชัยสถานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ติยะคุณโรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
3. นางอำพรรณ สีวิจี๋โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ เตชาวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยอ้อกรรมการ
2. นางภัทรนิษฐ์ อุปละกุลโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
3. นางเกศริน ภีระดาโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวบัวบาน พิงคะสันโรงเรียนบ้านดอยแก้วกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี ศรีวิกะโรงเรียนบ้านดอยแก้วกรรมการ
3. นางจงจิตร์ จันทร์บุญเป็งโรงเรียนใบบุญ ลำพูนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี สิทธิวงค์โรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
2. นางรพีพรรณ สุริยะโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ ละม่อมโรงเรียนวัดสันป่าสักกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนา อุตเจริญโรงเรียนวัดหนองหล่มกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี จี้รัตน์โรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการ
3. นางสุดาวรรณ ฟองอินทร์โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางมัณทนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ยะบุญธงโรงเรียนวัดกู่เส้ากรรมการ
3. นางนิตยา เนตรศักดิ์เกษมโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ ทอทองโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย ขวัญสินโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
3. นางโชติกา กิจเนตรโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสุภาพ พงศ์เจริญโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
2. นางถนอมศิลป์ ชำนาญหมอโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
3. นางนลินธรณ์ โฆษิตรัฐพัชรสุขโรงเรียนวัดฮ่องกอม่วงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีวรรณ ตาคำโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณกรรมการ
2. นางสาวศิริพร คำปวนโรงเรียนเทศบาลจามเทวีกรรมการ
3. นางสาววันทนา จันต๊ะภาโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายประวิทย์ ปาลีโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
2. นายอำนวย ใจคำโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
3. นางสาวสิริภัสสร์ กันทะวงค์โรงเรียนบ้านหนองเหงือกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนฤมล กันทะกาศโรงเรียนบ้านศรีป้านกรรมการ
2. นายสนิท อภิวงค์งามโรงเรียนวัดบ้านธิกรรมการ
3. นางศศิวกานต์ ญาณะชื่นโรงเรียนบ้านน้ำย้อยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุวิมล ตรีพงศืโรงเรียนวัดต้นผื้งกรรมการ
2. นายจักรพงธ์ ปันต๊ะถาโรงเรียนวัดหนองสมณะกรรมการ
3. นางวันทนีย์ กะตะศิลาโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประเทือง วงค์ทองแท้โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
2. นางสาวรีย์ ขันพลโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
3. นางสาวพิชธาภรณ์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางดรุณี บุญสะอาดโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
2. นางสาวฝนทอง พิชัยพงษ์โรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
3. นางสาวปุณยาพร ฐิติสุทธิโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวันธนี ปิงชัยโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
2. นางสาวสายฝน ต๊ะวันนาโรงเรียนวัดศรีบุญชู - วังไฮกรรมการ
3. นางนุชจรี โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
4. นางวรางรัตน์ สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อยกรรมการ
5. นางกฤษณา ศรีกอกโรงเรียนวัดบ้านแจ่มกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ เหลี่ยมโสภณโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
2. นางสาวบุญยม ชมภูคำโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
3. นายกมล ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดหนองซิวกรรมการ
4. นายนลวัชร์ มะโนวรรณาโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายดิเรก ญาณะตาลโรงเรียนบ้านแม่เมยกรรมการ
2. นางพรพิมล เย็นวารีย์โรงเรียนบ้านโป่งรูกรรมการ
3. นายประยูร อุ่นเรือนโรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการ
4. นางวิไล อุ่นใจโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอรุณี แสงเพ็ญโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
2. นางวิพา เหมืองใจมาโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา หาญประกอบสุขโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายดิเรก ญาณะตาลโรงเรียนบ้านแม่เมยกรรมการ
2. นางพรพิมล เย็นวารีย์โรงเรียนบ้านโป่งรูกรรมการ
3. นายประยูร อุ่นเรือนโรงเรียนวัดสันต้นธงกรรมการ
4. นางวิไล อุ่นใจโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี แสงเพ็ญโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
2. นางสาวฉัตรสุดา หาญประกอบสุขโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
3. นางวิพา เหมืองใจมาโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวประวัณสรณ์ ไชยวงค์ษาโรงเรียนวัดอารัญญารามกรรมการ
2. นางสาววาสนา คำปาน่านโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้กรรมการ
3. นางสิริวรรณ ใจกระเสนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางจิตสุภัค มานะการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก สะคำปันโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสายฝน กัณทะพงศ์โรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
2. นางดรุณี บุญสะอาดโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
3. นางสายสมร ปาระมีโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางจิตสุภัค มานะการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
2. นางสิริวรรณ ใจกระเสนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวประวัณสรณ์ ไชยวงค์ษาโรงเรียนวัดอารัญญารามกรรมการ
