รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   โนจา
 
1. นางสาวเสาวรส   โปธิกา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อินต๊ะขัติย์
 
1. นางศิรี  ยะป้อม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงวชิกา  ใจอิ่นแก้ว
 
1. นางอัมพร  สตรอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพลู 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงประทุม
 
1. นางอำนวยพร  วารีวหาเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงสุพิชญา   ตานะสา
 
1. นางสาวนิดานุช  ปันโปธา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. นางสาววารุณี  ไชยปัญญา
 
1. นางเสาวคนธ์   วิชัยคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันวิไล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  อันสุข
 
1. นางวัฒนา  สินธุบุญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กหญิงศวิตา  ปวงมาลัย
 
1. นางสุพิศ  กรแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภานันท์  กรกฎเกษตร
 
1. นางรติมัย  โยธาคำมี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงวรรณศิริ   แก้วอ้าย
2. เด็กหญิงวริสรา   อุดสาสาร
3. เด็กหญิงษิตาพร   ก้อนแก้ว
 
1. นางอัมพร  สตรอง
2. นางสาวรอยพิมพ์  สุขสวัสดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยวง 1. เด็กหญิงณัฐรินี   แก้วยองผาง
2. เด็กชายเอกภพ   ทนุโวหาร
 
1. นางรัตนา  ตันตรา
2. นางพัสดี  วิรัชพินทุ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวเมธาวี  อภิวัฒน์สมบัติ
2. นางสาวแป้หนุ  เชรากุล
 
1. นางรติมัย  โยธาคำมี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายอานันทชัย   ทรายคำ
 
1. นางเรณู   แซ่คู
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กชายชินภัทร์  บังคมเนตร
 
1. นางลำดวน  วงศ์ฝั้น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นายธีรภัทร  ฟุ่มเฟือย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุรินทร์ทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กหญิงดารินทร์  ศรีวิชัย
2. เด็กชายพีรวัฒน์  หันสาริกร
3. เด็กหญิงมานิดา  ปันทะวัน
 
1. นางสาวพรรณิดา  ไชยวงค์ษา
2. นางศิริพร  ขวัญสิน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงณัฐชยา   สังข์แดง
2. เด็กชายปภินวิทย์   เสนสุภา
3. เด็กหญิงรุจิรดา   ฟองคำตัน
 
1. นายกฤษณะ   ไกรศร
2. นางสาวน้ำอ้อย   อิ่นคำ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกชกร  ปัญญา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   สุภา
3. เด็กหญิงอังคณา  สุต๋า
 
1. นางรัชฎา  โอดนันต์
2. นายนิรันดร์  แสนยศ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กชายกมลวัฒน์   จี้รัตน์
2. เด็กชายพงษ์สิริ    วงศ์ศรีใส
 
1. นายหยินฝัด  แซ่คู
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นายอรรถพล  เถกิงเดชไพร
2. เด็กชายไพรวัน  สุวรรณธัญญกิจ
 
1. นายอดิเรก  อุดแจ่ม
2. นางพวงผกา  แก้วจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายพงศกร   สังข์สุทธิ์
 
1. นางผ่องศรี  รัตนปัญญา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กชายภาสกร   ปัญญา
 
1. นายหยินฝัด  แซ่คู
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณวงค์
 
1. นางสาวศิลาทิพย์  คำใจ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิรพิทยา 1. เด็กหญิงดนัยา  ปาตีคำ
2. เด็กชายบูรพัทธ์  กอนสีลา
3. เด็กหญิงภัทรภร  ไชยห้วยห้า
 
1. นายชัชวาล  สิริกรเกษม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงนพิน  จิตนฤนารถ
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ลักษณารีย์
3. เด็กหญิงรวิชา  คำแปง
 
1. นางจตุพร  พุฒโต
2. นายธรรมรัตน์  พรหมพิงค์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 1. เด็กชายชนกันต์  ศรีนันท์
2. เด็กหญิงอภิญญา   พร้อมสุภา
3. เด็กชายอลงกรณ์  อภัยพงค์
 
1. นายนิรันดร์  ชมภูเทศ
2. นายสมพล   หล้าเต็น
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงกิตติพร   วงค์ษายา
2. เด็กชายมัทนะ   ตาแก้ว
3. เด็กชายศักดิ์ชัย   สุภาวงค์
 
1. นางสาวเกศแก้ว  ทองอินทร์
2. นางจันทิมา   ศุทธิธนาวัฒน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 1. เด็กหญิงดรุณี   สมสนิท
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ลัญจกรกุล
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  สุภาคำ
 
1. นายนิรันดร์  ชมภูเทศ
2. นายสมพล  หล้าเต็น
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำฝั้น
2. เด็กหญิงพรพิมล  ติ๊บแก้ว
3. เด็กหญิงอำภา  ปุ๊ดปี้
 
1. นายวีระวุฒิ  ผาบเมฆ
2. นางจิรนันท์  ทองอรุณศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   นิลศิริ
2. เด็กหญิงพัชริญา   ริยะกาศ
3. เด็กหญิงพินทุสร   โลแก้ว
 
1. นางเรณู   แซ่คู
2. นายทศวรรษ   ทุนร่องช้าง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นางสาวชลธิชา  เขมาวุฒิ
2. เด็กหญิงรจนาภรณ์  จันตาลพ
3. เด็กหญิงวิลาสินี  คำมูล
 
1. นางจตุพร  พุฒโต
2. นายธรรมรัตน์  พรหมพิงค์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายชัยรัตน์  เงินคำ
2. เด็กชายณัชพล  เสาร์เย็น
 
1. นายวีระวุฒิ  ผาบเมฆ
2. นางจิรนันท์  ทองอรุณศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แนต 1. เด็กชายกฤตนัย  เทพสิงห์แก้ว
2. เด็กชายธนกฤษณ์  สิงหนาท
 
