รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายนวพล  แพรวพโยม
 
1. นางเพ็ญแข  ดีจิตกาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงจิณณรงค์  กิติศักดิ์
 
1. นางศิริพันธุ์  อิ่มมาก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์โตวะนา
 
1. นายอัษนัย  กางมูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1. เด็กหญิงวิชญาดา  วุฒิเสน
 
1. นางสาวศรีไพร  สุวรรณสุระ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 1. เด็กหญิงวณิชชา  แมะบ้าน
 
1. นางสาวมัณฑนา  อภิวงค์งาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 1. เด็กหญิงพรรณราย  เสนาะคำ
 
1. นางณัฐกานต์  เป็นพนัสสัก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำตาเหิน 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    สิทธิวงศ์
 
1. นางจิราพร    สุวรรณัง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฮ่องกอก 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ราชศักดิ์
 
1. นางมาลินี  บำรุงแจ่ม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมบุรี
 
1. นางนงลักษณ์  เวศน์วิวัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงชลธิชา   ห้าแสน
2. เด็กหญิงลำแพน   มูลกาวิน
3. เด็กชายสุรเชษฐ์   กาวารี
 
1. นางศิริพรรณ   วงค์ชมภู
2. นางนงลักษณ์  ศิรปันดอน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายขวัญชัย  สุวรรณมา
2. เด็กหญิงมาลินี   กิติทรัพย์
 
1. นางสิริวรรณ  ใจกระเสน
2. นางวรพิชชา  ด้วงวัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กชายพนธ์  ลุงตี้
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ลุงอิ่งต๊ะ
 
1. นางนงลักษณ์  เวศน์วิวัฒน์
2. นางวิพา  เหมืองใจมา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายวรัชญะ  วัชโรทยางกูร
 
1. นางสุชาดา  แซ่ตง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์โตวะนา
 
1. นางพักตร์ประภา  บุญหนัก
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีย้อย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ขว้างดวงเดช
2. เด็กชายบริรักษ์  จิรภาสวงศ์กร
3. เด็กชายราเมศวร์  คำเพ็ง
 
1. นางสาวศิริพันธ์  สินธุปัน
2. นางไพวรรณ์  ชัยสุยะ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กหญิงธีริศรา  สินธุบุญ
2. เด็กหญิงภัทรารัตน์  เลิศพฤกษ์พนา
3. เด็กหญิงภูษณิศา  ศรีคำสุข
 
1. นางสุดาวรรณ  ฟองอินทร์
2. นางสาวหทัยพร  พานดา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กหญิงจินตนาลักษณ์  ศิริปัญญานุกุล
2. นางสาวนริสา  ทับพวาธินท์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เตรียมวงษ์
 
1. นางสุดาวรรณ  ฟองอินทร์
2. นายโยธิน  อินทวิวัฒน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่เส้า 1. เด็กชายฐากูร  หลวงสอน
2. เด็กชายวาทิ  มาตยวงษ์
 
1. นางจารุวรรณ  กองเงิน
2. นางเบญจวรรณ  ยะบุญธง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. นายธีรภัทร  ขันอาสวะ
2. นายวานิช  ทองอร่าม
 
1. นายประวิทย์  ปาลี
2. นางสาวพรทิพย์  ชัยชนะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงกาญจนา   ชัยยา
 
1. นางยุพิน   เข็มอนุสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่เส้า 1. เด็กหญิงอมลรดา  วิถี
 
1. นางเบญจวรรณ  ยะบุญธง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายนครินทร์  อินทยศ
 
1. นางสาวรีย์  ขันพล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พงค์ตาลูน
2. เด็กหญิงนริศรา  คำตุ่น
3. เด็กหญิงบวรรัตน์  สิงห์คำ
 
1. นางผาสุก  วงศ์ฝั้น
2. นางสาวลฎาภา  สุทธกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กชายธีรทัต  ใจสุขกาศ
2. เด็กชายพงค์พัฒน์  พุทธวงค์
3. เด็กหญิงสุชาดา  จี้รัตน์
 
1. นางผ่องศรี  เสนธรรม
2. นางนงนุช  พงษ์สุวรรณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมืองง่า 1. เด็กหญิงชนิดา  พอใจ
2. เด็กหญิงดาว  สาน
3. เด็กหญิงหกุนนา  ลุงตี้
 
1. นางนุชจรี  โพธิ์ศรี
2. นางรัชนก  ม่านมุงศิลป์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงลลิตพรรณ   ปารมีธง
2. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์   กันทะโจ๊ก
3. เด็กหญิงเอมมิกา  พาจรทิศ
 
1. นางประนอม   อุ่นเรือน
2. นางสาวกรกช  จงรักษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 1. เด็กชายณัฐพันธ์  สุยะสอน
2. เด็กหญิงบัวลอย  ลุงใส
3. เด็กชายสงกรานต์  เรืองศักดิ์
 
1. นายชูชาติ  บุญสะอาด
2. นางสาวจารุวรรณ  กันธิยะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันต๊ะหลวง
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ยะพรม
3. เด็กชายศักดา  จันทร์ตานนท์
 
1. นางสาวกฤติมุข  สุวรรณ
2. นายรณพจน์  ละม่อม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงกันติยา  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่จ๊าว
3. เด็กหญิงทิพรดา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
2. นางสาวสร้อยสุดา  จิน๊ะหล้า
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ผางวะนา
2. เด็กชายกอบชัย  มหาวงค์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรหมมิทร์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ธนาตย์ชโยดม
2. นายประทัน  ศรีตันดา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. นายศรายุทธ   อุทธิยาเส้า
2. นายอภิสิทธ์   กรอบไธสง
 
1. นางรสสุคนธ์  อ้นด้วง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  คำเหล็ก
2. เด็กชายภูบดินทร์  วงษ์โสมะ
 
