รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนา 1. เด็กหญิงนันท์นพิน  บุญคล้อยตาม
 
1. นางเกี๋ยงคำ  สุวรรณนิยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 1. เด็กหญิงอภิชญา  ชมภูศรี
 
1. นางธัญลักษณ์  เมืองเงิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เกษราภรณ์
 
1. นางสาวกันยลักษณ์  อุตระ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสล้าง
 
1. นางวีรอร  วงศ์ประเสริฐ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางคาม 1. เด็กชายฤทธิไกร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวดวงฤทัย  โกสิลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  เนื้อนวลจันทร์
 
1. นางสาวกันยลักษณ์  อุตระ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาหาน 1. เด็กหญิงกวิตา  ตระกูลกิจพาณิช
 
1. นางสาวสุวารี  ประกายแสงเพชร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กหญิงรุจาภา  สายประเสริฐ
 
1. นางนัยนา  บางโพ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายวัชรเกียรติ  ดีวงค์
 
1. นายสมบัติ  ทองออน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางคาม 1. เด็กชายธรรมนูญ  หมื่อเต๊ะ
2. เด็กหญิงแสงระวีย์   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวดวงฤทัย  โกสิลา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายปรีชา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสืบศักดิ์  เฉลิมเกียรติมณี
 
1. นางพวงเพชร  นัดดาศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 1. เด็กหญิงหมู่โกะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางเกศรินทร์  ก๊อกแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กหญิงฉัตรรัตน์ติกรณ์  หลักฐาน
 
1. นายสถาพร  โพธิ์ศรีทรัพย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กชายจรัสรวี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อุดมพาณิชย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงจันทร์คำ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
2. เด็กชายพิภพ  เลาเทาะ
3. เด็กหญิงแสงอิง  หลู่หมุ่ง
 
1. นางจีราพร  อินเหลา
2. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงจรัสรวี  สุรินทร์
2. เด็กชายจาย  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงศิวปรียา  อำพันธ์
 
1. นางสาวจีราพร  อินเหลา
2. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงอรนุช   เลาหมี่
2. เด็กหญิงอาหมี่   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเมตตา   ปินะเล
 
1. นางอัญชลี   ชยาศักดิ์สิทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย 1. เด็กหญิงชนกนันท์  หวั่งศิริกุล
2. เด็กชายณพวุฒิ   สายชมภู
3. เด็กชายนพรัตน์   สุทธิวิชา
 
1. นายณัฐนันท์  เรืองชัย
2. นางบุษบา  เรืองชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายศิรชัช  ไข่แก้ว
2. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีธิชัย
 
1. นางสาวอัจจนา  คำแสน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางตอง 1. เด็กชายเมธา  แซ่เจ๊า
2. เด็กชายไพรวัลย์  สุวรรณสาธร
 
1. นางสาวนันทรัตน์  รัตนจำเริญ
2. นายวีรชาติ  วรรณมณี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนา 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  นวนหนักแน่น
 
1. นางอรุณีย์  ศรีศิริ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนา 1. เด็กหญิงณัฐทิกา  นภาสุขสันต์
 
1. นางอรุณีย์  ศรีศิริ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขปราศัย
 
1. นางอาภัสรา  ทนันชัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กชายธีรชาติ  กองโขน
2. เด็กหญิงประภาลักษณ์  ฐิติมโนกุล
3. เด็กหญิงอัจราภรณ์  แก้ววิทยาลาภ
 
1. นางสาวมยุรี  กอดวิเชียร
2. นายศิรานนท์  พันธ์งามตา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  หยกมณีแสง
2. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวเกศริน  หยี่
 
1. นางสาวจามรี  เพียรสะอาด
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกณิกา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงปฐมพร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายสายฟ้า  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวรวิทย์  ลืนคำ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงจรรยพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงหอมเครือ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธีร์ธวัช  ปัญญาแจ้
2. นายสิทธิพงค์  วิริยะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายคำละ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายณรงค์เดช  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายส่วยป๊ะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุภัทรา  สุวรรณเขียว
2. นางเมษายน  เปี้ยรินทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. นายสงกรานต์  กอบจิตสะอาด
2. นางสาวอุษา  สมิตนิธินันท์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พัฒนาวรพงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ์  วงศ์สุวรรณ
2. นายนพพร  ทนันชัย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กหญิงชนม์ชนันทน์  สุภาแก้ว
2. เด็กหญิงณิชาวรรณ  ชาติ
3. เด็กหญิงแพรวาวรรณ  ชาติ
 
1. นางสาวธนาวัลย์  วานุรักษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย 1. เด็กหญิงพนิดา  โชติอารยะพร
2. เด็กหญิงวงศ์ไทย  ใจมา
3. เด็กหญิงศิวิมล  พิไลหล้า
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ปันคำมา
2. นางสาวปิยพรรณ์  มณีวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายคำข่อง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุภัทรา  สุวรรณเขียว
2. นาง้เมษายน  เปี้ยรินทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1. เด็กชายบุญรักษา    ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายภวัต   แซ่ซง
 
