หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเครือวัลย์ นาคนามโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นายสุนทร ติคะกูลโรงเรียนหนองมะล้อห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางธณัฏฐา ทองวิเชียรโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นางศิรี ยะป้อมโรงเรียนบ้านโฮ่ง (ลี้)กรรมการ
5. นางอภิญญา ตาสุยะโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
6. นางทัศนีย์ เตชาวงค์โรงเรียนบ้านเหล่าดู่กรรมการ
7. นางกัญญาณัฐ คำสุวัตร์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางทิพย์สุคนธ์ สงคุ้มโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางพิสมัย เอี้ยเจริญโรงเรียนบ้านห้ายกานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ แสนลีโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
4. นายอินศวร แสงปินโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
5. นายสุรินทร์ กองศิลป์โรงเรียนบ้านแม่ป้อกในกรรมการ
6. นายสุวัตร์ พร้อมสุภาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
7. นางพิศมัย ดวงบุรงค์โรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางธัญญาศิริ วงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒนา ยะจอมโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นายวศิน สินธุปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มฯกรรมการ
4. นางสุพัตรา เมืองโคตรโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
5. นางพรรณี ธรรมหมื่นยองโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
6. นางวรรณา โยธาราษฎร์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายดวงรัตน์ ชัยสมภารโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ วงศ์หมึกโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
3. นางถิรนันท์ พิมพ์กะภีร์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายมัตตัญญู แสงเงินชัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
5. นายพนมกร ไพบูลย์กิจโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
6. นางตาบทิพย์ ปรีชานุกูลโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
7. นางพีรญา พลเมฆโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางจันทนา ปันทองโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางพิกุล หอเจริญโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ สานาโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
4. นางรุจาภา กีรัตนสุวรรณโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นางยุรี ปาอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
6. นางนงคราญ ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
7. นางนงลักษณ์ คำยองโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร สินไชยโรงเรียนบ้านแม่บอนกรรมการ
2. นางสุวิมล พุ่มอิ่มโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวคนึงนิตย์ ชัยวินิจโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสง่า แสงเงินชัยโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางนันท์นภัส พุทธิธนพัฒน์โรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางเกษร ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ บุษหมั่นโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ จิตนารินทร์โรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางอารี ศรีสง่าโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
4. นางวันวิสา คำพิกาศโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
5. นางราศรี รุ่นบางโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ งามชื่นโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา แปงชัยโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางสายทอง ปันฟูโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา แก้วคำตาโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางลำเจียก ยศชัยโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ อินทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
6. นางพรรณิพา มาละอินทร์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
7. นางปาริฉัตร อินกองงามโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนันทวัน จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสายทอง แบนสุภาโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวอำไพ สิทธิสงครามโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางสาวศรุตา ยะกาวินโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ทองอรุณศรีโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ วิชัยคำโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางศฤงคาร พันเดชโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางพชรวรรณ ศรีวิกุลโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สิริกรเกษมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ มาปินตาโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางลัดดา อรินแจ้โรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางสาวปราณี ศรีคำวงค์โรงเรียนบ้านวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
6. นางมณเฑียร อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
7. นางพัชนี อินต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยปันจ้อยกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายมงคล แก้วยองผางโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา นันตาเวียงโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ จอมงามโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
4. นางกาญจนา รัตนพันธุ์โรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางทรายแก้ว พงศ์ศิริวาณิชย์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางลำดวน วงศ์ฝั้นโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวอังศณา ฝีปากเพราะโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นายสุวิชา เมืองมูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
5. นางสาวศรีวรรณ สุนทรสัตถาพรโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
6. นางดวงเดือน อุปการะโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ ดวงจินาโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
2. นางวรรณพร สิทธิตันโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวสายสุณี จันดาโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายศักดิ์ ณ ลำพูนโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางเกสร วงศ์ปาลีย์โรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
6. นางพันทิพา เปาชัยโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
7. นางอัมพิน อุดดงโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางโชติกา อะโนต๊ะโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นางสุเธียร คำออนโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวชัญญานี ขัดทาโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายสมบัติ ฉางกันทาโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางนิภาพร บวรบุญฤทธิ์โรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสายพิณ ใจยวนโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางสาวศิลาทิพย์ คำใจโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
3. นางผ่องศรี รัตนปัญญาโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางรัชฎา โอดนันต์โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางประกายคำ มะโนแก้วโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นางฉันทนา เขื่อนปัญญาโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ สุขโสมโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางสาวเรณู ฉิมสุพรโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นางสาวคนิดา หมื่นจำปาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวพรไพรินทร์ ติม้าโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางทันทิมา ณ ลำพูนโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา ยาสมุทรโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
