หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-msn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางพิมพา ศรีเกาะศักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
2. นางสาวชญาภา ธนพงษ์โชติโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นางอรพิน ปัญญาศรีวิชัยโรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
4. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางธัญญาธร ศิริสุภาศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ แสงหาญโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นางสาวเพฑูริย์ พละทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
3. นางสาวกันยลักษณ์ อุตระโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
4. นางอารมย์ อำพันธุ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางสาวจำปา ยานะดำโรงเรียนบ้านดอยผีลูกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจรูญรัตน์ ชัยเชิดโรงเรียนบ้านโป่งสากรรมการ
2. นางจตุพร กวีวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมูกรรมการ
3. นางสาวสิริพร จันต๊ะมังโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
4. นางธัญชนก ชินิโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
5. นางนิชนันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริญา ไชยเฉพาะโรงเรียนบ้านขุนสาในกรรมการ
2. นางสุรีย์ ศรีแกวงศ์โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางปรียา เขื่อนเชียงสาโรงเรียนบ้านปางคามกรรมการ
4. นางวีรอร วงศ์ประเสริฐโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
5. นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางทัศนาภรณ์ นะคำโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
2. นางอารี รัญเสวะโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นายนรินทร์ เล่อกาโรงเรียนบ้านวนาหลวงกรรมการ
4. นางแสงเดือน มนทนมโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศศิฉาย ไพทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางธัญลักษณ์ เมืองเงินโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
2. นางร่มฉัตร ภารังกุลโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
3. นายศิรพล ปัญญาศรีโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
4. นางนัยนา บางโพโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
5. นางวลัยลักษณ์ ผาติจิรโชติโรงเรียนอบจ.บ้านจองคำกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
2. นางสาวสุวารี ประกายแสงเพชรโรงเรียนบ้านคาหานกรรมการ
3. นายสันติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
4. นางลัดดา บุญเฉลยโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
5. นางบัวแก้ว วสุวัฒนศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางคำนึง อิธิตาโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นางณัฐกานต์ จิณะไชยโรงเรียนเสรีวิทยากรรมการ
3. นางเบญจพร แก้วธารากุลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
4. นางเจริญศรี รัตนเพ็ญโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
5. นายนิพนธ์ หมูทองโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางพัชราภรณ์ ยี่ใจโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอรุณ เวียงชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณโรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
4. นางพวงเพชร นัดดาศรีโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
5. นางกานดา เอี่ยมกระสินธุ์วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายชวโรจน์ โสภาบุตรโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓กรรมการ
2. นางสิทธิพร เลิศมงคลโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ สารเร็วโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
4. นางศรีไพร ใจนันตาโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพูนทรัพย์ ปันทวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
2. นางสาวศรีสุข ชีพพานิชย์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
3. นางสาววิภา เจริญเล็กโรงเรียนบ้านปางคามกรรมการ
4. นางกรรณิกา ตั๋นแก้วโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา การดีโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
2. นางสาวชนากานต์ แก้วกองบุญโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
3. นางอารีรัตน์ วจีขจรไพศาลโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายณัฏฐ์ นิยมรัตน์โรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ แก้วสิริโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๙(แม่สุยะ)กรรมการ
3. นายชัยพร จิระรัตน์พิศาลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
4. นางสาวนฤมล พิมพ์เสนาโรงเรียนบ้านห้วยส้านกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร งามสงวนโรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
2. นางสาวสุดา แสงสรทวีศักดิ์โรงเรียนเสรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวศศิธร ประยูรโรงเรียนบ้านวนาหลวงกรรมการ
4. นายวิโรจน์ เต็มสุนทรวารีโรงเรียนบ้านแม่ออกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางบุษบา เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ อุดมพาณิชย์โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สิทธิโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