4. นางสาววาสนา คำปาน่านโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้กรรมการ
5. นางสาวกมลชนก สะคำปันโรงเรียนเทศบาลเมืองลำพูนกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสายฝน กัณทะพงศ์โรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
2. นางสายสมร ปาระมีโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
3. นางดรุณี บุญสะอาดโรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสาววราภรณ์ คำวังพฤกษ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
2. นางสาวสุรีพันธ์ อุตมโนโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการ
3. นางสาวกฤติมุข สุวรรณโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางมาริสา เสนธรรมโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
2. นางรัตนา จามพฤกษ์โรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
3. นายประสาน วงศ์ฝั้นโรงเรียนเทศบาลจามเทวีกรรมการ
4. นางกุลวรี คำทะแจ่มโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
5. นางสาวลฎาภา สุทธกุลโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวลฎาภา สุทธกุลโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
2. นางกุลวรี คำทะแจ่มโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางรัตนา จามพฤกษ์โรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
4. นายประสาน วงศ์ฝั้นโรงเรียนเทศบาลจามเทวีกรรมการ
5. นางมาริสา เสนธรรมโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพเรศ ดวงเสวยโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
2. นายรณพจน์ ละม่อมโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมกรรมการ
3. นางชฎาลักษณ์ ปาลีโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพเรศ ดวงเสวยโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
2. นายรณพจน์ ละม่อมโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมกรรมการ
3. นางชฎาลักษณ์ ปาลีโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวันเพ็ญ อินทะกันฑ์บ้านหล่ายทากรรมการ
2. นางศรีสังวาร มูลรินต๊ะบ้านมะเขือแจ้กรรมการ
3. นางนิภา ศิริต๊ะตำบลริมปิงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ อินทะกันฑ์บ้านหล่ายท่ากรรมการ
2. นางศรีสังวาร มูลรินต๊ะบ้านมะเขือแจ้กรรมการ
3. นางนิภา ศิริต๊ะตำบลริมปิงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมศรี ฐาราชวงศ์ศึกบ้านห้วยไซกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ สุรินทร์ธรรมบ้านศรีสุพรรณกรรมการ
3. นายไกสร นันตาเวียงบ้านสันมะนะกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอำไพ สุทธิจิระพันธ์บ้านมะเขือแจ้กรรมการ
2. นางสาวแพรววนิต บุญวัฒน์บ้านกลางวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางชชกานต์ กันทอินทร์วัดสันทรายกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเพลิน ใจบัวโรงเรียนวัดเหมืองกวักกรรมการ
2. นางนัยนา วังษาโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ แสบงบาลโรงเรียนวัดเจดีย์สามยอดกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์ สุรินทร์ธรรมบ้านศรีสุพรรณกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บุญทวีบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
3. นางประภา อภัยวาทินวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางชุติมา แสนมะโนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
2. นายเสกสรร โพธิพฤกษ์บ้านป่าซางน้อยกรรมการ
3. นายสงกรานต์ กาวิระอรพินพิทยากรรมการ
4. นางเกศริน ภิระตาบ้านห้วยไซกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางชุติมา แสนมะโนบ้านโทกน้ำกัดกรรมการ
2. นายเสกสรร โพธิพฤกษ์บ้านป่าซางน้อยกรรมการ
3. นายสงกรานต์ กาวิระอรพินพิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางดารุณี สุรินทร์โทวัดหนองซิวกรรมการ
2. นางสาวผกาพรรณ จุ้มฝนวัดช้างค้ำกรรมการ
3. นางรัตน์ดา สุภาคำบ้านเหมืองลึกกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางดารุณี สุรินทร์โทโรงเรียนวัดหนองซิวกรรมการ
2. นางรัตน์ดา สุภาคำโรงเรียนเหมืองลึกกรรมการ
3. นางสาวผกาพรรณ จุ่มฝนโรงเรียนวัดช้างค่้ำกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอนงค์ อินต๊ะขัติโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
2. นางปนัดดา สุทธสิริโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางศรัณยา ยะเชียงคำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวยุพิมพ์ คำภีระโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
2. นางอัจฉรา สิงห์แก้วโรงเรียนวัดศรีบังวันกรรมการ
3. นางปนัดดา สุทธสิริโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพิมพ์ คำภีระโรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
2. นายสุรพล โพธาเจริญโรงเรียนบ้านห้วยอ้อกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ มนัสตรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวันเพ็ญ พลสวัสดิ์โรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
2. นางอรทัย รัตน์เลิศลพโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
3. นางวัลภา จี้ต๊ะนันท์โรงเรียนวัดต้นโชคกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจิราพร เครื่องพนัดโรงเรียนวัดปากล้องกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ยะคำแจ้โรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมมิธรรมโรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศรีวรรณ ปัญญานิลโรงเรียนวัดบ้านธิกรรมการ
2. นางอุทุมพร มูลรินต๊ะโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ชมภูแก้วโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางพรธิดา เขียววาดโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมกรรมการ
2. นางจรัญญา จินะกาศโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
3. นายธีรพันธ์ สิทธิพรรัตน์โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสากล ฐานันตรานนท์โรงเรียนวัดบ้านหลุกกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ ลังกาพินธ์โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