1. นางกรรญาณี  บุญสุทธิ์
2. นางถนอมจิต  ปิ่นกันทา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 87.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กชายหน่อเมือง  ทองหล่อ
2. เด็กชายเต็งกี่  ส่างขิ่น
 
1. นายอภิชัย  ปัญโญใหญ่
2. นางชชกานต์  กันทอินทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  คำหยุ่น
2. เด็กชายนนธกานต์  นันต๊ะแก้ว
 
1. นายณัฐพล  เฉพาะตน
2. นายอุเทน  ดาชิต
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายทา 1. เด็กชายธีรธัช   บุญถนอม
2. เด็กชายวรพฤกษ์   พงษปิน
 
1. นายทวีกุล   คำหล่อ
2. นายศักดิ์ชัย   กันธวงค์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. นายวงเดือน  ลุงอ่อง
2. นายแสงทอง  ลุงสู้
 
1. นางสาวพลอยรัตน์  รัตนพงศ์
2. นายนลวัชร์  มะโนวรรณา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. นายด็อท  ลุงกอ
2. นายทุน  จิ่งต๊ะ
 
1. นางสาวพลอยรัตน์  รัตนพงศ์
2. นายนลวัชร์  มะโนวรรณา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงกิ่ง  จินต๊ะ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สุภายอง
3. เด็กหญิงวรางคณา  วงศ์ยา
4. เด็กหญิงสิรินทร  ภูดอนตอง
5. เด็กหญิงสุธานันท์  มะกอกคำ
 
1. นางจันทร์ศรี   มณีชัยกุล
2. นางวงเดือน   รัตนเกษมสุข
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ขาวงค์
2. เด็กหญิงพัชราภา   แก้วพิรุณ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   จันทร์ทา
4. เด็กหญิงสาวิตรี   อุดม
5. เด็กหญิงโชติกา   ไชยสาร
 
1. นางพูลศรี   เลิศสกุลวงษ์
2. นางมยุรี  ศรีกอก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงพรรณนภา   อมราภรณ์
2. เด็กหญิงศรัณย์พร   ครามสูงเนิน
3. เด็กหญิงศลิษา  รัตนพงศ์
4. เด็กหญิงสุจิตตรา   สุภายอง
5. เด็กหญิงสโรชา   เนตรผาบ
 
1. นางสายฝน   กัณทะพงษ์
2. นางวันทนีย์   ปัญญาโกษา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ขาวกาศ
2. เด็กชายสิทธิพล  มาตุทาวรรณ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คำสุกร
4. เด็กหญิงเบญจมาศ  ตี๋กาศ
5. เด็กหญิงไพลิน  สันติธนวัฒน์
 
1. นางสิรินทร  สุทธนะ
2. นางนภัสนันท์  มูลลีกาศ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กิติกาศ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขนาดชาตรี
3. เด็กหญิงทิพย์มณี  แก้วหล้า
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ทายอดฟ้า
5. เด็กหญิงสราลี  วงค์ฝั้น
 
1. นางสิรินทร  สุทธนะ
2. นางศิริขวัญ  พิทักษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มาตุวงศ์ทา
2. เด็กหญิงวันทนา  เลาแม่ทา
3. เด็กหญิงศลิษา  ผาด่านประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุภนิช  ขนาดฉายา
5. เด็กหญิงเปรมสิริ  ป่างสวัสดิ์
 
1. นายรัตนชัย  ปาปะกัง
2. นางสาวณภรษา  อินทนนท์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปาลี
2. นายณัฐวุฒิ  ปาลี
3. เด็กหญิงศิรินภา  ปาลี
4. เด็กหญิงสุุชาวลี  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เกิดกองทรัพย์
 
1. นางเกศริน  ภิระตา
2. นางสุมาลา  พัฒนกิจเกษตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  กมลวิลาวัณย์
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ฟองนุ่น
3. เด็กชายภวัต  ดวงเกิด
4. เด็กหญิงวรินธีรา  คำมะยอม
5. เด็กหญิงศุชานุช  รินคำ
 
1. นายรุติพงษ์  สายเกิด
2. นางสายฝน  สายเกิด
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายจักรพันธ์  วงศ์ซื่อ
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ธรรมชาติสถิต
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ลาแก้ว
4. เด็กหญิงดวงเดือน  รัตนดิลกกุล
5. เด็กชายต้อม  น้อยลือ
6. เด็กชายนิธ  เจริญ
7. เด็กหญิงพรรณทิวา  มัครา
8. เด็กหญิงมะลิวัลย์  เลาว้าง
9. เด็กชายยอดรัก  แซ่มั่ว
10. เด็กหญิงรัตน์ชนก  โรจนบุญชัย
11. เด็กหญิงวารุณี  ยาปานะ
12. เด็กหญิงศราวุธ  หนูวัน
13. นางสาวศศิธร  แสงท้าว
14. เด็กชายสมาน  พิศจารย์
15. เด็กหญิงสร้อยสุทธิดา  เลาว่าง
16. เด็กหญิงสาลิกา  พรรณนภาไพร
17. เด็กหญิงสุนันทา  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงอรนุช  พงศ์ไพรสณ
19. เด็กหญิงอสมาภรณ์  หวังวัฒนกุล
20. เด็กหญิงอินทิรา  แซ่วะ
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  บุญพรประเสริฐ
2. นางสาวจันทนา  กองอรินทร์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพร  วงศ์จันทร์
4. นางสาวอาทิตยา  รัตนฟุ้งพุทธา
5. นางปรียาวดี  ศิริกุลชร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ 1. เด็กชายชนาธิป  บ่อสวัสดิ์
 
1. นางพิตระพร  ปารมีแจ้
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ 1. เด็กหญิงทรรศนันทน์  จันทร์ชู
 