1. นางสาวจิราวรรณ    อยู่สมบัติ
2. นางสาวสิริพร   จันต๊ะมัง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบป่อง 1. เด็กชายธราเทพ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสยมภู  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวพรสวัสดิ์  สองแคว
2. นายภูชิชย์  ชาติเวียง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอดดอยวิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  หว่างไม
2. เด็กชายเฉลิมพล  เลาซาง
 
1. นายยงค์  จงสถาพรพิพัฒน์
2. นางสาวสายสุนีย์  สีตา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายตะวัน  หม่องแสง
2. เด็กชายสุวัฒ  มาดเมี๊ยะ
 
1. นางแจ่มจันทร์  น้อยวงศ์
2. นางอัจฉรียา  สิงห์แก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายภูษิต  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายเด็กชายหนุ่ม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุภัทรา  สุวรรณเขียว
2. นายวรการต์  บุตรต๊ะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปวงฟู
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  หม่องแสง
 
1. นางอัจฉรียา   สิงห์แก้ว
2. นางแจ่มจันทร์  น้อยวงศ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1. เด็กหญิงกีรนา   กองสิงห์
2. เด็กหญิงญาณิศา   แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงตะวันดาว   หงอ
4. เด็กหญิงพัชรพร   ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงวรานันท์   ลาวมี
 
1. นายผัสฐกาล   วันยอด
2. นางสาววนารัฐ   พาคำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงกชกร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงยุพา  รักไพรสงบ
3. เด็กหญิงรินรดา  มาพรชัย
4. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงสิรินทราทิพย์  ศักดิ์ศรี
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงนภัสสร  วรรณธร
2. เด็กหญิงนิเกตุ  ไชยแสง
3. เด็กหญิงบุญสิตา  นันตา
4. เด็กหญิงมูแหย่พอ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงแลบ่วย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สมบูรณ์
2. เด็กชายถิรวิทย์  วงษ์เดือน
3. เด็กชายธนวลัญช์  ปัญญาเป็ง
4. เด็กชายนิธิกร  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  นวลมา
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นายยุทธนา  แซ่พัง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กหญิงชโลทร  ไทยใหม่
2. เด็กหญิงศิรดา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงสิริพิชญ์  ภัทรางกุล
4. เด็กหญิงอธิสา  เลิศสำอางค์
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ประอินทร์
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นายยุทธนา  แซ่พัง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงกานตณา  เขียวแปง
2. เด็กหญิงชมพูนุท  เขียวแปง
3. เด็กหญิงอาทิติญา  กันทาสุข
4. เด็กหญิงอ้อม  จายหลู่
5. เด็กหญิงแอ้ม  จายหลู่
 
1. นางสาวฐิรกานต์  กองคำ
2. นางสาวนันท์นภัส  ยอดสาแล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงดาแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายธนพล  พิทักษ์
3. เด็กหญิงนิเกตุ  ไชยแสง
4. เด็กชายภาวัต  สันติกรรม
5. เด็กหญิงเรืองริน  ปัญญะ
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายชนาธร  ไพศาล
2. เด็กชายชยพัทธ์  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายณัฐพงค์  ไชยปุก
4. เด็กชายภูวงค์  กาวิละ
5. เด็กชายสุรเชษฐ์  คล้ายคลึง
 
