สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=26 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 ราชานุบาล 17 11 5 33 36 10 3 0 49
2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 9 4 4 17 25 8 3 6 36
3 ประกิตเวชศักดิ์ 7 5 2 14 12 7 2 1 21
4 หาดทรายทองวิทยาคาร 7 4 1 12 14 1 1 0 16
5 ชุมชนบ้านอ้อย 7 3 1 11 11 6 3 8 20
6 บ้านน้ำโค้ง 6 2 2 10 16 6 1 0 23
7 ป่าแลวหลวงวิทยา 5 4 3 12 8 5 3 2 16
8 บ้านห้วยแฮ้ว 5 2 7 14 15 9 3 1 27
9 ราชประชานุเคราะห์ 56 5 1 2 8 10 2 0 6 12
10 บ้านห้วยมอญ 5 0 1 6 5 3 2 6 10
11 น่านคริสเตียนศึกษา 4 3 3 10 16 6 1 4 23
12 บ้านฟ้า 4 3 1 8 9 9 4 1 22
13 ชุมชนบ้านใหม่ 4 3 0 7 7 3 0 2 10
14 ไตรธารวิทยา 4 2 2 8 8 2 0 1 10
15 ภูเค็งพัฒนา 4 2 2 8 7 3 0 0 10
16 บ้านศรีนาม่าน 4 2 1 7 7 4 4 4 15
17 บ้านถืมตอง 4 0 2 6 2 6 2 0 10
18 บ้านหัวเวียงเหนือ 4 0 0 4 4 2 2 1 8
19 จอมจันทร์วิทยาคาร 3 10 2 15 15 6 3 3 24
20 บ้านปางเป๋ย 3 8 3 14 12 4 1 1 17
21 ชุมชนบ้านนาคา 3 6 0 9 11 9 4 4 24
22 บ้านดู่พงษ์ 3 4 5 12 13 4 3 7 20
23 นิธิวิทย์ 3 3 2 8 7 2 1 1 10
24 ศรีเวียงสาวิทยาคาร 3 1 4 8 11 8 6 6 25
25 บ้านน้ำมวบ 3 1 3 7 7 6 2 3 15
26 บ้านทุ่งน้อย 3 1 1 5 9 12 6 4 27
27 บ้านสบยาง 3 1 1 5 4 2 1 1 7
28 บ้านหัวเมือง 3 0 3 6 4 7 4 1 15
29 บ้านสันทะ 3 0 2 5 6 5 1 2 12
30 ชุมชนบ้านนาทะนุง 3 0 0 3 5 5 2 2 12
31 บ้านชมพู 3 0 0 3 4 0 0 0 4
32 อนุบาลอยู่วิทยา 2 5 3 10 12 3 4 0 19
33 ทุ่งศรีทอง 2 4 1 7 7 2 1 3 10
34 บ้านปงสนุก 2 4 0 6 6 3 0 1 9
35 บ้านตอง 2 3 3 8 9 8 2 1 19
36 บ้านเชียงยืน 2 2 3 7 10 1 1 0 12
37 บ้านขึ่งงามมงคล 2 2 1 5 5 4 1 0 10
38 บ้านนา 2 1 4 7 8 8 6 1 22
39 บ้านน้ำตวง 2 1 2 5 4 6 2 0 12
40 บ้านวังตาว 2 1 2 5 4 5 1 1 10
41 บ้านธงหลวง 2 1 1 4 4 5 1 0 10
42 บ้านปางช้าง 2 1 1 4 4 2 0 0 6
43 บ้านดอนไพรวัลย์ 2 1 0 3 3 3 0 0 6
44 บ้านน้ำพาง 2 0 1 3 4 1 3 1 8
45 ซินจง 2 0 1 3 3 3 2 0 8
46 บ้านนาผา 2 0 1 3 2 2 0 3 4
47 ชุมชนบ้านดู่ใต้ 2 0 1 3 2 1 1 0 4
48 บ้านห้วยเฮือและสาขาห้วยระพี 2 0 1 3 2 1 0 0 3
49 บ้านท่ามงคล 1 5 1 7 4 8 3 5 15
50 บ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร 1 3 7 11 13 14 11 7 38
51 จุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) 1 3 1 5 5 0 0 1 5
52 บ้านน้ำครกใหม่ 1 2 3 6 7 4 1 4 12
53 บ้านป่าสัก (แม่จริม) 1 2 2 5 5 2 3 3 10
54 บ้านนาไค้ 1 2 0 3 5 4 3 0 12
55 บ้านโป่งคำ 1 2 0 3 3 3 0 1 6
56 บ้านก้อ 1 1 2 4 4 2 2 1 8
57 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1 1 2 4 3 4 1 0 8
58 บ้านสาลี่ 1 1 1 3 4 2 2 7 8
59 บ้านสถาน 1 1 1 3 3 2 1 1 6
60 บ้านปางสา 1 1 1 3 1 3 0 1 4
61 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1 1 0 2 5 1 1 2 7
62 บ้านคำเรือง 1 1 0 2 3 4 1 1 8
63 ฝั่งหมิ่น 1 1 0 2 3 1 2 1 6
64 สามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) 1 1 0 2 3 1 1 0 5
65 ราษฎร์รัฐพัฒนา 1 1 0 2 2 2 2 1 6
66 บ้านวัวแดง 1 1 0 2 2 0 1 1 3
67 บ้านน้ำเกี๋ยน 1 0 2 3 4 3 4 7 11
