สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤติกา  ชัยพรม
 
1. นางชนะภัย  กิติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ขัติยศ
3. เด็กหญิงศศิปรียา  วงศ์สาร
 
1. นางศรีพวง  วุฒิ
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 11 1. เด็กชายรัชพล  นันทะศรี
2. เด็กหญิงวิภาวดี  นันทะยานา
3. เด็กชายวุฒิชัย  ปันนิตามัย
 
1. นางสังวาล  ขำคม
2. นางสาววันวิสาข์  ธนะ