4. นางสาวศิริพร เรือนฟ้างามโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
5. นายสุทิตย์ อนุวงค์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางฉัตรหทัย นาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางสาวสิวาภรณ์ โพธิ์อบโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นางปาริชาติ สุราชพลโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นางประภาภรณ์ ชมภูวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางบริบูรณ์ มณีทองโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
2. นางสาวกนกพร เริ่มตระกุลใหม่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกาญจนา พายุมั่งโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นายหยินฝัด แซ่คูโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
5. นางศรีทร สิทธิสิงห์โรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
6. นางธัญลักษณ์ ผาบเมฆโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสยาม กองคำโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางกนกพร บังคมเนตรโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ สิงห์สุตินโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ จันทร์ธงโรงเรียนจิรพิทยากรรมการ
5. นายศรชัย สมปานโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
6. นางสาวอนุสรา อุปละโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ แสนยศโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางจันทรา ปัญโญกลางโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางพวงผกา แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายทรงเดช จันทร์ชาติโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ นันตาดีโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
6. นางสาวนัยนา ต๊ะน้อยโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางน้ำฝน สีสิงห์โรงเรียนบ้านแม่แสมกรรมการ
2. นายวินัย พรหมอนันต์โรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา พงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ กันทิยะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นางสาวสุปราณี มามีโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
6. นางสาวประกาย แสงสรทวีศักดิ์โรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นางวนิดา พรมฝายโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรวัตร ผาบเมฆโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน มั่งอุตม์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นางสาวน้ำอ้อย อิ่นคำโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายไกรวิชญ์ ทาเงินโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางธิดา พรหมอนันต์โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นางรำพึง งามตาโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นายชัชวาล สิริกรเกษมโรงเรียนจิรพิทยากรรมการ
5. นางจีราภรณ์ ทันวันโรงเรียนบ้านบวกฯกรรมการ
6. นายพิรุณ เตจ๊ะแก้วโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
7. นางรัตนา จอมขันเงินโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกนกพรรณ วรรณ์คำโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางลัลธิยา บุตรนุชิตโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางจตุพร โปธาวินโรงเรียนบ้านแม่หว่างฯกรรมการ
4. นางสาวภัทราพร ขัดสี โรงเรียนบ้านแม่ป้อกในกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายระบิล หล้าภิระโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ พรมเสนโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
3. นางยุพาพรรณ์ วงษ์วานโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
4. นางกัลยาณี คำไทยโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิสา ขานวลโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี นะวันโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาววรณัน ใจคำโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวฑิฆัมพร คำใจหนักโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นายนิรุตต์ ศรีสง่าโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางพรพิมล แก้วภูสีโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สายเครื่องโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางสาวรัชดาภรณ์ พิมพิรัตน์โรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
6. นางบัวเรียม โสภาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย วรรณใหม่โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางน้ำฝน กันทะอัศวะโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
3. นางศรีพร แก้วโขงโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางเรณู แซ่คูโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุจิโรตถ์ ฟ่องวารินโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
2. นายประวัติ จอมขันเงินบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
3. นางจันทิมา ศุทธิธนาวัฒน์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นางรัตนา จันทร์วงค์โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
5. นางอุดมพร ฟองตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
6. นางรัตนา ตันตราโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุจิโรตถ์ ฟ่องวารินโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
2. นายประวัติ จอมขันเงินโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
3. นางจันทิมา ศุทธิธนาวัฒน์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นางรัตนา จันทร์วงค์โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
5. นางอุดมพร ฟองตระกูลโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
6. นางรัตนา ตันตราโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางชนกนันท์ ทะนานแก้วโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ อุฬารวิวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวจิรัชญา เตจ๊ะสาโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นายสมยศ พรหมซาวโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
5. นายประวิทย์ ลิขิวัฒน์โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
6. นางสาวแจ่มจันทร์ วงค์ต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
7. นายบรรจง วงค์กาแก้วโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายภานุพงค์ นาคแดงโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายถนอม เมืองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นายเจริญ โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นายสุภชาติ ไกรพลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
5. นายภูมิใจ วังคำโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสุทธินันท์ ยะสินธุ์โรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นายอนุชา อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นายเจษฎา สร้อยญาณโรงเรียนบ้านหนองเขียดกรรมการ
4. นายณรงค์ วงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
5. นายเซ็น อินต๊ะโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวอนุสา สุภาพินโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นายทศวรรษ ทุนร่องช้างโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
3. นายสุวิชา มณีขัติย์โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอนุสา สุภาพินโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
2. นายทศวรรษ ทุนร่องช้างโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