68 บ้านไชยสถาน 1 0 2 3 3 3 4 2 10
69 บ้านเรือง 1 0 1 2 3 6 2 3 11
70 บ้านน้ำลัด 1 0 1 2 3 2 1 0 6
71 บ้านห้วยบง 1 0 1 2 3 2 1 0 6
72 บ้านร่มเกล้า 1 0 1 2 2 2 1 1 5
73 บ้านผาตูบ 1 0 1 2 1 8 1 3 10
74 ห้วยละเบ้ายา 1 0 1 2 1 1 1 0 3
75 บ้านม่วงตึ๊ด 1 0 0 1 4 3 2 2 9
76 บ้านแคว้ง 1 0 0 1 2 1 2 4 5
77 บ้านสาคร 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 1 0 0 1 1 2 2 2 5
79 บ้านส้านนาหนองใหม่ 1 0 0 1 1 2 1 1 4
80 บ้านนวราษฏร์ 1 0 0 1 1 1 2 0 4
81 บ้านศรีเกิด 1 0 0 1 1 1 0 1 2
82 บ้านส้าน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
83 บ้านปิงใน 1 0 0 1 1 0 4 0 5
84 ดรุณวิทยา (เทศบาลบ้านสวนตาล) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านนาเคียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านเปา 0 4 5 9 8 5 2 3 15
87 บ้านน้ำปาย 0 4 1 5 6 1 0 0 7
88 ริมฝั่งว้าวิทยา 0 4 0 4 4 3 1 2 8
89 บ้านวังยาว 0 3 3 6 7 8 6 6 21
90 บ้านน้ำงาว 0 3 2 5 6 9 4 6 19
91 บ้านเชตวัน 0 2 0 2 3 0 1 0 4
92 บ้านห้วยไฮ 0 2 0 2 2 2 4 1 8
93 บ้านป่าคา 0 2 0 2 2 1 0 0 3
94 บ้านหาดเค็ด 0 1 3 4 5 2 1 3 8
95 ชุมชนบ้านหลวง 0 1 2 3 4 4 3 2 11
96 บ้านบ่อหอย 0 1 2 3 4 3 3 1 10
97 บ้านแม่ขะนิง 0 1 2 3 3 3 1 1 7
98 วัดท่าข้ามสิริพรหมคุณวิรุฬห์ศิลาจารอุปถัมภ์ 0 1 1 2 2 2 1 0 5
99 พระคุณานุบาล 0 1 1 2 2 1 0 0 3
100 บ้านนาคา 0 1 0 1 4 1 2 1 7
101 บ้านซาวหลวง 0 1 0 1 3 2 1 2 6
102 อนุบาลเมืองลี 0 1 0 1 3 2 1 1 6
103 พรรณทิพย์วิทยา 0 1 0 1 2 1 2 1 5
104 บ้านนาเหลืองไชยราม 0 1 0 1 2 0 2 4 4
105 บ้านสะละภูเวียง 0 1 0 1 2 0 2 1 4
106 บ้านผาสิงห์ 0 1 0 1 1 3 3 1 7
107 บ้านนากอก 0 1 0 1 1 2 2 1 5
108 นบ้านนายาง 0 1 0 1 1 2 1 3 4
109 บ้านพรหม 0 1 0 1 1 2 1 0 4
110 บ้านห้วยน้ำอุ่น 0 1 0 1 1 2 0 0 3
111 บ้านป่าหุ่ง 0 1 0 1 1 0 2 0 3
112 บ้านน้ำอูน 0 1 0 1 1 0 1 1 2
113 บ้านศรีบุญเรือง 0 1 0 1 1 0 1 1 2
114 บ้านห้วยเลา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
115 บ้านพืชเจริญ 0 1 0 1 0 2 1 0 3
116 บ้านปิงหลวง 0 0 2 2 5 4 6 4 15
117 บ้านเป้า 0 0 2 2 2 3 1 0 6
118 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 0 0 1 1 4 3 2 2 9
119 บ้านนาก้า 0 0 1 1 4 0 1 0 5
120 ตาลชุมศึกษาลัย 0 0 1 1 3 3 0 0 6
121 บ้านม่วงใหม่ 0 0 1 1 2 6 0 1 8
122 บ้านผาขวาง 0 0 1 1 2 3 0 1 5
123 บ้านห้วยหลอด 0 0 1 1 2 0 0 1 2
124 บ้านสองแคว 0 0 1 1 1 4 2 0 7
125 บ้านน้ำแก่นกลาง 0 0 1 1 1 4 1 0 6
126 บ้านไพรอุดม 0 0 1 1 1 2 1 0 4
127 บ้านสาลีก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
128 บ้านต้าม 0 0 1 1 0 4 0 0 4
129 บ้านกิ่วน้ำ 0 0 1 1 0 2 1 0 3
130 บ้านน้ำเคิม 0 0 1 1 0 2 0 0 2
131 บ้านน้ำปูน 0 0 1 1 0 1 0 0 1
132 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 0 0 0 0 4 3 2 2 9
133 บ้านใหม่ 0 0 0 0 3 5 1 2 9
134 บ้านพื้ใต้ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
135 บ้านน้ำลี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
136 บ้านครกคำ 0 0 0 0 1 5 0 0 6
137 บ้านน้ำพุ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
