หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 60 2 6 4
2 002 โรงเรียนขุนยวม 22 37 32
3 007 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 35 64 50
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 10 20 10
5 009 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 38 77 57
6 012 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 27 52 37
7 010 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 44 69 50
8 011 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 28 55 42
9 015 โรงเรียนบ้านกลาง 0 0 0
10 016 โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ 8 14 12
11 017 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 5 10 8
12 020 โรงเรียนบ้านขุนสาใน 11 14 13
13 021 โรงเรียนบ้านคาหาน 19 49 32
14 022 โรงเรียนบ้านคำสุข 3 3 3
15 023 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 5 11 7
16 024 โรงเรียนบ้านซอแบะ 2 25 7
17 026 โรงเรียนบ้านดอยผีลู 1 3 1
18 025 โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาบ้านในของ 0 0 0
19 027 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 24 48 41
20 030 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 11 29 17
21 032 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 26 51 38
22 033 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 7 9 8
23 031 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 15 32 20
24 029 โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 3 7 5
25 028 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 14 19 14
26 035 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1 5 1
27 037 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 6 17 7
28 039 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 11 24 17
29 038 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 6 14 9
30 040 โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 0 0 0
31 042 โรงเรียนบ้านน้ำริน 4 11 7
32 043 โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 2 6 4
33 044 โรงเรียนบ้านน้ำฮู 0 0 0
34 041 โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 4 6 4
35 047 โรงเรียนบ้านปางคาม 23 31 28
36 049 โรงเรียนบ้านปางตอง 40 81 65
37 048 โรงเรียนบ้านปางตองประชาสรรค์ 5 5 5
38 050 โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 0 0 0
39 051 โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 1 3 2
40 052 โรงเรียนบ้านปางแปก 6 16 11
41 053 โรงเรียนบ้านป่ายาง 6 22 10
42 054 โรงเรียนบ้านป่าลาน 33 63 40
43 056 โรงเรียนบ้านผามอน 1 2 2
44 057 โรงเรียนบ้านผาสำราญ 2 2 2
45 058 โรงเรียนบ้านพัฒนา 10 12 10
46 060 โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 3 5 5
47 083 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 13 46 23
48 084 โรงเรียนบ้านรักไทย 5 10 7
49 085 โรงเรียนบ้านลุ๊กป่าก้อ 3 12 5
50 086 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 23 80 36
51 088 โรงเรียนบ้านสบป่อง 3 4 4
52 090 โรงเรียนบ้านสบสอย 1 3 2
53 091 โรงเรียนบ้านสบสา 0 0 0
54 089 โรงเรียนบ้านสบแพม 0 0 0
55 092 โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง 0 0 0
56 093 โรงเรียนบ้านหนองเขียว 1 1 1
57 094 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 18 39 29
58 095 โรงเรียนบ้านหมอแปง 10 16 13
59 118 โรงเรียนบ้านหว่าโน 2 6 3
60 119 โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 0 0 0
61 120 โรงเรียนบ้านหัวปอน 0 0 0
62 121 โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 6 26 16
63 097 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 11 28 20
64 099 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 6 6 6
65 098 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาห้วยช่างเหล็ก 2 2 2
66 102 โรงเรียนบ้านห้วยตอง 0 0 0
67 101 โรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่นวิทยา 1 1 1
68 103 โรงเรียนบ้านห้วยนา 4 6 4
69 104 โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 0 0 0
70 105 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 12 20 12
71 106 โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 0 0 0
72 110 โรงเรียนบ้านห้วยผา 10 28 17
73 111 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 3 5 3
74 112 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 1 2 1
75 146 โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 2 4 3
76 115 โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 2 9 5
77 100 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 7 27 12
78 114 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 11 25 15
79 117 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 13 75 27
80 116 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 4 10 6
81 108 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 5 14 7
82 107 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน 0 0 0
83 109 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 3 5 4
84 125 โรงเรียนบ้านฮูผาเสื่อ 2 3 3
85 061 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 39 79 59
86 062 โรงเรียนบ้านเมืองแพม 1 2 1
87 087 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 14 36 21
88 018 โรงเรียนบ้านแกงหอม 2 4 3
89 019 โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 0 0 0
90 059 โรงเรียนบ้านแพมบก 1 3 2
91 063 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 10 34 19
92 066 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 4 7 5
93 068 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 21 31 29
94 069 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 26 48 36
95 070 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 26 57 36
96 071 โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 5 17 9
97 072 โรงเรียนบ้านแม่สะงา 3 3 3
98 073 โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 9 16 14
99 074 โรงเรียนบ้านแม่สุริน 0 0 0
100 075 โรงเรียนบ้านแม่หาด 2 11 4
101 077 โรงเรียนบ้านแม่ออ 7 11 9
102 078 โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 1 2 2
103 080 โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 4 5 5
104 079 โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 10 16 14
105 076 โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 14 22 20
106 067 โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 5 10 5
107 064 โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 6 11 9
108 065 โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 2 3 3
109 055 โรงเรียนบ้านโป่งสา 24 46 37
110 045 โรงเรียนบ้านในสอย 33 80 55
111 124 โรงเรียนบ้านใหม่ 8 22 15
112 122 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 4 7 5
113 123 โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 2 6 2
114 034 โรงเรียนบ้านไทรงาม 0 0 0
115 081 โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 0 0 0
116 082 โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 0 0 0
117 127 โรงเรียนยอดดอยวิทยา 18 44 28
118 128 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 23 80 37
119 131 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 14 37 25
120 132 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 12 33 19
121 134 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 21 56 27
122 135 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 39 66 48
123 136 โรงเรียนอนุบาลปาย 21 43 32
124 137 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 6 13 6
125 138 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 17 29 18
126 142 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 17 27 19
127 140 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 5 12 6
128 139 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 6 25 9
129 141 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 8 12 10
130 133 โรงเรียนเสรีวิทยา 15 47 23
131 014 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 12 32 18
132 130 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 7 14 9
133 126 โรงเรียนพุทธเกษตร 6 16 10
134 144 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 7 12 7
135 013 โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม 0 0 0
136 129 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 4 25 7
137 143 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1 6 2
138 145 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1 2 1
รวม 1251 2762 1807
4569

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]