3. นางจันทร์ศรี มณีชัยกุลโรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
4. นางอุทัยพร เขื่อนแก้วโรงเรียนอรพินพิทยากรรมการ
5. นายธนพล เฉลิมวค์โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางแก่นจันทร์ แสงอรุณโรงเรียนบ้านโป่งรูกรรมการ
2. นายคมกริช ณ เชียงใหม่โรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
3. นายทินกร สุธิวรรณโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
4. นายจำเริญ ชัยวินิจโรงเรียนวัดบ้านหลุกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายดัด นาคกระแสร์บ้านปงแม่ลอบกรรมการ
2. นายอนันท์ศักดิ์ ฉางข้าวชัยบ้านหนองเกิดกรรมการ
3. นางสุกัญญา ไชยบุญเรืองบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นายจรรโลง สุขเกษมวัดบ้านม้ากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายบุญยืน สมรโรงเรียนวัดเจดีย์สามยอดกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กันทะวงศ์วารโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
3. นางยุพา พรหมวังโรงเรียนวัดเจดีย์สามยอดกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางยุพา พรหมวังโรงเรียนวัดเจดีย์สามยอดกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ กันทะวงศ์วารโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
3. นายสุรชัย แสนศรีชัยโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ กันทะวงศ์วารโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
2. นายสุรชัย แสนศรีชัยโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางยุพา พรหมวังโรงเรียนวัดเจดีย์สามยอดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนวัดห้วยยาบกรรมการ
2. นางอุมากรณ์ ผัดเจริญโรงเรียนวัดศรีบังวันกรรมการ
3. นายวิญญู แจ่มใสโรงเรียนละอองทิพย์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนวัดห้วยยาบกรรมการ
2. นายอุมากรณ์ ผัดเจริญโรงเรียนวัดศรีบังวันกรรมการ
3. นายวิญญู แจ่มใสโรงเรียนละอองทิพย์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิญญู แจ่มใสโรงเรียนละอองทิพย์กรรมการ
2. นางดวงเดือน สุ่มสุขโรงเรียนวัดห้วยยาบกรรมการ
3. นางอุมากรณ์ ผัดเจริญโรงเรียนวัดศรีบังวันกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ลือศักดิ์โรงเรียนวัดสันป่าสักกรรมการ
2. นายวิเชียร ปัญญาใหญ่โรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
3. นายสายใจ สุนิทรานนท์โรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ลือศักดิ์โรงเรียนวัดสันป่าสักกรรมการ
2. นางสายใจ สุนิทรานนท์โรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
3. นายวิเชียร ปัญญาใหญ่โรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางธาริณี ชัยวิรัตน์โรงเรียนวัดล่ามช้างกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ แสนเสนาะโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมกรรมการ
3. นางจริยา บุษราคัมโรงเรียนบ้านดงสารภีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางธาริณี ชัยวิรัตน์โรงเรียนวัดล่ามช้างกรรมการ
2. นางจริยา บุษราคัมโรงเรียนบ้านดงสารภีกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ แสนเสนาะโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจริยา บุษราคัมโรงเรียนบ้านดงสารภีกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ แสนเสนาะโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมกรรมการ
3. นางธาริณี ชัยวิรัตน์โรงเรียนวัดล่ามช้างกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ลือศักดิ์โรงเรียนวัดสันป่าสักกรรมการ
2. นางสายใจ สุนิทรานนท์โรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
3. นายวิเชียร ปัญญาใหญ่โรงเรียนวัดศรีดอนชัยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายไฉน อุ่นโพธิโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
2. นางวรนุช ฟองทองโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
3. นายวิทยา สุวัณณารุนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายไฉน อุ่นโพธิโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
2. นางวรนุช ฟองทองโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
3. นายวิทยา สุวัณณารุนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไฉน อุ่นโพธิโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
2. นางวรนุช ฟองทองโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
3. นายวิทยา สุวัณณารุนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามกรรมการ
2. นายอาคม คำวังพฤกษ์โรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามกรรมการ
2. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามกรรมการ
2. นายอาคม คำวังพฤกษ์โรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายปราณ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านหนองหนามกรรมการ
2. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
3. นายอาคม คำวังพฤกษ์โรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี มาละพิงค์โรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายกิติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านแจ่มกรรมการ
2. นายจิรพงค์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเหงือกกรรมการ
3. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
4. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านท่าต้นงิ้วกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
2. นายจิรพงค์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเหงือกกรรมการ
3. นายอรรณพ จี้รัตน์โรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ จี้รัตน์โรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
2. นายจิรพงค์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเหงือกกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านท่าต้นงิ้วกรรมการ
4. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
5. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
2. นายจิรพงค์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเหงือกกรรมการ
3. นายกิติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านแจ่มกรรมการ
4. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านท่าต้นงิ้วกรรมการ
6. นายอรรณพ จี้รัตน์โรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
7. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
3. นายอรรณพ จี้รัตน์โรงเรียนป่าเลากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านแจ่มกรรมการ
2. นายจิรพงค์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนอกเงือกกรรมการ
3. นายอรรณพ จี้รัตน์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
2. นายอรรณพ จี้รัตน์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านแจ่มกรรมการ
4. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านแจ่มกรรมการ
2. นายจิรพงค์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
3. นายอรรณพ จี้รัตน์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
4. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
2. นายจิรพงค์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเหงือกกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านท่าต้นงิ้วกรรมการ
4. นายกิติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านแจ่มกรรมการ
5. นายอรรณพ จี้รัตน์โรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
6. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านแจ่มกรรมการ
2. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
3. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
4. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านท่าต้นงิ้วกรรมการ
6. นายอรรณพ จี้รัตน์โรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
7. นายจิรพงค์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเหงือกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายฐิติฎฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านแจ่มกรรมการ
3. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
4. นายจิรพงค์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
5. นายอรรณพ จี้รัตน์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายดุสิต จี้จำปาโรงเรียนบ้านห้วยไฟกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านแจ่มกรรมการ
3. นายอรรณพ จี้รัตน์โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
4. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านแจ่มกรรมการ
3. นายจิรพงค์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเหงือกกรรมการ
4. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านท่าต้นงิ้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านแจ่มกรรมการ
3. นายจิรพงค์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเหงือกกรรมการ
4. นายอรรณพ จี้รัตน์โรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
5. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
6. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านท่าต้นงิ้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายจิรพงค์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเหงือกกรรมการ
4. นายกิติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านแจ่มกรรมการ
5. นายอรรณพ จี้รัตน์โรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
6. นายธิติฏฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
7. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านท่าต้นงิ้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิติพงษ์ เขื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านแจ่มกรรมการ
2. นายจิรพงค์ นันทะชัยโรงเรียนบ้านหนองเหงือกกรรมการ
3. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
4. นายอรรณพ จี้รัตน์โรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชัยชนะโรงเรียนวัดท่าต้นงิ้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสามารถ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสิริภพ ศิรปันดอนโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการ
2. นายฐิติฎฐ์ อุนจะนำโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ถากาศโรงเรียนแพะยันต์ดอยแช่กรรมการ
4. นายชัยรุจน์ กาวิชัยโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ววัดบ้านแจ่มกรรมการ
2. นายดำเกิง แก้วยศบ้านหนองดู่กรรมการ
3. นายชัยรุจน์ กาวิชัยบ้านแม่อาวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายกรองทอง คำสินศักดิ์โรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
2. นางสาวแพรวนภา ตาคำโรงเรียนเทศบาลจามเทวีกรรมการ
3. นางปาณิสา บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการ
2. นางปาณิสา บัณฑิตโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์โรงเรียนเอกชนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวแพรวนภา ตาคำโรงเรียนเทศบาลจามเทวีกรรมการ
2. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์โรงเรียนเอกชนกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายกรองทอง คำสินศักดิ์โรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการ
3. นางไมตรี เทพสุตินโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวแพรวนภา ตาคำโรงเรียนเทศบาลจามเทวีกรรมการ
2. นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์โรงเรียนเอกชนกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านสันป่าเหียงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางโสภิต งามศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
2. นางสาวลฏาภา ไชยวงค์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางปิยะนุช ไชยศรีโรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