1. นายอิสระ  ภูฉลอง
2. นางอรทัย  รักสกุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงกัลยานี  หาญปราบศึก
2. เด็กชายชัยเมธ  คีรีวัฒนรัตน์
3. เด็กชายณราวุฒิ  ไพรบรรลือ
4. เด็กหญิงณิสรา  กตัญญูกิตติ
5. เด็กชายธนกร  บุญมีเมธา
6. เด็กหญิงธนิสา  ไพโรจน์ประภา
7. เด็กชายธิพงษ์  ชัยชนะงาน
8. เด็กชายธีรภัทร  คีรีประสิทธิ์เวช
9. เด็กชายธีรเดช  ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กชายบัณฑิต  วรุณธารา
11. เด็กชายประสงค์  คีรีวัฒนรัตน์
12. เด็กหญิงปาลิตา  เด่นมโนธรรม
13. เด็กชายภานุพงศ์  รัตนาผาแดง
14. เด็กหญิงรวิพร   คีรีประสิทธิ์เวช
15. เด็กหญิงวลีพร  รังสรรค์ภิรมย์
16. เด็กหญิงวลีพรรณ  รังสรรค์ภิรมย์
17. เด็กหญิงสาธิดา  กัมปนาทสิริกุล
18. เด็กหญิงสุจินดา  กุลอาภรณ์
19. เด็กหญิงสุภาพร  กัมปนาทสิริกุล
20. เด็กชายเฉลิมพล  รังสรรค์ภิรมย์
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
2. นางสาวอุรา  ทาสม
3. นายภัทรพงศ์  เล่อกา
4. นางสาวสุภาพร  ปินคำ
5. นางสาวภิรมณ์ญา   อัดโดดดร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงกัลยานี   หาญปราบศึก
2. เด็กชายชัยเมธ   คีรีวัฒนรัตน์
3. เด็กชายณราวุฒิ   ไพรบรรลือ
4. เด็กหญิงณิสรา  กตัญญูกิตติ
5. เด็กชายธนกร  บุญมีเมธา
6. เด็กหญิงธนิสา  ไพโรจน์ประภา
7. เด็กชายธิพงษ์  ชัยชนะงาน
8. เด็กชายธีรภัทร  คีรีประสิทธิ์เวช
9. เด็กชายธีรเดช  ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กชายบัณฑิต  วรุณธารา
11. เด็กชายประสงค์  คีรีวัฒนรัตน์
12. เด็กหญิงปาลิตา  เด่นมโนธรรม
13. เด็กชายภานุพงศ์  รัตนาผาแดง
14. เด็กหญิงรวิพร  คีรีประสิทธิ์เวช
15. เด็กหญิงวลีพร  รังสรรค์ภิรมย์
16. เด็กหญิงวลีพรรณ  รังสรรค์ภิรมย์
17. เด็กหญิงสาธิดา  กัมปนาทสิริกุล
18. เด็กหญิงสุจินดา  กุลอาภรณ์
19. เด็กหญิงสุภาพร  กัมปนาทสิริกุล
20. เด็กชายเฉลิมพล  รังสรรค์ภิรมย์
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
2. นางสาวอุรา  ทาสม
3. นายภัทรพงศ์  เล่อกา
4. นายเพชร  อัดโดดดร
5. นางสาวพันธนีย์  ถิ่นพนาสุข
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  นิลประดับ
 
1. นายยุทธนา  แซ่พัง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงชฎาวดี   เลาหมี่
 
1. นายสิรวิชญ์  วราฤทธิ์พิทยากุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักไทย 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทวีอภิรดีสิริ
2. เด็กชายเครือแลง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายชยากร  อินธิปวง
2. นางมยุรี  สิงห์พรหม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ปินตาคำ
2. เด็กชายชนกานต์   มะโนจิตต์
 
1. นายจีราวุธ   รักร่วม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หมื่นสุข
2. เด็กชายถีรนัย  โตมู
 
1. นางสาวจันจิรา  มะโนเพ็ญ
2. นางสาวศิริรัตน์  แสนรินทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 1. เด็กหญิงกัลยกร  วิโรจน์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงจันทนา  วนากมลชัย
3. เด็กหญิงจูเลียส  วงศ์ทวีกานต์
4. เด็กหญิงชวนชม  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงณัฐฐา  พิทักษ์จันทรา
6. เด็กหญิงพรธิดา  ปัญญาไพศาล
7. เด็กหญิงพิมพ์วรี  รอยพนา
8. เด็กหญิงลักษิกา  จิตเมตตาบริสุทธิ์
9. เด็กหญิงศรีสุดา  อริยะกษาปณ์
10. เด็กหญิงสมศรี  ยอดแดนไพร
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำภีระ
2. นายสุดสวาสดิ์  พานทอง
3. นางวารุณี  กาบจันทร์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซอแบะ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ไพรบรรลือ
2. เด็กหญิงจินตภัทร์  เหล่าก้อนคำ
3. เด็กหญิงชนันธร  ตระการเลิศรุจิ
4. เด็กหญิงณัฐนารี  กำเนิดกรุณา
5. เด็กชายนิรุธ  กำเนิดกรุณา
6. เด็กชายบัณดิษฐ์  กำเนิดกรุณา
7. เด็กชายพงษ์เทพ  ไพรบรรลือ
8. เด็กชายพีรพัฒน์  นราพินิจกุล
9. เด็กชายมนุพร  นราพินิจกุล
10. เด็กชายรัฐนันท์  นราพินิจกุล
11. เด็กชายสรทัศ  ไวพจน์สมพร
12. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไวพจน์สมพร
13. เด็กชายอดุลวิทย์  กำเนิดกรุณา
14. เด็กชายอรรณพ  ฤดีผ่องอำไพ
15. เด็กหญิงอรวรรณ  โชติเวทย์อนุกุล
 
