หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nan1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวินิตย์ จันต๊ะวงศ์โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางสมศรี สระคำโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางอรพรรณ ทวีชัยโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางสาววรรณิภา ทัศน์ศิริโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
5. นางดวงพร เพลัยโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางปนันท์ยา ปิตากรุณาโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอ็มอร อินนะลาโรงเรียนบ้านสะเลียมกรรมการ
3. นางธีรภรณ์ พุฒนาโรงเรียนบ้านต้ามกรรมการ
4. นางรุ้งลาวัลย์ ก้อนแก้วโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางฐานิศรา วงค์หาจักรโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ ดีสีใสโรงเรียนบ้านกาใสกรรมการ
3. นางสมคิด ศรีจ๊ะโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวเวฬุวัลย์ ไสยมรรคาโรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สมสวัสดิ์โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางนงเยาว์ มูลหงส์โรงเรียนบ้านห้วยปุกกรรมการ
4. นางสาวนวพัณณ์ วิชานิธิศศักดิ์โรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
5. นางสาวจีรนันท์ คำวรรณโรงเรียนบ้านนวราษฏร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ ลินเทศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางดำเนิน ธรรมไชยโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้วกรรมการ
3. นางสมพร มินทิพย์โรงเรียนบ้านนวราษฏร์กรรมการ
4. นางสาวแพรวพรรณ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ กิตติวุฒิโรงเรียนบ้านนาผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันท์นภัส สถาอุ่นโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ถาวรโรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยากรรมการ
3. นางนิพันธ์ วรรณวัตรโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางดรุณี จูประวัติโรงเรียนบ้านผาตูบประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ เทพยศโรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือกรรมการ
3. นางสมร จำปาเงินโรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่นกรรมการ
4. นางอักษร คำลือโรงเรียนบ้านหาดเค็ดกรรมการ
5. นางลำดวน พิบูลย์โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศรีมาลา บุญรักษาโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวาสนา กรรมชนะโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
3. นางกฤษณา คล้ายแจ้งโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
4. นางสาวดารารัตน์ อ่อนแนนสีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางจารีรัตน์ คงดีโรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพัฒนา แก้วตันโรงเรียนบ้านน้ำพางประธานกรรมการ
2. นางนวลละออง ชอบธรรมโรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลางกรรมการ
3. นางดาริน สิทธิโชคโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ โนรินทร์โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นรองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรชนก สุภาแก้วโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
3. นางสาวนัยนา จินะป๊อกโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางจีระพร อภิวันโรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ปันยศโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
3. นางนิศากร อินผ่องโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางพันธรี พิทาทองโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา จงสุขสันติกุลโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางพนิดา คู่ขึ่งโรงเรียนบ้านป่าสัก อ. แม่จริมกรรมการ
4. นางรุ่งนภา คำมงคลโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
5. นางจำเนียร จิโนโรงเรียนซินจงกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางกัลยา รุณวุฒิโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางแวววิมล ด้วงทองโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
3. นางปุญญดา อาจกุลโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุนัฐฐา บานใจโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนประธานกรรมการ
2. นางสาวลิตา ไชยบาลโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ คนกลางโรงเรียนบ้านท่าล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภวรรณ ใบเจริญโรงเรียนบ้านก้อประธานกรรมการ
2. นางสาวรวินทนิภา สุปันโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางประทุม คำฟูโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายทองเติม กองตุ้ยโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยประธานกรรมการ
2. นางสกาวเดือน ปาฟองโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวภาวดี หนองภิวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมนึก อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางเมธาพร อำมาตยวงศ์โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ นุหน่อโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางพัชรินทร์ โนทะนะโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางเกศรา ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. นางสาวเพียงดาว เมืองคำโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายเกียรติยศ ศาสนศิลป์โรงเรียนบ้านปางเป๋ยประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ อินน้อยโรงเรียนนันทบุรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพียงดาว เมืองคำโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสมคิด นันคำโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ธิศรีโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
3. นางสาวศิวาภรณ์ ปาโนโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
4. นางสาวมัลทิกา พิเคราะห์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไกวัลย์ ถนอมสินโรงเรียนบ้านปิงในประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราภรณ์ ดู่อินทร์โรงเรียนบ้านพรหมกรรมการ
3. นางวรัมภรณ์ แก้วบุญเรืองโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา กุลวรรณ์โรงเรียนบ้านสาลี่กรรมการ
5. นางสาวมัลทิกา พิเคราะห์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางโสภา นันต๊ะโรงเรียนบ้านสถานประธานกรรมการ
2. นายจตุรภัทร คำรศโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
3. นางจิราพร นันท์ลังโรงเรียนบ้านกิ่วน้ำกรรมการ
4. นางอัมภาภรณ์ สายวุฒิกุลโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
5. นางกาญจน์กวิน ยอดรักษ์โรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
6. นางสาวขวัญชนก แก้วสีโรงเรียนบ้านนาก้ากรรมการ
7. นางสาวสายรุ้ง เสมอโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
8. นางวีชรีภรณ์ ดีน้อยโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
9. นางสุทิน อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
10. นายรุ่งโรจน์ กติยาโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
11. นายวชิระ ธุรกิจเสรีโรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
12. นางสาววิจิตรา เจริญพรพาณิชกุลโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
13. นางสาวรุ่งภิวา แคว้งอินทร์โรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
14. นางสาวสาวิณี แก้วศรีวงศ์โรงเรียนบ้านสละภูเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอนุชิต แก้วหลวงโรงเรียนชุมชนบ้านนาคาประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ อาริยวงศ์โรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
3. นางนันทวัน สิทธิวงศ์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุประวีณ์ ภูพิริยะนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการ
5. นางรุจิรา กองอาสาโรงเรียนบ้านน้ำอูนกรรมการ
6. นางภัทรวดี ปารินทร์โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
7. นางอัจฉราภรณ์ สิงห์สมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
8. นางสุสาคร ต๊ะศักดิ์โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ่านภูมินทร็)กรรมการ
9. นางสาวสุภาภรณ์ กันทะจันทร์โรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการ
10. นางสุภัทรา สุทธิโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
11. นางนัทธมน สามารถกุลโรงเรียนบ้านปิงหลวงกรรมการ
12. นางศิริรัตน์ จันทะนะโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
13. นางสาวจิราภรณ์ นันลังค์โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำกรรมการ
14. นางชุลีกร เชียงปะละโรงเรียนบ้านดอนสะไมย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาววรางคณา พรมเทพโรงเรียนบ้านท่ามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งหทัย วิชาธิโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางนิตยา คะใจโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางชัชฎาพร วังเขียวโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางพัชรี ทานะโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นกรรมการ
6. นางสุชานันท์ มาเฟืองโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
7. นางสาวระพีพรรณ กันฑะวงค์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
8. นายนพดล ศรีวิไชยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวนันธิดา สอนปั๋นโรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
10. นางสาววัชรีภรณ์ ดีน้อยโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
11. นายพรชัย คำฟูโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
12. นางสุปรียา ปางน้อยโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
13. นางสาวเรียมพร แสนซุ้งโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
14. นางสริศา ตาใส่โรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนากรรมการ
15. นางปรียานุช แพ่งสุภาโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ วันต๊ะโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
3. นางสงกรานต์ ต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
4. นางปราณี ปัญญาวงค์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางสาวชรัญญา อาภาวังโรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการ
6. นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
7. นางชมภูนุช โนเขื่อนโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ วันต๊ะโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ เชียงจันทร์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
3. นางสงกรานต์ ต๊ะแก้วโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
4. นางปราณี ปัญญาวงค์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางสาวชรัญญา อาภาวังโรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการ
6. นางวิจิตรา เพ็ชรชะนะโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนกรรมการ
7. นางชมภูนุช โนเขื่อนโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวมนัสนันท์ อุดใจโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ ณ น่านโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
3. นางปรียานุช จ่าแสนโรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
4. นางอำไพ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ เครือคำโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัสนันท์ อุดใจโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ ณ น่านโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
3. นางปรียานุช จ่าแสนโรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
4. นางอำไพ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ เครือคำโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางฐานนันท์ ตายอดโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายครรชิต แก้วกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางจงจินต์ เหลาแตวโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา ใจจะดีโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
5. นางสาวณัฐิดา พลังฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางฐานนันท์ ตายอดโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายครรชิต แก้วกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
3. นางจงจินต์ เหลาแตวโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา ใจจะดีโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิดา พลังฤทธิ์โรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ ลำมะยศโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางสาวอรกานต์ วิระกาโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
3. นางปิยากร เสริมชัยโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ สุภานิลโรงเรียนบ้านนวราษฏร์กรรมการ
5. นางคณิตตา เด่นรัศมีโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
6. นางสุพัตรา ปิติรัตน์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
7. นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุดโรงเรียนบ้านศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ ลำมะยศโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางสาวอรกานต์ วิระกาโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ สุภานิลโรงเรียนบ้านวราษฏร์กรรมการ
4. นางคณิตตา เด่นรัศมีโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
5. นางสุพัตรา ปิติรัตน์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ ปัญญาอุดโรงเรียนบ้านศาลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางเสาร์แก้ว สุวรรณประชาโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภัทร กันแก้วโรงเรียนซินจงกรรมการ
3. นางสาวขวัญกมล สีธิโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
4. นางภัคจิรา เย็นใจมาโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
5. นายเจริญกุล อาษาพันธ์โรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเสาร์แก้ว สุวรรณประชาโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภัทร กันแก้วโรงเรียนซินจงกรรมการ
3. นางสาวขวัญกมล สีธิโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
4. นางภัคจิรา เย็นใจมาโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
5. นายเจริญกุล อาษาพันธ์โรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
4. นายอเนกพงศ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
5. นายมนชัย กันทะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
6. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
7. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
8. นางลัดดาพร พอใจโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
9. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
10. นายพิสิษฐ์กร สารเถื่อนแก้วโรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
11. นางสายสมร วงค์วานโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
12. นายสุริยพล ตนภูโรงเรียนน้ำตวงกรรมการ
13. นางสาวพิกุล ธิบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
14. สิบเอกหญิงปวีร์สุดา ศรีเมืองวรโชติโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
4. นายเอนกพงศ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
5. นายมนช้ย กันทะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
6. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
7. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
8. นางลัดดาพร พอใจโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
9. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