1. นายวิเชษฐ์  กามะแพ
2. นางอรอุมา  อุดหนุน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กชายนวชาต    ธรรมจี๋
2. เด็กชายเงิน  เมืองแข่
 
1. นายเซ็น   อินต๊ะ
2. นายเซ็น  อินต๊ะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 1. เด็กชายธีรพงษ์   สอนชัย
2. เด็กชายพีรพงศ์   ยาบุญทา
 
1. นายศราวุฒิ  ปัญญา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กชายกฤษฎี  โกมล
2. เด็กชายวุฒิชัย  จันทะวาน
 
1. นางไพรศรี  แสนหาญ
2. นายวสันติ  ยะปัญญา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชาญยุทธ  เผ่าพิทักษ์มุณี
2. นายภานุวัฒน์  พิธาน
 
1. นางวราภรณ์  ฝั้นต๊ะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พงศ์พูนวิวัฒน์
2. นายสุรพงษ์  บรรพตเกศคีรี
 
1. นางวราภรณ์  ฝั้นต๊ะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  คีรีเสถียรทรัพย์
2. เด็กหญิงยศวดี  เกียรติไพรวัลย์
3. เด็กหญิงรัชนาท  จริยาสง่ากุล
4. เด็กหญิงวนิดา  ผดุงกระดังงา
5. เด็กหญิงเพชรแก้ว  ซื่อสัตย์เทอดไทย
 
1. นายเชิด  กันชูลี
2. นางจิราภา  ปลัดกองวัน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณหทัย  เมธีล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงณัชชา  แสงดวงเดือน
3. เด็กหญิงนิสา  ไพรจำเริญแก้ว
4. เด็กหญิงพรธิดา  รุ้งโอบดอย
5. เด็กหญิงมนิสา  ก่อเกื้อตระกูล
 
1. นายไพรัช  สุทธิรักษา
2. นางพรวีนัส  วัชรกาวิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกวิตา  คนึงความดี
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ฤทธิ์นาคา
3. เด็กหญิงจีราพร  แม่สายสุขเจริญ
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  คีรีชวลิต
5. เด็กหญิงไอริณ  ศรีวนารักคีรี
 
1. นายเชิด  กันชูลี
2. นางสาวการะเกตุ  ชมชื่น
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ผิวแดง
2. เด็กหญิงงามบุญ  ลุงอ่า
3. เด็กหญิงศดานันท์   จันต๊ะคำ
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์   นะจา
5. เด็กหญิงเกี๋ยงเงิน  วาวคำ
 
1. นางจุรีวรรณ์  เย็นใจมา
2. นางสายรุ้ง  ติปะวรรณา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 1. เด็กหญิงกุลสตรี   เสนาธรรม
2. เด็กหญิงทัศนีพร   สิงห์คะราช
3. เด็กหญิงนวพร   กิจทวี
4. เด็กหญิงนาตาชา   ใจมา
5. เด็กหญิงศิริธร   มณีสาร
 
1. นายณัฏฐ์  วงศ์ยุพล
2. นางสาวโศรยา  ทาจา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนิกา  สินธุวรรณกุล
2. เด็กชายธานินทร์  ชาญชัยหาสิน
3. เด็กชายนิรวิทธ์  ยิ่งคุณจัตุรัส
4. เด็กหญิงวันดา  กิ่งชนะรัตนมณี
5. เด็กหญิงโศรดา  ธารสุขประสาน
 
1. นายพยุงศักดิ์  ติ๊บกาศ
2. นางสาวการะเกตุ  ชมชื่น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชัญญา  ชูทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงพรพิมล  โศจิอรุณ
3. เด็กหญิงพิมพา  ดุฎีบรรพต
4. เด็กหญิงพิมวิพา  วนาวิราม
5. เด็กหญิงระพีพันธ์  ชัยชาติตระกูล
 
1. นายต้องเก่ง  วรรรห้วย
2. นายธวัชชัย  นันทชัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 1. เด็กชายชินวัตร  เพชรขัดสาร
2. เด็กหญิงธัญธิชา  วันดู
3. เด็กหญิงปณิดา  ปัญญา
4. เด็กหญิงศุภาวรรณ  วงษ์สวน
5. เด็กหญิงไอยญารินทร์  พรหมายน
 
1. นางสาวฤทัย  นุ่นอาระ
2. นางสาวผกามาศ  ปัญญาคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กหญิงกมลพร  อินมาแก้ว
2. เด็กชายกฤษกร   มามี
3. เด็กหญิงชนกชนม์  ปันทะวัน
4. เด็กหญิงญาณิกา  ไฉไลสโมสร
5. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ปวนทา
6. เด็กชายณัฐพล  ไทยใหม่
7. เด็กหญิงดวงหทัย  เงินมูล
8. เด็กหญิงทันสินี  อินถาปัน
9. เด็กหญิงนันท์ณลิน  บุญมี
10. เด็กชายนิรวิทย์  เป็งคำ
11. เด็กหญิงปฐมพร  คำมี
12. เด็กชายปุญญพัฒน์  ก๋องต๊ะ
13. เด็กหญิงพุธิตา  ศรีวิชัย
14. เด็กชายศักดินนท์   วังแก้ว
15. เด็กหญิงศุภนิดา  เมืองแก้ว
16. เด็กหญิงสรณ์สิริ  สายวัง
17. เด็กชายอนุทัศน์  ติ๊บปิน
18. เด็กหญิงอรทัย  อุตสาพะแล
19. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ดี้ปัญญา
20. เด็กหญิงโพธิ์สิริ  คำมี
 
1. นางวันวิสา  คำพิกาศ
2. นางสาวธัญญาภรณ์   เขื่อนมณี
3. นางสาวกุลชญา   คะนันศรี
4. นางสาววรรณนิตา  ประนันท์
5. นายฐนกร  ดวงเนตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงพลอยชมพู   ใจสุยะ
 