1. นางพิตระพร  ปารมีแจ้
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงนันทการ  ชมภู
 
1. นางสาวสุพรรษา  รักธัญการ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 1. เด็กหญิงกัลยา  อิ่งตา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  วังแจ้
 
1. นางศรีสังวาร  มูลรินต๊ะ
2. นางรุจิรา  พุทธวงค์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 1. เด็กชายชนาธิป  เป็งวาริทร์
2. เด็กหญิงนรพร  ไชยพนัส
 
1. นางศรีสังวาร  มูลรินต๊ะ
2. นายเกรียงไกร  มูลรินต๊ะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายชนะพงษ์   วงค์โปธิ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   จันทร์ดอนตอง
 
1. นางศิริพรรณ   วงศ์ชมพู
2. นางอุบล   ปวนสุรินทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงชนากานต์   พิทักษ์
2. เด็กหญิงนันทกา   ประทุมธา
3. เด็กหญิงนันทิวา   อุดเต็น
4. เด็กหญิงนิรมล   จุ้มเขียว
5. เด็กหญิงพรรพษา   สิงห์แก้ว
6. เด็กหญิงพรรษา   ภูดอนตอง
7. เด็กหญิงรัชนีกร   สุใจ
8. เด็กหญิงวริศรา   บุญมา
9. เด็กหญิงศศิกานต์   กุลไพศาล
10. เด็กหญิงเกวรินทร์   หิรัญรัตน์
 
1. นางศิริพรรณ   วงศ์ชมพู
2. นางอุบล   ปวนสุรินทร์
3. นางวรรณธิญา   ชวลิตชื่นสกุล
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  คำจิตแจ่ม
2. เด็กหญิงกัลยา  มาผาบ
3. เด็กชายจิรสิทธิ์  บุญยืน
4. เด็กหญิงญาณิศา  หารวัง
5. เด็กหญิงณิศารัตน์  สาลีโมศักดิ์
6. เด็กหญิงทรายงาม  บัวผัน
7. เด็กหญิงธนัญชนก  จุลธง
8. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุทธสอน
9. เด็กหญิงพรรณราย  ศิวะเลิศ
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คำมะยอม
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  แก่นจันทร์
12. เด็กหญิงสุธาสินี  มูลกลาง
13. เด็กหญิงอิสรีย์  เรือนเป็ง
14. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เครื่องสนุก
15. เด็กหญิงเปมิกา  สีเขียว
 
1. นายศิวกร  ด้วงเขียว
2. นายเทพทัต  ศรีสุตา
3. นางสาวรัตนา  สุขยาแสง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงธันวา  กาวารี
2. เด็กหญิงอัมรัตน์  อุตมะ
 
1. นางแก่นจันทร์  แสงอรุณ
2. นางพรพิมล   เย็นวารีย์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กหญิงมินตรา   อาจประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ปันทะเส้า
 
1. นายอรรณพ   โยนิจ
2. นางรสสุคนธ์  อ้นด้วง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ภิญโญจิตติ์
 
1. นางวรนุช  ฟองทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์วิวัฒน์
 
1. นายอนุพงษ์  คำปัน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงณิศา   หวันมา
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำตาเหิน 1. เด็กหญิงทรงอัปสร   เสรีศักดิ์
 
1. นางสาวกาญจนาพร  กาปัญญา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันป่าสัก 1. เด็กหญิงจันทร์นวล  ปู่ทอน
 
1. นายไพโรจน์  ลือศักดิ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กหญิงนิรัชฌา  ปัญญารอบรู้
 
1. นายเจริญ  สุภาวงศ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์   บุญสุภา
 
1. นางสาวกันตนา  ธรรมวรรณ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กชายจักรกฤษ  เศรษฐจิตร
 
1. นางมยุรี  ดวงแก้ว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาวิจา
2. เด็กหญิงหฤทชญา  สมบูรณ์ชัย
 
1. นางวรนุช  ฟองทอง
2. นางอยุธยา  ชมภู
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กหญิงคำขวัญ  ลุงจื่น
2. เด็กหญิงหอม  ลุงหม่อง
 
1. นางศิริรัตน์  สิทธิใหญ่
2. นายนางวิมลลักษณ์  ปุณโณฑก
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงปาริชาต  ดอกสุข
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ใจแก้ว
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
2. นางปฑิตา  สุภาไผ่
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงสุรพร  ดอกแซ
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 1. เด็กชายภูวดล  พลธิแสง
2. เด็กหญิงวรหทัย  เจริญทรัพย์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วรรณรินทร์
 
1. นางนิพันธ์  จันทร์หลวง
2. นางสาวอำไพ  ไชยเมืองยอง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายกฤษดา  เกษตรกุลทรัพย์
2. เด็กชายวีระ  เลาว้าง
3. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่เฮ้อ
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กชายจักรพรรดิ  อุ่นอุโมงค์
2. นายจีระวัฒน์  จักคำบาง
3. นายสรัล  ลุงแซม
 
1. นายอำนาจ  พรหมมหาวัน
2. นายสุรศักดิ์  ใบสุขันธ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายนราธิป   คำตา
 
1. นายสมบัติ   สาคำ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1. เด็กชายหฤษฎ  ทรงสอาด
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงนวพรรษ   นามแก้ว
 
1. นายสมบัติ   สาคำ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากล้อง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แสงบุญ
 
1. นางจิราพร  เครื่องพนัด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กหญิงกี่  หมอเมือง
 
1. นางนิตยา  เกียรติคุณานนท์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1. เด็กชายทีปกร  คำสุรีย์
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1. เด็กหญิงงามสิริ  ธรรมโคร่ง
 
1. นายบุญทวี  ธรรมโคร่ง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กหญิงหอม  ลุงใจ
 