1. นายวิษณุ  ทองจิตร์
2. นายมนตรี  เหล่าก้อนคำ
3. นายธนวัฒน์  ชมชื่นพฤกษา
4. นางสาวขวัญตระกูล  คำธานี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. นางสาวชนาภา  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวณัฐชา  ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวฟ้าพร  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงมณีศรี  ไม่มีชื่อสกุล
5. นางสาวมอญจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
6. นางสาวยุ้นหนุ่ม  ไม่มีชื่อสกุล
7. นายวิชิต  ไม่มีชื่อสกุล
8. นายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล
9. นายสายเคอ  ไม่มีชื่อสกุล
10. นางสาวสุพร  ไม่มีชื่อสกุล
11. นายหน่อคำ  ไม่มีชื่อสกุล
12. นายอติเทพ  ไม่มีชื่อสกุล
13. เด็กหญิงอาทิตย์ดาว  ไม่มีชื่อสกุล
14. นางสาวแสงคำ  ไม่มีชื่อสกุล
15. นางสาวแสงจ่าม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวรการณ์  บุตรต๊ะ
2. นายสมหวัง  ศรีธิเลิศ
3. นางฃนัญญา  รักเรียน
4. นางสาวสายสุนีย์  อริยะ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงปานชนก  กวีวัฒน์
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เอี่ยมอาภรณ์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เอี่ยมอาภรณ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก่เขียว
2. เด็กหญิงสรวงสุดา  สุวินาเจ
 
1. นายโยธิน   ตาน้อย
2. นางสาวเบญญาภา  บุญระชัยสวรรค์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมอแปง 1. เด็กหญิงนวลหอม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางวราภรณ์  ธงภักดิ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 1. เด็กหญิงสมศรี  นวลพิพัฒน์
 
1. นางพิทธิดา  พรหมรังษี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายก่อพงศ์  มานหนักแน่น
 
1. นางสาวมลธิรา  จันทร์โอภาส
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1. เด็กหญิงสุมาลี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางรัตนาภรณ์  แสงหาญ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตภาพที่ 78 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พิชญากุล
 
1. นางพิทธิดา  พรหมรังษี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นายทุน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสุริยัน  อุปสอด
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  หว่างป่อ
 
1. นางสาวศุภางค์  ปิ่นแก้ว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กหญิงจอย  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงบัวหอม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางจรรยา  ชัยเสนา
2. นางอรชร  ภูมิคอนสาร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 1. เด็กหญิงจรรยา  ส่ามู
2. เด็กหญิงรุ่งณรา  ส่ามู
 
1. นางจิราพร  อินแก้ว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คำดี
2. เด็กหญิงวิมล  ณิชกมลสกุล
 
1. นางสาวชนากานต์  แก้วกองบุญ
2. นางสาวอนุสรา  วงศ์ประเสริฐ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงศิริมาศ  ชัยสัจจานนท์
 
1. นายสุริยัณห์  วรรณธร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 1. เด็กหญิงกอฝ้าย  กนกวงศ์ศิริ
2. เด็กหญิงสิริยา  สกุณาพรรณ
3. เด็กหญิงไอลัดดา  บารมีกิจสกุล
 
1. นางสาวสินจัย  โรจน์ชีวิน
2. นางสาวทิตยา  สุริยะชัยพันธ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายทุนอ่อง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายอนุพงษ์  กนามี
3. เด็กชายอุดม  ปัญญา
 
1. นายบุญมี  สายสวาท
2. นายสุริยัณห์  วรรณธร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ 1. เด็กหญิงส่องแสง   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายอะเล   เลาลี
3. เด็กหญิงอ้อย   มหาริน
 
1. นายอลงกต   เรียนยอย
2. นายสันติ   ทรัพย์สิน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงจรรยพร  อุดมอัมพร
 
1. นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ลือนาม
2. นางสาวดาวนภา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายบุญมี  จิตภัทร
4. นายสมบูรณ์  ไม่มีชื่อสกุล
5. นางสาวแสงขาว  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสมคิด  รัตนเพ็ญ
2. นายสิทธิพงค์  วิริยะ
3. นายเกียรติศักดิ์  เนตรสมบูรณ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. นายนรินทร์  ตาเตอะ
 
1. นางสาวศิริพร  คาตู
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงอร  คำใส
 
1. นายปัญญา  รักสกุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายภานุพงศ์  รัตนาผาแดง
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางสาวอชิรญาณ์  แสงติ๊บ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายภานุพงศ์  รัตนาผาแดง
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางกาญจนา  กำไลทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายวัชรเกียรติ  ดีวงค์
 
1. นายสมบัติ  ทองออน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. นางสาวแสงขาว  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายยงยุทธ  ประวีณชัยกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายภานุพงศ์  รัตนาผาแดง
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางสาวพเนตร์  แกล้วกล้า
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นายเต็งทุน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายถนัด  ทุนอินทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  หว่างป่อ
 
1. นายณัฐวัจน์  แสงสิทธิ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. นายปีระศักดิ์   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายพัฒนะ   นวลมา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงอร  คำใส
 
