สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผาตูบ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสมชาย  แสง
 
1. นายวรวิทย์  ปาระมี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  การอ้วน
 
1. นายวรวิทย์  ปาระมี
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 6 1. นายกิตติชัย  แซ่ลี
2. เด็กหญิงฐิติมา  พลจร
 
1. นางสาวอังคณา  ขัติยะ
2. นางสุทิน  กลาสี