10. นายพิสิษฐ์กร สารเถื่อนแก้วโรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
11. นางสายสมร วงค์วานโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
12. นายสุริยพล ตนภูโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
13. นางสาวพิกุล ธิบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
14. สิบเอกหญิงปวีร์สุดา ศรีเมืองวรโชติโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
4. นายเอนกพงศ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
5. นายมนชัย กันทะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
6. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
7. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
8. นางลัดดาพร พอใจโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
9. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
10. นายพิสิษฐ์กร สารเถื่อนแก้วโรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
11. นางสายสมร วงค์วานโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
12. นายสุริยพล ตนภูโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
13. นางสาวพิกุล ธิบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
14. สิบเอกหญิงปวีร์สุดา ศรีเมืองวรโชติโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
2. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
4. นายเอนกพงศ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
5. นายมนชัย กันทะโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
6. นางจินตนา มูลน้ำอ่างโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
7. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
8. นางลัดดาพร พอใจโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
9. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
10. นายพิสิษฐ์กร สารเถื่อนแก้วโรงเรียนบ้านนาคากรรมการ
11. นางสายสมร วงค์วานโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
12. นายสุรืยพล ตนภูโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
13. นางสาวพิกุล ธิบุญเรืองโรงเรียนบ้านนาราบกรรมการ
14. สิบเอกหญิงปวีร์สุดา ศรีเมืองวรโชติโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ บุญช่วงโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ท้าวขว้างโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
3. นายไพโรจน์ ต๊ะเขียวหล้าโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
4. นายเอนกพงศ์ ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
5. นางสาวสุกานดา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
6. นางลัดดาพร พอใจโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
7. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
8. นายสายสมร วงค์วานโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
9. นายสุรืยพล ตนภูโรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
10. สิบเอกหญิงปวีย์สุดา ศรีเมืองวรโชติโรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวนัญญา พลธนะโรงเรียนบ้านคำเรืองประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลภัส พรหมมานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสุภัตรา ภูผาคุณโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสิทธิพันธ์ ทิพย์บุญศรีโรงเรียนบ้านหาดเค็ดประธานกรรมการ
2. นางพิมนภา เพชรสุขโรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงกรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ สุทธิบุตรโรงเรียนบ้านพรหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธ์ ทิพย์บุญศรีโรงเรียนบ้านหาดเค็ดประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ภูผาคุณโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ สุทธิบุตรโรงเรียนบ้านพรหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสายสุนีย์ รักษาพลโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฟอง พันธุปาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดกรรมการ
3. นางสาวพัชนี อายุยืนโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอำพร สุริยะศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจรัญ สุกสาโรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการ
3. นางธนัชพร สีทะแก้วโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธนัชพร สีทะแก้วโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนีย์ อายุยืนโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
3. นายจรัล สุกสาโรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางมัลลิกา ไชยชนะโรงเรียนบ้านพี้ใต้ประธานกรรมการ
2. นายจำนง เขตเมืองมูลโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์กรรมการ
3. นายประจวบ ตระกูลอิ่นโรงเรียนบ้านไพรอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ รุ่งเรืองบ้านเมืองจังประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เวียงนาคโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
3. นายประจวบ ตระกูลอิ่นโรงเรียนบ้านไพรอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญชัย อุปจักรโรงเรียนบ้านศรีเกิดประธานกรรมการ
2. นายแสงตะวัน จันทยุทธโรงเรียนราษฏร์รัฐพัฒนากรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ สุทธวิจิตรโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ สายสูงโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัยนา อิงคสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
3. นางวรนุช คงเสมาโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สายสูงโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางนรากร เพ็งผ่องโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
3. นางวรนุช คงเสมาโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางศิริลักษณ์ จินะโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประวรรธน์ เศรษฐปิติวงค์โรงเรียนบ้านม่วงใหม่กรรมการ
3. นางจินตนา เวียงนาคโรงเรียนบ้านปางสากรรมการ
4. นางทิวาภรณ์ พิมพ์แสงจันทร์โรงเรียนไทบรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอุบลรัตน์ หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเกี่๋ียนประธานกรรมการ
2. นางปณิตา ปัญญานะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายกิตติโชต เวียงนาคโรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
4. นางสาวลำดวน ปวงไชยาโรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
5. นางศรีแพร มั่นเหมาะโรงเรียนบ้านตองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทรา ตนะทิพย์โรงเรียนบ้านผาตูบประธานกรรมการ
2. นางปณิตา ปัญญานะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายกิตติโชต เวียงนาคโรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
4. นายสุชีพ เพียรวิทูรโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ จินะโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายนิโรจน์ แก้วกันทาโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยประธานกรรมการ
2. นางนัยนา อิงคสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ ใจน่านโรงเรียนป่าสัก (แม่จริม)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดมโรงเรียนบ้านพืชเจริญประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูลโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ อุดแน่นโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายภาคภูมิ มหายศนันท์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางอัมพันธ์ ดาวนันท์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดมโรงเรียนบ้านพืชเจริญประธานกรรมการ
2. นายศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูลโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ อุดแน่นโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายภาคภูมิ มหายศนันท์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