1. นายปัญญา  รักสกุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายภานุพงศ์  รัตนาผาแดง
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางสาวพเนตร์  แกล้วกล้า
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 1. เด็กชายธีรพงษ์  ธีรทรัพย์ไพศาล
2. เด็กชายพิสุทธิ์  เวชกุลอำยวยพร
3. เด็กชายภูริณัฐ  ห้วยสาม
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  กนกกันยากร
5. เด็กหญิงฤดี  วงศ์เครือจันทร์
6. เด็กหญิงอรณิช  ตระกูลเดชอมร
7. เด็กหญิงอำภา  ตระกูลเลิศสุข
8. เด็กชายเจษฎา  ใจครุ่นคิด
 
1. นางเทียมจันทร์  ดวงสุภา
2. นางสาวศศิธร  บุญใบ
3. นางอรพรรณ  วากยะศิลป์
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 1. เด็กหญิงพรสุดา  วรารักษ์กุลชัย
2. เด็กหญิงพิมเพชร  วิทย์จิตรกาล
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  เจริญพรจันทรา
4. เด็กหญิงวริศรา  ฌานโสภา
5. เด็กหญิงศิริสุดา  ธัญยศุภกิจ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ก้อนเพชรตาแมว
 
1. นางเทียมจันทร์  ดวงสุภา
2. นางสาวศศิธร  บุญใบ
3. นางสาวอรพรรณ  วากยะศิลป์
4. นางชนัญชิดา  ทิพาคำ
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงกันติยา  อุดมอัมพร
2. เด็กหญิงจรรยพร  อุดมอัมพร
3. เด็กหญิงณัฐชนา   ปิยชาติศรกุล
4. เด็กหญิงทัศนีย์  อุดมอัมพร
5. เด็กหญิงปาลิดา  อุดมอัมพร
6. เด็กหญิงยุวดี  จะหา
7. เด็กหญิงวันทนีย์  โชติเวทย์ศรานนท์
8. เด็กหญิงวิภาดา  ไม่มีชื่อสกุล
9. เด็กหญิงสิริพรรณ  ไพรบรรลือ
10. เด็กหญิงสุภาวดี  โชติเวทย์ศรานนท์
11. เด็กหญิงสุรดา   ดิเรกวาจา
12. เด็กหญิงสุวรรณี  พิทักษ์กิตติคุณ
13. เด็กหญิงเครือฟ้า  รู้ดี
 
1. นายประสิทธิ  เข็มสุวรรณ
2. นางสาวยลดา  หล้าเหลื้อม
3. นางสาวยลดา  หล้าเหลื้อม
4. นางสาวชวนันท์  ชุติภัทร
5. นางสาวนวลนภา  บวรบุญญานนท์
6. นางสาวนวลนภา  บวรบุญญานนท์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กหญิงดุจดารา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวพัชรี  แวงวรรณ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 1. เด็กหญิงอ้อม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางลัดดาวัลย์  คำภีระ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงเรืองริน  ปัญญะ
 
1. นายจตุพร  ภูมิพิงค์
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายอิตัน เตเรนซ์  ณ คำปัน อังฮีเลส
 
1. นางสาวอาภาพร  ดุจดา
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงกัลยเรศ  นะมาดคำ
 
1. นางสาววนิดา  ตรีสิทธินพคุณ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เกษราภรณ์
 
1. นางสาวณรัตน์  สิงห์แก้ว
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 1. เด็กหญิงปราณปรียา  ภพพงศ์ไพร
 
1. นางสาวนิตยา  กอบชนยกย่อง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  รักพงษ์เผ่า
 
1. นางสาวกาญจนา  นะนอง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1. เด็กหญิงพิยดา  เมฆชื่นใจ
 
1. นางอาทิตยาพร  หมั่นการ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายอัฐพล  เลิศปัญญา
 
1. นายบุญโท  ไพศาล
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายกุลพัทธ์  เจ้าธนสารธารา
 
1. นายยุทธนา  แซ่พัง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. นางสาวมูแหย่พอ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงแลบ่วย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจตุุพร  ภูมิพิงค์
2. นางสาวศรีสุข  ชีพพานิชย์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายสมบูรณ์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงแก้วตา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวพิชารี  อรัญวานิชกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีกมล  เพชรรัตน์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายบ่อแหระ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายลี  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายวิรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายแช  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายแหม่แหระ  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายโซแหระ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ชายสืบสกุล
2. นางฤดี  หมื่นแก้ว
3. นางสาววราภรณ์  ยุวกติกานนท์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายธรรมรัตน์  รุ่งแสงส่องอำไพ
2. เด็กชายปิยศักดิ์  วรรณะ
3. เด็กชายลี  พิชิตคนพาล
4. เด็กชายวราวุฒิ  หมื่นไมตรี
5. เด็กชายศรพิชัย  ใฝ่รักสงบ
6. เด็กชายสุวิทย์  เมืองเด่น
 
