หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 35 93 52
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 4 15 7
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 31 60 44
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 14 24 21
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 0 0 0
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 7 16 9
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 11 17 13
8 009 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 15 46 30
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 34 61 53
10 010 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 13 32 22
11 014 โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 3 6 5
12 015 โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 6 17 10
13 017 โรงเรียนทุ่งศรีทอง 13 26 20
14 019 โรงเรียนนบ้านนายาง 7 11 7
15 184 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 0 0 0
16 023 โรงเรียนบ้านกาใส 3 9 6
17 024 โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 3 7 5
18 022 โรงเรียนบ้านก้อ 9 15 10
19 025 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 11 21 14
20 026 โรงเรียนบ้านครกคำ 6 16 9
21 028 โรงเรียนบ้านคำเรือง 9 19 13
22 027 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 5 10 7
23 030 โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 3 4 4
24 031 โรงเรียนบ้านชมพู 4 13 6
25 036 โรงเรียนบ้านซาวหลวง 11 38 19
26 037 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 47 73 65
27 040 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 2 4 3
28 039 โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 2 4 3
29 201 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 1 1
30 038 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 6 18 11
31 041 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 27 42 36
32 042 โรงเรียนบ้านตอง 21 36 31
33 043 โรงเรียนบ้านต้าม 4 9 8
34 044 โรงเรียนบ้านถืมตอง 12 13 13
35 045 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1 1 1
36 046 โรงเรียนบ้านทัพม่าน 6 8 6
37 050 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 32 75 53
38 047 โรงเรียนบ้านท่ามงคล 20 30 29
39 049 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 0 0 0
40 048 โรงเรียนบ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 2 2 2
41 051 โรงเรียนบ้านธงหลวง 10 19 17
42 052 โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ 4 7 7
43 064 โรงเรียนบ้านนา 23 53 43
44 053 โรงเรียนบ้านนากอก 6 7 7
45 054 โรงเรียนบ้านนาก้า 5 9 8
46 055 โรงเรียนบ้านนาคา 9 19 15
47 058 โรงเรียนบ้านนาซาว 4 12 9
48 200 โรงเรียนบ้านนาบอน 2 2 2
49 059 โรงเรียนบ้านนาผา 7 11 8
50 060 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 45 77 64
51 061 โรงเรียนบ้านนาสา 2 3 3
52 191 โรงเรียนบ้านนาหล่าย 2 5 4
53 056 โรงเรียนบ้านนาเคียน 1 3 2
54 063 โรงเรียนบ้านนาเหลืองม่วงขวา 1 2 2
55 062 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 8 30 9
56 057 โรงเรียนบ้านนาไค้ 14 25 16
57 188 โรงเรียนบ้านนาไลย 1 1 1
58 068 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 16 32 21
59 071 โรงเรียนบ้านน้ำงาว 25 36 35
60 072 โรงเรียนบ้านน้ำตวง 15 37 27
61 073 โรงเรียนบ้านน้ำปาย 7 16 10
62 074 โรงเรียนบ้านน้ำปูน 3 13 7
63 075 โรงเรียนบ้านน้ำพาง 9 16 13
64 076 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 5 7 7
65 078 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 18 27 20
66 079 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 7 16 13
67 080 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 2 7 4
68 081 โรงเรียนบ้านน้ำลี 3 7 5
69 199 โรงเรียนบ้านน้ำหก 3 3 3
70 189 โรงเรียนบ้านน้ำหิน 0 0 0
71 083 โรงเรียนบ้านน้ำอูน 3 7 5
72 065 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 19 41 29
73 069 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 2 4 3
74 082 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 2 5 2
75 066 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 7 13 13
76 067 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 4 9 6
77 077 โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 3 4 4
78 070 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 25 56 43
79 085 โรงเรียนบ้านบุ้ง 0 0 0
80 084 โรงเรียนบ้านบ่อหอย 11 47 21
81 086 โรงเรียนบ้านปงสนุก 12 20 13
82 088 โรงเรียนบ้านปางช้าง 6 22 9
83 090 โรงเรียนบ้านปางสา 6 12 10
84 089 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 22 47 32
85 096 โรงเรียนบ้านปิงหลวง 21 33 29
86 095 โรงเรียนบ้านปิงใน 5 18 11
87 087 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 5 4
88 092 โรงเรียนบ้านป่าสัก 2 7 2
89 091 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) 13 19 16
90 093 โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 3 6 5
91 094 โรงเรียนบ้านป่าอ้อย 1 1 1
92 193 โรงเรียนบ้านป่าแดด 1 1 1
93 100 โรงเรียนบ้านผาขวาง 6 11 8
94 101 โรงเรียนบ้านผาตูบ 13 25 18
95 102 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 8 17 10
96 190 โรงเรียนบ้านผาเวียง 0 0 0
97 103 โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 1 1 1
98 104 โรงเรียนบ้านพรหม 5 8 6
99 105 โรงเรียนบ้านพะเยา 4 9 6
100 106 โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 3 9 6
101 107 โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 3 11 5
102 108 โรงเรียนบ้านพื้ใต้ 4 8 6
103 110 โรงเรียนบ้านฟ้า 25 42 34
104 112 โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 11 19 12
105 111 โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 8 9 9