1. นางนิตยา  เกียรติคุณานนท์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทากาศ 1. เด็กหญิงสิริรัตญา  นันตาน้อย
 
1. นางณิชาทร  เหลือรักษ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ทองคำ
2. เด็กหญิงขวัญชนก   พุทธสอน
3. นายขวัญชัย  สิทธิกุล
4. นายฆนาการ  ฟังเพราะ
5. เด็กชายจิรพงษ์   สุขเหล็ก
6. เด็กหญิงชนัญยา  ดวงติ๊บ
7. เด็กหญิงชุลีพร   กันทาเหล็ก
8. เด็กหญิงฐิติรัตน์   เข็มลาด
9. เด็กชายณัฐกิจ   พรมรักษา
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  จี๋กาบนันท์
11. เด็กหญิงทิตยา   เป็งวารินทร์
12. เด็กชายนพรัตน์   ม่านมุ่งศิลป์
13. นางสาวนฤมล  หล้าอินเชื้อ
14. เด็กหญิงนลินี   สุรินทร์คำ
15. เด็กหญิงนัฐฐิชา   แก้วมณีแสง
16. เด็กหญิงนารีรัตน์  โบงูเหลือม
17. เด็กหญิงน้ำทิพย์   สุโพ
18. เด็กชายบุญหลาย   คำแก้ว
19. เด็กชายปรีชา   นามวงค์
20. เด็กหญิงปวรรรัตน์   มียิ่ง
21. เด็กหญิงผกามาศ   เอมอยู่
22. เด็กหญิงพัชรินทร์   สุขประเสริฐ
23. เด็กชายพิพัฒน์   พรมสนธิ
24. เด็กชายภานุวัฒน์   พรมเศษ
25. เด็กชายภูมินทร์   ลุงวี
26. เด็กชายระพีพัฒน์   เมฆแสน
27. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    วิเศษศิริ
28. เด็กหญิงรินรณี    เบญจขันธ์
29. นายวรกานต์  ฟองแก้ว
30. เด็กหญิงวรัญญา    จันทราศักดิ์
31. เด็กชายสุรเชษฐ์    เวทไธสง
32. เด็กหญิงอรพิน    แซงจินดา
33. เด็กหญิงอรยา   เป็งยาวงษ์
34. เด็กหญิงอรอุมา    ทองเฟื่อง
35. เด็กหญิงอัจฉรา    โพธิ์ม่วง
36. เด็กหญิงอารยา    สุโพ
37. เด็กหญิงเสาวนีย์    ทาปุ๊ด
38. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    หอมอบ
39. เด็กหญิงแสงเดือน  กอดี
40. เด็กหญิงโด้  ลุงเจนคำ
 
1. นางกรองทอง    คำสินศักดิ์
2. นางนภาพรรณ   หย่างพานิช
3. นางนิตยา   อินทกัณฑ์
4. นางนิทรา   ชัยคำหล้า
5. นายยงยุทธ    อินตารักษา
6. นายวรพล    สภาวจิตร
7. นายศักดิ์ชัย    ชัยวิรัตน์
8. นายเจษฎา    พิริยพงศ์พิทักษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายคมสัน  นกแล
2. เด็กชายดนัย  จำนงจามิกร
3. เด็กชายศิขรินทร์  วิริยะ
4. เด็กชายศิรวุฒิ  จันต๊ะตึง
5. เด็กชายอนุชิต  ปัญญาเรือง
6. เด็กชายไททนุ  จันต๊ะตึง
 
1. นายผดุงพงษ์  แจ่มสกุล
2. นายสำเริง  ยอดประทุม
3. นายประพันธ์  จันทราภู
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายไททนุ  จันต๊ะตึง
 
1. นายธีรศักดิ์  ลังกาพินธ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หล้าทอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยวงค์ษา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กชายธีรเทพ  ธิทา
 
1. นายกฤษณรักษ์  วงศ์ชมภู
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยองสุวรรณ
 
1. นายคณาวุฒิ  เบญจาภาธนพัต
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายติณณภพ  ชัยรัตน์
 
1. นางไมตรี  เทพสุติน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงอิสริยา  พุทธวงศ์
 
1. นายธิติฎฐ์  อุนจะนำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายธนันวัฒน์  วนารัตนชัยกุล
 
1. นายอรรณพ  จี้รัตน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 1. เด็กหญิงมธุริน  รามัญกุล
 
1. นางพักตร์ประภา  บุญหนัก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายติณณภพ  ชัยรัตน์
 
1. นายสมเกียรติ  ณ ลำปาง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงพรรณปพร  พันธ์สวรรค์
 
1. นางรุ่งทิพย์   มาโนชญ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายไททนุ  จันต๊ะตึง
 
1. นางชฎาลักษณ์  ปาลี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงดารินทร์  ยุปา
 
1. นางมยุรี  ดวงแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   มูลตุ่น
 
1. นางสายฝน   กัณทะพงศ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หล้าทอง
 
1. นางสุกัญญา  ไชยบุญเรือง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กชายเอกชัย  ต๊ะเสาร์
 
1. นายประยูร  มัชชะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1. เด็กหญิงพัชรพร  จ๊ะวันตัน
 