4. นางอรุณีย์ ศรีศิริโรงเรียนบ้านห้วยนากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายณัฐนันท์ เรืองชัยโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นางสาวสุทธิลักษณ์ วิมานรัตน์โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
3. นายอานนท์ ดอกคำโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
4. นายฐากูร มหาขันติโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางพจนา ถามูลโรงเรียนบ้านแม่นาเติงกรรมการ
2. นายปริญญา เมืองมูลโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นางอัญชลี ชยาศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
4. นางอาภัสรา ทนันชัยโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมนัส ถามูลโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา วงศ์ประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
3. นายวุฒิพล มุขแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
4. นางสาวศิวัตรา สนธิกุลโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวลัดดาวัลย์ ซิโพโรงเรียนบ้านโป่งสากรรมการ
2. นางสาวเรณู เก่งธีระปกรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชรินทร์ อยู่ไทยโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
4. นางมัลลิกา นันทะน้อยโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสมยศ ปวงฟูโรงเรียนบ้านน้ำฮูกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ สมนามโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นางสาวนันทรัตน์ รัตนจำเริญโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายธีรัช บุญมาตาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นายประพัชร คีรีเลิศธรรมโรงเรียนบ้านปางคามกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ ตั๋นแก้วโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
4. นายสาคร บุทธิจักร์โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางผ่องพรรณ ขันเขียวโรงเรียนบ้านโป่งสากรรมการ
2. นางสุนิษา ศรีศักดาโรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ อยู่สมบัติโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
4. นางสาวจันทร์สม สมเขื่อนโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
5. นางสาวเมษายน เปี้ยรินทร์โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ อินต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านแม้ฮี้กรรมการ
2. นางกาญจนา ชนมุนีโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวพัชรา รสหอมโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
4. นายสมเศียร สีบัวโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณษา อินทพงค์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ ชุติภัทรโรงเรียนบ้านจ่าโบ่กรรมการ
3. สิบเอกพรศักดิ์ ศรีศิริโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
4. นายธีร์ธวัช ปัญญาแจ้โรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
5. นางฤดี หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางยุพเรศ คอทองโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
2. นางสาวจีระนุช โคเบนท์โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
3. นายสนธยา มูลคำโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
4. นายนพพร ทนันชัยโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
5. นางสาวจิตรานุช สมภารวงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(แม่สุยะ)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพัสตราภรณ์ หมูคำโรงเรียนบ้านผาสำราญกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ ปัญญาเยาว์โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นางสาวชไมพร แดงตุ้ยโรงเรียนบ้านวนาหลวงกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศิริ นิปุณะโรงเรียนบ้านพัฒนากรรมการ
5. นางสาวสุรีย์ วรรณศรีนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพริมวิสาข์ ปีระกรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นางสาวจามรี เพียรสะอาดโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ลอยขจรโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓กรรมการ
4. นางพันนุช วงศ์มะโนโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
5. นายอลงกต เรียนยอยโรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายชินสีห์ ศรีสิงห์โรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ลืนคำโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางอัจฉรา เอกกุลโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคารกรรมการ
4. นางแสงเดือน ปัญญาเลิศโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
5. นางดิษฐ์ลดา ปันคำมาโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร ศรีแสวงโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์กรรมการ
2. นางสาวณิชาภัทร ธนาศักดิ์โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวายกรรมการ
3. นางสาวจณิสตา คันธะวังโรงเรียนบ้านปางคามกรรมการ
4. นางสาวพเนตร์ แกล้วเกล้าโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางแจ่มจันทร์ น้อยวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นางลลิตา สุระสังข์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางเพชรา ปู่แขกโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
4. นายยุทธนา จันทาพูนโรงเรียนบ้านหัวปอนกรรมการ
5. นางสาวมลธิรา จันทร์โอภาสโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจำรูญ อินยาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นายศรีรัตน์ วารินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
