เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
11 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 

เสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ มาแล้วจ้า!!!!!!

ขอให้โรงเรียนที่สั่งจองเสื้อไว้ นำเงินมาชำระและติดต่อขอรับเสื้อตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นะคะ ^____^

 
 

     ขณะนี้คณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ได้เริ่มกำหนดและแจ้งหัวข้อการแข่งขันแต่ละรายการแล้ว 

     ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันฯ เข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 " ด้วยนะคะ ^ ^

 
 

      ขณะนี้ท่านสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน /ครู ได้แล้ว   ให้นักเรียนและคุณครู เข้าไป upload รูปภาพได้เลย หากตัวหนังสือที่ออกมา ตกสระทั้งบนและล่าง แนะนำให้ท่านเปลี่ยน  บราวเซอร์ในการเปิดหน้าเว็บ
         การแก้ไขรายชื่อ/เปลี่ยนตัว(ตามสิทธิ์)ให้นำเอกสารตัวจริงมาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หน้าสนามแข่งขัน ได้ (ให้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน) กรณียังไม่ใช้สิทธิ์หรือใช่ไม่เต็มสิทธิ์ เช่น มีสิทธิ์เปลี่ยนได้ 3 คน แต่เปลี่ยนไป1 สามารถเปลี่ยนได้อีก2คน และเตรียมเอกสารให้ครบ  เพื่อความรวดเร็ว

        กรณีประเภทเดี่ยวมาแข่งขันไม่ได้ /ไม่อนุญาตให้เปลี่ยน ให้ถือว่าสละสิทธิ์
        สำหรับโรงเรียนที่จะเพิ่มทีม ต้องมีเอกสารยืนยันมาจาก สพป.ที่ท่านสังกัด แนบผลการแข่งขัน  กรณีที่ ที่ 1 สละสิทธิ์ ท่านต้องปฏิบัติดังนี้ ขอหนังสือรับรองการสละสิทธิ์จากโรงเรียนเดิม หนังสือ จาก สำนักงานเขต ที่ท่านสังกัดอยู่

 
 

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ดำเนินการโอนข้อมูลตัวแทนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ไป ระดับภาค เรียบร้อยแล้วนะคะ 

ทั้งนี้ admin ระดับภาค จะเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูล/เปลี่ยนตัวนักเร
ียนและครู พร้อมแนบแบบฟอร์มการขอแก้ไขรายชื่อ ในวันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557 

โรงเรียนที่มีความประสงค์แก้ไขข้อมูล ให้เข้าเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ 
http://north64.sillapa.net/sp-center โดยใช้ username และ password ที่ได้รับจากเขต เข้าระบบได้เลยค่ะ

 
 

แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว

การขอเพิ่มชื่อ ครูผู้ฝึกสอน / นักเรียน (สพป.)

การขอแก้ไขชื่อ / เปลี่ยนแปลง ครูผู้รับผิดชอบ / นักเรียน (สพป.)

 

 
 

***สพป.ลำพูน เขต 2 เปิดระบบโปรแกรมฯ ให้เปลี่ยนแปลง (ประเภททีม) หรือ แก้ไข ชื่อ-สกุล นักเรียน 
ที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร่
ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 พ.ย. 2557 เมื่อโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคฯ แล้ว ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้อีก***

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันที่มีความประสงค์ของเปลี่ยนแปลง (ประเภททีม) หรือ แก้ไข ชื่อ-สกุล นักเรียน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
 

 
 

รายการที่มีเอกสารที่จะต้องส่ง ให้ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
จำนวน 6 ชุด  นับวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก  ส่งมาที่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1  ถนนยันตรกิจโกศล   ต.ทุ่งกวาว
อ.เมือง  จ. แพร่  54000  หากไม่ส่งตามกำหนด  ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขัน
ในวันแข่งขันจริง (ให้วงเล็บมุมซองว่าการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ .......)

 รายการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งเอกสารหรือผลงานล่วงหน้า

1. การประกวดภาพยนต์สั้น  ส่ง DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น และบทภาพยนต์
2. ละครประวัติศาสตร์ ส่งเค้าโครงเรื่องและขอบข่ายการดำเนินเรื่อง
3. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ส่งรายงานโครงงาน
4. โครงงานคณิตศาสตร์ ส่งรายงานโครงงาน
5. โครงงานวิทยาศาสตร์  ส่งรายงานโครงงาน
6. กิจกรรมสภานักเรียน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง3 ปี
7. กิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา Y.C ส่งเอกสารประกอบกิจกรรมตามเกณฑ์ 

 
 

