สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=53 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 21 8 7 36 33 10 3 1 46
2 บ้านม่วงสามปี 16 2 3 21 21 3 0 0 24
3 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 14 5 2 21 21 2 2 1 25
4 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 12 8 3 23 17 0 0 6 17
5 สามัคคีศรีวิชัย 8 5 3 16 19 3 2 0 24
6 อนุบาลวังดิน 7 7 6 20 21 5 0 0 26
7 ชุมชนบ้านแม่ตืน 7 3 2 12 13 2 2 1 17
8 บ้านแม่เทย 6 5 4 15 16 2 2 1 20
9 อัยยสิริ 6 2 2 10 8 6 0 0 14
10 บ้านก้อจัดสรร 5 11 10 26 20 7 4 5 31
11 บ้านแม่ป้อก 5 7 2 14 16 9 1 0 26
12 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 5 5 3 13 14 0 1 0 15
13 บ้านแม่หว่าง 5 5 1 11 10 2 3 1 15
14 บ้านปาง 4 5 6 15 17 6 1 2 24
15 บ้านปวง 4 2 5 11 13 2 1 2 16
16 บ้านม่วงโตน 4 2 5 11 10 3 1 1 14
17 จิรพิทยา 4 2 2 8 4 1 3 2 8
18 บ้านหล่ายท่า 4 2 0 6 5 1 0 0 6
19 บ้านไม้ตะเคียน 3 9 5 17 10 6 3 2 19
20 บ้านต้นผึ้ง 3 6 8 17 8 6 5 5 19
21 บ้านหนองปลาสะวาย 3 6 2 11 14 7 1 0 22
22 บ้านทุ่งหัวช้าง 3 4 2 9 7 4 1 2 12
23 บ้านผาลาด 3 1 2 6 8 4 0 0 12
24 บ้านหัวยปันจ๊อย 3 1 0 4 5 4 1 0 10
25 บ้านฮ่อมต้อ 3 1 0 4 4 2 0 0 6
26 บ้านนากลาง 3 1 0 4 3 1 0 0 4
27 บ้านเหล่าดู่ 3 0 2 5 5 2 0 0 7
28 บ้านดง 2 3 0 5 5 2 0 0 7
29 บ้านแม่ลาน 2 3 0 5 3 2 1 4 6
30 บ้านแม่แนต 2 2 0 4 6 1 0 0 7
31 บ้านป่าพลู 2 1 3 6 8 4 2 0 14
32 บ้านโป่งแดง 2 1 2 5 4 1 0 0 5
33 บ้านแม่กองวะ 2 1 1 4 5 1 0 0 6
34 บ้านห้วยกาน 2 1 1 4 2 4 0 0 6
35 บ้านห้วยหญ้าไซ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
36 บ้านล้องเครือกวาว 2 0 2 4 5 1 0 0 6
37 บ้านห้วยห้าง 2 0 2 4 4 2 2 0 8
38 วัดหนองยวง 2 0 0 2 4 1 1 0 6
39 วัดวังหลวง 1 4 1 6 7 2 1 0 10
40 บ้านหนองหลัก 1 4 0 5 4 0 2 0 6
41 วัดบ้านดง 1 3 3 7 8 6 3 0 17
42 บ้านโฮ่งวิทยา 1 3 2 6 10 6 2 1 18
43 บ้านสันวิไล 1 2 3 6 6 1 1 1 8
44 บ้านดอนมูล 1 2 1 4 4 1 0 0 5
45 บ้านหนองสูน 1 2 0 3 4 2 0 0 6
46 บ้านสันป่าสัก 1 2 0 3 4 0 0 1 4
47 บ้านแม่ปันเดง 1 1 0 2 2 3 0 0 5
48 บ้านโฮ่ง(ลี้) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
49 บ้านไม้สลี 1 1 0 2 1 1 1 0 3
50 บ้านห้วยห้า 1 0 3 4 5 4 1 0 10
51 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 1 0 1 2 3 4 1 0 8
52 บ้านศรีเตี้ย 1 0 1 2 3 0 1 0 4
53 วัดวังสะแกง 1 0 0 1 2 3 0 0 5
54 บ้านห้วยแพ่ง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
55 บ้านปางส้าน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านแม่บอน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
57 บ้านห้วยแหน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 อนุบาลลี้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านห้วยปิง 0 3 1 4 5 4 0 0 9
60 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 3 1 4 4 0 1 0 5
61 บ้านห้วยไร่ 0 3 0 3 6 2 0 0 8
62 บ้านหนองเขียด 0 2 1 3 2 1 0 0 3
63 บ้านทุ่งข้าวหาง 0 1 3 4 3 4 0 0 7
64 บ้านเหล่ายาว 0 1 2 3 3 5 4 0 12
65 บ้านสันปูเลย 0 1 2 3 3 4 1 0 8
66 บ้านนาเลี่ยง 0 1 1 2 2 4 0 1 6
67 วัดร้องธาร 0 1 1 2 2 4 0 0 6
68 บ้านห้วยบง 0 1 1 2 2 0 1 0 3
69 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านแม่แสม 0 1 0 1 1 2 0 0 3
71 บ้านป่าคา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านดงสักงาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านป่าจี้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านห้วยแทง 0 1 0 1 0 1 1 0 2
75 บ้านแม่ป้อกใน 0 0 3 3 4 1 0 0 5
76 บ้านห้วยหละ 0 0 2 2 2 4 0 1 6
77 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 0 2 2 2 2 0 1 4
78 บ้านดอยแดน 0 0 2 2 2 1 0 0 3
79 บ้านฮั่ว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
80 ไทยรัฐวิทยา 48 0 0 1 1 1 1 2 0 4
81 สุทธิวงศ์ศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 บ้านท่าหลุก 0 0 0 0 3 2 0 0 5
83 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
84 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
85 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 บ้านแม่หาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 บ้านแม่อีไฮ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านผาต้าย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90 เเทศบาลตำบลวังผาง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 206 176 138 520 522 200 70 45 792