1. นางอำภาพร   รินปัญโญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายธนภัทร   จายป่าตาล
 
1. นายถวิล  ยอดแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ตุ่นฝั้น
 
1. นางสาวไพรัช  ปันจุติ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายจิรกิตติ์   ล้วนงาม
2. เด็กหญิงภทรพรรณ   วัชรกาวิน
 
1. นางสาวเสาวรส  โปธิกา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายรวีโรจน์   กุลสัมพันธ์ชัย
2. เด็กหญิงรุจิกานต์   สอดโคกสูง
 
1. นางศันสนีย์   หล้าหนัก
2. นางปลื้มจิตร   แตงเส็ง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ  พงค์ธงชัย
2. เด็กชายมนัสสม  วันหลี
 
1. นางสาวไพรัช  ปันจุติ
2. นางจารุวรรณ  ผลาฤทธิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กหญิงกัลญ์ยานุช   สุทธนะ
2. เด็กหญิงจิรัชญา   บุญแย้ม
3. เด็กหญิงจิริญญา   อุปแปง
4. เด็กหญิงฐิติมา   จินดาหลวง
5. เด็กหญิงธนพร   เทพขาว
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์    มูลรังษี
7. เด็กหญิงธัญวรัตม์    ต๊ะอุ่น
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ   หลิว
9. เด็กหญิงปิยฉัตร   จันทร์สม
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์   แก้วพรม
 
1. นางศรีจันทร์   จิตหาญ
2. นางกาญจนา   พรมจันทร์
3. นางสาวอังคณา  วรรณภิระ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาลาด 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  หอคำเครื่อง
2. เด็กหญิงกัสมา  ศรีไชยวาน
3. เด็กหญิงจิรภัญญา  มามี
4. เด็กหญิงชญาดา  วินาภา
5. เด็กหญิงชลธิชา  สุริคำ
6. เด็กหญิงธิญาดา  ใจพล
7. เด็กหญิงปัญญาพร  ตาธิยะ
8. เด็กหญิงปิยาพัชร  ธิหนู
9. เด็กหญิงพรรณทิพา  ตาสุข
10. เด็กหญิงพิชญานิน  จิระ
11. เด็กหญิงพีรยา  ปันใจ
12. เด็กหญิงภัทรสุดา  เสาร์เปียง
13. เด็กหญิงวัลลภา  ปันใจ
14. เด็กหญิงสิตานันท์  ตุ่นจาอ้าย
15. เด็กหญิงเกวาลิน  ทรงวิรัตน์
 
1. นางถิรนันท์  พิมพ์กะภีร์
2. นางศิริพร  สิทธิรุ่งเรือง
3. นางสาวจิราภรณ์  กันทะทิพย์
4. นางสาวกัญญาภัค  ชุติปกรณ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดี้ปัญญา
2. เด็กหญิงฐิติพร  ต๊ะดอก
3. เด็กหญิงธันวพร  ปัญญาอินทรชิต
4. เด็กหญิงนิดาวรรณ  ปันกันทะ
5. นางสาวนิติพร  สีวิมา
6. นางสาวนิรามัย  เปี้ยดอก
7. นางสาวนีรนุช  อินถาปัน
8. เด็กหญิงปิยวลี  คำมี
9. นายปิยะพงศ์  เปี้ยดอก
10. เด็กหญิงภาวิดา  คำแกแว
11. นางสาวรุจรวี  ยอดแปง
12. เด็กหญิงวรรณภา  อุ่นใจเงิน
13. นางสาวศศิภา  ยอดแปง
14. เด็กหญิงเมสีนี  ติ๊บปิน
 
1. นางสาวโสภี   ศรีใจต๊ะ
2. นางสาวกมลรัตน์   ตามา
3. นายนิรุตติ์   อินต๊ะจันทร์
4. นางสาวอัญชลี  นะวัน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิรพิทยา 1. เด็กหญิงธีราภรณ์   ปารมี
2. เด็กหญิงนภัสชล  ด้วงประสิทธิ์
 
1. นางสาวชาคริยา  อินสุทะ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. นางสาวรุจีรัตน์  ปันกันทะ
2. นายอัศษฎา  แซ่ซิ้ม
 
1. นายนิรุตติ์  อินต๊ะจันทร์
2. นางวงเดือน  บุญมา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายวิษณุ  เกตุประจัน
 
1. นางจงรักษ์  ทัศนีย์คติ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์   หนูเทศ
 
1. นายสมบูรณ์  ยองจา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. เด็กหญิงอภิญญา   แดงอ้าย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภารัตน์  ปันทะมา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงเปล่งประกาย  ต่อเอ
 
1. นางยุพาพรรณ์  วงษ์วาน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศุภกานต์  กล้าประสิทธิ์กุล
 
1. นางรัชภรณ์  วิริยะอาทร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กชายพิเชษฐ์  จิตตา
 
1. นางจันทร์ศิริ  จอมทัน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจนวล
 
1. นายถาวร  จินะกาศ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงจักรีพร  ดวงดี
2. เด็กหญิงฐิติยา  กาปัญญา
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นางสาวิตรี  เบาจิตต์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิเคราะห์งาม
2. เด็กหญิงอารยา  เปลา
 
1. นางสะเรียม  นันทะวิจิตร
2. นางสาวประทิน  มณีขัติย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงวรฤทัย  สุขสิงห์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เป็งกันทา
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นางสมควร  วงศ์ไข่
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. นางสาวสุริยาภรณ์  ไชยพิณ
 
1. นายถาวร  จินะกาศ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กชายณัฐพล  สมบุรณ์มี
2. เด็กชายบวรพจน์  ต๊ะลิสังวาลย์
3. เด็กหญิงรักษิณา  ตันตี้
 