1. นายจำลอง  สมบูญชัย
2. นายสิงคม  ปัญญาคำ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กชายชานน  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายธีรัตน์  ใจซอน
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  กำมณี
4. เด็กชายพรเทพ  ไม่มีชื่อสกุล
5. นายศักราช  พัฒนเสริฐศรี
6. นายสมศักดิ์  ภคนันท์บวร
7. นายอ่องคำ  ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กชายเมือง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสรพงศ์  กัมปนาทโชติกุล
2. นางสาวสุชาดา  ทองเขียว
3. ว่าที่ร้อยตรีอุดมสิน  สินธพทอง
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงคำอ่อง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงนิภาพร  ไพรบุญเสริม
3. เด็กหญิงปภัสร์   เดชานันทวัฒน์
4. เด็กหญิงพัชรี   รักครอบครัว
5. นายภักดี   สายชลธี
6. เด็กหญิงยุวดี   สินสายไทย
7. เด็กชายวิมลรัตน์   พนาสิทธิกุล
8. นายศราวุฒิ   จะแล
9. เด็กหญิงอรนุช   สายใจธารทิพย์
10. เด็กหญิงแสงคำ   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวศรีวรรณ   มนต์คีรีทอง
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายชัยเมธ  คีรีวัฒนรัตน์
2. เด็กชายณราวุฒิ  ไพรบรรลือ
3. เด็กหญิงณิสรา  กตัญญูกิตติ
4. เด็กหญิงธนิสา  ไพโรจน์ประภา
5. เด็กชายธีรเดช  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายบัณฑิต  วรุณธารา
7. เด็กชายประสงค์  คีรีวัฒนรัตน์
8. เด็กหญิงปาลิตา  เด่นมโนธรรม
9. เด็กชายภานุพงศ์  รัตนาผาแดง
10. เด็กหญิงสุจินดา  กุลอาภรณ์
 
1. จ.ส.อ.สัญญา  สอนบุญทอง
2. นางสาวอุรา  ทาสม
3. นายภัทรพงศ์  เล่อกา
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปาย 1. เด็กชายคีรินทร์  รักษ์ไทย
2. เด็กหญิงลลิตา  แซ่เซีย
3. เด็กชายศิวานันท์  รัตนแพทย์
4. เด็กชายอภิวัฒน์  วินจะ
5. เด็กหญิงเกวลิน  วงเวียน
 
1. นายสุทธิรักษ์  วงศ์หาญ
2. นางคำนึง  อิธิตา
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  พรเกียรติคีรี
2. เด็กหญิงศศิภา  นภาประสาทพร
3. เด็กหญิงสิริธา  ณรงค์ไพรวัลย์
 
1. นางสาวรัตนาพร  ทะอิน
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สกุลแก้วทิพย์
2. เด็กหญิงนันทินี  กิจมั่งมีลาภ
3. นางสาวเปแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายหมอก  จำแป่
2. นางปานทิพย์  ของโพธิ์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงภาสินี   คำปัน
2. เด็กชายศุภกฤต   สุนทรนาคา
3. เด็กหญิงศุภนันท์   นาใจ
 
1. นายนรินทร์   เล่อกา
 
116 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายสายเคอ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายอติเทพ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายณัฐชัย  มังคลาด
 
117 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิศา  บัวจำ
2. เด็กชายศิวกร  เอื้อมศักดิ์
 
1. นางสาวธิดารักษ์  ไผทวงศ์กนก
2. นางปาจรีย์  ยอดประทุม
 
118 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กชายพงศกร  องอาจศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงศิวภรณ์  บุญกิติ
3. เด็กหญิงสายน้ำฝน  บุญกิติ
 
1. นายพลากร  สายยืด
2. นายชลิดา  สูนศรี
 
119 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. นายสงกรานต์  กอบจิตสะอาด
2. นางสาวอุษา  สมิตนิธินันท์
 
1. นายกฤตวัฒน์  คำปา
2. นางสาวสุภารัตน์  ตั๋นแก้ว
 
120 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายตาหม่อง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายส่วยอ่อง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายณัฐชัย  มังคลาด
2. นางสาวกชนิภา  บุญพรสถิตย์
 
121 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายนวพรรษ  ชนมุนี
2. เด็กชายเตชินทร์  แก้วมาลา
 
1. นายปิ่นเทพ  กิติเลิศ
 
122 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กชายจิราธิวัตร  คีรีเกิดเกียรติ
2. เด็กชายปิยภาพ  วงศ์จันทร์
 
1. นายพลากร  สายยืด
2. นายสิริชัย  แสนทรงสิริ
 
123 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เฉลิมผลวงศ์กุล
2. เด็กหญิงพรปวีร์  ชยุตพงศ์
 
1. นายปิ่นเทพ  กิติเลิศ
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. นายจายมน  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายใจแสง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางรัตน์วดี  อินทะกนก
2. นางรัชนี  กิณเสน
 
125 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1. เด็กชายธนากร  อภิรักษ์
2. เด็กชายธนาดล  นันทเสน
 