1. นายอาคม  คำวังพฤกษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงกชกร  สุชัยบุญศิริ
2. เด็กหญิงกรกนก  สุทธโทธน
3. เด็กหญิงกฤษติยากรณ์  กันทา
4. เด็กหญิงกาญจนาพร  วรสุนทรวงศ์
5. เด็กหญิงกิดาการ  กระบกงาม
6. เด็กหญิงกิตติกานต์  มูลละ
7. เด็กหญิงขวัญชนก  นันละ
8. เด็กหญิงจินตนา  ไชยศรี
9. เด็กหญิงจิราภรณ์  ถาธัญ
10. เด็กหญิงจีราภรณ์  สมศรี
11. เด็กหญิงชญาภา  เสาร์ผัด
12. เด็กหญิงชัญญานุช  วัฒนาบิรต
13. เด็กหญิงณัชชา  ภิญโญจิต
14. เด็กหญิงณัฐฐณิฌา  ดวงวรรณา
15. เด็กหญิงณัฐริญา  จิตมโนวรรณ
16. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  บุญสุข
17. เด็กหญิงธัญชนก  ยะมะโน
18. เด็กหญิงธันยารัตน์  ปินตาวะนา
19. เด็กหญิงนันทิชา  อินจันทร์
20. เด็กหญิงนิชาภา  ปะละใจ
21. เด็กหญิงนิภาพร  สารใจวงศ์
22. เด็กหญิงปริยาภัทร  ดวงคำสวัสดิ์
23. เด็กหญิงปวิตรา  กามล
24. เด็กหญิงพิรินยา  ใจบุญ
25. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ก้อนแก้ว
26. เด็กหญิงภูรินทร์  สุวภาพ
27. เด็กหญิงยุวธิดา  วงศ์กิติ
28. เด็กหญิงวาทินี  พงสปิน
29. เด็กหญิงวิศรุตา  จินะละ
30. เด็กหญิงวีรยา  ยองเพชร
31. เด็กหญิงศุภิสรา  สิงห์เงิน
32. เด็กหญิงสวรรยา  พรหมจันทร์
33. เด็กหญิงสุธาสินี  ฝั้นกาศ
34. เด็กหญิงสุนิษา  อุตมะโน
35. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ธรรมเสนา
36. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  มณีสาร
37. เด็กหญิงอารีรัตน์  คำแปง
38. เด็กหญิงอิสยาภรณ์  สังข์ใย
39. เด็กหญิงเกวรินทร์  นาคเส้า
40. เด็กหญิงแพรวพรรณ  เกิดมา
 
1. นายธิติฎฐ์  อุนจะนำ
2. นายสุรศักดิ์  นามบุปผา
3. นายสุวิทย์  ทุนอินทร์
4. นางเนาวรัตน์  มณีรัตน์
5. นางอุทุมพร  กัญจา
6. นางโสภา  สมยอม
7. นางชวนชม  เครือเขียว
8. นางกานต์สิรี  คำธิตา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 1. เด็กชายกำพล  กุมมา
2. เด็กชายกิตติกร  ดวงตาดำ
3. เด็กชายจักรภัทร  สมบูรณ์ชัย
4. เด็กหญิงธวัล  สุนธรรม
5. เด็กชายภานุพงษ์  แก้วพนัส
6. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วพนัส
7. เด็กหญิงภิญญดา  คำเจริญ
8. เด็กหญิงสุปริญญา  นวลคำมา
9. เด็กหญิงสุภัสสร  นวลยานัส
10. เด็กหญิงโสภิตนภา  ขันพนัส
 
1. นางสาวทัศนีย์  เขื่อนแก้ว
2. นางชื่นจิต  ทิพย์โอรถ
3. นายสุทธิพงษ์  เสนามะสอน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองภัคดี
2. เด็กหญิงทิพานันท์  ทะนะวงศ์
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  แก้วโพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงพรรณงาม  มูลทา
5. เด็กหญิงสิริวิมล  วารินทร์
6. เด็กหญิงสุรีพร  โย้งมนัส
 
1. นางกรองทอง  คำสินศักดิ์
2. นางสาวอโนชา  อิริจา
3. นางนิตยา  อินทะกันฑ์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   ขันอาสวะ
2. เด็กหญิงธัญมน   แสนทะนา
3. เด็กหญิงธัญสรณ์   ฝาระมี
4. เด็กหญิงธิดาพร  สารใจวงศ์
5. เด็กหญิงวาทินี   อุตรศักดิ์
6. เด็กหญิงศุภธิดา   เทพสุติน
7. เด็กหญิงศุภมาศ    เป็งโรจน์
8. เด็กหญิงสุชาดา   ชโลทร
 
1. นางปาณิสรา   บัณฑิต
2. นางสาวพิมพ์ชนก  มีญานะ
3. นางสาวเบญจมาศ  พูลกสิวิทย์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขันอาส
2. เด็กหญิงธัญมน   แสนทะนา
3. เด็กหญิงธัญสรณ์  ฝาระมี
4. เด็กหญิงธิดาพร   สารใจวงศ์
5. เด็กหญิงวาทินี  อุตรศักดิ์
6. เด็กหญิงศุภธิดา   เทพสุติน
7. เด็กหญิงสุชาดา   ชโลธร
8. เด็กหญิงสุธารทิพย์   จำปาที
 
1. นางปาณิสา  บัณฑิต
2. นางพูนพร  ปูระณะพงษ์
3. นายศุภชัย  นพฤทธิ์
4. นางสาวเบญจมาศ   พูลกสิวิทย์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  นันต๊ะนา
2. เด็กหญิงจตุรพร  อินทรา
3. เด็กหญิงชนิตา  ภู่ตระกูล
4. เด็กหญิงฐิรกานดา  พิมสาร
5. เด็กหญิงนันทภัค  สุภาดาณัฐสุชา
6. เด็กหญิงปาลิดา  เทพธรรม
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  เพ็ญสิทธิ์
8. เด็กหญิงวิภาวี  แสนกันแก้ว
9. เด็กหญิงษรสวรรค์  ธนพัฒน์โกศล
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันต๊ะพิงค์
 
1. นางสถาพร  วังธิยอง
2. นางอำไพ  วงค์ใหญ่
3. นางสาวปนัดดา  คงสมัย
4. นางสาวภัทรา  โสภาศรี
5. นางสาวสร้อยใจ  บุญมา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงเงินหอม  ลุงตา
 