3. นายสุวิชา มณีขัติย์โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอุดม ยศเมาโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางประกาย โชคชัยโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางวัชรี ชัยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางรำเพียร ทองแท้โรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสนอง ผาบเมฆ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสาวเกวลิน เสนาโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นายขวัญชัย สุรินทร์ศรีโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นางธัญญา วงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
5. นางไพรวัลย์ เตจ๊ะวงค์โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพัชรา ขาวแสงโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
2. นางสุทธิลักษณ์ พุ่มเจริญโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
3. นางสาวเกวลิน เสนาโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพัชรินทร์ แจ้งไชยโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
2. นางสาวภาวินี กัณฑาซาวโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นายอำนวย ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ วงษ์ยุพลโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
5. นางสังวาลย์ แย้มศรีเกียรติกุลโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประดุง แจ่มหม้อโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางทัศทรวง ชินพันธ์โรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายถวิล ยอดแก้วโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
4. นางสุมาลี คุ้มเสมโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ปุ๊ดภาษีโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิมพา มีสอนโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางสุภาพันธ์ เตจาโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสายฝน ใจต๊ะวงค์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมชาย เปี้ยฝั้นโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
2. นายเพชร โสภาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เปี้ยฝั้นโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
2. นายเพชร โสภาโรงเรียนชุมชนบ้านวังดินกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางยุพาพร คำปวนโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
2. นายธีระทัศน์ มาละอินทร์โรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา บางหลวงโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนงคราญ สุธรรมโรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
2. นายประสาน ปัญญาคำ โรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
3. นางสาวโสรยา แดงชัยโรงเรียนานโฮ่ง(ลี้)กรรมการ
4. นางจิดาภา ประภาวิลัยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุพิน ชัยวงค์โรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
6. นางนันทนา สร้างโศรกโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวประภัสสร สินธุบุญโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ จิตหาญโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นางสาวการะเกตุ ชมชื่นโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายดวงทิพย์ วงศ์ไข่โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
5. นายวิลาศ แก้วทันใจโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัสสร สินธุบุญโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ จิตหาญโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นางสาวการะเกตุ ชมชื่นโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายดวงทิพย์ วงศ์ไข่โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
5. นายวิลาศ แก้วทันใจโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวเขมจิราพรรณ ตาสุยะโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
2. นางจุรี พงศ์จันตาโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
3. นางนราภรณ์ ภูมาศโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
4. นางพรสวรรค์ จินดาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
5. นางคณิตา ณ น่านโรงเรียนบ้านหนองเขียดกรรมการ
6. นายวรกิจ ทากี้โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพรวีนัส วัชรกาวินโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายคาร เรือนฟ้างามโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
3. นายสุทัศน์ วิญญาณโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
4. นางทัศนา อุณหนันท์โรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
5. นางสาวเสาวรส โปธิกาโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
6. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
7. นางราตรี คำพรรษาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรณลักษณ์ กัณฑะปินตาโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
2. นางปลื้มจิตร แตงเส็งโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
3. นางอัจฉริยา อัจฉริยา โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ ติ๊บกาศโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. พระฐานวัฒน์ ใจ๋คำโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นางจารุวรรณ ผลาฤทธิ์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นายชุมพร ขัดทาโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
4. นายเรืองฤทธิ์ พินิจพรรณโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางสาวผกามาศ ปัญญาคำ โรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางรัตติยา ทะสุใจโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทิพวรรณ์ มีสอนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางลาวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้)กรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาวผกามาศ ปัญญาคำ โรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางรัตติยา ทะสุใจโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทิพวรรณ มีสอนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางลาวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้)กรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสนิท สงคุ้มโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
2. นายวสันต์ สิริกรเกษมโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ประชา กาสีชาโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
4. นายสวิง สร้อยญาณะโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สมชาติโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ เตชาวงค์โรงเรียนบ้านท่าหลุกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอัครพนธ์ แปงชัยโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายจรัญ อู่อรุณโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นายสุรชัย พวงทองโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นายปฐม ตามูลโรงเรียนบ้านปูกรรมการ
5. นายสุพจน์ รุณผาบโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
6. นางเหรียญทอง รังสิยารมณ์โรงเรียนบ้านไร่กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางรัชภรณ์ วิริยะอาทรโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายสมัคร ไชยสมภารโรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
3. นางสาวคนึงนุช กันเพชรโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
4. นายชัยรัตน์ ประกอบกิจโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายพีรพล จันทวรรณโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางสาวกัลยา รัตนะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
3. นางเกศรินทร์ ทองจีนโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
4. นางลำเจียก รุณผาบโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์ ปันทะมาโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
