สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพะเยา สพป. น่าน เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา )
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิภาวาดี  กำแพง
2. เด็กหญิงปัณณพร  พัดรัก
3. เด็กหญิงวิรัญชนา  อุปชัย
 
1. นางจันทา  สมฤทธิ์
2. นางสุพิน  เสนสุวรรณกุล
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ป้อมทอง
2. เด็กหญิงพรรัมภา  ชัยศักดิ์
 
1. นางกัลยา  ขันทะสอน