1. นางวลี  คำโสม
2. นางสาวพิชชาภา  พงค์ตัน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายธนกานต์   ขันแข็ง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   วงษ์ฉัตร
3. เด็กชายสิทธิพล  หาญเมืองใจ
 
1. นางนงลักษณ์  ต๊ะศรี
2. นางสาวกุลธิดา  อินมณี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายนราธิป  ธรรมนันตา
2. เด็กชายบุญชัย  หล้าสาย
3. เด็กชายอานนท์  ทะนุตัน
 
1. นายสุรศักดิ์  อรินแจ้
2. นายสง่า  แสงเงินชัย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา   เมืองใจ
 
1. นายวรัณ  ฝั้นยะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงพรกมล  เมาคำลี
 
1. นางสุพรรณ  เมาคำลี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน    ต๊ะนะสา
 
1. นายภูมิพัฒน์   อนรรฆเวช
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงอริสา   อนันต์ภาคภูมิ
 
1. นายยงยุทธ  ตันอุตม์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงภาวิดา  จุนุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโสภา  บุญนำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   เตติตัง
 
1. นางสาวชนิสรา  หนูแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงสุพิชญา   ตานะสา
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  พิมพิรัตน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงชุลิตา  ไชยปัญญา
 
1. นางสาวศรีวรรณ  สุนทรสัตถาพร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงพจมาน    ก๊กใจเย็น
 
1. นางสาวแสงทอง  ขอดสุภา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงภัทรีดา   วิสิทธิ์ไพศาล
 
1. นางยุพา  กาชาติ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำอ่อน
2. เด็กชายจักรกฤษ  ปันไก่
3. เด็กหญิงฐิตาภา  คำอ่อน
4. เด็กชายพัสกร  อุ่นเรือน
5. เด็กหญิงภัคจิรา  ติ๊บแก้ว
6. เด็กหญิงภาวิดา  จุนุ
7. เด็กหญิงอัญชลี  อุ่นเรือน
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ติ๊บแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  นิเกษ
2. นางกัญญาณัฐ  คำสุวัตร์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโสภา  บุญนำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายกฤษกร  เข็มเมือง
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา   เมืองใจ
3. เด็กชายขจรศักดิ์  อโนมา
4. เด็กหญิงจิตตมาส   วังแวว
5. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ยะปาน
6. เด็กหญิงนัทชา  สมใจ
7. เด็กหญิงพจมาน   ก๊กใจเย็น
8. เด็กหญิงพรกมล   เมาคำลี
9. เด็กหญิงภัทรีดา   วิสิทธิ์ไพศาล
10. เด็กหญิงรุ้งตะวัน   ต๊ะนะสา
11. เด็กหญิงสุพรรณิการ์   เตติตัง
12. เด็กหญิงอทิตติวัลย์   ยะวะแก้ว
13. เด็กชายอรรถพล  สิงห์เปา
14. เด็กหญิงอริสา   อนันต์ภาคภูมิ
15. เด็กชายเพชรายุทธ  เทียมเพชร
 
1. นางพัชรา   วงศ์คำตัน
2. นางยุพา  กาชาติ
3. นายวิวัฒน์ชัย  อนุนิวัฒน์
4. นางสาวศรีวรรณ  สุนทรสัตถาพร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  นิยมทศ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธารสุขสกุล
3. เด็กหญิงจอมขวัญ  วังพากเพียร
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  ธารสุขพุทธา
5. เด็กหญิงทิพานันท์  คีรีกถินเทศ
6. เด็กหญิงนภัสสร  ธารสุขสินธุ
7. เด็กหญิงนฤมล  ขวัญเมืองสกุล
8. เด็กหญิงนารี  วังสะพรั่ง
9. เด็กหญิงนารีรัตน์  วนาเฉลิมเขต
10. เด็กหญิงปราณี  ห้วยกาเหว่า
11. เด็กหญิงปาลิดา  ศิริกรพนา
12. เด็กหญิงภัทรสุดา  กระทิงไพร
13. เด็กหญิงมาริสา  ไพรประฟิณ
14. เด็กหญิงละวา  เวียงไพรทอง
15. เด็กหญิงศิริพร  เปรมนภา
16. เด็กชายสุกัญญา  สุขเงินนอน
17. เด็กหญิงสุภัทรา  โศภางกูรไพร
18. เด็กหญิงสุวนันท์  ธารสุขวิไล
19. เด็กหญิงอรินยุพา  ทะนุศีลธรรม
20. เด็กหญิงเจนจิรา  จิตรสมานมิตร
 
1. นางนิพิชฌม์ชา  บุญทากลาง
2. นางสาวประทิน  มณีขัติย์
3. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุวรรณ
4. นางเบญญามาศ  วงค์สถาน
5. นางสาวกนกพร  เริ่มตระกูลใหม่
6. นายวรกิจ  ทากี้
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายทำนุรัฐ  หมูคำ
 
1. นายณัฐดนัย  อุดหนุน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงศิราพร  ซาวคำเขต
 
1. นายชาญชัย  ณ น่าน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายชญานนท์    จินาจันทร์
 
1. นางกัญวรา   ทาหาญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าพลู 1. เด็กหญิงโสภิดา   ติยะบูรณ์
 
1. นางสาวเอมอร   จันทร์แจ่ม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ  บุญดีเวียง
 
1. นางอารี  เลิศสุวรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดู่ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ทาฟู
 
1. นายประพันธ์  งามชื่น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กชายชายชาญ  เปี้ยฝั้น
 
1. นายสัญญา  ดวงแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตาจุมปา
 
1. นางสุขสม  ยองจา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายธนาธร  ชูศรีทอง
 
1. นางเบญจา   ชาวนาไร่
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงมนัสชนก    สามภูศรี
 
