สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 31 10 3 1 44
2 บ้านก้อจัดสรร 19 5 4 5 28
3 บ้านม่วงสามปี 19 3 0 0 22
4 อนุบาลวังดิน 18 2 0 0 20
5 บ้านปาง 17 4 1 2 22
6 สามัคคีศรีวิชัย 17 3 2 0 22
7 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 17 2 2 1 21
8 บ้านแม่ป้อก 14 7 1 0 22
9 บ้านแม่เทย 14 2 2 1 18
10 บ้านปวง 13 2 1 2 16
11 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 13 0 1 0 14
12 ชุมชนบ้านแม่ตืน 12 2 2 1 16
13 บ้านหนองปลาสะวาย 11 5 1 0 17
14 บ้านโฮ่งวิทยา 10 6 2 1 18
15 บ้านแม่หว่าง 10 2 3 1 15
16 บ้านไม้ตะเคียน 9 6 2 2 17
17 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 9 0 0 6 9
18 อัยยสิริ 8 6 0 0 14
19 บ้านป่าพลู 8 4 2 0 14
20 บ้านผาลาด 7 4 0 0 11
21 วัดวังหลวง 7 2 1 0 10
22 วัดบ้านดง 6 5 2 0 13
23 บ้านม่วงโตน 6 3 1 1 10
24 บ้านสันวิไล 6 1 1 1 8
25 บ้านแม่แนต 6 1 0 0 7
26 บ้านต้นผึ้ง 5 5 5 5 15
27 บ้านหัวยปันจ๊อย 5 4 1 0 10
28 บ้านห้วยห้า 5 4 1 0 10
29 บ้านดง 5 2 0 0 7
30 บ้านห้วยไร่ 5 2 0 0 7
31 บ้านห้วยปิง 5 2 0 0 7
32 บ้านหล่ายท่า 5 1 0 0 6
33 บ้านฮ่อมต้อ 4 2 0 0 6
34 บ้านเหล่าดู่ 4 2 0 0 6
35 จิรพิทยา 4 1 3 2 8
36 บ้านห้วยห้าง 4 1 1 0 6
37 บ้านโป่งแดง 4 1 0 0 5
38 วัดหนองยวง 4 1 0 0 5
39 บ้านแม่ป้อกใน 4 1 0 0 5
40 บ้านหนองหลัก 4 0 2 0 6
41 บ้านห้วยน้ำดิบ 4 0 1 0 5
42 บ้านเหล่ายาว 3 5 4 0 12
43 บ้านสันปูเลย 3 4 1 0 8
44 บ้านแม่ลาน 3 2 1 4 6
45 บ้านทุ่งหัวช้าง 3 2 1 2 6
46 บ้านท่าหลุก 3 2 0 0 5
47 บ้านดอนมูล 3 1 0 0 4
48 บ้านล้องเครือกวาว 3 1 0 0 4
49 บ้านสันป่าสัก 3 0 0 1 3
50 บ้านศรีเตี้ย 3 0 0 0 3
51 บ้านฮั่ว 3 0 0 0 3
52 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 2 4 1 0 7
53 บ้านห้วยหละ 2 4 0 1 6
54 วัดวังสะแกง 2 3 0 0 5
55 วัดร้องธาร 2 3 0 0 5
56 บ้านนาเลี่ยง 2 2 0 1 4
57 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 2 2 0 1 4
58 บ้านแม่ปันเดง 2 2 0 0 4
59 บ้านหนองสูน 2 2 0 0 4
60 บ้านนากลาง 2 1 0 0 3
61 บ้านแม่กองวะ 2 1 0 0 3
62 บ้านดอยแดน 2 1 0 0 3
63 บ้านโฮ่ง(ลี้) 2 0 0 0 2
64 บ้านปางส้าน 2 0 0 0 2
65 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 2 0 0 0 2
66 บ้านทุ่งข้าวหาง 1 4 0 0 5
67 บ้านแม่แสม 1 2 0 0 3
68 ไทยรัฐวิทยา 48 1 1 2 0 4
69 บ้านป่าคา 1 1 0 0 2
70 บ้านท่าช้าง 1 0 1 1 2
71 บ้านแม่บอน 1 0 1 0 2
72 บ้านห้วยบง 1 0 1 0 2
73 บ้านห้วยหญ้าไซ 1 0 0 0 1
74 บ้านห้วยแหน 1 0 0 0 1
75 อนุบาลลี้ 1 0 0 0 1
76 บ้านดงสักงาม 1 0 0 0 1
77 สุทธิวงศ์ศึกษา 1 0 0 0 1
78 บ้านห้วยโป่ง 1 0 0 0 1
79 บ้านห้วยกาน 0 3 0 0 3
80 บ้านห้วยแพ่ง 0 2 0 0 2
81 บ้านห้วยแทง 0 1 1 0 2
82 บ้านไม้สลี 0 1 1 0 2
83 บ้านหนองเขียด 0 1 0 0 1
84 บ้านแม่อีไฮ 0 1 0 0 1
85 บ้านไร่ 0 1 0 0 1
86 บ้านผาต้าย 0 0 1 0 1
87 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 0 0 1 0 1
88 เเทศบาลตำบลวังผาง 0 0 0 2 0
รวม 449 176 65 45 735