138 บ้านสะเนียน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
139 บ้านค้างอ้อย 0 0 0 0 1 1 2 1 4
140 บ้านไหล่น่าน 0 0 0 0 1 1 2 0 4
141 บ้านกาใส 0 0 0 0 1 1 1 0 3
142 บ้านพี้เหนือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
143 บ้านน้ำแพะ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
144 บ้านสะเลียม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
145 บ้านทัพม่าน 0 0 0 0 1 0 1 4 2
146 บ้านน้ำหก 0 0 0 0 1 0 1 1 2
147 บ้านป่าแดด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านห้วยนาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 หัวนา (อ.เวียงสา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านม่วงเจริญราษฎร์ 0 0 0 0 0 6 0 2 6
151 บ้านนาซาว 0 0 0 0 0 2 2 0 4
152 บ้านพะเยา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
153 บ้านศรีนาชื่น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
154 บ้านห้วยจอย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
155 บ้านเชียงของ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
156 บ้านวังหมอ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
157 ดอนสะไมย์วิทยา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
158 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 บ้านอ่ายนาผา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 บ้านน้ำแก่นเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
161 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
162 บ้านสันติภาพ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
163 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านฝายแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านม่วงเนิ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านฮากฮาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านเมืองจัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 รัฐราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
172 บ้านนาบอน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
173 บ้านนาหล่าย 0 0 0 0 0 0 2 0 2
174 บ้านจะเข้ภูหอม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
175 บ้านดอนเฟือง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
176 บ้านน้ำลัดสบแก่น 0 0 0 0 0 0 1 1 1
177 บ้านศาลา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านนาเหลืองม่วงขวา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านนาไลย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านห้วยปุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 ริมฝั่งน่านวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านท่าล้อ (ราษฎร์ประดิษฐ์) 0 0 0 0 0 0 0 2 0
184 บ้านนาสา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 บ้านป่าอ้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 บ้านไชยสถาน (อ.เวียงสา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 215 188 162 565 656 475 262 229 1,393