5. นางอัมพันธ์ ดาวนันท์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายรังสรรค์ จันทร์จองคำโรงเรียนบ้านไหล่น่านประธานกรรมการ
2. นายธนพล ครุยบุตรโรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
3. นางสุพรรณี มะโนโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนุชา รัตนอุบลศึกษานิเทศก์ สพป.น่านเขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุทิน บุญงามโรงเรียนบ้านดอนเฟืองกรรมการ
3. นางวัฒนาพันธ์ เงินทองโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนบ้านไหล่น่านกรรมการ
4. นางจารุณี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริมกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนบ้านไหล่น่านกรรมการ
3. นางจารุณี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนบ้านไหล่น่านกรรมการ
4. นางจารุณี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายณิชพน สวนพุฒิโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ่านภูมินทร็)ประธานกรรมการ
2. นายพายัพ ชมภูโรงเรียนบ้าน้ำงาวกรรมการ
3. นายวิทยา อุดคำเที่ยงโรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
4. นายเหรียญชัย อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายณิชพล สวนพุฒิโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ่านภูมินทร็)ประธานกรรมการ
2. นายพายัพ ชมภูโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
3. นายวิทยา อุดคำเที่ยงโรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
4. นายเหรียญชัย อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายณิชพล สวนพุฒิโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร็)ประธานกรรมการ
2. นายพายัพ ชมภูโรงเรียนบ้าน้ำงาวกรรมการ
3. นายวิทยา อุดคำเที่ยงโรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
4. นายเหรียญชัย อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายศุภพงศ์ ร่วมจิตร์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์มณี ธาตุแท้โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนบ้านไหล่น่านกรรมการ
4. นางจารุณี ไชยวงค์โรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณิชพล สวนพุฒิโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร็)ประธานกรรมการ
2. นายพายัพ ชมพูโรงเรียนบ้าน้ำงาวกรรมการ
3. นายวิทยา อุดคำเที่ยงโรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
4. นายเหรียญชัย อาจหาญโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทรกำธรโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
4. นางสาวรัตนา เลิศชัยสุวรรณโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทรกำธรโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
4. นางสาวรัตนา เลิศชัยสุวรรณโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทรกำธรโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
4. นางสาวรัตนา เลิศชัยสุวรรณโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สารรัตนะโรงเรียนบ้านธงหลวงประธานกรรมการ
2. นางกรองกาญจน์ จันทรกำธรโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีตระกูลวงศ์โรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
4. นางสาวรัตนา เลิศชัยสุวรรณโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจำเริญ จ่าแสนโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว มิตรภาพที่ 125ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ แซ่ท้าวโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
3. นายจำรัส จิตอารีโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ดนตรีเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจำเริญ จ่าแสนโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว มิตรภาพที่ 125ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ แซ่ท้าวโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
3. นายจำรัส จิตอารีโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ดนตรีเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ จ่าแสนโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว มิตรภาพที่ 125ประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ แซ่ท้าวโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
3. นายจำรัส จิตอารีโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ดนตรีเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางพาที เจริญชัยโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
5. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางพาที เจริญชัยโรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางพาที เจริญชัยโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
5. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางพาที เจริญชัยโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
5. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นายพาที เจริญชัยโรงเรียนนาราบกรรมการ
5. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตรโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายธนากร พิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายชำนาญ สายมาโรงเรียนบ้านห้วยมอญกรรมการ
4. นางภัทรานิตถ์ ขจรฤทธิ์โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง โนไชยยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชระ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายประเสริฐ สุริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ วงศ์สิทธิ์โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายประเสริฐ สุริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
4. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชระ วงค์สิทธิ์โรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายประเสริฐ สุริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวัชระ วงค์สิทธิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร)ประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต์ บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายชัชวาล มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายประเสริฐ สุริยะโรงเรียนสามัคคีวิทยา (เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ เทพกอมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง โนไชยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายสุรนันทร์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง โนไชยยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง โนไชยยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ประธานกรรมการ
2. นายประเทือง โนไชยยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นายสุขสันต์ เสริมสร้างความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นายlสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรนันท์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นายสุขสันต์ เสริมสร้างความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประเทือง โนไชยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
2. นายสุรนันทร์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
4. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประเทือง โนไชยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
2. นายสุรนันทร์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
4. นายสุขสันต์ เสริมสร้างความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรนันทร์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
2. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นายประเทือง โนไชยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายประเทือง โนไชยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
2. นายสุรนันทร์ ลิ้มมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นายสุขสันต์ สร้างเสริมความดีโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายชัยยันต์ ช่วยพรมโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนฐีกูลโรงเรียนบ้านน้ำปายประธานกรรมการ
2. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
3. นางศศิธร ชนะศรีโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
4. นางจันทรา รักศรีโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยมโรงเรียนบ้านสองแควกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายภูวนารถ ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางสาวผกาวรรณ โลหะโชติโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายภูวนารถ ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางผกาวรรณ โลหะโชติโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายภูวนาท ทาตาลโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ อินวาทย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56กรรมการ
3. นางสาวพันธ์ประภา สอนนนท์ฐีกรรมการ
4. นางจันทรา รักศรีโรงเรียนกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยมโรงเรียนกรรมการ
6. นายธันยานันท์ สุริยะพรหมโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางประกอบ ทรงประศาสน์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ธงเงินโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย สายวงค์โรงเรียนบ้านบ่อหอยกรรมการ
4. Mr.Amanda Raven Kaleyโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางรอยพิมพ์ อ่อนน้อมโรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
6. นายพัฒนชัย มาทิโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ อินสารโรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางวรรณา สมประเสริฐโรงเรียนบ้านหาดเค็ดประธานกรรมการ
2. นายอรรคกร กุศลโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร)กรรมการ
3. นายเทอดพงษ์ นันลังค์โรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
4. Mr.Mark Bannisterโรงเรียนสตรีศรีน่านกรรมการ
5. นางรสริน รังสีโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
6. นางพัทธ์ธีรา มหายศนันท์โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
7. นางสาวดอกสร้อย บุญนำโรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางกุลจิรา รัตนศิลาโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายชัยธวัฒน์ ผัดผลโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
3. MissHaley Griffinโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นางจีราวรรณ ไวยประพีร์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
5. นางบุศกร มหาวงศ์โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางประจวบจิต จำรัสโรงเรียนบ้านผาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสายสินธุ์ อุดคำเที่ยงโรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
3. นางธันยพร มหาวรกิติ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
4. MissSamantha Wierzbickiโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
5. นางแสงเดือน คำปันโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
6. นางสาวชัชชวรีย์ ลือยศโรงเรียนบ้านน้ำงาวกรรมการ
7. นางสาวสุรีย์ ตาวังโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพัชรี ณ ลำปางโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยประธานกรรมการ
2. นางปุณณดา ภูละครโรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการ
3. นางเจียมจิตร วานิยพงศ์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. Mr.Anthony A Tamiingโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
5. นายศรเทพ ลำภาษีโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
6. นายสามารถ ดีพรมกุลโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
7. นางสาวอังคนา มงคลชัยโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางภัทรนุช แก้วขอดโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นประธานกรรมการ
2. นางอัญธิกา ป่าหวายโรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการ
3. นายบุญชิน วิชัยต๊ะโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
4. นางธัญย์ชนก ศรีสว่างโรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการ
5. Mr.Brenna Cameronโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
6. นางคนึงนิตย์ ส่องเนตรโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
7. นางสาวกุพชกา สวนแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเกี่๋ียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล ยอดศรีโรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ สิทธิวงค์โรงเรียนบ้านน้ำตวงกรรมการ
3. นายการุณย์ อินแสงโรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)กรรมการ
4. Mr.Jimmy Cheemaโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางสาววาสนา วิมลโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการ
6. นางสาวน้ำผึ้ง ใจจันทร์โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)กรรมการ
7. นางนภาพร นุปิงโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจันทิรา เบญจมาลย์โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางนิมิตรา ใหม่ชุ่มโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวหทัยศิริ จรรยาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. Mr.Anthony A Tamiingโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
5. นางทับทิม ถาทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยเลากรรมการ
6. นางสาวสายรุ้ง นามบ้านชาติโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
7. นางดารุณี ไชยช่อฟ้าโรงเรียนบ้านก้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางวรรณดี ไชยราชาโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ชุบสงฆ์โรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
3. MissErin Munnโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
4. นางผ่องศรี ปันนิตามัยโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)กรรมการ
5. นายสุริยา อยู่เชื้อโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
6. นางสาววาสนา ต่างใจโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ เลาหล้าโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางบำเพ็ญ คำตันโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ แปงคำโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
3. นางกุลธิดา ท้าวทองโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
4. MissBrenna Cameronโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ จินะแปงโรงเรียนบ้านน้ำอูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนภา วงค์รักษ์โรงเรียนเทศบาลประธานกรรมการ
2. Mr.WAN Liโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวปวีณา สาธาโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายโกเมนท์ ภุทรสิทธิกุลชัยโรงเรียนซินจงกรรมการ
5. นางสาววิรัชฎาภรณ์ สารใจโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวนภาพร วงค์รักษ์โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)ประธานกรรมการ
2. Mr.WAN Liโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวปวีณา สาธาโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายโกเมนท์ ภุทรสิทธิกุลชัยโรงเรียนซินจงกรรมการ
5. นางสาววิรัชฎาภรณ์ สารใจโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางพรลภัส อ่ำหงษ์โรงเรียนปัวประธานกรรมการ
2. Mr.Hidenori sekiโรงเรียนปัวกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางทิชากร เหล็กแย้มโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ศรีโสภาโรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอมกรรมการ
3. Miss Haley Griffinโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นายชัยชนะ โพสีโรงเรียนบ้านน้ำปายกรรมการ
