สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา  มาระวัง
 
1. นางวราลักษณ์  จันต๊ะโมกข์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สืบเหล็ก
2. เด็กหญิงณิชากร  ตุ้ยพรม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์กองแก้ว
4. เด็กชายพันธกานต์  กลิ่นหวล
5. เด็กหญิงวิสา  สืบดา
 
1. นางบัววรา  เจริญดี
2. นางศรีจันทร์  หวั่นท๊อก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  รังษี
2. เด็กหญิงพัดชริน  คำพุฒ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปันขัน
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  ธิมูล
5. เด็กหญิงสโรชา  ตันตุ้ย
 
1. นางสมจิต  ยศธิอูป
2. นางพิมพ์ลภัสร  พรหมานนท์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญรดา  จ่าเขียว
2. เด็กหญิงพิมพ์วิกา  คำหล้า
 
1. นางสังวาลย์  การบุญ
2. นางรัตติกาล  สีโน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันวงศ์
2. เด็กหญิงวัฒนากร  กันใจ
 
1. นางสังวาลย์  การบุญ
2. นางสุภาพร  พิชัย
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนรี  สีแสง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดนตรีเจริญ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีวิไชย
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีธิจันทร์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  เมี่ยงอิ่ม
 
1. นางชุลีมาศ  ศรีคำ
2. นางอริศรา  สุวรรณพงศ์