7. นายชัยรัตน์ ประกอบกิจโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายถาวร จินะกาศโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ อรินแจ้โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ประกอบกิจโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอิสระ มาโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นางมยุรี ยะจอมโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นายบุญรัตน์ สิทธิกันโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
4. นางนิภาพรรณ ใจอุดมโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางศุภมาศ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
2. นางปราณี ขัดทาโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สาก้อนโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางอารี เลิศสุวรรณโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
5. นายสมใจ ฮองกุลโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
6. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางศุภมาศ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
2. นางปราณี ขัดทาโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สาก้อนโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นายสมใจ ฮองกุลโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
5. นางเทียมใจ ศิรินุชโรงเรียนบ้านดงสักงามกรรมการ
6. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
7. นางอารี เลิศสุวรรณโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
8. นายอัตสิริ ศรีวิราชโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ แก้วมาโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
3. นายศฤงคาร นันทะชัยโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางแววตา ปาลีกุยโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางแววตา ปาลีกุยโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ แก้วมาโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
3. นายฉัตรชัย เหล็กตั๋วโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
5. นายศฤงคาร นันทะชัยโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสะเรียม นันทะวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา อุ่นนันกาศโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
4. นางสาวมัณทนา เสมอจิตต์โรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
5. นางอุทุมพร ทองล้วนโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางราตรี รัตนพรมโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ปัญญาคำ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
3. นางสาวเยาวเรศ ยองจาโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
4. นางจงรักษ์ ทัศนีย์คติโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอัมพร พันธุ์ศรีโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
2. นายดำรง วงค์ษาปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอรรณพ ต๊ะศรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
2. นายสัมพันธ์ แก้วมาโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
3. นางแววตา ปาลีกุยโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางบุปผา ไชยวงค์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
2. นายสิทธิชัย แก้วคำปันโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ วรรณพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
4. นางพรรณี วงศ์บุญมาโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางโสภา ศิริสมบูรณ์โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร จินาจันทร์โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นางนภพร นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
4. นางอำพร ไชยาพันธุ์โรงเรียนบ้านปางกรรมการ
5. นายศิริชัย อ่ำคิด โรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย อ่ำคิด โรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นายจีรพงษ์ สนิทโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นายจีรพงษ์ สนิทโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายจีรพงษ์ สนิทโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นายจีรพงษ์ สนิทโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นายจีรพงษ์ สนิทโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นายจีรพงษ์ สนิทโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายจีรพงษ์ สนิทโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นายจีรพงษ์ สนิทโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นายจีรพงษ์ สนิทโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นายจีรพงษ์ สนิทโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นายจีรพงษ์ สนิทโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นายจีรพงษ์ สนิทโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นายจีรพงษ์ สนิทโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายณัฐดนัย อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ผ่องศรีใสโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางรติมัย โยธาคำมีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนผาลาดกรรมการ
3. นางสาวเอมอร จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
2. นางสาวเอมอร จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางรติมัย โยธาคำมีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นางสุขสม ยองจาโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุขสม ยองจาโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
2. นายสมจิตร เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
3. นางรติมัย โยธาคำมีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
4. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายเชิด กันชุลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
4. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
2. นายปริวรรต วังวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงษ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงษ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
2. นางสุขสม ยองจาโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นายปริวรรต วังวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
4. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
5. นางเอมอร จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุขสม ยองจาโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
2. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นางสาวเอมอร จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุขสม ยองจาโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
2. นางสาวเอมอร จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นางศิริพรรณ ภู่พิทักษ์พงษ์โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
4. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางบุญศรี ไชยพรมโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ญาณะเครื่องโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
3. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสิทธิพร แสงทิพย์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
5. นายนิวุฒิ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านห้วยปิงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ งามชื่นโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
2. นายเชิด กันชูลีโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางอรวรรณ พุทธพฤกษ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางนิพิชฌม์ชา บุญทากลางโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางญาณี โชคไพรบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสาวสมควร วงศ์ไข่โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสมควร วงศ์ไข่โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางญาณี โชคไพรบูลย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสมควร วงศ์ไข่โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ เทนุรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางปราณี ไชยห้วยห้าโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