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่17 – 19  ธันวาคม 2557 ณ  จังหวัดแพร่ ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบชื่อ นามสกุล ของนักเรียนที่เป็นตัวแทน ครูผู้ฝึกสอน และรายการแข่งขันฯ ได้ที่เว็บไซต์การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 http://north64.sillapa.net/sp-lpn2

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จะโอนฐานข้อมูลรายชื่อตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 หากโอนฐานข้อมูลแล้ว โรงเรียนจะต้องประสานงานกับระดับภาคโดยตรง

3. การแก้ไขรายชื่อ/เปลี่ยนตัวนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับภาคเหนือ ระบบฯ จะเปิดให้แก้ไขรายชื่อเปลี่ยนตัวนักเรียน ระดับภาค พร้อมแนบแบบฟอร์มการขอแก้ไขรายชื่อ (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)ภายในวันที่ 18 – 25 พฤศจิกายน 2557

4. โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฯ ให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ภายในวันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557

5. ลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 อยู่ในลำดับที่ 16 (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)

6. ติดตามข่าวสารการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ได้ที่เว็บไซต์ http://north64.sillapa.net และ ทาง facebook:งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ http://www.north64.sillapa.net/sp-center/ ได้โดยตรง

 16 ตุลาคม 2557

 
 

โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ 64 ปีการศึกษา 2557

สามารถตรวจสอบรายละเอียด วันเวลาแข่งขันแต่ละกิจกรรม แผนที่สถานที่แข่งขัน ที่พัก ฯลฯ ได้ที่เว็บไซต์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งท่ 64 ปีการศึกษา 2557

 
 

สามารถพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557  ได้แล้วค่ะ ^^

 

 

 
 

Download  สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557

 
 

แผนที่สถานที่แข่งขันฯ

สถานที่แข่ง  ขันสาระภาษาไทย  โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ  อ.เด่นชัย(จอดรถในโรงเรียนได้เลยครับประมาณ 100  คัน เทศบาลแม่จั๊วะ อีก 50 คัน) [คลิกดูแผนที่]

สถานที่แข่งขันสาระคณิตศาสตร์ 1 โรงเรียนอนุพงษ์พัชรินทร์  อ.สูงเม่น  (จอดรถหน้าโรงเรียนจะสะดวกที่สุด) [คลิกดูแผนที่]

สถานที่แข่งขันสาระคณิตศาสตร์ 2 โรงเรียนเทพนารี  อ.สูงเม่น  (จอดรถในโรงเรียนได้ ประมาณ 30 คัน นอกนั้นบนไหล่ทางนอกโรงเรียน) [คลิกดูแผนที่]

สถานที่แข่งขันวิทยาศาตร์ 1 โรงเรียนเด่นชัยประชานุกูล อ.เด่นชัย (จอดรถในสนามฟุตบอลโรงเรียนได้ ประมาณ 60 คัน) [คลิกดูแผนที่]

สถานที่แข่งขันวิทยาศาสตร์ 2  โรงยิมฯ อบจ. แพร่   อ.เมือง เข้าทางสระว่ายน้ำ วนซ้าย ไปอีก 100 เมตร อยู่ด้านซ้ายมือ (จอดรถในสนามกีฬามีที่จอดรถให้ประมาณ 200 คัน ) [คลิกดูแผนที่]

สถานที่แข่งขัน สาระสังคมฯ  1  โรงเรียนบ้านร้องกวางจันทิมาคม (จอดรถบริเวณสนามในโรงเรียน ด้านหลัง หรือ สถานีตำรวจ อำเภอร้องกวาง แล้วเดินไปเล็กน้อย)[คลิกดูแผนที่]

สถานที่แข่งขัน สาระสังคมฯ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ ฯ (จอดรถภายในมหาวิทยาลัยได้เลยมีที่จอดมากมาย) [คลิกดูแผนที่]

สถานที่แข่งขัน สาระสังคมฯ 3 โรงเรียนบ้านร้องเข็ม (จอดรถภายในโรงเรียนได้ ประมาณ 50 คัน )[คลิกดูแผนที่]

สถานที่แข่งขัน สาระสุขศึกษา พลศึกษา1โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร อ.สูงเม่น (จอดรถสนาม หน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่นจะสะดวกกว่าประมาณ 60คัน) [คลิกดูแผนที่]

สถานที่แข่งขัน สารสุขศึกษา พลศึกษา2 โรงเรียนบ้านหัวดง อ.สูงเม่น (จอดรถในสนามโรงเรียน ได้ประมาณ 50 คัน) [คลิกดูแผนที่]

สถานที่แข่งขัน สาระศิลปะ ทัศศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านเชตวัน อ.เมือง (จอดรถในสนามโรงเรียน60คัน คน ใจแข็งจอดในสนามป่าช้าประตูมารก็ได้) [คลิกดูแผนที่]

