สรุปเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชานุบาล 36 10 3 0 49
2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 25 8 3 6 36
3 น่านคริสเตียนศึกษา 16 6 1 4 23
4 บ้านน้ำโค้ง 16 6 1 0 23
5 บ้านห้วยแฮ้ว 15 9 3 1 27
6 จอมจันทร์วิทยาคาร 15 6 3 3 24
7 หาดทรายทองวิทยาคาร 14 1 1 0 16
8 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 13 14 11 7 38
9 บ้านดู่พงษ์ 13 4 3 7 20
10 ประกิตเวชศักดิ์ 12 7 2 1 21
11 บ้านปางเป๋ย 12 4 1 1 17
12 อนุบาลอยู่วิทยา 12 3 4 0 19
13 ชุมชนบ้านนาคา 11 9 4 4 24
14 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 11 8 6 6 25
15 ชุมชนบ้านอ้อย 11 6 3 8 20
16 ราชประชานุเคราะห์ 56 10 2 0 6 12
17 บ้านเชียงยืน 10 1 1 0 12
18 บ้านทุ่งน้อย 9 12 6 4 27
19 บ้านฟ้า 9 9 4 1 22
20 บ้านตอง 9 8 2 1 19
21 บ้านนา 8 8 6 1 22
22 ป่าแลวหลวงวิทยา 8 5 3 2 16
23 บ้านเปา 8 5 2 3 15
24 ไตรธารวิทยา 8 2 0 1 10
25 บ้านวังยาว 7 8 6 6 21
26 บ้านน้ำมวบ 7 6 2 3 15
27 บ้านศรีนาม่าน 7 4 4 4 15
28 บ้านน้ำครกใหม่ 7 4 1 4 12
29 ชุมชนบ้านใหม่ 7 3 0 2 10
30 ภูเค็งพัฒนา 7 3 0 0 10
31 ทุ่งศรีทอง 7 2 1 3 10
32 นิธิวิทย์ 7 2 1 1 10
33 บ้านน้ำงาว 6 9 4 6 19
34 บ้านสันทะ 6 5 1 2 12
35 บ้านปงสนุก 6 3 0 1 9
36 บ้านน้ำปาย 6 1 0 0 7
37 ชุมชนบ้านนาทะนุง 5 5 2 2 12
38 บ้านปิงหลวง 5 4 6 4 15
39 บ้านนาไค้ 5 4 3 0 12
40 บ้านขึ่งงามมงคล 5 4 1 0 10
41 บ้านห้วยมอญ 5 3 2 6 10
42 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 5 2 3 3 10
43 บ้านหาดเค็ด 5 2 1 3 8
44 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 5 1 1 2 7
45 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 5 0 0 1 5
46 บ้านท่ามงคล 4 8 3 5 15
47 บ้านหัวเมือง 4 7 4 1 15
48 บ้านน้ำตวง 4 6 2 0 12
49 บ้านวังตาว 4 5 1 1 10
50 บ้านธงหลวง 4 5 1 0 10
51 ชุมชนบ้านหลวง 4 4 3 2 11
52 บ้านน้ำเกี๋ยน 4 3 4 7 11
53 บ้านบ่อหอย 4 3 3 1 10
54 บ้านม่วงตึ๊ด 4 3 2 2 9
55 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 4 3 2 2 9
56 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 4 3 2 2 9
57 ริมฝั่งว้าวิทยา 4 3 1 2 8
58 บ้านสาลี่ 4 2 2 7 8
59 บ้านหัวเวียงเหนือ 4 2 2 1 8
60 บ้านก้อ 4 2 2 1 8
61 บ้านสบยาง 4 2 1 1 7
62 บ้านปางช้าง 4 2 0 0 6
63 บ้านน้ำพาง 4 1 3 1 8
64 บ้านนาคา 4 1 2 1 7
65 บ้านนาก้า 4 0 1 0 5
66 บ้านชมพู 4 0 0 0 4
67 บ้านเรือง 3 6 2 3 11
68 บ้านใหม่ 3 5 1 2 9
69 บ้านคำเรือง 3 4 1 1 8
70 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 3 4 1 0 8
71 บ้านไชยสถาน 3 3 4 2 10
72 ซินจง 3 3 2 0 8
73 บ้านแม่ขะนิง 3 3 1 1 7
74 บ้านโป่งคำ 3 3 0 1 6
75 บ้านดอนไพรวัลย์ 3 3 0 0 6
76 ตาลชุมศึกษาลัย 3 3 0 0 6
77 บ้านซาวหลวง 3 2 1 2 6
78 บ้านสถาน 3 2 1 1 6
79 อนุบาลเมืองลี 3 2 1 1 6
80 บ้านน้ำลัด 3 2 1 0 6
81 บ้านห้วยบง 3 2 1 0 6
82 ฝั่งหมิ่น 3 1 2 1 6
83 สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 3 1 1 0 5
84 บ้านเชตวัน 3 0 1 0 4
85 บ้านถืมตอง 2 6 2 0 10
86 บ้านม่วงใหม่ 2 6 0 1 8
87 บ้านเป้า 2 3 1 0 6
88 บ้านผาขวาง 2 3 0 1 5
89 บ้านห้วยไฮ 2 2 4 1 8
90 ราษฎร์รัฐพัฒนา 2 2 2 1 6
91 บ้านร่มเกล้า 2 2 1 1 5
92 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 2 2 1 0 5
93 บ้านนาผา 2 2 0 3 4