2. นางตวงพร คงเมืองโรงเรียนบ้านห้วยต้มฯกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
4. นางลมัย คำภีระโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตติพร ใหม่ทองดีโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ สุยะระโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อกรรมการ
3. นางผุสดีภรณ์ กุมาพันธ์โรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
4. นางสุพพตา ยองจาโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายวรัท บัวตูมโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินภา จอมปุกโรงเรียนบ้านแม่หว่างฯกรรมการ
3. นางนิภา จินาติโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. Mr.Graham Holdenโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวมยุรี ปิ๊กต๊ะตองโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์กรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ วีรพันธ์โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นางสาวเอมฤทัย โนสุยะโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางสุพิชฌาย์ พรมอ่อนโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ทิพวรรณโรงเรียนบ้านเหล่าดู่กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา จันทร์จรโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
2. นายสุกฤษฏิ์ รอดกรุงโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางรินจง ไชยห้วยห้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48กรรมการ
4. Mr.Rytis Komโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
5. นางขนิษฐา บูรณ์สิริจรุงรัฐโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. Mr.Peter Ashtonโรงเรียนจิรพิทยากรรมการ
2. นายพิบูลย์ เสนยองโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ สายฟ้าแลบโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางสุพรรณ์ ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
5. นางพรรณี เพชรล้ำโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล วงศ์ฝั้นโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
2. นางอำไพ เนตรผาบโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายสวาท แซ่ตั้งโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
4. นางสาวโสภี ศรีใจต๊ะโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ บุญธรรมโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ อุตขาโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
2. นางสาวเกษสุรางค์ เทพศักดิ์โรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ จินามาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายกฤษฎา อุประโรงเรียนบ้านห้วยต้มฯกรรมการ
2. นายภูมิพัฒน์ อนรรฆเวชโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
3. นางสนธยา หล้าเต็นโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา ขันทองโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
2. นางสาวปณิตา กรุงมณีโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
3. นางสาวดวงสมร เลิศอนันต์โรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
4. นายชนะชัย เหลืองอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยต้มฯกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพรรณ ต๊ะสุภา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
2. นางสุดา แอ้มอุตม์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวแก้วตา ยศอิโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
2. นางพัทธยา สานตาโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
3. นางดอกไม้ ทองชัยโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาภรณ์ คำแปงโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
5. นายศุภสิทธิ์ พงศ์ศิริวาณิชย์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์ สายคำโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายสุทธิศักดิ์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวแก้วตา ยศอิโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
2. นางพัทธยา สานตาโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
3. นางดอกไม้ ทองชัยโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
4. นางเบญจมาภรณ์ คำแปงโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
5. นายศุภสิทธิ์ พงศ์ศิริวาณิชย์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหัสนัยน์ สายคำโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
7. นายสุทธิศักดิ์ เจริญกุลโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเกษม เรือนอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นายสุทัศน์ มณีทองโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบกรรมการ
3. นายสง่า แก้วสร้อยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจันทร์จิรา บุญสุโรงเรียนบ้านดอยแดนกรรมการ
5. นายเสนีย์ อินทสระโรงเรียนบ้านหล่ายท่ากรรมการ
6. นางโนรี อดออมโรงเรียนบ้านสันป่าสักกรรมการ
7. นายชัชวาลย์ อุดดงโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายมินชัย ทานาโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายเชาว์ไชยเชษฐ์ ไชยพูนโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นายบุญเขียน เตจาโรงเรียนบ้านแม่หว่างฯกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ แจ้งไชยโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ยองจาโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายนิรุตติ์ อินต๊ะจันทร์โรงเรียนบ้านปวงคำกรรมการ
2. นายบุญชวน จันหนิ้วโรงเรียนบ้านแม่หว่างกรรมการ
3. นายมนัส นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายนิรุตติ์ อินต๊ะจันทร์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
2. นายบุญชวน จันหนิ้วโรงเรียนบ้านแม่หว่างฯกรรมการ
3. นายมนัส นันทะจันทร์โรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวปรียาภรณ์ ปุ๊ดแคโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นางสมหมาย ปัญญกาาศโรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ทอเตี้ยโรงเรียนบ้านผาต้ายกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสถิตย์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ กาบบัวโรงเรียนบ้านแม่หว่างฯกรรมการ
3. นางสร้อยหงษ์ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางวัฒนา สินธุบุญโรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณภา เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สุวรรณโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภา เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านแม่ปันเดงกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สุวรรณโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุทธิรักษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
2. นางสาวศุภนุช ประพิณโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
3. นายณัฐเศรษฐ แก้วกลางโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ อุปละโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
5. นางนภัสวรรณ เตสุปะโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเกรียงไกร วุฒิรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นายรังสรรค์ จันทร์ลายโรงเรียนจิรพิทยากรรมการ
3. นายนรินทร์ คำออนโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
4. นางรุ่งธิดา เอียดสีโรงเรียนบ้านแม่หว่างฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ คำธิยะโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
2. นายธวัชชัย นันทะชัยโรงเรียนบ้านห้วยต้มฯกรรมการ
