สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรหม สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายคิรากร  พรมไชยวงค์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  พรมทะนา
3. เด็กหญิงวิทย์ธิดา  นุราช
 
1. นางสาวดวงดาว  พรมจันที
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 72.88 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรมไชยวงค์
 
1. นางประทิน  นวลอนงค์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอาริญญา  อุไรพันธุ์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  ดู่อินทร์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิมพิดา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวรจนา  วงค์กาอินทร์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธาวิน  พงศ์จิระปัญญา
2. เด็กหญิงนงนุช  แซ่ย่าง
 
1. นายชวลิต  จันทร์ผง
2. นางสาวรจนา  วงค์กาอินทร์