3. นายมนตรี เหล่าก้อนคำโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคารกรรมการ
4. นางสาวมยุรี กอดวิเชียรบ้านแม่กิ๊กรรมการ
5. นางสาวพรสวัสดิ์ สองแควโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสาวศศิประภา ชมถิ่นโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นางจินตนา คำภีระโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นายปรัชญา เลขาวิจิตร์โรงเรียนบ้านจ่าโบ่กรรมการ
4. สิบเอกทรงสวัสดิ์ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านหัวปอนกรรมการ
5. นายฤทธิรงค์ ธงภักดิ์โรงเรียนบ้านหมอแปงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ ปันคำมาโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นายประจิม มณีรัตนชัยยงโรงเรียนเสรีวิทยากรรมการ
3. นายคุณานนท์ อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ อินต๊ะนิลโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
5. นางสาววิภาพรรณ แสนคำโรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยพรรณ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นางสาวธนาวัลย์ วานุรักษ์โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ภูหัวไร่โรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา สุวรรณเขียวโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ เตชะวราภรโรงเรียนบ้านปางปึงราษฏร์บำรุงกรรมการ
2. นายอวยชัย อินต๊ะสารโรงเรียนเสรีวิทยากรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ กันทลัสโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ์ วงค์สุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
5. นายสุรพันธ์ สินลี้โรงเรียนบ้านดอยผีลูกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ถามูลโรงเรียนบ้านน้ำปลามุงกรรมการ
2. นายสิทธิพงศ์ วิริยะโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
3. นายวิเชียร ประทุมวันโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ สายปัญญาโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสิรวิชญ์ วราฤทธิ์พิทยากุลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นางศรีพรรณ ขำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ คงมณีโรงเรียนบ้านหัวแม่สุรินกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ วราฤทธิ์พิทยากุลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นางศรีพรรณ ขำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ คงมณีโรงเรียนบ้านหัวแม่สุรินกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิรวิชญ์ วราฤทธิ์พิทยากุลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
2. นางศรีพรรณ ขำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ คงมณีโรงเรียนบ้านหัวแม่สุรินกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายธีรภัทร์ อัศวเมธางกุลโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓กรรมการ
2. นางประทุม ขัติครุฑโรงเรียนบ้านนาปลาจาดกรรมการ
3. นางพิมประภา จันทรัตน์โรงเรียนบ้านแม่ออกรรมการ
4. นายสุธี โพธิกนิษฐโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ ชัยเสนาโรงเรียนบ้านทุ่งกองมูกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร์ อัศวเมธางกุลโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓กรรมการ
2. นางประทุม ขัติครุฑโรงเรียนบ้านนาปลาจาดกรรมการ
3. นางพิมประภา จันทรัตน์โรงเรียนบ้านแม่ออกรรมการ
4. นายสุธี โพธิกนิษฐ์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ ชัยเสนาโรงเรียนบ้านทุ่งกองมูกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายธรรณโรจน์ ศรีจันทร์โรงเรียนปางตองประชาสรรค์กรรมการ
2. นายถาวร ชุมสงฆ์โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิวงศ์ สุยะระโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
4. นายธาดา กาญจนโนพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมูกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวุฒิวงศ์ สุยะระโรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
2. นายขจร บุตรแสงโคตรโรงเรียนบ้านซอแบะกรรมการ
3. นายธาดา กาญจนโนพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมูกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุภานี นิมงคลโรงเรียนบ้านแม่สะงากรรมการ
2. นางหทัยชนก สมรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ รุจิราณัฐกุลโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ ใจอ่อนโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นางสาวจิราพร อินแก้วโรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊)กรรมการ
3. นางอรทัย รักสกุลโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพัชราภรณ์ วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
2. นางยุวดี สุขใจโรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ วราฤทธิ์พิทยากุลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางมุจลินทร์ อุประโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวพนิดา ศรีไชยอินทร์โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
3. นางสุจิตต์ สีเหลืองโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา มโนเพ็ญโรงเรียนบ้านโป่งสากรรมการ
5. นางชนัญญา รักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางมุจลินทร์ อุประโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวพนิดา ศรีไชยอินทร์โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
3. นางสุจิตต์ สีเหลืองโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา มโนเพ็ญโรงเรียนบ้านโป่งสากรรมการ