1. นางรัตนาภรณ์  อภิวงค์งาม
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญยืน
 
1. นางสาววัลธิชา  ลังการ์พินธ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงสาวินี  วางเขียว
 
1. นางดวงเดือน  ขันตี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายธนวรรธน์  โค้วตระกูล
 
1. นางเพ็ญทอง  ยาขม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงศุภิสรา  กามินทร์
 
1. นางอรพินท์  วรรโณทัย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ขามะกอก
 
1. นางอนงค์   กาปัญญา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  รชตะไพโรจน์
 
1. Mrs.Marilyn    Tabaco Rodrigueza
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายไททนุ  จันต๊ะตึง
 
1. นางเกวรินทร์  คิฟเฟอร์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายยศพล  ดำรงทรัพย์สกุล
 
1. นางนันทวรรณ  ไชยเจริญ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงอารีย์  เทิดไพรพนาวัลย์
 
1. นางนภาพรรณ  หย่างพานิช
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่สง
2. เด็กหญิงแสงดาว  เลาโซ้ง
 
1. นายศักดิ์ชัย  ชัยวิรัตน์
2. นางนภาพรรณ  หย่างพานิช
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กชายชัชวาลย์  เงินแก้ว
2. เด็กชายพีรพงษ์   มานะสัก
 
1. นางสาวประพิศ   บุญแก้ว
2. นางสาวสาวิตรี  จี้รัตน์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 1. เด็กชายคฑาวุธ  อารินทร์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อิ่นแก้ว
3. เด็กชายจ่าม  ลุงทุน
4. เด็กชายธนากร  ทีกาศ
5. เด็กชายศิรภัทร  น่านกาศ
6. เด็กหญิงหอมแสง  ลุงซอ
 
1. นายสุรัก  เชื้อหลุบโพธิ์
2. นายสมพงศ์  จินะกาศ
3. นายสมควร  ทิพย์จันทร์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงทิพย์นภา  สูงพนาดอน
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  สวัสดิ์บรรพต
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  สวัสดิ์บรรพต
4. เด็กหญิงนิรดา  ด่านวนาศรี
5. เด็กหญิงพรรณนภา  ด่านเลิศวงศ์
6. เด็กหญิงศิรประภา  สูงพนาดอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร  ใจดีกาศ
2. นางวาสนา  ใจดีกาศ
3. นายเดช  ตาเจริญเมือง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กหญิงชนิดา  สุทธะ
2. เด็กหญิงทอตะวัน   อุตรศักดิ์
3. เด็กหญิงมินตรา  อาจประดิษฐ์
4. นายศรายุทธ   อุทธิยาเส้า
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ปันทะเส้า
6. เด็กหญิงอริศรา   อินทนนท์
7. เด็กหญิงอุไรวรรณ    ดวงเขียว
8. เด็กหญิงเกวลิน   ตุ้ยกาศ
 
1. นายอรรณพ  โยนิจ
2. นางรสสุคนธ์  อ้นด้วง
3. นางสาวชฎาพร   เบ้าคำ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องเรือ 1. เด็กชายฉะ   กอหลิง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ผางวารี
3. เด็กชายชานนท์   ไชโย
4. เด็กหญิงชุติมา   คำอยู่
5. เด็กหญิงธันยพร    แสนโส
6. เด็กหญิงมัลลิกา  กิติ
7. เด็กหญิงวนัสนันท์   คงสวัสดิ์
8. เด็กหญิงศศิวิมล   ลุงหย่า
9. เด็กหญิงสิราวรรณ   ศรีมะณี
 
1. นางปณิฏา  มะหลีแก้ว
2. นางเมทนี  โนโชติ
3. นายปริญญา   เลขนอก
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วกองเครือ
2. เด็กหญิงนภาภัทร  จงแจ่มฟ้า
3. เด็กชายรัตติเทพ  จินา
 
1. นางทัศนี  ศรีบุญเรือง
2. นางผ่องศรี  กมูลธง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงธัชชา  อะกะเรือน
2. นางสาวอรทัย  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงเกศินี  กาวารีย์
 
1. นายวิชัย  เครื่องพนัด
2. นางสุรีย์ลักษณ์  ทาวรรณ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงนรพร  ไชยพนัส
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  นายอ่อน
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  ขจรวัลย์
2. นางพรสวาท  บุญเหมย
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 1. เด็กชายพีระวัฒน์   วงค์พนัสสัก
2. เด็กชายวรวุฒิ   คำมี
 
1. นางดลนภา  สมุททารินทร์
2. นางวาสนา  ปันติบุ่ง
 
125 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กชายกิติพงศ์  กันทะกาศ
2. เด็กชายภาคิน  สุภากาศ
 
1. นายอนุกูล  หลวงธิจา
2. นายศุภวัฒน์  สมบัติใหม่
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงจันทิมา   เรือนน้อย
2. เด็กหญิงธัญลดา   ด้วงสมบัติ
3. เด็กหญิงภรณ์วลี   แพนลา
 
1. นายมงคล   มูลชีพ
2. นางสาวจิราพร   ชิณะญาณ
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายกันต์ธร   ดู่สอน
2. เด็กชายธนดล   ไกลถิ่น
 
1. นายอนันต์ศักดิ์  ฉางข้าวชัย
2. นางสาวจิราพร   ชิณะญาณ
 
128 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายณัฐพงษ์   จันทร์แสง
2. เด็กชายศุภโชติ   ขัดเรือน
 
1. นายมงคล  มูลชีพ
2. นางสาวจิราพร   ชิณะญาณ
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกชนันท์  เกษมเติมโรจนชัย
2. เด็กหญิงประภาศิริ  แสนวิโรจน์
 