4. นางรำไพ พงษ์เพชรกาฬโรงเรียนวัดบ่อโจงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ วงค์จูโรงเรียนวัดวังกู่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสุดารัตน์ วงค์จูโรงเรียนวัดวังกู่กรรมการ
2. นางปิยะนุช ไชยศรีโรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
3. นางโสภิต งามศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
4. นางรำไพ พงษ์เพชรกาฬโรงเรียนวัดบ่อโจงกรรมการ
5. นางสาวลฏาภา ไชยวงค์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. MissKay Marish Edulanเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซางที่ 1กรรมการ
2. นางสาวประพิศ บุญแก้วโรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการ
3. นางอัญชลี มูลสารโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ สุทธสิริโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางพรรโณภาส ภีระคำโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน - วังทองกรรมการ
2. นายประเสริฐ ปิ่นทองโรงเรียนเทศบาลเมืองลำพูนกรรมการ
3. นางสาวยุพิืน สันถวเมตต์โรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
4. นางสาวสุมิตรา ญาณพันธุ์โรงเรียนบ้านกิ่วมื่นกรรมการ
5. นางอรพินท์ วรรโณทัยโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางอรพินธ์ วรรโณทัยโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
2. นายประเสริฐ ปิ่นทองโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลววงกรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา ญาณพันธุ์โรงเรียนบ้านกิ่วมื่นกรรมการ
4. นางสาวยุพิน สันถวเมตต์โรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
5. นางพรรโณภาส ภีคำระโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทองกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเกวรินทร์ คิฟเฟอร์โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
2. Mrs.Theresa G. Villaโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
3. Mr.Pongskorn Puttimaโรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนภาพรรณ หย่างพานิชโรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
2. นางอัจฉรา ทัศนพยัคฆ์โรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
3. นางเข็มทอง ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
4. นางวิมลพร เทพศักดิ์โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ปั๋นเป็งโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนภาพรรณ หย่างพานิชโรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ
2. นางอัจฉรา ทัศนพยัคฆ์โรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
3. นางวิมลพร เทพศักดิ์โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
4. นางเข็มทอง ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ปั๋นเป็งโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
6. Mr.Nandana Weerasuriyaโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวศุภาพิชญ์ ล้วงจันทร์โรงเรียนวัดศรีบัวบานกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ ไชยศรีโรงเรียนเทศบาลเมืองลำพูนกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ อุดทาเศษโรงเรียนวัดสันป่าสักกรรมการ
4. นายจิรพันธุ์ เจริญสมโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ กาปัญญาโรงเรียนบ้านหนองเหงือกกรรมการ
2. นายทัชธชา ปัญญารัตน์โรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ สว่างทิศโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ประพันธ์ปรีชาโรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
5. นางสาวประพิศ บุญแก้วโรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ครุภัทรรักษ์โรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
2. นางนิตยา ฐานันตรานนท์โรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
3. นางสาวอัมรา วงค์กุลบริรักษ์โรงเรียนเทศบาลจามเทวีกรรมการ
4. นางโสพินธุ์ คำธิตาโรงเรียนวัดหนองเหียงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางโสพินธุ์ คำธิตาโรงเรียนวัดหนองเหียงกรรมการ
2. นางนิตยา ฐานันตรานนท์โรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
3. นางจินตนา ครุภัทรรักษ์โรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
4. นางสาวอัมรา วงค์กุลบริรักษ์โรงเรียนเทศบาลจามเทวีกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเดช ตาเจริญเมืองโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
2. นางพรรษกร ปูนพันธ์ฉายโรงเรียนธรรมสาธิตกรรมการ
3. นายประเสริฐ ชัยชนะโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย เทพาคำโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้กรรมการ
2. นายสุรัก เชื้อหลุบโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองยางไคลกรรมการ
3. นายไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์โรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสาธานรัตน์ สินสาธิตสุกุลโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
2. นายจิรภัทร ยะจาโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
3. นายสุรชัย เทพกรรณ์โรงเรียนบ้านดอยแก้วกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย พันธวังโรงเรียนเทศบาลจามเทวีกรรมการ
2. นางจิรภัทร ยะจาโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
3. นายสาธานรัตน์ สินสาธิตสุกุลโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางจันทิรา ศรีวิราชโรงเรียนใบบุญป่าซางกรรมการ
2. นางรุ่งนภา มิ่งขวัญใจโรงเรียนเทศบาลบ้านกลางกรรมการ
3. นางสาวอารียา พงศ์สังกาจโรงเรียนบ้านเวียงยองกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ชัยนุโรงเรียนวัดสันทรายกรรมการ
2. นางอุบลวรรณ ปารมีโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทองกรรมการ
3. นางจิรภัทร ยะจาโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ สุทธสิริโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
2. นางอุบลวรรณ ชายชุมทอง ชายชุมทองโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นางนิตยา ฐานันตรานนท์โรงเรียนวัดเหมืองง่ากรรมการ