3. นายอภิชาต บังคมเนตรโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายฐปนนท์ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นายประทีป สุ่มสุขโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นายจักราวุธ บัณฑิตโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
4. นางกัลยา วงค์ปาลีย์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฐปนนท์ สีวิจี๋โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นายจักราวุธ บัณฑิตโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นายประทีป สุ่มสุขโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางกัลยา วงค์ปาลีย์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวชุตินิษฐ์ นราวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ จันหนิ้วโรงเรียนบ้านห้วยต้มฯกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ศิริอาภรณ์โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยากรรมการ
4. นายสราวุธ สมสุนันท์โรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางชวนพิศ ไชยเชษฐโรงเรียนบ้านหนองเขียดกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ ยาทองคำโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
3. นางสุวนีย์ หล่อเนตรโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
4. นางสาวชนิสรา หนูแก้วโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
5. นางศิริพร สิทธิรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางชวนพิศ ไชยเชษฐโรงเรียนบ้านหนองเขียดกรรมการ
2. นางสุวนีย์ หล่อเนตรโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนกรรมการ
3. นายศิริพร สิทธิรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางสาวชนิสรา หนูแก้วโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ ยาทองคำโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางลภิสรดา จารุสิทธิกุลโรงเรียนบ้านห้วยต้มฯกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา วงศ์ษายะโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
3. นายสมโภช ขันทะสินธุ์โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
4. นายพัว ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
5. นายวุฒินันท์ กันทะถ้ำโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ อุปละโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นางสุทธิรักษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
3. นายณัฐเศรษฐ แก้วกลางโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
4. นางนภัสวรรณ เตสุปะโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
5. นางสาวศุภนุช ประพิณโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสุทธิรักษ์ มณีทองโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
2. นายณัฐเศรษฐ แก้วกลางโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ อุปละโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
4. นางนภัสวรรณ เตสุปะโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางยุพิน ฉางกันทาโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
2. นางสาวโศรยา ทาจาโรงเรียนบ้านห้วยห้างกรรมการ
3. นางพัตร์พิมล อนุนิวัฒน์โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์โรงเรียนกรรมการ
5. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
6. นางนงคราญ สุนิลหงษ์โรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
7. นางลัดดา บุญสูงโรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
8. นางพัสดี วิรัชพินทุโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุขคำ ลิ้นฤาษีโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
2. นางสุบิน ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางยุพดี กมลสารโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ ตันอุตม์โรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
2. นายสยาม มูลอินทร์โรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ การะเกดโรงเรียนบ้านปวงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ แสงนาโรงเรียนบ้านแม่บอนกรรมการ
2. นางอุมาพร ธาดาสันติพงศ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯกรรมการ
3. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์โรงเรียนกรรมการ
4. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ จันสมโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
3. นางเบญญามาศ วงค์สถานโรงเรียนบ้านห้วยต้มฯกรรมการ
4. นางทัศนาพร ปัญญาคำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสาวเสาวณี กันทาดงโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
6. นางอรพิน พงษ์ตุ้ยโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ กิติยศโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์กรรมการ
3. นางสุพิน ประเสริฐพงค์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาวกุลชญา คะนันท์ศรีโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
5. นางกัลยากร ก่อเจดีย์โรงเรียนบ้านห้วยต้มฯกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายปวันรักษ์ สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ทองคลี่โรงเรียนบ้านห้วยแทงกรรมการ
3. นางเจนจิรา มาถาโรงเรียนบ้านฮั่วกรรมการ
4. นางพรทิพย์ อินทรสมพันธ์โรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพฤนท์ รพีกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
2. นายเอกภาพ กาชาติโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
3. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายฐนกร ดวงเนตรโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
2. นายดิเรก กำแพงทิพย์โรงเรียนบ้านสันวิไลกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร ไชยศรีโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เพชร เพชรล้ำโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
2. นายสามารถ สุทะโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
3. นายณรงค์ ปาละปินโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ มุสิเอกโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
2. นางสงวนศรี ทิพย์บุญราชโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร มังสังโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
4. นางสุมาลี บุญต่ายโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสงวนศรี ทิพย์บุญราชโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร มังสังโรงเรียนบ้านแม่กองวะกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ มุสิเอกโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
4. นางสุมาลี บุญต่ายโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางภัทราวรรณ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
2. นางศรีบุตร วงค์ฝั้นโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
3. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
4. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์โรงเรียนกรรมการ
5. นางแววตา กองไชยโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางภัทราวรรณ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
2. นางแววตา กองไชยโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
3. นางศรีบุตร วงค์ฝั้นโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางภัทราวรรณ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
2. นางแววตา กองไชยโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
3. นางศรีบุตร วงค์ฝั้นโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
4. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์กรรมการ
5. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางภัทราวรรณ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
2. นางศรีบุตร วงค์ฝั้นโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
3. นางแววตา กองไชยโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์กรรมการ
2. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์โรงเรียนกรรมการ
2. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางศรีมัย รัตนประทุมโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางโสภา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ แสนกันธิโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
4. นางสาวปรัชญาภรณ์ ใจปินตาโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
5. นางยุพเรศ สนิทโรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
6. นางอรอุมา อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แนตกรรมการ
7. นางนุชจิรา ใจคำปันโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อยกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกิ่งแก้ว คำยันต์โรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางอัมพร ยะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางสุดาพร พรมมิโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ สีโยโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยกรรมการ
5. นางสุพรรณ เมาคำลีโรงเรียนบ้านม่วงสามปีกรรมการ
6. นางวันวิสา เทพวงศ์โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนากรรมการ
7. นางบัวเถา วิญญาณโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศรีพร พัลวันโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางนภาพร พงษ์พิเชษฐ์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางกลมเนตร อินทระโรงเรียนบ้านห้วยต้มฯกรรมการ
4. นางพิกุลทอง คำธัญโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
5. นางรินทร์ลดา มีสอนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่กรรมการ
6. นางเสาวรีย์ สถาผลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
7. นางสาวชรินทร์ธร อ่อนสอาดโรงเรียนวัดร้องธารกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางจุฑารัตน์ พวงทองโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางนงเยาว์ คลังพหลโรงเรียนบ้านห้วยห้ากรรมการ
3. นางสาวศิริพร โพวิลัยโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นางปราณี จอมทันโรงเรียนบ้านเหล่ายาวกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ จันหนิ้วโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
6. นางสาวพัทยาพร นาคสีม่วงโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
7. นางพัณธิดา ปูแดงโรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ศึกษากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมศรี สมร่างโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางสาวอริญรดา มุดทุงโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวจันศรี วงศ์ศรีใสโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
5. นางญาณภักดิ์ ไชยพูนโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นางอินทิรา หาลุคำจาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสมศรี สมร่างโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางสาวอริญรดา มุดทุงโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวจันศรี วงศ์ศรีใสโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
5. นางญาณภักดิ์ ไชยพูนโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นางอินทิรา หาลุคำจาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมศรี สมร่างโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางสาวอริญรดา มุดทุงโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
4. นางอินทิรา หาลุคำจาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
5. นางญาณภักดิ์ ไชยพูนโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี สมร่างโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางสาวอริญรดา มุดทุงโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
4. นางญาณภักดิ์ ไชยพูนโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
5. นางอินทิรา หาลุคำจาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมศรี สมร่างโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางสาวอริญรดา มุดทุงโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
4. นางญาณภักดิ์ ไชยพูนโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
5. นางอินทิรา หาลุคำจาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสมศรี สมร่างโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางสาวอริญรดา มุดทุงโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
4. นางญาณภักดิ์ ไชยพูนโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
5. นางอินทิรา หาลุคำจาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมศรี สมร่างโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
2. นางสาวอริญรดา มุดทุงโรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
3. นางสาวจันศรี วงศ์ศรีใสโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
4. นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์โรงเรียนบ้านปางส้านกรรมการ
5. นางญาณภักดิ์ ไชยพูนโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
6. นางอินทิรา หาลุคำจาโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพวรรณ ชัยสมภารโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางนิรัมภา หารุคำจาโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางกันหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางวยุรี ทาปัญญาโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
5. นางกัลยา พรหมนวลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางสาวคณิตชนก จันทวรรณโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
7. นางฤทัยรัตน์ แสนเถินโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพวรรณ ชัยสมภารโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางนิรัมภา หาลุคำจาโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางกันหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางยุวรี ทาปัญญาโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
5. นางกัลยา พรหมนวลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางสาวคณิตชนก จันทวรรณโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
7. นางฤทัยรัตน์ แสนเถินโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพวรรณ ชัยสมภารโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางนิรัมภา หารุคำจาโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางกันหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางวยุรี ทาปัญญาโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
5. นางกัลยา พรหมนวลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางสาวคณิตชนก จันทวรรณโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
7. นางฤทัยรัตน์ แสนเถินโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพวรรณ ชัยสมภารโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางนิรัมภา หารุคำจาโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางกันหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางวยุรี ทาปัญญาโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
5. นางกัลยา พรหมนวลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางสาวคณิตชนก จันทวรรณโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
7. นางฤทัยรัตน์ แสนเถินโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวทิพวรรณ ชัยสมภารโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางนิรัมภา หารุคำจาโรงเรียนบ้านห้วยแพ่งกรรมการ
3. นางกันหา มูลรัตน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางวยุรี ทาปัญญาโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
5. นางกัลยา พรหมนวลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
6. นางสาวคณิตชนก จันทวรรณโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