1. นายธนพล  หมั่นสกุล
2. นางสาวสิริภาคย์  ยอดทอง
 
126 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1. เด็กชายธีระชาติ   เลาลี
2. เด็กชายเอกชัย   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวยุพิน   เคร่งครัด
2. นางสาววนารัฐ   พาคำ
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงนภัส  นันทานนท์
2. เด็กหญิงรักชนก  ตุ่นคำ
 
1. นายปิ่นเทพ  กิติเลิศ
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กชายจิรชาติ  ทะวีวงค์
2. เด็กชายชาย  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเสาร์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายพลากร  สายยืด
2. นายสิรพล  ปัญญาศรี
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชมทศทิศ
2. เด็กชายจันทรพงษ์  บุญชูศุภกิจ
3. เด็กหญิงเมทนี  บิณฑบาตรคีรี
 
1. นางสาวชนิตา  วัฒนมาลา
2. นางจิรภา  มีมิตรภาพ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กชายชาย  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายฐากูล  ปรีชาสิริกุล
3. เด็กชายเสาร์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสุพัตรา  ณัฐชวรัตน์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 1. เด็กหญิงปราดา  โปร่งพอ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ละสู่บือ
3. เด็กหญิงเขมิกา  สายเส่
 
1. นายสุภักดิ์  พุทธิ
2. นายพันธกานต์  ปันตุ้ย
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางตอง 1. เด็กหญิงชาลินี  สิริเกษม
2. เด็กชายประหยัด  ผลเกิดคุณธรรม
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บิณฑบาตรคีรี
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  เยาวโสภา
2. นายทอมสันต์  มหาวัน
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มุ่งบำเพ็ญศีล
2. เด็กหญิงตวงรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ไพรรัตนคีรี
4. เด็กหญิงสุชานุช  มั่งมีทวีลาภ
5. เด็กหญิงอติกานต์  กันทะ
6. เด็กหญิงแสงยิง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางทิพวรรณ  กวีวัฒน์
2. นางรักษ์บุญ  ธุระณรงค์
3. นางศิริลักษณ์  อรุณสุวรรณ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กหญิงณีรนุช  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงนิภาพร  ชัยมีโชค
3. เด็กหญิงปริศนา  ส่ามู
4. เด็กหญิงพุทธสอน  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงหง่วย  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงอภิชญา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางอรพิณ  คำผุย
2. นางกนกวรรณ  แก้วชัย
3. นางอารี  รัญเสวะ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1. เด็กหญิงวรรณพร  ณิชกมลสกุล
2. เด็กชายศุภกิตติ์  อนุศาสน์ผาติกุล
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วปู่วัด
 
1. นางเยาวเรศ  แหวนวัง
2. นายณรงค์ศักดิ์  หมั่นสอน
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางแปก 1. เด็กชายจ่อ  เมืองคำ
2. เด็กหญิงบุญยารัตน์  สีฉว่า
3. เด็กชายวิชญะ  สีฉว่า
 
1. นายเกื้อกูล  วงค์ษายะ
2. นางชนัดดา  ศรีวิชัย
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กหญิงคำขวัญ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจรินทร์ญา  ไชยนา
3. เด็กหญิงมาริสา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสมพจน์  เลิศตระกูล
2. นายธีร์ธวัช  ปัญญาแจ้
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ก่อนเสียงสังข์
2. เด็กชายสุธิต  มานพมณี
3. เด็กชายอภิชาติ  บูชารัตนตรัยกุล
 
1. นายทวีวัฒน์  พุทธิมา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กชายประพันธ์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงพร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นวลจันทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ปัญญาเลิศ
2. นางภิรฎา  ใสสว่าง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ถาป้อม
2. เด็กชายธนัท  แดงสุภา
3. เด็กหญิงนงคราญ  แก้วมณี
 
1. นายไชยา  เป็งเมือง
2. นางพัทธนันท์  วงศ์ใหญ่
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธเกษตร 1. เด็กหญิงมณีวัลย์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  แซ่เจ๋า
3. นางสาวเสาวณีย์  แซ่เฮ้อ
 
1. นางดวงจันทร์  พจน์พนาเลิศ
2. นางสาวนภาพร  ชุมสงฆ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กหญิงกัญญาณัท  ธรรมเสนา
2. เด็กหญิงพลอยพรรณราย  หริ่งซื้อ
3. เด็กหญิงหลี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางนวลพรรณ  จารุมณี
2. นายยุทธนา  แซ่พัง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงจารี  ทอนยุ้น
2. เด็กหญิงจินดา  ทอนยุ้น
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  หม้่นการ
 
1. นางสาวฐิรกานต์  กองคำ
2. นางสมร  ภักมี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายมงคล  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายหมวย  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเคอ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กเทศ
2. นางสาวเวธกา  วงษ์เดือน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  กระแสทองดี
2. เด็กหญิงอาภัสรา  สุปรีชาธีรกุล
3. เด็กหญิงเอื้องไพร  มูลรัง
 