4. นายพงศกร พุทธิมาโรงเรียนบ้านทาป่าสักกรรมการ
5. นางพรรโณภาพ ภีรคำโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน - วังทองกรรมการ
6. นางสาวประพิศ บุญแก้วโรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการ
7. นางสาวชฎาพร เบ้าคำโรงเรียนวัดอรัญญารามกรรมการ
8. นางรำไพ พงษ์เพชรกาฬโรงเรียนบ่อโจงกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ กาปัญญาโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
2. นางเกวรินทร์ คิฟเฟอร์โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
3. MissTheresa G Villaโรงเรียนเลาหจิตรวิทยากรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ประพันธ์ปรีชาโรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายประเทือง วงค์ทองแท้โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
2. นางสาวบัวบาน พิงคะสันโรงเรียนบ้านดอยแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ศรีวิกะโรงเรียนบ้านดอยแก้วกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชาย ขวัญสินโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทอทองโรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
3. นายประวิทย์ ปาลีโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
4. นางสาวพิชชาภรณ์ ปัญโญมหญ่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา เมืองโคตรโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ คำวังพฤกษ์โรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
3. นางอำพร ชัยนุโรงเรียนวัดสันทรายกรรมการ
4. นางจอมจันทร์ ดวงคำสวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านธิกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางผกาพันธ์ ศรีพายัพโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
2. นางภัทรนิษฐ์ อุปลกูลโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
3. นางสมศรี ฐาราชวงศึกโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา หาญประกอบสุขโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางวันทนีย์ กะตะศิลาโรงเรียนวัดน้ำดิบกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ ละม่อมโรงเรียนวัดสันป่าสักกรรมการ
3. นางทัศนา อุดเจริญโรงเรียนวัดหนองหล่มกรรมการ
4. นางนิตยา เนตรศักดิ์เกษมโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
5. นางสาวรีย์ ขั้นพลโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
6. นางถนอมศิลป์ ชำนาญหมอโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
7. นางเบญจวรรณ ยะบุญธงโรงเรียนวัดกู่เส้ากรรมการ
8. นางมัณทนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวฝนทอง พิชัยพงษ์โรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี จี้รัตน์โรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
3. นางสุมาลี สิทธิวงค์โรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ใบสุขันธ์โรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
2. นายณัฐพล สุนันท์ต๊ะโรงเรียนกรรมการ
3. นายเทวินทร์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านดอยคำกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางเกศรินทร์ ขจรคำโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
3. นายอนุกุล หลวงธิจาโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดม สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
2. นายปกรณ์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทาปลาดุกกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางเกศรินทร์ ขจรคำโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองเงือกลกรรมการ
3. นายอนุกุล หลวงธิจาโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมงคล มูลชีพโรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
2. นายอุดม สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นายณัฐภัทร หลวงจันทร์โรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายมงคล มูลชีพโรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
2. นายอุดม สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
3. นายณัฐภัทร หลวงจันทร์โรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดม สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
2. นายมงคล มูลชีพโรงเรียนบ้านหนองเกิดกรรมการ
3. นายณัฐภัทร หลวงจันทร์โรงเรียนเชตวันหนองหมูกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางจุลี บุมาลีโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
3. นางสาวพลอยรัตน์ รัตนพงศ์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางจุลี บุมาลีโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
2. นางสาวพลอยรัตน์ รัตนพงศ์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางจุลี บุมาลีโรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ จันทร์ดีโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
3. นางสาวพลอยรัตน์ รัตนพงศ์โรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอุดม สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
2. นายประวัติ พุ่มพวงโรงเรียนวัดฮ่องกอกกรรมการ
3. นายปกรณ์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทาปลาดุกกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอุดม สัมฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำพูนกรรมการ
2. นายประวัติ พุ่มพวงโรงเรียนวัดฮ่องกอกกรรมการ
3. นายปกรณ์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทาปลาดุกกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางอำพันธ์ วัชระศภรโรงเรียนวัดนครเจดีย์กรรมการ
2. นางนภัสสร ศิลประเสริฐโรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการ
3. นายณัฐภณ เบญจาภาธนภัตโรงเรียนบ้านป่าขามกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายณัฐภณ เบญจาภาธนพัตโรงเรียนวัดป่าขามกรรมการ
2. นางนภัสสร ศิลประเสริฐโรงเรียนวัดป่าแดดกรรมการ