1. MissHelen   rose Azcona
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นายสหัสสวรรษ  บุญทอง
 
1. นายณัฐดนัย  อุดหนุน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงขาว  ลุงทุน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  บุญธรรม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. เด็กชายเสกสรรค์   ไชยปัญญา
 
1. นายอนิรุทธิ์  ธนเรืองสุวรรณ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงอรณิชา  เชียงจันทร์
 
1. นางวิมลรัตน์  สมบัติใหม่
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กชายชิติพัทธ์   กันชูลี
 
1. นางอุราพร  โปธาคำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กหญิงไอลดา  หมีคณะ
 
1. นางเพ็ญศรี  ญาณะเครื่อง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  หัวอ่อน
2. เด็กชายคณาธิป  ดูกี
3. เด็กชายจีระศักดิ์  ปัญญา
4. เด็กชายชาตรี  จันคำ
5. เด็กหญิงชุติพร  ใจแก้ว
6. เด็กหญิงชุติมา  สุต๋า
7. เด็กชายณัชพล  เงินคำ
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปุ๊ดปี้
9. เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันถา
10. เด็กหญิงณีรนุช  ตั๋นตานะ
11. เด็กชายธนวัฒน์  คำแดง
12. เด็กหญิงธัญพร  จันทร์คำ
13. เด็กหญิงนันทนา  มาด้วง
14. เด็กชายบรรพต  สุภา
15. เด็กหญิงบัวชมพู  ใจแก้ว
16. เด็กหญิงปภาวี  ใจแก้ว
17. เด็กหญิงพรธีรา  ติ๊บแก้ว
18. เด็กหญิงพรพิลัย  ตั๋นตานะ
19. เด็กหญิงภรทิพย์  บารมีบิดร
20. เด็กหญิงมลวิภา  หัวอ่อน
21. เด็กหญิงรพีพรรณ  ใจแก้ว
22. เด็กหญิงรวิพร  คำฝั้น
23. เด็กหญิงลอยทอง  คำอ่อน
24. เด็กหญิงลินิน  จู้จี้
25. เด็กชายวุฒิชัย  สุขแก้ว
26. เด็กหญิงศศิธร  สุต๋า
27. เด็กหญิงศศิวิมล  เงินแก้ง
28. เด็กหญิงศิริกานต์  อุดสา
29. เด็กหญิงศิริโสภา  สุต๋า
30. เด็กหญิงสุชัญญา  ติ๊บแก้ว
31. เด็กหญิงสุรีย์พร  ธิสม
32. เด็กหญิงสโรชา  ใจแก้ว
33. เด็กหญิงอุไรวรรณ  อุดสา
34. เด็กหญิงเบญจรินทร์  จั๋นคำ
 
1. นางสาวถนอมศรี  หล้าเต็น
2. นางสาวนิ้ำผึ้ง  อุ่นเรือน
3. นางกฤษดา  ก๋าวิบูล
4. นางสาวกรรณิการ์  เสมอใจ
5. นางรัชฎา  โอดนันต์
6. นายณรงค์ศักดิ์  อุปะละ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงจิรชยา   ทานา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   มงคลสาร
3. เด็กชายชานนท์    วิไลวรรณ
4. เด็กชายญาณภัทร   อิ่นคำ
5. เด็กหญิงธนวรรณ   หวานสนิท
6. เด็กชายพงษ์พันธ์   สินไชย
7. เด็กหญิงพรทิพย์ กันทา  กันทา
8. เด็กหญิงรัชฎา   วงเขื่อน
9. เด็กชายศุภเสกช์   แสงใส
10. เด็กชายอาชัญวิชญ์   แสงผาบ
 
1. นางสาวเกวลี    แก้วคือ
2. นางรุ่งอรุณ   มีวันนี
3. นางสาวณิชาภัทร   ตันอุตม์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คงสุริยะเศียร
2. นางสาวจันทร์พลอย  แววทราย
3. เด็กหญิงนุจรี  แววทราย
4. เด็กหญิงบุลภรณ์  แม่ลานนิยม
5. นางสาวสาวิตรี  ปริญญารัตน์
6. เด็กหญิงเกศินี  ชนะชัยชมชื่น
 
1. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
2. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาลาด 1. เด็กหญิงอัญญาณี  พันธุ์ศรี
 
1. นายยงยุทธ  อุตขา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงเพชรลดา    คำภีระ
 
1. นางรุ่งอรุณ  มีวันนี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีคำวงศ์
 
1. นางสุพรรณ์  ตาสุยะ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงปาณัทดา  จิระเมทา
 
1. นางสาวดวงสมร  เลิศอนันต์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิรพิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชุมภูศรี
 
1. นางโสภิณ  กันทะวงค์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายฐิติกร   กันทะ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ขันทอง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  จินะกะ
 
1. นายวรัท  บัวตูม
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงนวพร  วงค์อ้าย
 
1. นางสาวปณิตา  กรุงมณี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงชลธิชา   ปีภา
 
1. นางสาวเกษสุรางค์   เทพศักดิ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. นางสาวอัจฉรา  วงค์ฝั้น
 
1. นางพรรณี  เพชรล้ำ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยวง 1. เด็กหญิงชาลินี   ลำแสง
 
1. นางสาวกิตติยา  ขุระสะ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงธีรยา  แสงขัด
2. เด็กหญิงเมทินี  แสงคำ
 
1. นางพรรณี  เพชรล้ำ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายปรานต์   เจริญทรัพย์สกุล
2. เด็กชายภูริชย์   ติ๊บแก้ว
 
