หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 18 ก.ย. 2557 09.00 ขอให้นักเรียนมาลงทะเบียนเวลา 07:30-08:00 น. โดยนำดินสอพร้อมยางลบมาด้วย
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 18 ก.ย. 2557 13.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ดนตรี 18 ก.ย. 2557 09.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 18 ก.ย. 2557 09.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 18 ก.ย. 2557 09.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 18 ก.ย. 2557 09.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 18 ก.ย. 2557 09.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 18 ก.ย. 2557 09.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 18 ก.ย. 2557 09.00
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 18 ก.ย. 2557 13.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทย์ 18 ก.ย. 2557 09.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทย์ 18 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]