1. นางสาวเครือมาศ  คำสุข
2. นางลำดวน  อหริพ่าย
 
146 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์ขาว
 
1. นางแดง  กิติเงิน
 
147 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 1. เด็กหญิงดารินทร์  เลาหรื่อ
2. เด็กหญิงหนูนา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเหลิน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวปิยะพร  เรือนคำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  วิทย์วิบูลย์ผล
 
148 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงชิริญจ์  นิลพันธุ์
2. เด็กหญิงนิลมณี  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ฤทัยงามยิ่ง
 
1. นางกาญจนา  มูลคำ
2. นางสาวสุภาวดี  คำฟู
 
149 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สะงา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิสำราญ
 
1. นางสาวสายใจ  บุญทวีเวทย์
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายอภินันท์  สนธิกุล
 
1. นางพวงเพชร  นัดดาศรี
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ 1. เด็กชายมนตรี  ใจเย็น
 
1. นายสุรพล  ติ๊บถา
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายคมสัน  ลุงทอง
 
1. นางวันเพียน  ศรีดา
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 1. เด็กหญิงปริณดา  เฉลิมพรสุข
 
1. นางสาวปรียาพร   ปัญญามินทร์
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 1. เด็กหญิงประกายเพชร  มีสุวรรณ
 
1. นางสายใจ  พลสิงห์
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1. เด็กชายธนทัต  ศรีกันทา
 
1. นางสาวนฤนาท  เปียงเรือน
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กชายพงศธร  ก้อนเกียรติวงศ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  บูชารัตนตรัยกุล
3. เด็กชายสรรธยา  ก่อนเกียรติยศ
 
1. นางศรีจันทร์  ปิงชัย
2. นางสุวิมล  โชคอรุณ
 
157 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงสนธิชา  นภาพิทยาพร
2. เด็กชายเข็มทอง  ภัคธนนันท์
 
1. นายอานนท์  ดอกคำ
2. นางอาภัสรา  ทนันชัย
 
158 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายนัทธพงศ์  โยงกู่
2. เด็กชายภูตะวัน  เฉลิมวงค์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชมภูราษฎร์
 
159 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1. เด็กชายวีระวัตร  มุงมา
2. เด็กหญิงอ้อย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางบุษบา  คนงาน
2. นางดวงเดือน  พรมมาลี
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายสุรชาติ  แสงสุดวิไล
 
1. นางสาวพัทยา  เวียงคำ
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์ดาว   วิเชียรยอดกุล
 
1. นายชาบาน  ติวัน
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปิง 1. เด็กชายอาชวิน  โย
 
1. นางสาวสมศรี  แก้วสาคำ
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 1. เด็กหญิงกู่  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจิรภิญญา  ประดุลแก้วกุล
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  พุทธานุเสกสรร
 
1. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาหาน 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจีดาพร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงชนิสร  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงสรรค์พร  ลอก๊ะ
5. เด็กหญิงสริญดา  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงอริญดา  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงอริสรา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางรติมา  มีเหตุผล
2. นางสาวอริสา  รักไทย
3. นางสาวสุวารี  ประกายแสงเพชร
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  ปัญญา
 
1. นางสาวอรทัย  ตินะอุด
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ก่อนเสียงสังข์
 
1. นายอดิศักดิ์  อรุณสุวรรณ
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กชายธนัช  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายถนัด  ทุนอินทร์
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายนพดล  นุชนันท์
 
1. นางสาวกัลยา  รักจันทร์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรานันทวรวงศ์
 
1. นางสาวกัลยา  รักจันทร์
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1. เด็กชายละอ่อง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสุพจน์  จรรยากิตติผล
3. เด็กชายเอษรา  จรรยาอร่ามกุล
 
1. นางเยาวเรศ  แหวนวัง
2. นายณรงค์ศักดิ์  หมั่นสอน
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 1. เด็กชายชยานนท์  ศิริมงคลภักดี
2. เด็กชายวรชัย  ไพรรัตนกร
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  โป่พอ
 
1. นางสาวพัชณี  จ่ากุ๊
2. นางเนตรนภา  กันธะลีย์
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 1. เด็กชายยศพล  เมืองอนันต์กิจ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คงพนานันท์
3. เด็กชายเฉลิมพล  ผาตินันทชัย
 
1. นางรัตติพร  ส่งเสริมสุขสันต์
2. นางปรียาภรณ์  ก๋าแก้ว
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 1. เด็กหญิงกู่  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวณัฐวัลย์  เมืองลือ
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายราวี  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายหาญ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางตอง 1. เด็กชายสรชัย  แก้วสิริพณิชย์
2. เด็กชายสุทธิพจน์  ก้อนผลึกใส
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มิ่งมรกต
 
1. นายชัยพฤกษ์  ขยันงาน
2. นางสาวประภาศรี  วิจิตรพนาเวศน์
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เมืองมา
2. เด็กหญิงจิราพร  ชอบสราญ
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ประนมพร
 
1. นายมนตรี  ผิวผัน
2. นางอนงค์  แกนุ