สถานที่แข่งขัน สาระศิลปะ ดนตรี 1 วิทยาลัยการอาชีพสอง อ.สอง (จอดรถในวิทยาลัยได้เลย 200 คัน  ร้านอาหารมีในวิทยาลัย [คลิกดูแผนที่]

สถานที่แข่งขัน สาระศิลปะ ดนตรี2 หอประชุม อบจ.แพร่ กอเปา อ.เมือง ถนนสาย AH1 ห่างจากตัวเมือง 4 กม. พักในตัวจังหวัด (จอดรถรอบ ๆ หอประชุมได้ 200 คัน ไม่มีร้านอาหารให้เตรียมไปเอง) [คลิกดูแผนที่]

สถานที่แข่งขัน สาระศิลปะ นาฏศิลป์ โรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง ห่างจากตัวจังหวัด 52 กม. พักโรงแรมในตัวอำเภอ โรงเรียน หรือวัด (จอดรถในสนามโรงเรียนได้ 80 คัน อาหาร มีโรงอาหารโรงเรียน) [คลิกดูแผนที่]

 

 

 
 

***เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 นะคะ***

 
 

เกณฑ์การเปลี่ยนตัวนักเรียน...

1. สามารถเปลี่ยนตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันได้เฉพาะประเภททีมเท่านั้น การแข่งขันประเภทเดี่ยวไม่สามารถเปลี่ยนได้

2. กรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนตัวนักเรียน ในวันที่ 18 กันยายน 2557 ให้นำหนังสือแจ้งเปลี่ยนตัวนักเรียนฯ จากศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามาแสดงและมอบพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) ให้กับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรายการนั้น ๆ

 
 
ประกาศ สพป. ลำพูน เขต 2 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 เรียบร้อยแล้วนะคะ


สามารถดาวน์โหลดได้ที่  http://dl-9.one2up.com หรือ ระบบ e-office ได้แล้วค่ะ ^^  **ไฟส์แก้ไข**

 

 

 
  เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เมือวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล….. [คลิกที่นี่]
Dowmload เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง - เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ - เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย……….. [คลิกที่นี่]
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 …. แก้ไขแอโรบิก…. [คลิกที่นี่]
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 …แก้เกณฑ์การแข่งขัน Impromptu Speech… [คลิกที่นี่]
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]


รายละเอียด>>>>>  http://www.north64.sillapa.net/
 
  คำชี้แจง การสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.๑-ม.๓ ระดับเขตพื้นที่คำชี้แจง การสวดมนต์แปลสำหรับโรงเรียนขยายโอกาส ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. การสมัครเข้าแข่งขันโรงเรียนสามารถลงทะเบียนได้ที่กิจกรรรมสวดมนต์แปล
2. โรงเรียนจะเลือกแข่งขันการสวดมนต์แปลบาลี – ไทย หรือบาลี – อังกฤษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ได้ประกาศไว้แล้ว
3. เขตพื้นที่ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันจะจัดให้เข้าแข่งขันตามประเภทที่โรงเรียนเลือก โดยคณะกรรมการจะตัดสินภายใต้เกณฑ์การให้คะแนนของการสวดมนต์ แต่ละประเภท (แข่งขันกับเกณฑ์)
4. ผู้ที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองสูงสุดเพียงประเภทเดียว (บาลี – ไทย หรือ บาลี – อังกฤษ) ที่จะเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  จะดำเนินการ ปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขันฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้น ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูล ให้ทำหนังสือจากศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เท่านั้น

 
  ปรับใหม่!!!! เกณฑ์การแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557  ดูรายละเอียดได้ที่ >>>>http://www.north64.sillapa.net/  
 

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ของ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557


>> http://www.north64.sillapa.net/


 
 

ประกาศนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ันฐาน
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับใหม่
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กำหนดการแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
ระดับภาคเหนือ  วันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ระดับชาติ  วันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๑๕ สิงหาคม -  ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
๒. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
๓. โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันระดับภาค  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๔. แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ ๑๘ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๕. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sillapa.net 

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 96
จำนวนทีม 855
จำนวนนักเรียน 1,914
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,261
จำนวนกรรมการ 878
ครู+นักเรียน 3,175
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,053
ประกาศผลแล้ว 206/258 (79.84%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 28
เมื่อวาน 64
สัปดาห์นี้ 617
สัปดาห์ที่แล้ว 1,087
เดือนนี้ 1,573
เดือนที่แล้ว 2,132
ปีนี้ 25,687
ทั้งหมด 145,357