1. นายอัตพล   แก้วยองผาง
2. นางรุ่งอรุณ  มีวันนี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ชัยวัชรี
2. เด็กชายธีรชัย  คีรีสอบกสิณ
3. เด็กชายธีรวัฒน์  สุขเงินนอน
4. เด็กชายราภัทร  พรตรีเนตร
5. เด็กชายสรยุทธ  ธารสุขสิริ
6. เด็กชายอาทิตย์  งานสำเร็จผล
 
1. นายศุภชัย  ปัดแก้ว
2. นายสมบูรณ์  ทิศหล้า
3. นางสาวกานต์รวี  ศรียาบ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสะแกง 1. เด็กชายธนากร  โยธาวัง
2. เด็กชายนนทพัฒน์   เตปิน
3. เด็กหญิงภานุมาส   เต๋จ๊ะ
4. เด็กหญิงสิริพร   เหล่ากา
5. เด็กหญิงอรณัชชา   ธรรมชัย
6. เด็กหญิงอรุชา   โยธาวัง
 
1. นายสุวิชา  มณีขัติย์
2. นางจุรี   พงศ์จันตา
3. นายวิลาศ  แก้วทันใจ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หว่าง 1. เด็กชายณราธร   ทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงดลจิรา   แสนหวัน
3. เด็กชายธานินทร์   ปาอ้าย
4. เด็กชายนครินทร์   ป้อมฝั้น
5. เด็กหญิงนัฏกฤตา   ขอนทอง
6. เด็กหญิงปุณยาพร   เส้าเปา
7. เด็กชายพิพัฒน์   กมลธง
8. เด็กหญิงวณิดา   ปันทะนันท์
9. เด็กหญิงเกวลิน   สานา
10. เด็กหญิงเณวิกา   นุรังษี
 
1. นายบุญชวน  จันหนิ้ว
2. นางรัสธรรม  ศรีประทีป
3. นางรุ่งทิพย์  สุทธิรักษา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1. เด็กหญิงจารุจีรัตดา  ตัลยา
2. เด็กชายจุฑา  มูลรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐกมล  อึ้งป้อมเมฆ
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขศรี
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ฟุ่มเฟือย
6. เด็กชายภัทรพล  สุติยะ
7. เด็กหญิงอรวรา  วรรณวารี
8. เด็กหญิงอริสา  สิทธิตัน
9. เด็กหญิงอัมพิกา  แก้วแดง
 
1. นายสวิง  สร้อยญานะ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงภูษณิศา  มิ่งเชื้อ
3. เด็กหญิงสิรินาถ   สอนใต้
 
1. นางสาววราภรณ์  นันตาดี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงธนาพร  ใจแก้วหลวง
2. เด็กหญิงบุญฑิรา  จุนุ
3. เด็กหญิงเยาวเรส  ค้างคีรี
 
1. นางกาญจนา  แปงชัย
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  พงษ์ก๋าแก้ว
2. เด็กหญิงบุญญาพัชร   หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงปรินดา   ไชยสูง
 
1. นางสาววรรณธนา   คำสุภา
2. นางนภัสภรณ์   ดวงเนตร
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงถิรพร  นิยมปาน
2. เด็กหญิงนลินณัฐมน  วิจาอ้าย
3. นางสาวสุดารัตน์  ลาดใจ
 
1. นางแอ้ว  เชียงแขก
2. นางลำดวน  บุญปก
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงชุติมา  กันไชยา
2. เด็กหญิงมนพร  อัฐกิจ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จินามา
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายนัทธพงศ์  อินไหล
2. เด็กหญิงพัชณีนุช  รัตนแสง
 
1. นางกัลยา  พรหมนวล
2. นางประภาภรณ์  ชมภูวงศ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงกรกมล  ต๊ะพรหม
2. เด็กหญิงกัลยาณี  สุใจ
 
1. นายเพชร  โสภา
2. นางบัวเรียม  โสภา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายกรีฑาพล  วงศ์ษายะ
 
1. นางบัวเรียม  โสภา
 
130 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายณัฐวัตร  จิติวรรณา
2. เด็กชายศราวุธ  คุณพรม
 
1. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ษายะ
 
131 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  จันทร์ตาทะ
2. เด็กหญิงธัญชนก  แก้วคำปัน
 
1. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ษายะ
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงกานต์มณี  คำมี
2. นายชินดนัย  ธิวาที
3. นางสาวนิรามัย  เปี้ยดอก
 
1. นางกัลยา   วงค์ปาลีย์
2. นางสาวอัญชลี  นะวัน
 
133 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวจะผะ  ปรีชาไพร
2. เด็กหญิงนิรากร  ธารสุขสินธุ
 
1. นายต้องเก่ง  วรรรห้วย
2. นางปรียาภรณ์  จันหนิ้ว
 
134 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นายกรพจน์  ญาณพันธ์
2. นายธนวัฒน์  สุยะพอ
 
1. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ษายะ
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิรพิทยา 1. เด็กชายณัฏฐพล  แก้วอาษา
2. เด็กชายพีรวิทย์  อะกะเรือน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีัรังสรรค์  จันทร์ลาย
 
136 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายปุณณวิช  เชียงจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ถาแวง
 
1. นางสาวศุภนุช   ประพิณ
2. นางสาวผกามาศ  ชมภูกาวิน
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงนฤมล  ติมัน
2. เด็กชายเทพสถิต  ทะนะปาน
 
1. นางกัลยา  วงค์ปาลีย์
2. นายนิรุตติ์  อินต๊ะจันทร์
 
138 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงผกามาส  ตาแก้ว
2. เด็กชายพีชญะ  มาลารัตน์
 
1. นางสาวศุภนุช   ประพิณ
2. นางสาวธัญญพัทธ์  พื้นอินต๊ะศรี
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงธัญชนก  คำใฮ
2. เด็กหญิงยุภา  กันทา
 
1. นายประทีป  สุ่มสุข
2. นายสมชาย  เปี้ยฝั้น
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายกฤษณกาน  ฟองอินทร์
2. เด็กชายภัทรพล  คุณพรม
 
1. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ษายะ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายขจรวิทย์   จุมปูฟู
2. เด็กชายณัฐพล   ธรรมลังกา
3. เด็กชายดนัยกฤต   โยธาคำ
 
1. นายณัฐกรณ์  อินตาแก้ว
2. นายณรงค์  มาละปิน
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายกฤษณ์   เป็งเมืองมูล
2. เด็กชายกิตติกร   เจียระธรรม
3. เด็กชายกิตติกร   สุภาวงค์
 
1. นายณัฐกรณ์  อินตาแก้ว
2. นายอาทิตย์  สมชาติ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่บอน 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  เมืองกะโหลก
2. เด็กชายปวีณ์กร  ซาวยา
3. เด็กชายศุภสิน  เมืองกาวา
 
1. นายอำนาจ  แสงนา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กชายระพีพัฒน์  คำสา
2. เด็กชายศุภกร  อินทร์เมา
3. เด็กชายอนุกูล  ค้างคีรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  การะเกตุ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงธนัชชา  หวันจี๋
2. เด็กหญิงปัญญาพร  จันตา
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ขัดธินนท์
4. เด็กชายราเชนทร์  วนการพันธ์
5. เด็กชายวุฒิพงศ์  ไพมะลิ
6. เด็กหญิงศุภกานต์  เทพจันตา
 
1. นางสาวเสรี  ยาอุตม์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วนาเฉลิมกิจ
2. นางสาวรัตนา  ยั่งยืนไมตรีไพร
3. เด็กหญิงวิชชุดา  เริ่มตระกูลใหม่
4. เด็กหญิงศิริพร  สกุลเกริกไกร
5. นางสาวศิริวรรณ  สกุลเกริกไกร
6. นางสาวสุนีย์  แม่สายสุขเจริญ
 
1. นางอุมาพร  ธาดาสันติพงศ์
2. นางสาวนฤมล  สวัสดิ์พัฒนาวงค์
3. นางสาวเด่นดาว  กุณามา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กหญิงนวรัตน์   พรมจาริต
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ทนุโวหาร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  อัปมา
 
1. นางไพรวัลย์    เตจ๊ะวงค์
2. นางเสาวลักษณ์  มณีรัตน์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กชายจุลจักร  สิงห์กัน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ด้วงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงลำไย  นันตา
 
1. นางอรพิน  พงษ์ตุ้ย
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงงามตา  สุจาดึก
2. เด็กหญิงจิดาภา  เตชะนา
3. เด็กหญิงปวีณา  นุเงิน
 
1. นายสนิท  สงคุ้ม
2. นางทิพย์สุคนธ์  สงคุ้ม
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยกันทา
2. เด็กหญิงพิชวรรณ  แสงพันธ์งาม
3. เด็กหญิงเกตุสิรี  ปิ่นแก้ว
 
1. นางอรพิน  พงษ์ตุ้ย
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงจินตนา  มูลใจ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ตาคำ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตุ่นฝั้น
 
1. นางสาวขวัญเรือน  มั่งอุตม์
2. นางสาวชลธิชา  เปี้ยฝั้น
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กหญิงดรุณี  เสาร์เย็น
2. เด็กหญิงศศิชา  บุญดิบ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กองคำ
 
1. นายปวันรักษ์  สัมฤทธิ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงยุราพันธ์  เนตรนภากาศ
2. เด็กหญิงเขมิกา  วนการสวัสดิ์
3. เด็กหญิงแสงสว่าง  สุขถนอมใจ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุวรรณ
2. นางจิดาภา  ประภาวิลัย
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงดวงทิพย์  มอยทา
2. เด็กหญิงดาริกา  คำฝั้น
3. เด็กหญิงปรินดา  ติ๊บแก้ว
 
1. นางสาวทัศนาพร  ปัญญาคำ
2. นางสาวอำพา  ฤทธิ์เรือนคำ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แนต 1. เด็กหญิงธนพร  อินถามาละ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ยศธิวงค์
3. เด็กชายรติพงษ์  ศรีสุราษฎร์
 
1. นางกาญจนา  รัตนพันธ์
2. นางสาววิภาวรรณ  แก้วกัน
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงชาลินี  เงินคำ
2. เด็กหญิงทัศนีย์  บุญปั๋น
3. เด็กหญิงศิริพร  คำอ่อน
 
1. นางสาวทัศนาพร  ปัญญาคำ
2. นางสาวอำพา  ฤทธิ์เรือนคำ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กหญิง ศิริพร   หมื่นมูล
2. เด็กหญิงธนัญชญา   ผันยอด
3. เด็กหญิงอังคณา   สมรัก
 
1. นางสาวชาลินี  พูลชนะ
2. นางสาวชาลินี  พูลชนะ
 
158 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลี้ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วนา
 
1. นางพิมพ์วรีย์  ประสพมงคล
 
159 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจพล
2. เด็กชายมนัสนันท์  เขียวเจียวลือ
3. เด็กหญิงแพรวา  รัตนะ
 
1. นางวลี  คำโสม
2. นางสาวมัทนี  เครื่องชนะ
 
160 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาลาด 1. เด็กหญิงวรัญญา  มหานินทร์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ตุ่นกันทา
3. เด็กหญิงอรษา  เรือนคำ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  แสนกันธิ
2. นางสาวนงเยาว์  ใจสุยะ
 
161 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กชายศุกลวัฒน์  เลิศอนันต์
 
1. นางวลี  คำโสม
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายพงศธร  นันต๊ะเปี้ย
 
1. นายขวัญชัย  สุรินทร์ศรี
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1. เด็กชายสินติภาพ  ลุงซิง
 
1. นางสาวปิยนันท์  จินดาหลวง
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงสุพรรษา   คำวัน
 