1. นางสิรินทร  สุทธนะ
2. นายเทวินทร์   บุญเรือง
 
130 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายทิวากร   จะมี
2. เด็กชายธนโชติ   วิญญายอง
 
1. นายกัณชรัชต์  จอมธัญ
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฮ่องกอก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงแสง  โฉมชาย
 
1. นายประวัติ  พุ่มพวง
2. นายทศพร  ทองเล่ม
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  จันทร์ศิริ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   จันทวงศ์
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์ดี
 
133 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงบุญ
2. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา    แก้วเล็ก
 
1. นายมงคล  มูลชีพ
2. นางสาวจิราพร  ชิณะญาณ
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายนนทวัฒน์   ตุงคำ
2. เด็กชายวัชรพล   โปร่งใจ
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์ดี
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฟองลอม
2. เด็กชายสิรดนัย  มะโนศรี
 
1. นางเกศิรินทน์  ขจรคำ
2. นางจิตสุภัค  มานะการ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายกล้า  ลุงคำ
2. เด็กชายฐิติพงษ์  ถาวร
3. เด็กชายสรวิศ  แต่ชะนะจิตต์
 
1. นายขจรศักดิ์  พรหมช่วย
2. นายอภิสิทธิ์  เหล็งไทย
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายรพีพัฒน์  พงศ์วนากุล
2. เด็กชายสยมพร  ปงผางสวัสดิ์
3. เด็กชายอาทิตย์  จิตศรัทธาพุทธ
 
1. นายวีระชาติ  จีปูคำ
2. นายปวัฒน์  ทับทิมศรี
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ติ๊บแว
2. เด็กหญิงธนัชชา  คำป้อ
3. เด็กหญิงมนัชชา  หลึกแว
 
1. นางสาวการตะนา  เชียงตา
2. นางวรดา  จ๋าก๋าง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงนงค์นภา  สง่าภูพาน
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  สวัสดิ์บรรพต
3. เด็กหญิงพรนภา  สูงพนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญทอง  แสงกาศ
2. นางสาวจิราภรณ์  ทอทอง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงคำดาว  อายาทอง
2. เด็กหญิงธันยธร  ลุงตา
3. เด็กหญิงภัครพร  สารพยอม
4. เด็กหญิงสาม  ลุงใส
5. เด็กหญิงหล้าขิ่น  ลุงดำ
6. เด็กหญิงหล้าน้อย  ลุงดำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถนอม  ทาคำแปง
2. นายวสุภัทร  ไชยเหล็ก
3. นางสุนารี  หยุ่นสมาน
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีชัยมูล
2. เด็กหญิงธัญลดา   ด้วงสมบัติ
3. เด็กหญิงนิษฐา   นันทะพงศ์
4. เด็กหญิงพรรพษา   สิงห์แก้ว
5. เด็กหญิงเกวรินทร์  หิรัญรัตน์
6. เด็กหญิงเมธาวี   กิติหล้า
 
1. นายชำนาญ  นำปูนสัก
2. นางศิริลักษณ์  ประพันธ์ปรีชา
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา   ไชยต๊ะ
2. เด็กชายวสันต์  สุรินทร์เปา
3. เด็กหญิงอรปรียา  หวันกาศ
 
1. นางประทุมพร    ยะสุยะ
2. นางจุรีรัตน์   ธนเรืองสุวรรณ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายศิริพงษ์  ไชยสุ
2. เด็กชายศิวดล  วินาวา
3. เด็กชายอภิทักข์  นันทกิจรัตนกูล
 
1. นายเปรม  โอดนันต์
2. นางทัศนีย์  ชัยชนะ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กหญิงมะลิ  ลุงนันติ
2. เด็กหญิงรัตนา  ลุงวิ
3. เด็กหญิงสิริรักษ์  เกิดดี
 
1. นางจิราภรณ์  ขัดลิ
2. นางประภา  อภัยวาทิน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายกำพล  คุณธรรม
2. เด็กชายคมสัน  สิทธิ
3. เด็กชายชาคริต  อุตใหม่
 
1. นายเกษตร  ศรีวรรณนา
2. นางสาวปุณยาพร  ฐิติสุทธิ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เที่ยงตรง
2. นางสาวธีราพร  พรมปัญญา
3. เด็กชายภูชิต  พรหมสนธิ
 
1. นางสีออน  อุปลศิลป์
2. นางสาวปราณี  มาผาบ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องเรือ 1. เด็กชายหลง   ตาคำ
2. เด็กหญิงอรชร   ปันคำ
3. เด็กหญิงอัมภิกา    ตันเส้า
 
1. นางเมทนี  โนโชติ
2. นางสาวนันทพร   สีลาโส
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปรมัฎชญา   หมื่นหาญนิยม
2. เด็กชายสัญญา   ธงไธสง
3. เด็กชายอดิศร   มาเสน
 
1. นางสาวนภาพร   ณ ลำพูน
2. นายเกษม  ใจกระเสน
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงปิรัญญา  ณัชชาสกุล
2. เด็กหญิงพัชรา  ปงผางวงค์
3. เด็กหญิงรัตนพร  ขนาดพัฒนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญทอง  แสงกาศ
2. นางสาวศิวาพร  โนกาศ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หัสตกรรม
2. เด็กหญิงพลอย  ปู่อ้าย
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  พิริยากัญจน์
 
1. นางเทียมจันทร์  เสงี่ยมภาพ
2. นางสุมาลี  สิทธิ์วงค์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ผัดเป้า
2. เด็กหญิงคำหอม  ลุงต๋า
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  โฉมศรี
 
1. นางเทียมจันทร์  เสงี่ยมภาพ
2. นางณภัทร  พรหมมหาวัน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกู่เส้า 1. เด็กหญิงจิ่งทุน  ลุงส่าง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  หล้า
3. เด็กหญิงแสงหอม  หมายคำ
 
