หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวอรเชียร ลำมะวิชัย ครูโรงเรียนบ้านน้ำพาง กรรมการและเลขานุการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กอท.)
2 นางอุบารีย์ หอมนาน นักวิชาการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 กรรมการและเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 เด็กหญิงชลธิชา ทิพย์ผ่อง นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
4 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปัญญาทิพย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
5 เด็กหญิงหัทยา โลมะบุตร นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
6 เด็กหญิงโชติกา ปัญญาจักร นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
7 เด็กชายภัทรนันท์ แก้วเทพ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
8 เด้กชายนนทวัฒน์ สุริยะ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
9 เด็กชายศิริพงษ์ ฝายจันทึก นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
10 เด้กชายธีรภัทรฺ ภูลังกา นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
11 นายดามพ์ กันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพาง คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
12 นางวาสนา เจดียืกัน ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
13 นางสุรัตน์ ขัติยะ ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
14 นายวุฒิพันธื กอบกอง ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
15 นางมยุรา ทองหลิ้ม ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
16 นางอำไพ เรียนขัน ครูโรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
17 นางจรูญ สะสม ช่างไม้โรงเรียนบ้านนาเคียน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่และเวทีกลางเปิดการแข่งขัน
18 นางสาวพัชรี สุเรนทร์ ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขันโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
19 นางสาวสมใจ เอื้อจิตอารี ครูโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการสนามแข่งขันโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
20 นางสาวสุภาวดี คำสิทธิ ธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา 2 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
21 นางสาวกัญจนา สุทธหลวง ธุรการโรงเรียนกลุ่มสันติสุข คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
22 นางโสวิชญา จ๋าวะนา ธุรการโรงเรียนกลุ่มเมือง 1 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
23 นางภัคภิญญา วุฒิกร ธุรการโรงเรียนกลุ่มบ้านหลวง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
24 นางสาวพีรีย์พร พันธจักร์ ธุรการโรงเรียนกลุ่มเมือง 3 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
25 นายณัฐวุฒิ ศิริพจน์ ธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา 2 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
26 นางสาวกัญญารัตน์ ชะนะมาร ธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา 3 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
27 นางสาวชัชญาภา กาวีจันทร์ ธุรการโรงเรียนกลุ่มเมือง 4 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
28 นายณัฐพงศ์ เคร่งครัด ธุรการโรงเรียนกลุ่มเมือง 2 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
29 นางสาวพัฒน์นรี ศิริเลิศวิมล ธุรการโรงเรียนกลุ่มนาน้อย 2 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
30 นายกิตติชัย ศรีตนไชย ธุรการโรงเรียนกลุ่มภูเพียง 2 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
31 นางอัจฉรา อุ้มเมือง ธุรการโรงเรียนกลุ่มแม่จริม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
32 นางชัชฎาภรณ์ สูงสว่าง ธุรการโรงเรียนกลุ่มภูเพียง 2 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
33 นางสาวพิมผกา วงศ์ราช ธุรการโรงเรียนกลุ่มสันติสุข คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
34 นางสาวกัญญารัตน์ ปานต๊ะระษี ธุรการโรงเรียนกลุ่มนาน้อย 3 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
35 นางสาวกมลรัตน์ ซาวโนไชย ธุรการโรงเรียนกลุ่มภูเพียง 1 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
36 นายณัฐวุฒิ ศิริพจน์ ธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา 2 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน
37 นางกาญจนา ปราณีทะ ธุรการโรงเรียนกลุ่มเวียงสา 4 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกและประมวลผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netผู้ดูแลระบบ สพป.น่าน เขต 1 คุณอรวรรณ ติลสาร โทร.082-7655162
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]