หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิทยา ปาอินทร์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังดิน ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
3 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการอำนวยการ
4 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการอำนวยการ
5 นายชาลี ตังเยาว์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการอำนวยการ
6 นายวสันต์ อินทร์กลั่น รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการอำนวยการ
7 นางสมจินตนา เกียรติพิริยะ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการอำนวยการ
8 นางแสงหล้า ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
9 นางสุชาดา เสนาะดนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
10 นายประสิทธิ์ ภูมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
11 นางผ่องศรี รัตนงาม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ
12 นายยุกตดม โมสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ
13 นางเสาวนี ละอองเอี่ยม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
14 นายประกาศ สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
15 นางสุดาพร ธัญพิชชาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
16 นายวีรยุทธ์ แย้มศรีเกียรติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
17 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
18 นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
19 นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
20 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
21 นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
22 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
23 นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
24 นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
25 นางสาวดารัณ หม่องกี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
26 นางสุกัญญา เชื้ออินต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
27 นายสว่าง คำยอง ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง กรรมการอำนวยการ
28 นายอภิชัย ใจสุยะ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง กรรมการอำนวยการ
29 นายนิคม พรหมอนันต์ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร กรรมการอำนวยการ
30 นายอุทัย จิกยอง ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ กรรมการอำนวยการ
31 นายนพดล รัตนปัญญา ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย กรรมการอำนวยการ
32 นายจำนง อุประโจง ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย กรรมการอำนวยการ
33 นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี กรรมการอำนวยการ
34 นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
35 นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
36 นายสุชิน มาณีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
37 นางสาวกนกรัตน์ วงศ์เขื่อน ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
38 นางสาวสุกานดา เทเสนา ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
39 นายอาคม ปาน้อย ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
40 นางพัชรินทร์ วงศ์ไชย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
41 นางสาวกนกรัตน์ วงศ์เขื่อน ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
42 นายมานิตย์ วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
43 ว่าที่ร้อยตรีชาญ เมืองโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสักงาม กรรมการดำเนินงาน
44 นายประพาส วงศ์ศรีใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแหน กรรมการดำเนินงาน
45 นายธำรงค์ หน่อเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่ง (ลี้) กรรมการดำเนินงาน
46 นางพัชรา วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงสามปี กรรมการดำเนินงาน
47 นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ) กรรมการดำเนินงาน
48 นายกำพล วงศ์บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) กรรมการดำเนินงาน
49 นายจงกล เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ กรรมการดำเนินงาน
50 นายสุเทพ เทพภู่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ กรรมการดำเนินงาน
51 นายวิไชย แดงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา กรรมการดำเนินงาน
52 นายเสนีย์ อินทสระ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหล่ายท่า กรรมการดำเนินงาน
53 นายมนัส อินทะจันทร์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าจี้ กรรมการดำเนินงาน
54 นายฐนกร ดวงเนตร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง กรรมการดำเนินงาน
55 นายธนกร คำเฟื่องฟู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน
56 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
57 นางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
58 นายสุชิน มาณีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
59 นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
60 นายสถาวร มีสอน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
61 นายยุทธนา ปันวารี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
62 นายสมหวัง นุวงศ์ษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
63 นางรินทร์ลดา มีสอน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
64 นางนราภรณ์ ภูมาศ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
65 นางสาวจรรยา ยะบุญธง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
66 นางลำดวน บุญปก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
67 นายณัฐดนัย อุดหนุน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
68 นายโยธิน ดวงวะนา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
69 นางวิภา อาจหาญ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
70 นางสมจิต ทองหล่ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
71 นางสมจิต ไชยเชษฐ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
72 นางสมพร ตันวิพงษ์ตระกูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
73 นางจตุพร พุฒโต ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
74 นางสาวอมรรัตน์ สุรินทร์ทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
75 นางแอ้ว เชียงแขก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
76 นางสาวกนิษฐา วงศ์ษายะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
77 นางสมควร วงศ์ไข่ ครูโรงเรียนบ้านบวก กรรมการดำเนินงาน
78 นางยุพา กาชาติ ครูโรงเรียนบ้านม่วงสามปี กรรมการดำเนินงาน
79 นางศุธิษา ชอลอซอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
80 นายวิชิต ปันกอ ช่างปูน 3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
81 นางสาวดาวเรือง ผัดสัก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
82 นางสาวอนุตรา สุธรรมยอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
83 นายปฐม ตามูล ครูโรงเรียนอนุบาลวังดิน กรรมการดำเนินงาน
84 นายวสุภัทร์ ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลวังดิน กรรมการดำเนินงาน
85 นางสาวเกษสุรางค์ เทพศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวังดิน กรรมการดำเนินงาน
86 นางเรณู แซ่คู ครูโรงเรียนอนุบาลวังดิน กรรมการดำเนินงาน
87 นายทศวรรษ ทุนร่องช้าง ครูโรงเรียนอนุบาลวังดิน กรรมการดำเนินงาน
88 นางสาววรรณธนา คำสุภา ครูโรงเรียนอนุบาลวังดิน กรรมการดำเนินงาน
89 นางจุฑารัตน์ จันสม ครูโรงเรียนบ้านห้วยแหน กรรมการดำเนินงาน
90 นางเกษร วงศ์ปาลีย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยแหน กรรมการดำเนินงาน
91 นางเตือนใจ สร้อยสนธิ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยแหน กรรมการดำเนินงาน
92 นางแววตา ปาลีกุย ครูโรงเรียนบ้านห้วยแหน กรรมการดำเนินงาน
