สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลำพูน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 19 8 7 34 31 10 3 1 44
2 บ้านม่วงสามปี 15 2 2 19 19 3 0 0 22
3 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 10 5 2 17 17 2 2 1 21
4 สามัคคีศรีวิชัย 7 4 3 14 17 3 2 0 22
5 อนุบาลวังดิน 6 7 4 17 18 2 0 0 20
6 บ้านแม่เทย 6 4 4 14 14 2 2 1 18
7 ชุมชนบ้านแม่ตืน 6 3 2 11 12 2 2 1 16
8 อัยยสิริ 6 2 2 10 8 6 0 0 14
9 บ้านก้อจัดสรร 5 9 10 24 19 5 4 5 28
10 บ้านแม่หว่าง 5 5 1 11 10 2 3 1 15
11 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 5 4 3 12 13 0 1 0 14
12 บ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 4 8 3 15 9 0 0 6 9
13 บ้านปาง 4 3 6 13 17 4 1 2 22
14 บ้านปวง 4 2 5 11 13 2 1 2 16
15 จิรพิทยา 4 2 2 8 4 1 3 2 8
16 บ้านหล่ายท่า 4 2 0 6 5 1 0 0 6
17 บ้านม่วงโตน 4 1 3 8 6 3 1 1 10
18 บ้านแม่ป้อก 3 7 2 12 14 7 1 0 22
19 บ้านผาลาด 3 1 2 6 7 4 0 0 11
20 บ้านหัวยปันจ๊อย 3 1 0 4 5 4 1 0 10
21 บ้านฮ่อมต้อ 3 1 0 4 4 2 0 0 6
22 บ้านเหล่าดู่ 3 0 1 4 4 2 0 0 6
23 บ้านไม้ตะเคียน 2 8 5 15 9 6 2 2 17
24 บ้านหนองปลาสะวาย 2 5 1 8 11 5 1 0 17
25 บ้านต้นผึ้ง 2 4 8 14 5 5 5 5 15
26 บ้านดง 2 3 0 5 5 2 0 0 7
27 บ้านแม่ลาน 2 3 0 5 3 2 1 4 6
28 บ้านแม่แนต 2 2 0 4 6 1 0 0 7
29 บ้านป่าพลู 2 1 3 6 8 4 2 0 14
30 บ้านโป่งแดง 2 1 2 5 4 1 0 0 5
31 บ้านนากลาง 2 1 0 3 2 1 0 0 3
32 วัดหนองยวง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
33 วัดวังหลวง 1 4 1 6 7 2 1 0 10
34 บ้านหนองหลัก 1 4 0 5 4 0 2 0 6
35 บ้านโฮ่งวิทยา 1 3 2 6 10 6 2 1 18
36 บ้านสันวิไล 1 2 3 6 6 1 1 1 8
37 วัดบ้านดง 1 2 1 4 6 5 2 0 13
38 บ้านทุ่งหัวช้าง 1 1 2 4 3 2 1 2 6
39 บ้านดอนมูล 1 1 1 3 3 1 0 0 4
40 บ้านสันป่าสัก 1 1 0 2 3 0 0 1 3
41 บ้านแม่ปันเดง 1 1 0 2 2 2 0 0 4
42 บ้านโฮ่ง(ลี้) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
43 บ้านห้วยห้า 1 0 3 4 5 4 1 0 10
44 บ้านห้วยห้าง 1 0 2 3 4 1 1 0 6
45 บ้านล้องเครือกวาว 1 0 1 2 3 1 0 0 4
46 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 1 0 0 1 2 4 1 0 7
47 วัดวังสะแกง 1 0 0 1 2 3 0 0 5
48 บ้านปางส้าน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 บ้านแม่บอน 1 0 0 1 1 0 1 0 2
50 บ้านห้วยหญ้าไซ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านห้วยแหน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 อนุบาลลี้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านห้วยน้ำดิบ 0 3 1 4 4 0 1 0 5
54 บ้านห้วยไร่ 0 3 0 3 5 2 0 0 7
55 บ้านห้วยปิง 0 2 0 2 5 2 0 0 7
56 บ้านเหล่ายาว 0 1 2 3 3 5 4 0 12
57 บ้านสันปูเลย 0 1 2 3 3 4 1 0 8
58 บ้านแม่กองวะ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
59 บ้านนาเลี่ยง 0 1 0 1 2 2 0 1 4
60 บ้านหนองสูน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
61 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
62 บ้านแม่แสม 0 1 0 1 1 2 0 0 3
63 บ้านป่าคา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านดงสักงาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านห้วยกาน 0 1 0 1 0 3 0 0 3
66 บ้านห้วยแทง 0 1 0 1 0 1 1 0 2
67 บ้านไม้สลี 0 1 0 1 0 1 1 0 2
68 บ้านแม่ป้อกใน 0 0 3 3 4 1 0 0 5
69 บ้านห้วยหละ 0 0 2 2 2 4 0 1 6
70 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 0 0 2 2 2 2 0 1 4
71 บ้านดอยแดน 0 0 2 2 2 1 0 0 3
72 บ้านทุ่งข้าวหาง 0 0 2 2 1 4 0 0 5
73 บ้านศรีเตี้ย 0 0 1 1 3 0 0 0 3
74 บ้านฮั่ว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
75 วัดร้องธาร 0 0 1 1 2 3 0 0 5
76 ไทยรัฐวิทยา 48 0 0 1 1 1 1 2 0 4
77 บ้านห้วยบง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
78 สุทธิวงศ์ศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
79 บ้านหนองเขียด 0 0 1 1 0 1 0 0 1
80 บ้านท่าหลุก 0 0 0 0 3 2 0 0 5
81 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
82 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 บ้านห้วยแพ่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
84 บ้านแม่อีไฮ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
85 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 บ้านผาต้าย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
87 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
88 เเทศบาลตำบลวังผาง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 169 149 123 441 449 176 65 45 690