5. นางชนัญญา รักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมุจลินทร์ อุประโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวพนิดา ศรีไชยอินทร์โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
3. นางสุจิตต์ สีเหลืองโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
4. นางสาวจันจิรา มโนเพ็ญโรงเรียนบ้านโป่งสากรรมการ
5. นางชนัญญา รักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายเลิศอนันต์ ไพรพนากุลโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงกรรมการ
2. นางอภิวันท์ ไชยวงค์โรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
3. นายวโรดม พันเลิศโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน มั่นชูขวัญศิริโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
2. นายจักรกฤษ เอี่ยมอาภรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายบรรเจิด ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
4. นายสายัณห์ กันธิยะโรงเรียนบ้านแม่อูคอกรรมการ
5. นายมนัส เขื่อนแก้วสนง.แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน มั่นชูขวัญศิริโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
2. นายจักรกฤษ เอี่ยมอาภรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายบรรเจิด ถาบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
4. นายสายัณห์ กันธิยะโรงเรียนบ้านแม่อูคอกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาววันเพ็ญ ผดุงฐานนท์โรงเรียนบ้านดอยผีลูกรรมการ
2. นายวุฒิชัย วงศ์เขียวโรงเรียนเสรีวิทยากรรมการ
3. นายปิยะ ก่อนธรรมโรงเรียนบ้านจ่าโบ่กรรมการ
4. นายทอมสันต์ มหาวันโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายโยธิน ตาน้อยโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงกรรมการ
2. นายสรพงษ์ กัมปนาทโชติกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
3. นายศิระศักดิ์ ภาสุพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
4. นายสุเนตร กำไลทองโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
5. นางปาณิสรา ทิมินกุลสพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายบุญสม เทอดชูสกุลชัยโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
2. นางสุทธิพร พวงทองโรงเรียนบ้านปางคามกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ กุลบุตรโรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางจรรยา ชัยเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
2. นายพงษ์ พิทักษ์คีรีภูมิโรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อกรรมการ
3. นางปาจรีย์ ยอดประทุมโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
4. นางพิทธิดา พรหมรังสีโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายบุญสม เทอดชูสกุลชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
2. นายสุทธิพร ปวงทองโรงเรียนบ้านปางคามกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ กุลบุตรโรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางศุภลักษณ์ สุริยะโรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง รักษ์เนตรมณีโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
3. นายโกศล เชาว์เลขาโรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้)กรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ จอมรัตน์โรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ แสงหาญโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ปาละแดงโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ สารินจาโรงเรียนบ้านห้วยนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโกศล เชาว์เลขาโรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้)กรรมการ
2. นายสุชาติ อินทจักรโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
3. นายสุชาติ อุตมะแก้วโรงเรียนบ้านท่าหินส้มกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสุพรรณี บุญไทยใหญ่โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
2. นายสุภาษิต พงษ์ไพรวันโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ ก๋าแก้วโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวรสริน สุนันทกรณ์โรงเรียนบ้านไม้ซางหนามกรรมการ
2. นางสุพัตราณัฐ ชวรัตน์โรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
3. นางสาวอชิรญาณ์ แสงติ๊บโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ใจแปงโรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์กรรมการ
2. นายศาสตร์กมล ผมทำโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เป็งเขียวโรงเรียนบ้านหว่าโนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายโกศล เชาว์เลขาโรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้)กรรมการ
2. นายสุชาติ อินทจักรโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
3. นายสุชาติ อุตมะแก้วโรงเรียนบ้านท่าหินส้มกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายโกศล เชาว์เลขาโรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้)กรรมการ
2. นายสุชาติ อินทจักรโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
3. นายสุชาติ อุตมะแก้วโรงเรียนบ้านท่าหินส้มกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายโกศล เชาว์เลขาโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้ )กรรมการ
2. นายสุชาติ อินทจักรโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
3. นายสุชาติ อุตมะแก้วโรงเรียนบ้านท่าหินส้มกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายโกศล เชาว์เลขาโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้ )กรรมการ
