สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผาขวาง สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายธนาวุฒิ  จันต๊ะ
 
1. นางณัชธนนันท์  พอใจ
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  ผัดผล
 
1. นายอรุณ  ต๊ะวิไชย
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 16 1. เด็กชายปภิณวิทย์  ปาโน
 
1. นางกรรณิกา  ชมภูมิ่ง