สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกอร  คงทน
2. เด็กชายทิวากร  ยานะฝั้น
3. เด็กหญิงปิยธิดา  กาวีจันทร์
4. เด็กหญิงสุทธิมา  ถาหล้า
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ฝั้นกา
 
1. นางพิมพ์ลภัสร  พรหมานนท์
2. นางสมจิต  ยศธิอูป
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาณี  นาถาบำรุง
 
1. นางอริศรา  สุวรรณพงศ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 1. เด็กชายทวีชัย  ขันทะสีมา
2. เด็กชายสหรัฐ  ส่วนเสมอ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  จอมแก้ว
2. นางกาญจนา  คิดดี