93 นางอุดมพร ฟองตระกูล ครูโรงเรียนบ้านห้วยแหน กรรมการดำเนินงาน
94 นางแววตา กองไชย ครูโรงเรียนบ้านห้วยแหน กรรมการดำเนินงาน
95 นางอุทัยวรรณ อินทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยแหน กรรมการดำเนินงาน
96 นายขวัญชัย สุรินทร์ศรี ครูโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) กรรมการดำเนินงาน
97 นางสาวิตรี เบาจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) กรรมการดำเนินงาน
98 นายฐนกร ดวงเนตร ครูโรงเรียนบ้านนากลาง กรรมการดำเนินงาน
99 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
100 นางพรรณวลี มณีเกี๋ยง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ กรรมการดำเนินงาน
101 นางวิภา อาจหาญ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
102 นางสมพร ตันติวิพงษ์ตระกูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
103 นางสาวนฤทัย ใจเปี้ย ครูธุรการเครือข่ายเวียงจามรี กรรมการดำเนินงาน
104 นางสาวกมลรัตน์ สมหนู ครูธุรการเครือข่ายเวียงจามรี กรรมการดำเนินงาน
105 นางสาวโยธกา ลังกากาศ ครูธุรการเครือข่ายเวียงจามรี กรรมการดำเนินงาน
106 นางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
107 นางสาวเจตนา แก้วทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
108 นางสุกันดา สารแสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการดำเนินงาน
109 นางแสงสุรีย์ พันธ์พืช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการดำเนินงาน
110 นายเกียรติศักดิ์ ชมภูกา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการดำเนินงาน
111 นางจารุณีย์ กองตองกาย ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการดำเนินงาน
112 นางสาวนฤมล ชมภูแก้ว ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการดำเนินงาน
113 นางอำพัน คาดคำฟู นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
114 นางสาวสุพิชญา ไชยเมืองดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
115 นางสาวแสงเดือน ทาระนัด นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
116 นางณฐพรรณ จักรบุตร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการดำเนินงาน
117 นางรินลดา มีสอน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการดำเนินงาน
118 นายมานิตย์ วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
119 นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังดิน ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
120 นายชาตรี นามคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
121 นายเอกภาพ กาชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังดิน รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
122 นายสวิง สร้อยญาณะ ครูโรงเรียนบ้านห้วยแหน รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนุปกรณ์
123 นายธำรงค์ หน่อเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่ง (ลี้) ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
124 นางพัชรา วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นายชาลี ตังเยาว์ รอง ผอ. สพป.ลำพูน เขต 2 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
126 ว่าที่ร้อยตรีพศุตม์ พงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางส้าน ประธานกรรมการกลางกลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย
127 นางพัชรา วงศ์คำตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงสามปี ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
128 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
129 นายจรินทร์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังดิน ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
130 นางสุกัญญา เชื้ออินต๊ะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
131 นางสุกันดา สารแสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฃ
132 ว่าที่ ร.ต.ชาญ เมืองโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสักงาม ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
133 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
134 นางแสงสุรีย์ พันธุ์พืช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
135 นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ) ประธานการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
136 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
137 นางชลลดา สะอาดวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
138 นายกำพล วงศ์บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
139 นางสุดาพร ธัญพิชชาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
140 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
141 นายจงกล เสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
142 นางสาวดารัณ หม่องกี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
143 นางพิมดาว อุดวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
144 นายวิไชย แดงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
145 นายวีระยุทธ์ แย้มศรีเกียรติกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละ
146 นางสาวเจตนา แก้วทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
147 นายประพาส วงศ์ศรีใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแหน ประธานกรรมการกลางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
148 นายประสิทธิ์ ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
149 นายธนกร คำเฟื่องฟู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
150 นางสาวสุกานดา เทเสนา ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
151 นางอมรา อนุวงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการผ่ายอำนวยการ
152 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
153 นางแสงหล้า ปัญญาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานฝ่ายการเงิน
154 นางยุวรี ประทีปยุวพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านปางส้าน กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
155 นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
156 นางนภัสภรณ์ ดวงเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลวังดิน กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
157 นางจิราภรณ์ ทันวัน ครูโรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
158 นายประกาศ สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
159 นางสาววราภรณ์ นันตาดี ครูโรงเรียนบ้านปางส้าน กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
160 นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
161 นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
162 นายสมหวัง นุวงศ์ษา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
163 นางลาวัลย์ หน่อสีดา ครูโรงเรียนบ้านโฮ่ง (ลี้) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
164 นายสุเทพ เทพภู่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
165 นายอำนาจ เบาจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านป่าคา กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
166 นายอำนาจ เบาจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านป่าคา กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
167 นางชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
168 นางจารุณีย์ กองตองกาย ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต 2 กรรมการและเลขานุการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
169 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
170 นางสาวเสรี ยาอุตม์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
171 นายมนัส นันทะจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านป่าจี้ กรรมการกลางกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]