3. นางอำพันธ์ วัชระศุภรโรงเรียนวัดนครเจดีย์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางประภาภรณ์ ไชยวรรณโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
2. นางศรีนวล เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณกรรมการ
3. นางธนภรณ์ วังษาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ ทานะมัยโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
2. นางณภัทร พรหมมหาวันโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
3. นายอำนวย ใจคำโรงเรียนตำบลริมปิงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุมาลา พัฒนกิจเกษตรโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
2. นายคมคาย อินชัยวงค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางโสภิต ศรีประทุมโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร พรมวิจิตรโรงเรียนใบบุญลำพูนกรรมการ
2. นางคมคาย อินชัยวงค์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสุมาลา พัฒนกิจเกษตรโรงเรียนบ้านห้วยไซกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเกษตร ศรีวรรณนาโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ขัดลิโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบกรรมการ
3. นางสาวอารียา พงศ์สังกาจโรงเรียนบ้านเวียงยองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจักรพันธ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทองกรรมการ
2. นายถนัด กาสุยะโรงเรียนบ้านหนองเหงือกกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ตะนาวศรีโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลววงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเทียมจันทร์ เสงี่ยมภาพโรงเรียนวัดสันคะยอมกรรมการ
2. นางอำพร นันทะเสนโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา ฟูเฟื่องโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายถนัด กาสุยะโรงเรียนบ้านหนองเหงือกกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทองกรรมการ
3. จ.ส.อ.จักรพันธ์ ตะนาวศรีโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลววงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ สุริยะโรงเรียนวัดชัยสถานกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกมลทิพย์ อินลวงโรงเรียนบ้านทาขุมเงินกรรมการ
2. นางกรรณิกา อินชัยวงค์โรงเรียนบ้านแม่เมยกรรมการ
3. นางนุณี ไชยชนะโรงเรียนวัดป่าตึงเชตวันกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางปิ่นมณี ธรรมขัดดุกโรงเรียนบ้านทาปลาดุกกรรมการ
2. นางพรประภา สาคำโรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการ
3. นางกนกกรณ์ ร้อยหมื่นโรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ สีดาเพ็งโรงเรียนวัดประตูป่ากรรมการ
2. นางประภาภรณ์ ไชยวรรณโรงเรียนบ้านหนองช้างคืนกรรมการ
3. นางสุนารี หยุ่นสมานโรงเรียนวัดป่าสักกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวนภาพร ณ ลำพูนโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ แสนญาติสมุทรโรงเรียนบ้านป่าขามกรรมการ
3. นางอรพินธ์ ริยะป่าโรงเรียนบ้านกองงามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวนภาพร ณ ลำพูนโรงเรียนวัดบ้านเหล่ากรรมการ
2. นางอรพินธ์ ริยะป่าโรงเรียนบ้านกองงามกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ แสนญาติสมุทรโรงเรียนบ้านป่าขามกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางดารณี พรหมณะโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
2. นางมาลินี บำรุงแจ่มโรงเรียนวัดฮ่องกอกกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางดารณี พรหมณะโรงเรียนบ้านแม่อาวกรรมการ
2. นางนันท์นภัส ศิริบำรุงพัทฒ์โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษากรรมการ
3. นางมาลินี บำรุงแจ่มโรงเรียนวัดฮ่องกอกกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางศรีพรรณ โพธาเจริญโรงเรียนวัดหนองสมณะกรรมการ
2. นางรัตนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านป่าซางน้อยกรรมการ
3. นางยุพิน ตั้งจิตสมคิดโรงเรียนบ้านสะปุ๋งกรรมการ
4. นางแก้วตา สิงห์ลอโรงเรียนเทศบาลจามเทวีกรรมการ
5. นางดารารัตน์ คำปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยอ้อกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางประกายเพชร ราหุลปานโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูนกรรมการ
2. นางสาวจิตรา โภคาพานิชโรงเรียนบ้านศาลาแม่ทากรรมการ
3. นางจุฑามาศ มณีจันสุขโรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
4. นางลำไพร จินดาโรงเรียนบ้านศรีบุญยืน - วังทองกรรมการ
5. นางจุฑามาศ แสนพรหมโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวิมาลา สุคำโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
2. นางนิลุบล สินธุปันโรงเรียนเทศบาลประตูลี้กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สินธุปันโรงเรียนวัดบ่อโจงกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ บุญมากาศโรงเรียนบ้านแม่เมยกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ตาพงษ์โรงเรียนบ้านหล่ายทากรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางนรานุช ก้อนแก้วโรงเรียนวัดประตูป่ากรรมการ
2. นางสาวจิรัชญา ตาวันดีโรงเรียนมงคลวิทยากรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ทานาโรงเรียนเทศบาลตำบลทากาศกรรมการ
4. นางนิตยา กันตีโรงเรียนวัดชัยสถานกรรมการ
5. นางอารุณี กันทะวังโรงเรียนวัดขี้เหล็กกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนิพรรณ์ ผสมโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจันทนีย์ กองอรินทร์โรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิพรรณ์ ผสมโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจันทนีย์ กองอรินทร์โรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนิพรรณ์ ผสมโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจันทนีย์ กองอรินทร์โรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิพรรณ์ ผสมโรงเรียนบ้านหนองเงือกกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจันทนีย์ กองอรินทร์โรงเรียนบ้านไร่ดงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายถวัลย์ หลวงโยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นางสาวภัททิยารัตน์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านเหมืองกวักกรรมการ