2. นายสุชาติ อินทจักรโรงเรียนบ้านห้วยแห้งกรรมการ
3. นายสุชาติ อุตมะแก้วโรงเรียนบ้านท่าหินส้มกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทินกร สถิตรเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต็ะวิชัยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ประวิณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
2. ดร.เอนก ไชยโยโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต๊ะวิชัยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ ประวิณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
2. ดร.เอนก ไชยโยโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต๊ะวิชัยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต๊ะวิชัยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวิณชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
4. ดร.เอนก ไชยโยโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ต๊ะวิชัยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายยงยุทธ ประวีณชัยกุลโรงเรียนกรรมการ
4. ดร.เอนก ไชยโยโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางกัลยา รักจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แก้วธารากุลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นายชัยพร ตันมาโรงเรียนปางตองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประเสริฐ ประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (แม่สุยะ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางกัลยา รักจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นายอัฐกานต์ เติ๊กทอนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
3. นายศิริชัย ศํกดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
4. นายประเสริฐ ประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(แม่สุยะ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกัลยา รักจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แก้วธารากุลโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นายชัยพร ตันมาโรงเรียนปางตองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายประเสริฐ ประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประกาศิต วงอ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (แม่สุยะ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอัฐกานต์ เติ๊กทอนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
2. นายศิริชัย ศํกดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นายประเสริฐ ประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙ (แม่สุยะ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวณรัตน์ สิงห์แก้วโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
2. นายจตุรงค์ ทาแดงโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
3. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(แม่สุยะ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวณรัตน์ สิงห์แก้วโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
2. นางสาวศุภาวดี จินดาธนภาคินโรงเรียนบ้านขุนสาในกรรมการ
3. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(แม่สุยะ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวณรัตน์ สิงห์แก้วโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
2. นายจตุรงค์ ทาแดงโรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้)กรรมการ
3. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(แม่สุยะ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวณรัตน์ สิงห์แก้วโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
2. นางสาวศุภาวดี จินดาธนภาคินโรงเรียนบ้านขุนสาในกรรมการ
3. นายประกาศิต วงษ์อ้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(แม่สุยะ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
2. นายประจัน นะคำโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ ศรีโพธาโรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
2. นายประจัน นะคำโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ ศรีโพธาโรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิจิตร วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
2. นายประจัน นะคำโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ ศรีโพธาโรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิจิตร วิมาลัยโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
2. นายประจัน นะคำโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ ศรีโพธาโรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสายสมร เนียนพุ่มพวงโรงเรียนบ้านวียงเหนือกรรมการ
2. นางพจนีย์ ตานะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ ศรีโพธาโรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
4. นางณัฐณิชาช์ ฝั้นเต่ยกศน.เมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสายสมร เนียมพุ่มพวงโรงเรียนบ้านวียงเหนือกรรมการ
2. นางพจนีย์ ตานะเศรษฐ์โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ ศรีโพธาโรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
4. นางณัฐณิชา ฝั้นเต่ยกรรมการภายนอกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายสมคิด พิบูลย์โรงเรียนบ้านน้ำฮูกรรมการ
2. นายภาวินิตย์ ลุนละวันโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นางรติรัตน์ ภาสุพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