7. นางฤทัยรัตน์ แสนเถินโรงเรียนบ้านแม่ลานกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ กรแก้วโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางไพวรรณ ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางอนงค์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุพิศ กรแก้วโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางไพวรรณ ศรีบัวนำโรงเรียนบ้านห้วยหละกรรมการ
3. นางอนงค์ ไชยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัฐกา ศรีคำโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ จินดาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวพรรณิดา ไชยวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางสุมณฑา มณีขัติย์โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐกา ศรีคำโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางสาวปิยนันท์ จินดาหลวงโรงเรียนบ้านห้วยกานกรรมการ
3. นางสาวพรรณิดา ไชยวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
4. นางสุมณฑา มณีขัติย์โรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววรัญญา เชียงแก้วโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวอริศรา ครองแดงโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นางอรพินทร์ ปารมีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางแสงเดือน สามภูศรีโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา เตมิยะโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววรัญญา เชียงแก้วโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวอริศรา ครองแดงโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นางอรพินทร์ ปารมีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางแสงเดือน สามภูศรีโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา เตมิยะโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาววรัญญา เชียงแก้วโรงเรียนบ้านไม้สลีกรรมการ
2. นางสาวอริศรา ครองแดงโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์กรรมการ
3. นางอรพินทร์ ปารมีโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
4. นางแสงเดือน สามภูศรีโรงเรียนบ้านป่าจี้กรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา เตมิยะโรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ สุภศิลป์โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
2. นางสาวนราลักษณ์ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
3. นางจิตราภรณ์ สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ สุภศิลป์โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
2. นางสาวนราลักษณ์ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง คำภิโลโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ สุภศิลป์โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
2. นางสาวนราลักษ์ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง คำภิโลโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ สุภศิลป์โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
2. นางสาวนราลักษณ์ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง คำภิโลโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเบญจา ชาวนาไร่โรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ สุภศิลป์โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
2. นางสาวนราลักษ์ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง คำภิโลโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ สุภศิลป์โรงเรียนวัดวังหลวงกรรมการ
2. นางสาวนราลักษณ์ ทาสีโรงเรียนบ้านหนองสูนกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง คำภิโลโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องกรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ สมบัติใหม่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
2. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
3. นางวิไล อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
2. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
3. นางวิไล อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
2. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
3. นางวิไล อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
2. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนผาลาดกรรมการ
3. นางวิไล อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางออนกนก โพธิรักษ์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
2. นายอินทร นันต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวกรรมการ
3. นางวิไล อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแววตา กองไชยโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
2. นางภัทราวรรณ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านแม่อีไฮกรรมการ
3. นางศรีบุตร วงค์ฝั้นโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอัตพล แก้วยองผางโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวีรวรรณ วรรณเลิศโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ จันสมโรงเรียนบ้านห้วยแหนกรรมการ
3. นางเบญญามาศ วงค์สถานโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวทัศนาพร ปัญญาคำ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยกรรมการ
5. นางสาวเสาวณี กันทาดงโรงเรียนบ้านแม่หาดกรรมการ
6. นางอรพิน พงษ์ตุ้ยโรงเรียนบ้านม่วงโตนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางศศิพิมพ์ พรธนโชติโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
3. นายสุบิน ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นางสาวกิตติยา ขุระสะโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ จันทร์ตรงโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างกรรมการ
2. นางศศิพิมพ์ พรธนโชติโรงเรียนบ้านนาเลี่ยงกรรมการ
3. นายสุบิน ตาสุยะโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต)กรรมการ
4. นางสาวกิตติยา ขุระสะโรงเรียนวัดหนองยวงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอัตพล แก้วยองผางโรงเรียนอัยยสิริกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ กิติยศโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
2. นางสาวกุลชญา คะนันท์ศรีโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
3. นางสาวไข่มุก มุกดาภิรมย์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสุพิน ประเสริฐพงค์โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)กรรมการ
5. นางกัลยกร ก่อเจดีย์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนรินทร์ คำออนโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
2. นางรุ่งธิดา เอียดสีโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ จันทร์ลายโรงเรียนจิรพิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤษณา อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
5. นางสาวอรทัย กันทะลอมโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกฤษณา อินตามูลโรงเรียนบ้านแม่ป้อกกรรมการ
2. นายนายนรินทร์ คำออนโรงเรียนบ้านป่าพลูกรรมการ
3. นางรุ่งธิดา เอียดสีโรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวอรทัย กันทะลอมโรงเรียนวัดวังสะแกงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ จันทร์ลายโรงเรียนจิรพิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ปาละปินโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
2. นางสมศรี ทองขาวโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายสามารถ สุทะโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรกรรมการ
4. นายศัตราวุธ แซ่เฮ้อโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
5. นายพฤนท์ รพีกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอกภาพ กาชาติโรงเรียนอนุบาลวังดินกรรมการ
2. นายณรงค์ ปาละปินโรงเรียนบ้านแม่เทยกรรมการ
3. นางสมศรี ทองขาวโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
4. นายศัตราวุธ แซ่เฮ้อโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางกรรมการ
5. นายพฤนท์ รพีกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]