1. นางนราพร  พุทธิมา
2. นางไพจิตตรี  ศรีหาพุฒ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 1. เด็กชายจักรพันธ์   เหลาพนัสสัก
2. เด็กชายวิชยานนท์   จอมศักดิ์
3. เด็กหญิงอริศรา   กลิ่นเอี่ยม
 
1. นายพงศกร  พุทธิมา
2. นางพุ่มพวง  มโนชมภู
 
154 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงทิพกัญญา  เครื่องนุก
 
1. นางสาวรัตนา  สุขยาแสง
 
155 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนภัสสร์  ระดาพันธ์
2. เด็กชายณัฐภาคย์  จินะกาศ
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี  อาทิตย์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ประสาน
2. นางสุพรรณรอง  ชำนาญณรงค์
 
156 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงชาลิสา  ยิ้มเยาะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตีแก้ว
3. เด็กหญิงปุญญิสา  วิริยะอุสาหการ
 
1. นางวันเพ็ญ  ทิพย์เวียง
2. นางอรุณวันท์  วสุธวัช
 
157 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 1. เด็กหญิงผ่องคำ  ใจอยู่
 
1. นางสังวาลย์  มายุพัน
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงณัฐชา  ขอดคำ
 
1. นางวันทนีย์  ปัญญาโกษา
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย   ขัดสงคราม
 
1. นางคมคาย  อินชัยวงค์
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปันดอนตอง
 
1. นางจันทร์ศรี  มณีชัยกุล
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กชายณภัทรฐนันท์  ทองเปรม
 
1. นางนาตยา  ปิ่นกระจาย
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านธิ 1. เด็กหญิงเขมิสรา  จันทร์กาวี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ขัดลิ
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กชายจินภัทร  แสนชื่น
 
1. นางแก่นจันทร์  แสงอรุณ
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงวาสนา  เลาจาง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  หาญโกศล
3. เด็กหญิงสุปวีณ์  แสงเพชรไพบูลย์
 
1. นางประภัสสร  แก้วโยธา
2. นางสาวสร้อยสุดา  จันทิมา
 
165 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 1. เด็กชายกฤษฎี  คำสินศักดิ์
2. นายธีรดลย์  แสนสมบูรณ์
 
1. นายโยธิน  อินทวิวัฒน์
2. นางสาวหทัยพร  พานดา
 
166 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปัญญาหล้า
2. เด็กชายวงศธร  หล้ากาศ
 
1. นางรัตนา  จามพฤกษ์
2. นางสาวรสธิดา  จินะกาศ
 
167 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงกิตติญาพร  ทาดี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เชียงวัดเกตุ
 
1. นางจุฑารัต  มูละวงศ์
2. นางพรพิมล   เย็นวารีย์
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 1. เด็กชายธวัชชัย   มานะวะ
 
1. นางยอดขวัญ  ทองเล่ม
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงละลิตา  อินตากอก
 
1. นางวงเดือน   รัตนเกษมสุข
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงนวพรรษ  แซ่มั่ว
2. เด็กหญิงสุนันทา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หาญจิรวัฒนา
4. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่มั่ว
5. เด็กหญิงอภิสา  ขวัญธนชัย
 
1. นายกรัณรัตน์  จันแลง
2. นางพลับพลึง  วงศ์คำมูล
3. นางธนัญชนก  ใจสัก
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กหญิงชลธิฌา  วงค์คม
 
1. นางสมศรี  ฐาราชวงศ์ศึก
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงเมธาวี   กิติหล้า
 
1. นางวงเดือน   รัตนเกษมสุข
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   แสงบุญ
 
1. นางวีนัส   จินาการณ์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 1. เด็กหญิงวรรณภา  อะกินแก้ว
 
1. นางสาวอัมพวรรณ  กันทะวัง
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมื่นทรา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  บุนนาค
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงศิริพร  คำยอง
 
1. นางสายฝน   กัณทะพงศ์
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงนาอื่อ  จะโบ
2. เด็กหญิงปจีรา  ปะหยี
3. เด็กหญิงพศิกา  จะบู
 
1. นางรำไพ  ขันคำ
2. นางพรพิมล   เย็นวารีย์
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิยมญาติ
2. เด็กชายวรวิช  ปัญญายิ่ง
3. เด็กหญิงเจรกา  วงเจระจา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถนอม  ทาคำแปง
2. นายสุนทร  ศรีนวล
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชาตรี  แซ่ย่าง
2. เด็กชายทศพร  งัวผะ
3. เด็กชายอาทิตย์  อัมพุชปฐวี
 
1. นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล
2. นางประภัสสร  แก้วโยธา
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายวีระ  เลาว้าง
2. เด็กชายสุพรรณ  เลาว้าง
3. เด็กชายไมตรี  แซ่เฒ่า
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ธรรมป๊อก
2. นายอนุพงษ์  เลาว้าง
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีย้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  ปาโส
2. เด็กชายนันทภัทร  ชมศิลป์
 
1. นางอรพิน  เดชคุณมาก
2. นางสาวจรัญญา  คำบุรี
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ด่านเจริญศิริ
2. เด็กชายเอกวิทย์  ทองปลิว
 
1. นางสิรินทร  สุทธนะ
2. นางสาวรสธิดา  จินะกาศ
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กชายณัฐพล  กายา
2. เด็กชายธวัชชัย  คำยอง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำพิคำ
 
1. นางดารณี  พรหมณะ
2. นางเยาวรัตน์  ยศชูเกียรติ
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงทิชานันท์   เรือนหลวง
2. เด็กหญิงศรัณดา   บัวใจ
3. เด็กหญิงเกตุวริน   อุดมสม
 
1. นางสุภาพ   พงค์เจริญ
2. นางปภาภัทร   วงศ์สาม