สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 33 10 3 1 46
2 อนุบาลวังดิน 21 5 0 0 26
3 บ้านม่วงสามปี 21 3 0 0 24
4 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 21 2 2 1 25
5 บ้านก้อจัดสรร 20 7 4 5 31
6 สามัคคีศรีวิชัย 19 3 2 0 24
7 บ้านปาง 17 6 1 2 24
8 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 17 0 0 6 17
9 บ้านแม่ป้อก 16 9 1 0 26
10 บ้านแม่เทย 16 2 2 1 20
11 บ้านหนองปลาสะวาย 14 7 1 0 22
12 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 14 0 1 0 15
13 ชุมชนบ้านแม่ตืน 13 2 2 1 17
14 บ้านปวง 13 2 1 2 16
15 บ้านไม้ตะเคียน 10 6 3 2 19
16 บ้านโฮ่งวิทยา 10 6 2 1 18
17 บ้านม่วงโตน 10 3 1 1 14
18 บ้านแม่หว่าง 10 2 3 1 15
19 บ้านต้นผึ้ง 8 6 5 5 19
20 วัดบ้านดง 8 6 3 0 17
21 อัยยสิริ 8 6 0 0 14
22 บ้านป่าพลู 8 4 2 0 14
23 บ้านผาลาด 8 4 0 0 12
24 บ้านทุ่งหัวช้าง 7 4 1 2 12
25 วัดวังหลวง 7 2 1 0 10
26 บ้านห้วยไร่ 6 2 0 0 8
27 บ้านสันวิไล 6 1 1 1 8
28 บ้านแม่แนต 6 1 0 0 7
29 บ้านหัวยปันจ๊อย 5 4 1 0 10
30 บ้านห้วยห้า 5 4 1 0 10
31 บ้านห้วยปิง 5 4 0 0 9
32 บ้านเหล่าดู่ 5 2 0 0 7
33 บ้านดง 5 2 0 0 7
34 บ้านหล่ายท่า 5 1 0 0 6
35 บ้านแม่กองวะ 5 1 0 0 6
36 บ้านล้องเครือกวาว 5 1 0 0 6
37 บ้านห้วยห้าง 4 2 2 0 8
38 บ้านฮ่อมต้อ 4 2 0 0 6
39 บ้านหนองสูน 4 2 0 0 6
40 จิรพิทยา 4 1 3 2 8
41 วัดหนองยวง 4 1 1 0 6
42 บ้านโป่งแดง 4 1 0 0 5
43 บ้านดอนมูล 4 1 0 0 5
44 บ้านแม่ป้อกใน 4 1 0 0 5
45 บ้านหนองหลัก 4 0 2 0 6
46 บ้านห้วยน้ำดิบ 4 0 1 0 5
47 บ้านสันป่าสัก 4 0 0 1 4
48 บ้านเหล่ายาว 3 5 4 0 12
49 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 3 4 1 0 8
50 บ้านสันปูเลย 3 4 1 0 8
51 บ้านทุ่งข้าวหาง 3 4 0 0 7
52 บ้านแม่ลาน 3 2 1 4 6
53 บ้านท่าหลุก 3 2 0 0 5
54 บ้านนากลาง 3 1 0 0 4
55 บ้านศรีเตี้ย 3 0 1 0 4
56 บ้านห้วยหญ้าไซ 3 0 0 0 3
57 บ้านฮั่ว 3 0 0 0 3
58 บ้านนาเลี่ยง 2 4 0 1 6
59 บ้านห้วยหละ 2 4 0 1 6
60 บ้านห้วยกาน 2 4 0 0 6
61 วัดร้องธาร 2 4 0 0 6
62 บ้านแม่ปันเดง 2 3 0 0 5
63 วัดวังสะแกง 2 3 0 0 5
64 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 2 2 0 1 4
65 บ้านห้วยแพ่ง 2 2 0 0 4
66 บ้านหนองเขียด 2 1 0 0 3
67 บ้านดอยแดน 2 1 0 0 3
68 บ้านห้วยบง 2 0 1 0 3
69 บ้านโฮ่ง(ลี้) 2 0 0 0 2
70 บ้านปางส้าน 2 0 0 0 2
71 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 2 0 0 0 2
72 บ้านแม่แสม 1 2 0 0 3
73 ไทยรัฐวิทยา 48 1 1 2 0 4
74 บ้านไม้สลี 1 1 1 0 3
75 บ้านป่าคา 1 1 0 0 2
76 บ้านท่าช้าง 1 0 1 1 2
77 บ้านแม่บอน 1 0 1 0 2
78 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 1 0 1 0 2
79 บ้านห้วยแหน 1 0 0 0 1
80 อนุบาลลี้ 1 0 0 0 1
81 บ้านดงสักงาม 1 0 0 0 1
82 บ้านป่าจี้ 1 0 0 0 1
83 สุทธิวงศ์ศึกษา 1 0 0 0 1
84 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 0 1
85 บ้านห้วยแทง 0 1 1 0 2
86 บ้านไร่ 0 1 0 0 1
87 บ้านแม่หาด 0 1 0 0 1
88 บ้านแม่อีไฮ 0 1 0 0 1
89 บ้านผาต้าย 0 0 1 0 1
90 เเทศบาลตำบลวังผาง 0 0 0 2 0
รวม 522 200 70 45 837