5. นางดวงตา ลำลึกบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางธนิดา กันแก้วโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาพิชญ์ ใจบุญภักดีพันธ์โรงเรียนนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
3. นางสาวเกตุกมล กิ่งคำโรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการ
4. Mr.Mark Anthony jaguiasโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
5. นางชนันธร ปาฟองโรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
6. นางวินัยนา สารสิทธิยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
7. นางรัชฎาภณ์ สิริภาธัญบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางพวงพยอม เชี่ยวสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นายสานิตย์ ศรีทุมมาโรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยากรรมการ
3. นางวัลลา ยอดหล้าโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ คิดดีโรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคลกรรมการ
5. นายสมาน ณ น่านโรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
6. นายดามพ์ กันแก้วโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสถิต วงค์พุทธคำโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญชม ต๊ะติ๊บโรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
3. นายอรรณพ ลาภมากโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
4. นายต่อศักดิ์ สายใจโรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
5. นางปุณญาพร ปันสอนโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทกฤษณะชัย ดีปินตาโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสมา ชัยศรีโรงเรียนบ้านห้วยมอญประธานกรรมการ
2. นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้งโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช ดีสีใสโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
4. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
5. นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือยโรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายมงคล เมธะพันธุ์สพป.น่าน เขต 1รองประธานกรรมการ
2. นางสาคร กาพรมโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการ
3. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายมงคล เมธะพันธุ์สพป.น่าน เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาคร กาพรมโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการ
3. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายมงคล เมธะพันธุ์สพป.น่าน 1ประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร สุริยศโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางสาคร ถาพรมโรงเรียนบ้านวังตาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอรุณ จันทร์คำเรืองโรงเรียนทุ่งศรีทองประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น คำสมโรงเรียนบ้านเรืองกรรมการ
3. นางวิไลภรณ์ มณีวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางบานเย็น คำสมโรงเรียนบ้านเรืองประธานกรรมการ
2. นางวิไลภรณ์ มณีวรรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้กรรมการ
3. นางกันยา สายสนองยศโรงเรียนบ้านเขตวันกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ แจ่มเที่ยงตรงโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์พันธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางจินดาภัทร์ โนไชยาโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ อิ่นอ้ายโรงเรียนบ้านฮากฮานประธานกรรมการ
2. นายชนาธร เหมือนโพธิ์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายจิรกฤต เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
4. นายวีระพล ถาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ สิงห์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางกรกนก แสวงผลโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ พังจันทร์ตาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัชญ์ชญา มาทะโรงเรียนบ้านเชตวันกรรมการ
4. นางสาวณัฐิยา ปาโนโรงเรียนบ้านคำเรืองกรรมการ
5. นายมงคล ตรูหม่องโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ สุยาวโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงดาว เดชเสนโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางสาวชญารัตน์ เมืองคำโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ อิ่นธิโรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
5. นายณัฐกิตติ์ อิสูงโรงเรียนอนุบาลเมืองลีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ธนะภาษีโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศณี วงค์ศิริโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่กรรมการ
3. นางศิวพร ขัติยะโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ พังจันทร์ตาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
5. นายชวลิต จันทร์ผงโรงเรียนบ้านพรหมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงศ์ ศรีคำโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ขันทะสอนโรงเรียนบ้านพะเยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัชญ์ชญา มาทะโรงเรียนบ้านเชตวันกรรมการ
4. นางนิภา อุ่นถาโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
5. นายสมบูรณ์ พงษ์รัตนานุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณ๊ คำนันท์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรินธร อดิศากุลธรสิริโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
3. นางศกุลตลา ชมชื่นโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
4. นางสุรีย์ นันคำโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
5. นางจรัสลักษณ์ คำลือเลิศบ้านป่าสัก (แม่จริม)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี คำนันท์โรงเรียนศรีนาม่านประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรินธร อดิศากุลธรสิริโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการ
3. นางศกุลตลา ชมชื่นโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
4. นางสุรีย์ นันคำโรงเรียนบ้านร่มเกล้ากรรมการ
5. นางจรัสลักษณ์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางวาสนา คนสูงโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พรมคำปาโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. นายอานนท์ ขันทะยศโรงเรียนบ้านพี้ใต้กรรมการ
4. นางสาวเมธิณี สวนวงษ์โรงเรียนบ้านป่าแดดกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวาสนา คนสูงโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พรมคำปาโรงเรียนบ้านตองกรรมการ
3. นางสาวเมธิณี สวนวงษ์โรงเรียนบ้านป่าแดดกรรมการ
4. นายอานนท์ ขันทะสอนโรงเรียนบ้านพี้ใต้กรรมการ
5. นางมยุรา ทองลิ้มโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางกุลธิดา มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนประธานกรรมการ
2. นางสาวชญารัตน์ เมืองคำโรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ อิ่นธิโรงเรียนบ้านนาไค้กรรมการ
4. นางนิศากร ยศประสงค์โรงเรียนทุ่งศรีทองกรรมการ
5. นางอัญชลี ทองมาโรงเรียนบ้านปางช้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเล็ก แก้วดีโรงเรียนบ้านต้ามประธานกรรมการ
2. นายนิคม กาศวิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยส้มกรรมการ
3. นางกรกนก แสวงผลโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ไชยศิริโรงเรียนชุมชนบ้านนาคากรรมการ
5. นางกุลธิดา มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านน้ำเกี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ อิ่นอ้ายโรงเรียนบ้านฮากฮานประธานกรรมการ
2. นายชนาธร เหมือนโพธิ์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นายจิรกฤต เขื่อนแก้วโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
4. นายวีระพล ถาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ สิงห์ศรีโรงเรียนบ้านน้ำพางกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นายนภดล ศรีวิไชยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ปาระมีโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
4. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
5. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย โลนันท์โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นายนภดล ศรีวิไชยโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ปาระมีโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
4. นายปิยะ จะเฮิงโรงเรียนบ้านเปากรรมการ
5. นายจิรโรจน์ คำลือเลิศโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางธัญพิมล ทวีชัยโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นายเมธิน แก้วโกโรงเรียนบ้านก้อกรรมการ
3. นางสาวนิยดา ปันทะลาโรงเรียนบ้านสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสนิทพงษ์ พรมคำปาโรงเรียนบ้านกิ่วน้ำประธานกรรมการ
2. นางพสชนันท์ ขันคำนันต๊ะโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
3. นายสุวรินทร์ กันชนะโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หลวงขันธ์โรงเรียนบ้านถืมตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอร่าม ภูเขียวโรงเรียนภูเค็งพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายนิคม ละเลิงโรงเรียนบ้านฮากฮานกรรมการ
3. นางพวงเพชร จิตรไพศาลโรงเรียนบ้านซาวหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ วงศ์สาระโรงเรียนบ้านห้วยเฮือกรรมการ
3. นางรำพึง ดีสีใสโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเปี่ยมสุข ธิเขียวโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ดประธานกรรมการ
2. นางสายสิน บุญเรืองศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีนาม่านกรรมการ
3. นางเฉลียว ค้ำชูโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประเทือง กลิ่นบุหงาโรงเรียนบ้านน้ำงาวประธานกรรมการ
2. นางลำเจียร สุรจิตโรงเรียนบ้านป่าสัก อ.เวียงสากรรมการ
3. นางอรทัย ส่องเนตรโรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญสืบ ชาวนาโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายาประธานกรรมการ
2. นายนรากร โพธิ์เกตุโรงเรียนบ้านแม่ขะนิงกรรมการ
3. นางจีรนันท์ ตันธะนาโรงเรียนบ้านดู่พงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางเกศินี พันธ์คำวังโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนลินี อภัยกาวีโรงเรียนบ้านบ่อสวกกรรมการ
3. นายคำรณ จำเริญสุขโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิม ยศอิโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ประดิษฐ์สอนโรงเรียนบ้านพืชเจริญประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ บัณฑิตโรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บุญศรีโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสุมณีย์ ธนเศรษฐ์วรากิตโรงเรียนบ้านสะเนียนประธานกรรมการ
2. นายเด่น วงค์ไชยยาโรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ สวนนิถาโรงเรียนบ้านตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจีรวรรณ สายแปงโรงเรียนบ้านดู่พงษ์ประธานกรรมการ
2. นางอาภาพร มาเนตรโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นางฑีระพร เชื้อกรุงโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา แสงคำผอ.โรงเรียนบ้านเป้าประธานกรรมการ
2. นางฑีระพร เชื้อกรุงโรงเรียนบ้านสบยางกรรมการ
3. นางอรพรรณ ทวีชัยโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวรรณา เพ็ชรสาริกิจโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปทุม ลิ้มมณีโรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยากรรมการ
3. นางวลัยพร บังเมฆโรงเรียนบ้านปางเป๋ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฏ์ สายสูงโรงเรียนบ้านเปาประธานกรรมการ
2. นางศุภกร ใจบุญมาโรงเรียนไตรธารวิทยากรรมการ
3. นางเกศริน อินต๊ะภาโรงเรียนบ้านตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายชยพล ศรีประดิษฐ์ผอ.โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี ธิปันแก้วโรงเรียนบ้านน้ำเลากรรมการ
3. นางละเอียด กำบังตนโรงเรียนบ้านหนองห้ากรรมการ
4. นางกฤษณา ยาเภาโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอมรา กรองทองโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางศรีพวง วุฒิโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
3. นางละเอียด กำบังตนโรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอรพิน พลอยสระศรีโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางอมรา กรองทองโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นายวันชัย ภูผาคุณศึกษานิเทศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสัจจพันธ์ เตอะอำภาโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรพีพรรณ จะนะพรมโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
3. นางสมคิด ปริกเพชรโรงเรียนภูิเค็งพัฒนากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางวนิดา ศิริวรวัฒนชัยโรงเรียนบ้านน้ำลัดประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา เจดีย์ถาโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
3. นางจารุวรรณ คารมคมโรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงกรรมการ
4. นางอำนวย ดอนสุวรรณโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
5. นางอรชร สุดสวาทโรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ตันโนโรงเรียนบ้านผาตูบกรรมการ
7. นางเกสร อ่องดาโรงเรียนอนุบาลเมืองลีกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางรุ่งนภา ภู่เจริญโรงเรียนราชานุบาลประธานกรรมการ
2. นางทัศวรรณ ศรีคำโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคารกรรมการ
3. นางรังสิมัณตุ์ สายโนวงศ์โรงเรียนภูเค็งพัฒนากรรมการ
4. นางกฤติกา ประดิษฐ์โรงเรียนพระคุณานุบาลแม่จริมกรรมการ
5. นางวราพร มาลาคำโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)กรรมการ
6. นางกมลทิพย์ เพชรสุภาโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วกรรมการ
7. นางสุดาพร สอนแก้วโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางมยุรี พึ่่งทองโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)ประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา อุปจักร์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งกรรมการ
3. นางกมลพรรณ กันทะมังโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
4. นางอรพรรณ สุทธิคำมงคลโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยากรรมการ
5. นางมัทนา เทพสุคนธ์โรงเรียนบ้านเขตวันกรรมการ
6. นางอนุรักษ์ ทองเขียวโรงเรียนนิธิวิทย์กรรมการ
7. นางกฤติการ มงคลวิสุทธิ์โรงเรียนราชานุบาลกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางบุษบา นภัสชุติกาญน์โรงเรียนบ้านห้วยมอญประธานกรรมการ
2. นางกิติยาภรณ์ เวงค์วรรธน์โรงเรียนราชานุบาลกรรมการ
3. นางโสภา สีทาโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)กรรมการ
4. นางสิริจรรยา พันธุปาลโรงเรียนบ้านท่ามงคลกรรมการ
5. นางพันทิพา ใจจริมโรงเรียนบ้านสันทะกรรมการ
6. นางรัชนีภรณ์ หัวหน้าโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษากรรมการ
7. นางกมลพรรณ กันทะมังโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้วกรรมการ
8. นางวราพร มาลาคำโรงเรียนบ้านนาราบกรรมการ
9. นางธิติกานต์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านฟ้ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมาลินี ธนะสมบัติโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางธัณย์สุตา ศักดิ์นิธินนท์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางมาลินี ธนะสมบัติโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางธัณย์สุดา ศักดิ์นิธินนท์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมาลินี ธนะสมบัติโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางธัณย์สุตา ศักดิ์นิธินนท์โรงเรียนน่านปัญญานุกุลกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลินี ธนะสมบัติโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางธันย์สุดา ศักดิ์นิธินนท์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมาลินี ธนะสมบัติโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอำนวย นุสุภะโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107กรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมาลินี ธนะสมบัติน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางธัณย์สุตา ศักดิ์นิธินนท์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