4. นางสาวพีรวัลย์ เทียมจันทร์โรงเรียนบ้านแม่กิ๊กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวรังสิมา อุ่นใจโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
2. นางสาวหทัย ข่อยจินดาโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
3. นางสาวณรัตน์ สิงห์แก้วโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจินตนา บุญคงโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา นะนองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(แม่สุยะ)กรรมการ
3. นายจีรพันธ์ สัญญาสัมพันธ์โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
4. นายบุญโท ไพศาลโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางวิริยา เผ่าพานิชโรงเรียนบ้านหมอแปงกรรมการ
2. นางชมพู เอี่ยมอาภรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ อินถาโรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบกรรมการ
4. นางวิจิตรรัตน์ นายวมโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายไพศาล น้อยมุ้งโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงกรรมการ
2. นายไชยโรจน์ คำธิยะโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกานกรรมการ
3. นางกรกนก กรฐิติปัญญาโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
4. นายบริพัตร ยอดประทุมโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภาภรณ์ ศรีวันชื่นโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ทองเขียวโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
3. นางสาวอรารัตน์ ก้อนจำปาโรงเรียนบ้านวนาหลวงกรรมการ
4. นางวัลยา สิทธิธัญญ์โรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายจตุพร ภูมิพิงค์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
2. นายพะนอรา ดีแฮโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
3. นางสาวรุณฑิกา วงศ์พัดโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมกรรมการ
4. นางสาวศิริณา แสงศิริโรงเรียนบ้านแม่กิ๊กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายณัฐวัจน์ แสงสิทธิโรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ทองเขียวโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
3. นางชมพูนุท ขันเขียวโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
4. นางสาวปาณิlรา บุญชูคุ้มเกล้าโรงเรียนบ้านแม่กิ๊กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภาพร ดุจดาโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางชมพู เอี่ยมอาภรณ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวพูนศรี ฮ่องสอนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ กันธะลีย์โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓กรรมการ
2. นายจำรัส จีระวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ เลิศขวัญพงษ์พนาโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
4. นายสุวพิชญ์ ไกรภพเจริญจิตโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
5. นายเรืองเดช สุขโอรสสพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายตฏิกรณ์ เครือบุญมาโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นายบุญมี สายสวาทโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
3. นายนิพนธ์ ทุนศิริโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
4. นายวัชระ อรัญญภูมิสพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑กรรมการ
5. นายจรินทร์ ปันทวังโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมจิตต์ สามเทพโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นายสุลานนท์ ธนกรสกุลโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ วุฒิสารโรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อกรรมการ
4. นายอานุภาพ เมืองมานิตย์โรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
5. นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายจำรัส ปวงฟูโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นายสรปัญญาสุข สุขกรินทร์โรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
3. นางสาววนารัฐ พาคำโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
4. นางอรุณี สังสุทธิโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
5. นางวรรณา สุนันต๊ะข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมณลิดาทิพ รัตน์ชุนันต์เดชโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นางแสงทอง วรรณทาโรงเรียนบ้านคาหานกรรมการ
3. นางพรพรรณ ชุ่มมงคลโรงเรียนแม่กิ๊กรรมการ
4. นางวรรณา สุนันต๊ะข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวอรุณี ปินคำโรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพรโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงกรรมการ
2. นายณัฐชัย มังคลาดโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเกษม โหล่เจโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
2. นางวารุณี กาบจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่ากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก มณีธรโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา โหล่เจโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
2. นายชัยวัธ คล้ายเก้าแก้วโรงเรียนบ้านหนองเขียวกรรมการ
3. นายขจร บุตรแสงโคตรโรงเรียนบ้านซอแบะกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวลดาวัลย์ ก๊กตระกูลโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ กาวรรณโรงเรียนบ้านในสอยกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก มณีธร โรงเรียนขุนยวมกรรมการ