3. นางปภาภัทร วงศ์สามโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถวัลย์ หลวงโยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นางสาวภัททิยารัตน์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนวัดเหมืองกวักกรรมการ
3. นางปภาภัทร วงศ์สามโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปภาภัทร วงศ์สามโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
2. นางสาวภัททิยารัตน์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านเหมืองกวักกรรมการ
3. นายถวัลย์ หลวงโยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัททิยารัตน์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านเหมืองกวักกรรมการ
2. นางปภาภัทร วงศ์สามโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวภัททิยารัตน์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนบ้านเหมืองกวักกรรมการ
2. นางปภาภัทร วงศ์สามโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
3. นางพิศมัย วิสัยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน เดชคุณมากบ้านศรีย้อยกรรมการ
2. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวอัมพรรณ จี้ระมาตย์วัดป่าตึงเชตวันกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
2. นางอรพิน เดชคุณมากบ้านศรีย้อยกรรมการ
3. นางสาวอัมพรรณ จี้ระมาตย์วัดป่าตึงเชตวันกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดธิดา ติณะมาศศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ บุญยมัยศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
4. นางสมศรี ฐาราชวงศ์ศึกบ้านห้วยไซกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางชมพร อบชื่นโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
2. นางสาวกมลพรรณ ตามะศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายสุทัศน์ สินธนทองศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชมพร อบชื่นโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
2. นางสาวกมลพรรณ ตามะศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายสุทัศน์ สินธนทองศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สินธนทองศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มูลประนันศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจรัญญา คำบุรีโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางชมพร อบชื่นโรงเรียนบ้านดอยแก้วกรรมการ
2. นางสาวกมลพรรณ ตามะศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายสุทัศน์ สินธนทองศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลพรรณ ตามะศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายสุทัศน์ สินธนทองศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางชมพร อบชื่นโรงเรียนบ้านป่าซางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สินธนทองศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มูลประนันศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจรัญญา คำบุรีโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สินธนทองศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มูลประนันศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจรัญญา คำบุรีโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สินธนทองศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มูลประนันศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจรัญญา คำบุรีโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ สินธนทองศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มูลประนันศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวจรัญญา คำบุรีโรงเรียนบ้านศรีย้อยกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษณา คำมอญบ้านศรีบุญยืน-วังทองกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาลอศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
3. นายปรัชญา เกษมศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐสุดา นาลอศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
2. นายปรัชญา เกษมศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ หลวงคำอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐสุดา นาลอศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา คำมอญบ้านศรีบุญยืน-วังทองกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ หลวงคำอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐสุดา นาลอศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา คำมอญบ้านศรีบุญยืน-วังทองกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ หลวงคำอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจตุรภัทร จันคะณาวัดชัยสถานกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาลอศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ หลวงคำอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจตุรภัทร จันคะณาวัดชัยสถานกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาลอศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
3. นางสาวธัญญารัตน์ หลวงคำอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรัชญา เกษมศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
2. นายคเชนทร์ เลือพงษ์โรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการ
3. นางศกุนตลา เป็งกาศโรงเรียนวัดอารัญญารามกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคเชนทร์ เลือพงษ์โรงเรียนวัดบ้านก้องกรรมการ
2. นายปรัชญา เกษมศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ลำพูนกรรมการ
3. นางศกุนตลา เป็งกาศโรงเรียนวัดอารัญญารามกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ โทร. 053036612-614#123,124
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]