106 113 โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 1 1 1
107 114 โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 9 15 12
108 117 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 6 11 8
109 119 โรงเรียนบ้านวังตาว 17 36 26
110 194 โรงเรียนบ้านวังม่วง 1 2 2
111 120 โรงเรียนบ้านวังยาว 28 59 42
112 187 โรงเรียนบ้านวังหมอ 4 4 4
113 121 โรงเรียนบ้านวัวแดง 4 7 4
114 123 โรงเรียนบ้านศรีนาชื่น 2 5 2
115 124 โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน 0 0 0
116 125 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 22 57 37
117 126 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 3 3 3
118 122 โรงเรียนบ้านศรีเกิด 3 3 3
119 127 โรงเรียนบ้านศาลา 3 4 4
120 128 โรงเรียนบ้านสถาน 7 12 11
121 129 โรงเรียนบ้านสบยาง 10 19 16
122 130 โรงเรียนบ้านสองแคว 9 23 11
123 132 โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 5 12 8
124 131 โรงเรียนบ้านสะเนียน 4 8 6
125 133 โรงเรียนบ้านสะเลียม 3 19 8
126 134 โรงเรียนบ้านสันติภาพ 2 5 4
127 135 โรงเรียนบ้านสันทะ 14 23 15
128 136 โรงเรียนบ้านสาคร 2 5 4
129 139 โรงเรียนบ้านสาลีก 3 5 4
130 140 โรงเรียนบ้านสาลี่ 20 31 29
131 137 โรงเรียนบ้านส้าน 2 6 4
132 138 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 5 8 7
133 141 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 2 2
134 142 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 9 11 10
135 143 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 11 17 12
136 144 โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 0 0 0
137 192 โรงเรียนบ้านหัวนา 0 0 0
138 156 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 18 33 25
139 157 โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 9 12 10
140 158 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 12 29 19
141 145 โรงเรียนบ้านห้วยจอย 2 4 3
142 146 โรงเรียนบ้านห้วยนาย 1 3 2
143 147 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 3 5 3
144 148 โรงเรียนบ้านห้วยบง 7 17 11
145 149 โรงเรียนบ้านห้วยปุก 1 1 1
146 150 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 16 29 24
147 186 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 0 0 0
148 152 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 3 6 5
149 151 โรงเรียนบ้านห้วยเลา 2 8 5
150 153 โรงเรียนบ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 3 7 5
151 195 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 0 0 0
152 154 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 28 58 42
153 155 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 12 27 21
154 161 โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 2 2 2
155 162 โรงเรียนบ้านฮากฮาน 1 3 2
156 032 โรงเรียนบ้านเชตวัน 4 9 6
157 033 โรงเรียนบ้านเชียงของ 2 4 4
158 034 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 13 18 15
159 098 โรงเรียนบ้านเปา 24 65 40
160 097 โรงเรียนบ้านเป้า 6 27 13
161 115 โรงเรียนบ้านเมืองจัง 1 1 1
162 118 โรงเรียนบ้านเรือง 17 35 28
163 029 โรงเรียนบ้านแคว้ง 9 17 11
164 116 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 9 17 11
165 099 โรงเรียนบ้านโป่งคำ 7 12 10
166 159 โรงเรียนบ้านใหม่ 11 30 15
167 035 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 12 18 16
168 175 โรงเรียนบ้านไชยสถาน (อ.เวียงสา) 1 3 2
169 109 โรงเรียนบ้านไพรอุดม 4 10 6
170 160 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 4 16 7
171 163 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 25 71 36
172 164 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 21 46 29
173 165 โรงเรียนฝั่งหมิ่น 7 14 10
174 168 โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 10 22 18
175 198 โรงเรียนมิตรมวลชน 3 0 0 0
176 169 โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 1 1 1
177 171 โรงเรียนราชานุบาล 50 96 66
178 172 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 10 31 19
179 173 โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 1 1 1
180 174 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 10 16 11
181 176 โรงเรียนวัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 5 13 10
182 177 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 31 67 50
183 196 โรงเรียนหัวนา (อ.เวียงสา) 1 1 1
184 181 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 17 24 21
185 180 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา 4 11 7
186 182 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 7 11 10
187 016 โรงเรียนไตรธารวิทยา 11 22 20
188 197 โรงเรียนไตรธารวิทยา สาขาห้วยไฟ 0 0 0
189 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 10 12 11
190 002 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 7 35 13
191 012 โรงเรียนซินจง 8 15 12
192 013 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 10 2
193 021 โรงเรียนนิธิวิทย์ 12 17 12
194 020 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 28 63 33
195 166 โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา 6 9 6
196 167 โรงเรียนพระคุณานุบาล 3 19 4
197 178 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 5 14 8
198 179 โรงเรียนสายใยรักวิทยา 0 0 0
199 183 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา 19 29 19
200 185 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 0 0 0
201 170 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 18 50 32
รวม 1741 3599 2536
6135

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netผู้ดูแลระบบ สพป.น่าน เขต 1 คุณอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]