1. นางเกษร  ยอดแก้ว
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ชมภูแก้ว
 
1. นางวิไล  อินทร์แก้ว
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงโสภิตนภา  มนตราหิรัญ
 
1. นางสาวนิดานุช  ปันโปธา
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปัญญาคำ
 
1. นางสมพร  ตันวิพงษ์ตระกูล
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เอมเอาธาน
 
1. นางสมพร  ตันวิพงษ์ตระกูล
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กุลนู
2. เด็กชายภานุพงษ์  สมบัติพงษ์
3. เด็กชายมนชิต  อุตระ
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นางสมควร  วงศ์ไข่
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1. เด็กชายจิณณวัตร  ต๊ะปาง
2. เด็กชายมิตร  จองชาย
3. เด็กหญิงยุวธิดา  เต๊อะสกุล
 
1. นางพิสมัย  เอี้ยเจริญ
2. นางราตรี  รัตนพรม
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นายชัชพงค์  ปินวิสุ
2. นายชัยธวัช  กิวัฒนา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุรินทร์ทอง
2. นางสมจิต  ไชยเชษฐ
 
172 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 1. เด็กชายวรพล  ปันทะช้าง
2. เด็กหญิงศกาวรัตน์  แซ่อุ้ย
 
1. นางนิรัมภา  หารุคำจา
2. นางสาวแก้วตา  ยศอิ
 
173 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสูน 1. เด็กชายญาณกร  มูลปัญญา
2. เด็กหญิงอังคณา  เงินฉาย
 
1. นางทัศนา  อุณหนันท์
2. นางสาวนราลักษณ์  ทาสี
 
174 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ยุภา  ธรรมศิลป์
2. เด็กชายศุตุพล  สุดทา
 
1. นางนราภรณ์  ภูมาศ
2. นางสมพร  ตันวิพงษ์ตระกูล
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายอัมรินทร์  เตชะนา
 
1. นางสุพรรณ์  ตาสุยะ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงณิชากานต์   บูชาผาภูมิ
 
1. นางวารุณี   ใจคำ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 1. เด็กหญิงอัปสร  บุญยืน
 
1. นางสาวภาวิณี  มีมัง
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาณี  พรมแก้ว
 
1. นางรัชภรณ์  วิริยะอาทร
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงณิชากร  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงปิยดา  ดูกี
3. เด็กหญิงพิมพ์เพ็ญ  จันทร์คำ
4. เด็กหญิงสิลินนา  วงศ์ษา
5. เด็กหญิงอรัญญา  สุภา
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อุ่นเรือน
 
1. นายวลี  มูลกันทา
2. นางนันทนา  สร้างโศรก
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงมนทิพย์  อิ่นคำ
 
1. นายวิเชียร  สิงห์ชัย
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายศุภกิจ  แนวสุข
 
1. นายประวิทย์  สิขิวัฒน์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  การีน
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 1. เด็กชายแสงชัย   ใจวงค์
 
1. นายอินทร  นันต๊ะแก้ว
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้สลี 1. เด็กหญิงดรรชนี  ผัดดอก
 
1. นางนันทวัน  จันทร์ตรง
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายสิทธิพล  อินถาปัน
 
1. นายสมชาย  ชัยอนันตยศ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงเกศกนก  จอมนันตา
 
1. นางอารี  เลิศสุวรรณ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 1. เด็กหญิงอาภัสรา   คำดา
2. เด็กหญิงเกวลิน   คำเนตรดำ
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ติ๊บแก้ว
 
1. นางสาวนวภรณ์  ปวกพรมมา
2. นางสาวจิตต์อารีย์  พันกันทะ
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กชายคฑาทอง  ปันกันทะ
2. เด็กหญิงลลิตา  ติ๊บจื้อ
3. เด็กชายอนุชา  ตาทองคำ
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์   เขื่อนมณี
2. นางสาวกุลชญา  คะนันศรี
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 1. เด็กชายวิทวัส  ตุยจา
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  มีมัง
3. เด็กชายอนุพงศ์  มีมัง
 
1. นายสยาม  มูลอินทร์
2. นางสาวภาวิณี  มีมัง
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิติยา  ตุ่นสอน
2. เด็กชายสมเดช  แม่ลานกตัญญู
3. เด็กชายอโณทัย  สุขเงินนอน
 
1. นางสาวเพ็ญผกา  จีนมัชยา
2. นางจิตราภรณ์  สมบัติใหม่
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายชยกร  บุญมา
2. เด็กชายภูริเดช  ดาธิ
3. เด็กชายเจริญศักดิ์  ใจคำ
 
1. นายสุบิน  ตาสุยะ
2. นางสุพรรณ์  ตาสุยะ
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กหญิงญาณิน  ขัดธินนท์
2. เด็กชายวรพล  ดวงจันทร์
3. เด็กชายเจษฎา  ต๊ะนา
 
1. นางสาวเสรี  ยาอุตม์
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงอาทิตยา   โปธาพันธ์
2. เด็กหญิงเยาว์ลักษณ์  ปัญญา
 
1. นางบุปผา  ไชยวงค์
2. นางสาวปิยธันว์  เบญจเทพรัศมี
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายสิทธิกร  รุ่งธนพร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขัติวงค์
 
1. นางสาวศุภนุช   ประพิณ
2. นางสาวผกามาศ  ชมภูกาวิน
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายธนกร   คำทะลา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุภากาศ
3. เด็กหญิงรุ้งทิวา  กันทะวัง
 
1. นายสันทัด  วรรณภิระ
2. นางกัลยา  พรหมนวล
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 1. เด็กชายจิระศักดิ์   คำฝั้น
2. เด็กชายณัฐชานนท์  เปี้ยแดง
3. เด็กชายณัฐวรรณ   สุภา
 
1. นายชาญชัย  ทิพย์ชู