หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2557   3 ต.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณฺ(เทศบาลบ้านภูมินทร์) อาคารมหาวิทย์ ชั้น 3 ห้อง ดนตรี ชั้น 3 2 ต.ค. 2557 09.00 น
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณฺ(เทศบาลบ้านภูมินทร์) อาคารพิทยา ชั้น 3 ห้อง ประชุม ชั้น 3 2 ต.ค. 2557 09.00 น
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณฺ(เทศบาลบ้านภูมินทร์) อาคารมหาวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 2 ต.ค. 2557 09.00o.
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณฺ(เทศบาลบ้านภูมินทร์) อาคารพิทยา ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 2 ต.ค. 2557 09.00 น
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณฺ(เทศบาลบ้านภูมินทร์) อาคารมหาวิทย์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 2 ต.ค. 2557 09.00 น
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณฺ(เทศบาลบ้านภูมินทร์) อาคารพิทยา ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 2 ต.ค. 2557 09.00 น
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณฺ(เทศบาลบ้านภูมินทร์) อาคารพิทยา ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 2 ต.ค. 2557 09.00 น

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 2213 2 ต.ค. 2557 09.00 น
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 2214 2 ต.ค. 2557 09.00 น
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 2215 2 ต.ค. 2557 09.00 น
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 2216 2 ต.ค. 2557 09.00 น
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 1103 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 1104 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดช้างค้ำวรวิหาร) ห้อง 1105 2 ต.ค. 2557 09.00.น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ ชั้น 2 บนห้องสมุด 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง อาคาร ป.2 2 ต.ค. 2557 09.00 น.-16.30 น.
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง โถงยาวหน้าห้องสมุด 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง โถงยาวหน้าห้องสมุด 2 ต.ค. 2557 13.00 o.
5 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ประชุมชั้น 2 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
6 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ประชุมชั้น 2 2 ต.ค. 2557 09.00 น
7 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง โถงยาวหน้าห้องสมุด 2 ต.ค. 2557 09.00 น
8 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชานุบาล ห้อง โถงยาวหน้าห้องสมุด 2 ต.ค. 2557 13.00 น.
9 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนราชานุบาล อาคารเอนกประสงค์ 2 ต.ค. 2557 09.00 น.-16.30 น.
10 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารเอนกประสงค์ 2 ต.ค. 2557 09.00 น.- 16.30 น.
11 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนราชานุบาล อาคารเอนกประสงค์ 2 ต.ค. 2557 09.00 น.- 16.30 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 2 ต.ค. 2557 09.00 น
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 2 ต.ค. 2557 09.00 น
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ใต้ถุนอาคาร 1 2 ต.ค. 2557 09.00 น
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ดนตรี 2 ต.ค. 2557 09.00 น
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ป.5/1 2 ต.ค. 2557 09.00 น
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ป.6/1 2 ต.ค. 2557 09.00 น
8 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนซินจง ห้อง ประชุมสโมสรโรตาลี่ 2 ต.ค. 2557 09.00 น
9 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนซินจง ห้อง ประชุมสโมสรโรตาลี่ 2 ต.ค. 2557 09.00 น

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) หอประชุม 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) หอประชุม 2 ต.ค. 2557 13.00 น.
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) ดรุณ 2 ห้อง ปฏิบัตืการทางภาษา ชั้น 2 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) อาคารดารดรุณ 1 ขั้น 2 ชั้น ห้อง เกียรติยศ 2 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 2 ต.ค. 2557 13.00 น.
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 2 ต.ค. 2557 13.00 น.
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 2 ต.ค. 2557 13.00 น.
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 2 ต.ค. 2557 13.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
2 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
3 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมเวที่วิชาการ สพป.น่าน เขต 1 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
4 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 ห้อง เวที 1 ห้องประชุมเวทีวิชาการ 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 (ส่วน 2) 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
6 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 (ส่วน 2) 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
7 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 (ส่วน 2) เวที 2 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
8 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 (ส่วน 2) 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
9 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมเวที่วิชาการ สพป.น่าน เขต 1 ห้อง 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
10 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
11 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
12 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
13 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 (ส่วน 2) 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
14 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 (ส่วน 2) 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
15 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 (ส่วน 2) 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
16 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 ห้องประชุมสืบสานปัญญา สพป.น่าน เขต 1 (ส่วน 2) 2 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ห้อง ป.4/2 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ห้อง ป.4/3 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารขยันเรียน ห้อง ป.4/4 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารรักอ่านเขียน (ชั้นล่าง) ห้อง ป.1/1 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารรักอ่านเขียน (ชั้นล่าง) ห้อง ป.3/6 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารรักอ่านเขียน (ชั้นล่าง) ห้อง ป.3/5 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
7 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารรักอ่านเขียน (ชั้นล่าง) ห้อง ป 2/6 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
8 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารรักอ่านเขียน (ชั้นล่าง) ห้อง ป.3/1 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
9 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารรักอ่านเขียน (ชั้นล่าง) ห้อง ป.3/2 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
10 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อาคารรักอ่านเขียน (ชั้นล่าง) ห้อง ป.3/3 2 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณฺ(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณฺ(เทศบาลบ้านภูมินทร์) 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
6 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณฺ(เทศบาลบ้านภูมินทร์) อาคารมหาวิทย์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 - ป.1/3 2 ต.ค. 2557 09.00 - 15.00 น.
7 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณฺ(เทศบาลบ้านภูมินทร์) อาคารพิทยา ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 1 2 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง ห้อง ICT 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง ประชุมเล็ก 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 2 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 2 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง สนามบาสเกตบอล 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง ประชุมใต้อาคาร 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง ประชุมใต้อาคาร 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง 245-246 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง 221-222 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง โรงอาหาร 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง โรงอาหาร 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง โรงอาหาร 2 ต.ค. 2557 09.00.น.
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา (ปางค่า) ห้อง ประชุมใต้อาคาร 2 ต.ค. 2557 09.00.น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนราชานุบาล ห้อง สีเขียว 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนราชานุบาล อาคารปฐมวัย 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนราชานุบาล อาคารปฐมวัย 2 ต.ค. 2557 09.00 น.
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนราชานุบาล ห้อง ประชุมใหญ่ 2 ต.ค. 2557 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netผู้ดูแลระบบ สพป.น่าน เขต 1 คุณอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]