4. นางสาวพิมพชนก มณีธรโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพันธกานต์ ปันตุ้ยโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓กรรมการ
2. นางรัชนี กินเสนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
3. นายพนัส ประนมรัมย์โรงเรียนบ้านยาป่าแหนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ปู่ใยโรงเรียนบ้านน้ำปลามุงกรรมการ
2. นายชยากร สืบเครือโรงเรียนเสรีวิทยากรรมการ
3. นายพลากร สายยืดโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
4. นายวีรชาติ วรรณมณีโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ปู่ใยโรงเรียนบ้านน้ำปลามุงกรรมการ
2. นายชยากร สืบเครือโรงเรียนเสรีวิทยากรรมการ
3. นายพลากร สายยืดโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
4. นายวีรชาติ วรรณมณีโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาววรุณยุพา เตชาวงค์โรงเรียนบ้านแกงหอมกรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วใสโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
3. นายถาวร ชุมสงฆ์โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววรุณยุพา เตชาวงค์โรงเรียนบ้านแกงหอมกรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วใสโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
3. นายถาวร ชุมสงฆ์โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยากรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสามารถ แก้วฟูโรงเรียนบ้านขุนสาในกรรมการ
2. นางสาวยุพิน เคร่งครัดโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
3. นายพุทธ ดีดวงพันโรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพรโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงกรรมการ
2. นายณัฐชัย มังคลาดโรงเรียนร่มเกล้าปางตองฯกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ เชื้อพนาไพรโรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงกรรมการ
2. นายณัฐชัย มังคลาดโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ สิทธิเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นางปราณี มะโนสร้อยโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ เยาวโสภาโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ สิทธิเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นางปราณี มะโนสร้อยโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ เยาวโสภาโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายศรัญ แขไขโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นายทวิล อินทะสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว สุริยะโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศรัญ แขไขโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นายทวิล อินทะสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว สุริยะโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายไสว มัคลาโรงเรียนบ้านแพมบกกรรมการ
2. นางวรรณภา ทวีพิทักษ์ไทยโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
3. นางฟองจันทร์ ศิริน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายไสว มัคลาโรงเรียนบ้านแพมบกกรรมการ
2. นางวรรณภา ทวีพิทักษ์ไทยโรงเรียนบ้านห้วยผากรรมการ
3. นางฟองจันทร์ ศิริน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวรพันธ์ กันทนาวินนท์โรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
2. นายพินิจ สุปัญญาวิโรจน์โรงเรียนบ้านแม่จ๋ากรรมการ
3. นางวิภารัตน์ กันทะมาโรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอรรถกร หาดสีเงินโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
2. นางผุสดี จงกลโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงกรรมการ
3. นายวิริยะ ธรรมขันธ์โรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางกัณหา ชอบเสรียิ่งต.ช.ด.บำรุงที่ 60กรรมการ
2. นางภาวิณี ปุงปี่แก้วโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
3. นางสาวฐิรกานต์ กองคำโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านแม่ปิงกรรมการ
2. นางกรรณิกา ปันทวังโรงเรียนบ้านห้วยขานกรรมการ
3. นายมนตรี ผิวพันโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุทิน เขียวมูลโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี แต้มคล่องโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
3. นางอัมพร กาวิโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอุทิน เขียวมูลโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี แต้มคล่องโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
3. นางอัมพร กาวิโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศรี แต้มคล่องโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
2. นางสาวอัจจนา คำแสนโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
3. นางนวลพรรณ จารุมณี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศรี แต้มคล่องโรงเรียนบ้านสบป่องกรรมการ
2. นางสาวอัจจนา คำแสนโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
3. นางนวลพรรณ จารุมณี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราพร ณ เมืองใหม่โรงเรียนบ้านขุนสาในกรรมการ
2. นางสายใจ พลสิงห์โรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
3. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพร ณ เมืองใหม่โรงเรียนบ้านขุนสาในกรรมการ
2. นางสายใจ พลสิงห์โรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
3. นางแววพันธ์ ฉางข้าวชัยโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางอัญชลี บุญมาตาโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘กรรมการ
2. นางกนกพร กิติเลิศโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ ฤทัยงามยิ่งโรงเรียนบ้านแม่ละนากรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ วรรณคำโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
5. นางสาวมริษฎดา วันทาโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางลลิดา สุกันธาโรงเรียนบ้านแม่นาเติงกรรมการ
2. นางอำภา มะโนธรรมโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาวสมศรี สกุลสิริวัฒน์โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
4. นางสาวศิริพร คาตูโรงเรียนบ้านหนองแห้งกรรมการ
5. นางดรุณี วนากมลโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุพิชญา ภัทรางกุลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นางกมลวรรณ มณีขัติโรงเรียนบ้านนาปลาจาดกรรมการ
3. นางพรรณงาม ศรีวิไชยโรงเรียนบ้านจ่าโบ่กรรมการ
4. นางสรารัตน์ หมั่นศึกษาโรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยากรรมการ
5. นางสาวสกุณา อุ่นเรือนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสุรีย์ เชาว์เลขาโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)กรรมการ
2. นางสาวพรภวิษย์ ธูปเทียนมณีโรงเรียนเสรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวญาณิกา กันธิยะโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
4. นางพรรณทิพา ทิพกนกโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางปรานี เวฬุสาโรจน์โรงเรียนบ้านแม่สุรินกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ คัดเชียงแสนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางศรีจันทร์ ปิงชัยโรงเรียนบ้านแม่กิ๊กรรมการ
3. นางชนินทร์วลัย ธรรมขันธ์โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้ากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเนตรนภา กันทะลีโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓กรรมการ
2. นางสาวอัจรียา ทัตสกุลโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
3. นายอุทัย กันทาโรงเรียนบ้านห้วยส้านกรรมการ
4. นางมาลัย ส่วยนุโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรุ่งนภา ทองเพ็ชรโรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ วงศ์เสนโรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
3. นางทฤตมน ขันทองโรงเรียนบ้านแกงหอมกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ วงค์ไชยโรงเรียนบ้านปางแปกกรรมการ
2. นายอานนท์ ดอกคำโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
3. นางสาววิภาดา ชลธารเสาวรสโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวายกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธีระพงษ์ วงค์ไชยโรงเรียนบ้านปางแปกกรรมการ
2. นายอานนท์ ดอกคำโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนกรรมการ
3. นางสาววิภาดา ชลธารเสาวรสโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวายกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ โพธิกนิกฐ์โรงเรียนบ้านป่าลานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ชมภูราษฏร์โรงเรียนอนุบาลขุนยวมกรรมการ
3. นายยุทธนา แซ่พังโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมหวัง ศรีธิเลิศโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริกรรมการ
2. นายนงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ อารีศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทองดี น้อยวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้กรรมการ
2. นางศรีจันทร์ ปิงชัยโรงเรียนบ้านแม่กิ๊กรรมการ
3. นางสาวจินตนา สุทธหงษ์โรงเรียนบ้านห้วยปูลิงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเกศรินทร์ ก๊อกแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดินกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์บุตรโรงเรียนบ้านห้วยส้านกรรมการ
3. นางปรียานุช ศักดิ์ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านถ้ำลอดกรรมการ
4. นายไชยา เป็งเมืองโรงเรียนบ้านแม่นาเติงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิทยา สาริขิตโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นายวุฒิชัย ดวงเนตรงามโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
3. นายประสงค์ อินทสารโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิทยา สาริขิตโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
2. นายวุฒิชัย ดวงเนตรงามโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้กรรมการ
3. นายประสงค์ อินทสารโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวดาราวรรณ ศรีพันธ์โรงเรียนบ้านเมืองแปงกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชนก มณีธรโรงเรียนขุนยวมกรรมการ
3. นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก อินทะกนกโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชัยพฤกษ์ ขยันงานโรงเรียนบ้านปางตองกรรมการ
2. นายชูชัย นะนิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางจันทนา ถามาศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชนิตา วัฒนมาลาโรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวงกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ปัญญาเยาว์โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98กรรมการ
3. นางจันทนา ถามาศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายชูชัย นะนิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอนกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]