4. นางสาวผกามาศ กุลหนานโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางภาวนี ศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ประธานกรรมการ
2. นางประทุม ยอดคำโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางกมลลักษณ์ อินทรประดิษฐ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวผกามาศ กุลหนานโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภาวณั ศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ประธานกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ อินทรประดิษฐ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางปทุม ยอดคำโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
4. นางสาวผกามาศ กุลหนานโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประทุม ยอดคำโรงเรียนปงสนุกประธานกรรมการ
2. นางกมลลักษณ์ อินทรประดิษฐ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางภาวนี ศรีเมืองโรงเรียนหนองรังมิตรภาพที่ 107กรรมการ
4. นางสาวผกามาศ กุลหนานครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางภาวณี ศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ประธานกรรมการ
2. นางปทุม ยอดคำโรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางกมลลักษณ์ อินทรประดิษฐ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
4. นางสาวผกามาศ กุลหนานโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางไพฑูรย์ สิทธิวุฒิโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางทิพย์ทิวา วิชาญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอัมราวดี จันทะนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางไพฑูรย์ สิทธิวุฒิโรงเรียนบ้านสองแควประธานกรรมการ
2. นางทิพย์ทิวา วิชาญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวอัมราวดี จันทะนาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมาลินี ทองรอบพิทักษ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางชุรีกร ปัญญาภูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี อินตาใจครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญ พิมสารโรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นางชุรีกร ปัญญาภูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี อินตาใจครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางอัฏฐสินี เมฆคะโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ บุตรแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัชรี แก้วอ่องโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นางอัฏฐสินี เมฆคะโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ บุตรแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเปรมยุดา คำปาแปงโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอัฏฐสินี เมฆคะโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ บุตรแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายยุทธภูมิ สุปราการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ มาเจริญโรงเรียนบ้านน้ำมวบกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทนิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางภรภัทร บุญชูศักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางภรภัทร บุญชูศักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางภรภัทร บุญชูศักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางภรภัทร บุญชูศักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางภรภัทร บุญชูศักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจอยจิตต แต้กุลโรงเรียนบ้านท่าล้อประธานกรรมการ
2. นายอริญชย์ กุลเจริญโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางภรภัทร บุญชูศักดิ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดรุณี จูประวัติโรงเรียนบ้านผาตูบประธานกรรมการ
2. นางรวิสรา อินธิยาโรงเรียนนานปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพนิดา วุฒิสารโรงเรียนบ้านเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางดรุณี จูประวัติโรงเรียนบ้านผาตูบประธานกรรมการ
2. นางรวิสรา อินธิยาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางพนิดา วุฒิสารโรงเรียนบ้านเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ แก้วกุลฑลครูโรงเรียนวัดท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ชุ่มวงค์ครูโรงเรียนนานปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี เทพอินทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
4. นางสุพรรณิกา วิชาเป็งครูโรงเรียนนานปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ แก้วกุลฑลครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณิกา วิชาเป็งครูโรงเรียนนานปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี เทพอินทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
4. นางอัมพร ชุ่มวงค์ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย วังคชาภรณ์โรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา สินันตาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายประวิทย์ อนุรักษ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย วังคชาภรณ์โรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา สินันตาโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายประวิทย์ อนุรักษ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปิยนาท ศรีโพธิ์ทองโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจิตรลดา กุดแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอดุลย์ จิตอารีย์โรงเรียนบ้านปางช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปิยนาศ ศรีโพธิ์ทองโรงเรียนน่านปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจิตรลดา กุดแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายอดุลย์ จิตอารีย์โรงเรียนบ้านปางช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชรี นุแปงถาโรงเรียนบ้านกาใสประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา สุโนธรโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ ธนาฟูครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัชรี นุแปงถาโรงเรียนบ้ากาใสประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา สุโนธรโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์ ธนาฟูครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นายวสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่นโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นายวสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่นโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวรัชฎาภรณ์ วาฤทธิ์โรงเรียนบ้านน้ำโค้งประธานกรรมการ
2. นายวสิษฐ์พล มหานิลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่นโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ อัญพัฒนากูลครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุลโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางวิมาลา มาเสนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนิกูล พิมสารโรงเรียนบ้านน้ำมวบประธานกรรมการ
2. นายพงศกาญจน์ คำสีแก้วโรงเรียนน่านปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายวราวุธ จรัสธิอวนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netผู้ดูแลระบบ สพป.น่าน เขต 1 คุณอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]