94 บ้านแคว้ง 2 1 2 4 5
95 พรรณทิพย์วิทยา 2 1 2 1 5
96 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 2 1 1 0 4
97 บ้านพื้ใต้ 2 1 1 0 4
98 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 2 1 0 0 3
99 บ้านป่าคา 2 1 0 0 3
100 พระคุณานุบาล 2 1 0 0 3
101 บ้านนาเหลืองไชยราม 2 0 2 4 4
102 บ้านสะละภูเวียง 2 0 2 1 4
103 บ้านวัวแดง 2 0 1 1 3
104 บ้านน้ำลี 2 0 1 0 3
105 บ้านห้วยหลอด 2 0 0 1 2
106 บ้านสาคร 2 0 0 0 2
107 บ้านผาตูบ 1 8 1 3 10
108 บ้านครกคำ 1 5 0 0 6
109 บ้านสองแคว 1 4 2 0 7
110 บ้านน้ำแก่นกลาง 1 4 1 0 6
111 บ้านผาสิงห์ 1 3 3 1 7
112 บ้านปางสา 1 3 0 1 4
113 บ้านน้ำพุ 1 3 0 0 4
114 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 1 2 2 2 5
115 บ้านนากอก 1 2 2 1 5
116 นบ้านนายาง 1 2 1 3 4
117 บ้านส้านนาหนองใหม่ 1 2 1 1 4
118 บ้านพรหม 1 2 1 0 4
119 บ้านไพรอุดม 1 2 1 0 4
120 บ้านสะเนียน 1 2 1 0 4
121 บ้านห้วยน้ำอุ่น 1 2 0 0 3
122 บ้านค้างอ้อย 1 1 2 1 4
123 บ้านนวราษฏร์ 1 1 2 0 4
124 บ้านไหล่น่าน 1 1 2 0 4
125 ห้วยละเบ้ายา 1 1 1 0 3
126 บ้านสาลีก 1 1 1 0 3
127 บ้านกาใส 1 1 1 0 3
128 บ้านพี้เหนือ 1 1 1 0 3
129 บ้านศรีเกิด 1 1 0 1 2
130 บ้านน้ำแพะ 1 1 0 1 2
131 บ้านส้าน 1 1 0 0 2
132 บ้านปิงใน 1 0 4 0 5
133 บ้านป่าหุ่ง 1 0 2 0 3
134 บ้านสะเลียม 1 0 2 0 3
135 บ้านทัพม่าน 1 0 1 4 2
136 บ้านน้ำอูน 1 0 1 1 2
137 บ้านศรีบุญเรือง 1 0 1 1 2
138 บ้านน้ำหก 1 0 1 1 2
139 บ้านห้วยเลา 1 0 1 0 2
140 ดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 0 0 0 1
141 บ้านนาเคียน 1 0 0 0 1
142 บ้านป่าแดด 1 0 0 0 1
143 บ้านห้วยนาย 1 0 0 0 1
144 หัวนา (อ.เวียงสา) 1 0 0 0 1
145 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 0 6 0 2 6
146 บ้านต้าม 0 4 0 0 4
147 บ้านนาซาว 0 2 2 0 4
148 บ้านพะเยา 0 2 1 1 3
149 บ้านพืชเจริญ 0 2 1 0 3
150 บ้านกิ่วน้ำ 0 2 1 0 3
151 บ้านน้ำเคิม 0 2 0 0 2
152 บ้านศรีนาชื่น 0 2 0 0 2
153 บ้านห้วยจอย 0 2 0 0 2
154 บ้านเชียงของ 0 2 0 0 2
155 บ้านวังหมอ 0 1 2 0 3
156 ดอนสะไมย์วิทยา 0 1 2 0 3
157 บ้านน้ำเลา 0 1 1 0 2
158 บ้านอ่ายนาผา 0 1 1 0 2
159 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 1 0 2 1
160 บ้านป่าสัก 0 1 0 1 1
161 บ้านสันติภาพ 0 1 0 1 1
162 บ้านน้ำปูน 0 1 0 0 1
163 บ้านทรายทอง 0 1 0 0 1
164 บ้านฝายแก้ว 0 1 0 0 1
165 บ้านม่วงเนิ้ง 0 1 0 0 1
166 บ้านวังม่วง 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองบัว 0 1 0 0 1
168 บ้านฮากฮาน 0 1 0 0 1
169 บ้านเมืองจัง 0 1 0 0 1
170 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 1 0 0 1
171 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 0 2 0 2
172 บ้านนาบอน 0 0 2 0 2
173 บ้านนาหล่าย 0 0 2 0 2
174 บ้านจะเข้ภูหอม 0 0 1 2 1
175 บ้านดอนเฟือง 0 0 1 1 1
176 บ้านน้ำลัดสบแก่น 0 0 1 1 1
177 บ้านศาลา 0 0 1 0 1
178 บ้านดอนไชย 0 0 1 0 1
179 บ้านนาเหลืองม่วงขวา 0 0 1 0 1
180 บ้านนาไลย 0 0 1 0 1
181 บ้านห้วยปุก 0 0 1 0 1
182 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 0 1 0 1
183 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 0 0 2 0
184 บ้านนาสา 0 0 0 1 0
185 บ้านป่าอ้อย 0 0 0 1 0
186 บ้านไชยสถาน (อ.เวียงสา) 0 0 0 0 0
รวม 656 475 262 229 1,622